DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 63. ........


1939


PROF. DR. ANDRIJA PETRAČIĆ


PODPREDSJEDNIK JUG. ŠUM. UDRUŽENJA


0 njegovoj šezdesetoj godišnjici


U kulturnom je svijetu običaj, da se vodi; računa o javnim radnicima
i njihovom radu. U tom cilju o pedesetoj, šezdesetoj i sedamdesetoj
godišnjici javnih radnika zacrtava se bilansa njihova rada i iznosi pred
stručnu javnost. U kulturnom svijetu to se ne radi iz razloga, da bi se
time izvršilo neko lično poklonjenje, već da bi se odalo zasluženo priznanje
onima, koji nečujno, ali predano i uporno »privatis oblitis« rade
za opće dobro.


U nas toga običaja, istina, za sada još nema, ali se on počinje
rađati uporedo sa podizanjem opće kulturne razine, sa priznavanjem
važnosti nauke i privrede, uporedo sa izgrađivanjem pune objektivnosti
u ocjenjivanju ličnosti čovjeka.


Ako je igdje od značenja pravilno ocjenjivanje ličnoga rada i
žrtava, onda je to u oblasti našega šumarstva. U nijednoj oblasti javnoga
rada nisu u nas javni radenici prošli kroz takove borbe i potrese
kao u oblasti šumarstva. Zbog toga lične žrtve i uspjesi pojedinca postignuti
na zaparloženim i trnovitim stazama šumarstva imaju dublje
značenje od onih, koji se dosižu na utrtim i glatkim putevima ostalih
oblasti.


Smatramo, da je potrebno, da Šumarski List kao stručni i! staleški
organ, koji je svagda stajao nepokolebljivo na braniku najširih


nteresa. ne zaboravi jednoga od boraca šumarske struke, Dr. An drij
u P e t r a č i ć a, redovnog profesora zagrebačkog poljoprivrednošumarskog
fakulteta, koji napunivši šezdeset godina života evo već
nemalo četrdeset godina predano radi na šumarskoj njivi.


U profesora Dr. Andrije Petračića biili su svi uslovi za uspješan
rad u šumarskoj struci: prirođena ljubav za šumu, solidno obrazovanje,
odlična konstitucija, izdržljivost, savjesnost i čestitost. Šumarsku stručnu
spremu stekao je na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, koju je svršio
god. 1901. Malinov plan za obrazovanje šumarskog nastavničkog podmlatka
dovodi ga god. 1905. zajedno sa Prof. Dr. üjurom Nenadićem —
na univerzitet u Miinchenu, gdje ostaje dvije godine i bude god. 1907.
promoviran na čast doktora »economiae publicae«.


Poslije polučenog doktorata vraća se ponovo praktičnoj službi, u
koju je stupio još 1901. god. U toj službi ostaje sve do god. 1911., kad
je postavljen za suplenta, a kratko vrijeme nakon toga za profesora


605
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 4     <-- 4 -->        PDF

na Šumarskoj akademiji. Po oslobođenju pokreće — zajedno sa Prof.
Dr. Qjurom Nenadićem — akciju za osnivanje poljoprivredno-šumarskog
fakulteta na univerzitetu u Zagrebu, koja i uspijeva. Godine 1920. bude
postavljen za redovnog sveučilišnog profesora.


Profesor Petračić dijelio je sudbinu sviju prvih nastavnika šumarske
struke, jer je morao sve do god. 1921. da lomi svoju snagu vršeći
predavanja iz čitavoga niza disciplina, radeći upravo za dvojicu.


Kroz njegove nastavničke ruke prošlo je do danas 28 godišta svršenih
šumarskih stručnjaka odnosno inženjera, dakle čitav jedan kadar
nosilaca našega šumarstva. Pored solidnog stručnog znanja, koje im je
dao za vrijeme studija, profesor Petračić svojim učenicima i praktičnim
šumarima dao je u ruke temeljit udžbenik i priručnik iz Uzgajanja šuma
u dva dijela. Veliku važnost polagao je na održavanje ekskurzija u terenu,
koje je rukovodio svagda lično, znalački, sa mnogo ljubavi i interesa,
te vrlo savjesno.


Profesor Petračić zadužio je zagrebački poljoprivredno-šumarski
fakultet uređenjem naročitoga Zavoda za uzgajanje šuma i šumskoga
rasadnika na fakultetskom dobru Maksimir. Zavod za uzgajanje šuma
može da se svojim uređenjem takmiči sa sličnim zavodima inostranstva.
Rasadnik u površini većoj od dva hektara ne samo da predstavlja
uzorno pomagalo nastave, već se na njemu vrše i naučno-istraživački
radovi.


