DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 4     <-- 4 -->        PDF

na Šumarskoj akademiji. Po oslobođenju pokreće — zajedno sa Prof.
Dr. Qjurom Nenadićem — akciju za osnivanje poljoprivredno-šumarskog
fakulteta na univerzitetu u Zagrebu, koja i uspijeva. Godine 1920. bude
postavljen za redovnog sveučilišnog profesora.


Profesor Petračić dijelio je sudbinu sviju prvih nastavnika šumarske
struke, jer je morao sve do god. 1921. da lomi svoju snagu vršeći
predavanja iz čitavoga niza disciplina, radeći upravo za dvojicu.


Kroz njegove nastavničke ruke prošlo je do danas 28 godišta svršenih
šumarskih stručnjaka odnosno inženjera, dakle čitav jedan kadar
nosilaca našega šumarstva. Pored solidnog stručnog znanja, koje im je
dao za vrijeme studija, profesor Petračić svojim učenicima i praktičnim
šumarima dao je u ruke temeljit udžbenik i priručnik iz Uzgajanja šuma
u dva dijela. Veliku važnost polagao je na održavanje ekskurzija u terenu,
koje je rukovodio svagda lično, znalački, sa mnogo ljubavi i interesa,
te vrlo savjesno.


Profesor Petračić zadužio je zagrebački poljoprivredno-šumarski
fakultet uređenjem naročitoga Zavoda za uzgajanje šuma i šumskoga
rasadnika na fakultetskom dobru Maksimir. Zavod za uzgajanje šuma
može da se svojim uređenjem takmiči sa sličnim zavodima inostranstva.
Rasadnik u površini većoj od dva hektara ne samo da predstavlja
uzorno pomagalo nastave, već se na njemu vrše i naučno-istraživački
radovi.


Profesor Petračić, kao mnogogodišnji upravnik fakultetskih šuma,
stvorio je u njima čitav niz gospodarskih objekata, koji služe potrebama
nastave. Ovo je od naročite važnosti, ako se uvaži, da zagrebačkom
fakultetu uprkos živom nastojanju nije sve do danas uspjelo da dobije
u svoju upravu, a za potrebe nastave i nauke ma i najmanji kompleks
državnih šuma.


Sa mnogo ljubavi i razumijevanja profesor Petračić vodio je dugi
niz godina upravu Šumarskog muzeja, koji je svojina Jugoslavenskog
šumarskog udruženja, no stavljen je na upotrebu poljoprivrednošumarskom
fakultetu.


Pored brojnih stručnih radova, izašlih u Šumarskom listu, profesor
Petračić dao je šumarskoj nauci čitav niz vrijednih naučnih prinosa.
Njegov prvi naučni rad »Untersuchungen über die selbständige Bestandesausscheidung
von Eiche, Buche und Föhre, München 1907« pobudio
je pažnju i u stranoj stručnoj literaturi. Treba podvući, da je pitanje kvaliteta
sastojine poslije ovoga Petračićeva rada mirovalo, sve dok ga nije
ponovo pokrenuo i kritički probudio Dr. Žarko Miletić.


Svojim samostalnim naučno-istraživačkim radovima profesor Petračić
razradio je ova pitanja: Uzroci sušenja hrastika (Glasnik 1926),
Uzrast i drvna masa hrastovih šuma (Spomenica 1926), Zaštita biljaka
prije sadnje (Šumarski List 1930), Štete od hrastovih krasnika (Šumarski
List 1933), Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih kolosjeka
(Glasnik 1933), Istraživanja o otpornosti biljaka protiv osušivanju (Glasnik
1937), Zimzelene šume otoka Raba (Glasnik 1938), Amorpha fruticosa
kao korov u posavskim šumama (Šumarski List 1938), O rastvorbi
sušnja (Šumarski List 1939).


606