DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U automobilskoj industriji drvenih delova (karoserija) po pravilu
se primenjuje ovaj drugi: način sušenja. Takva jedna sušnica treba da
je snabdevena:


1) napravom, koja služi za direktno snabdevanje komore sa vodenom
parom: radi operacije toplog parenja, koja prethodi samom
sušenju;


2) napravom za unutrašnje zagrevanje sušionice pomoću aeroterma
(veštačkih grejalica) sastavljenih od serije elemenata, kroz koje cirkuliše
para;


3) napravom za regulisanje procenta vlage u unutrašnjosti komore
smeštenom obično između aeroterma il ventilatora. Odstranjivanje vlage
vrši se kroz odžake, čiji se otvori! mogu podesno regulisati;


4) napravom, koja omogućuje racionalnu cirkulaciju zraka pomoću
ventilatora i serije rešetki stavljenih duž komore. Snabdevanje komore
sa svežim zrakom vrši se kroz dva prozorčića sa plehaniim preklopcima,
a smeštena sa obe strane aeroterma.


Regulatori! cirkulacije zraka i! aspiratori snabdeveni su anemometrima
(instrumentima, koji mere brzinu i snagu kretanja zraka). Ta kontrola
je prvi i najglavnüii uslov da proces sušenja bude ujednačen.


Proces veštačkog sušenja u sušionicama


Proces veštačkog sušenja u sušionicama dešava se u glavnom na
sledeći! način: »Topao i suv zrak, koji dolazi sa aeroterma, potiskuje se
pomoću ventilatora, ulazi u komore sušionica kroz deflektore smeštene
ispod vagoneta natovarenih daskom, obavija vlažno drvo i ovlažuie se
istovremeno, dok se i hladi. Takav zrak usisavaju rešetkasti aspiratori
i šalju na elemente aeroterma, koji! ga zagrevaju. Jedan deo zraka zasićenog
vodenom parom penje se i gubi u atmosferi kroz napred pomenute
odžake«.


Drvo, koje se ima upotrebiti! za izradu drvenih delova karoserija
automobila, prolazi kroz tri odelite faze parenja i! sušenja.


1) Faza — prethodno parenje — ima za cilj da ugreje unutarnje slojeve
dasaka, koje se suše, da ih učini pristupačnim i pogodnim za akciju
vlage i toplote i da pokrene unutarnje sokove organskog porekla. Trajanje
operacije prethodnog parenja se računa prosečno 2 sata po centimetru
debljine i počinje se računati! tek kad stupanj vlage zraka u komori
dostigne 100%.


2) Faza — sušenje. Jedan sat pre postupka sušenja para se odstranjuje,
obično u elemente aeroterma, pomoću naročitih ventila i stavljaju
se u pogon aeroterme i ventilator. Zrak čini napred opisanu cirkulaciju
i sušenje počinje. Da daske ne ispucaju i da se spoljašnji slojevi ne suše
brže od unutarnjih, drvo se suši u atmosferi tačno određene vlažnosti,
koja se označava kao »higrometrički stupanj«. To je u stvari! odnos
između težine vode, koju stvarno sadrži l m3 vazduha naprama odgovarajućoj
težini u stanju potpune zasićenosti, uz istu temperaturu.


Higrometrički stupanj, ili, kako se još može nazvati, »relativna
vlaga«, ne treba da side ispod 90% za prva 24 sata sušenja.


Postepeno kako proces sušenja napreduje, treba higrometrički stupanj
snižavati, a povećavati temperaturu. Te se varijacije izvode na


640