Profesor Petračić, kao mnogogodišnji upravnik fakultetskih šuma,
stvorio je u njima čitav niz gospodarskih objekata, koji služe potrebama
nastave. Ovo je od naročite važnosti, ako se uvaži, da zagrebačkom
fakultetu uprkos živom nastojanju nije sve do danas uspjelo da dobije
u svoju upravu, a za potrebe nastave i nauke ma i najmanji kompleks
državnih šuma.


Sa mnogo ljubavi i razumijevanja profesor Petračić vodio je dugi
niz godina upravu Šumarskog muzeja, koji je svojina Jugoslavenskog
šumarskog udruženja, no stavljen je na upotrebu poljoprivrednošumarskom
fakultetu.


Pored brojnih stručnih radova, izašlih u Šumarskom listu, profesor
Petračić dao je šumarskoj nauci čitav niz vrijednih naučnih prinosa.
Njegov prvi naučni rad »Untersuchungen über die selbständige Bestandesausscheidung
von Eiche, Buche und Föhre, München 1907« pobudio
je pažnju i u stranoj stručnoj literaturi. Treba podvući, da je pitanje kvaliteta
sastojine poslije ovoga Petračićeva rada mirovalo, sve dok ga nije
ponovo pokrenuo i kritički probudio Dr. Žarko Miletić.


Svojim samostalnim naučno-istraživačkim radovima profesor Petračić
razradio je ova pitanja: Uzroci sušenja hrastika (Glasnik 1926),
Uzrast i drvna masa hrastovih šuma (Spomenica 1926), Zaštita biljaka
prije sadnje (Šumarski List 1930), Štete od hrastovih krasnika (Šumarski
List 1933), Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih kolosjeka
(Glasnik 1933), Istraživanja o otpornosti biljaka protiv osušivanju (Glasnik
1937), Zimzelene šume otoka Raba (Glasnik 1938), Amorpha fruticosa
kao korov u posavskim šumama (Šumarski List 1938), O rastvorbi
sušnja (Šumarski List 1939).


606
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Profesor Petračić saradivao je sa stranim naučnicima u pitanju
geografskog rasprostranjenja naših šuma i pojedinih vrsti u njima (Rubner,
Tschermak).


Iako je nastavnički i naučni rad trošio najveći dio njegove snage,
on nalazi i vremena i ljubavi, da se živo angažuje u Hrvatskom šumarskom
društvu i Jugoslavenskom šumarskom udruženju. Od 1911. do 1929.
radi kao odbornik, a od 1929. do danas kao podpredsjednik udruženja.
Pored toga rukovodi od 1917. do 1921. (dakle u najteže vrijeme svjetskoga
rata i neposredno iza njega) uredništvo Šumarskog lista, od toga
posljednje tri godine u zajednici sa prof. dr. Lcvakovićem.


U udruženju razvija živu djelatnost, zalažući se za spas naših šuma
i šumarstva, boreći se za interese šumarske nastave, a naročito za
pravedno postupanje pri postavljanju svršenih šumarskih inženjera zagrebačkog
fakulteta.


Pored redovnih dužnosti na fakultetu, u zavodu za uzgajanje šuma,
na fakultetskom dobru Maksimir, u zavodu za šumske pokuse profesor
Petračić živo radi kao predsjednik Banovinskoga odbora za propagandu
pošumljavanja, a član je i odbora u Društvu za zaštitu prirodnih
spomenika. Tokom prvih 10 godina nakon apsolviranja šumarske akademije
službovao je kod Gradiške imovne općine, a kasnije kroz dugi
niz godina upravljao je šumama svoga rodnoga grada Petrinje, koju je
funkciju napustio, čim su traženja njegovih sugrađana, da se prekorači
potrajnost gospodarenja, došla u sukob sa njegovom stručnom
savjesti.


Dva puta je profesor Petračić bio biran za pročelnika Šumarske
akademije, a dva puta za dekana poljoprivredno-šumarskog fakulteta.
Prvi izbor za dekana pao je na njegovu ličnost u samom početku izgrađivanja
fakulteta (g. 1919/20), a drugi evo o njegovoj šezdesetoj godišnjici
(1939/40).


Među svojim drugovima i brojnim učenicima profesor Dr. Andrija
Petračić uživa nepodijeljene simpatije i poštovanje. U misli, da pogađamo
i želje njegovih drugova i želje njegovih bivših i sadašnjih učenika,
mi profesoru Dr. Andriji Petračiću o njegovoj šezdesetoj godišnjici
izražavamo naše srdačne čestitke.


Ugrenović


607