DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Be ć a r e v i ć inž. D i m i t r i j e, šum. pristav 8 grupe od Šum. uprave Bosanski
Petrovac k Šum. upravi u-Bosanskoj Gradiški;
K o n d i ć inž. Čedo , šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Šum.
upravi u Gračanici;
Obradović inž. Borislav, šum. pristav 8 grupe od Šum. uprave Visoko,
k Šum. upravi u Ljubinje;
Ruper t inž. Pavao , šum. pristav 8 grupe od Šum. uprave u Brusu, k Šum.
upravi u Kraljevu;
R e 1 j a M. Po p o v i ć, tehnički pomoćnik 9 grupe od Dir. šuma u Čačku, k Odeljenju
za upravu državnih šuma u Beogradu;
G r ü n w a 1 d ing. Josip, šum. inspektor 3 grupe 2 stepena od Dir. šuma u
Zagrebu k Ministarstvu šuma i rudnika Odelenju za upravu državnih šuma u Beogradu;
Lončar ing. Vladimir, viši šum. pristav 7 grupe od sreskog mačelstva u
Pakracu k Sreskom načelstvu u Samoboru;


Kovačevi ć ing. Pero , savjetnik 4 grupe 2 stepena od Sreskog načelstva u
Jastretmrskom k Ministarstvu šuma i rudnika Odeljenju za vrhovni šumarski nadzor
u Beogradu.


Zahvalio se na drž. službi:


Beh m inž, Viktor , viši šumarski savjetnik 4 grupe 2 stepena kod Šumske
uprave u Kostajnici.


Iz drž. službe otpušten:


Lopari ć inž. Nikola , šum. pristav 8 grupe kod Direkcije šuma u Mostaru.


Penzionisan je:


Rašić Boi in, viši računski inspektor 5 grupe kod blagajnice Min. šuma i
rudnika u Beogradu;


Župa n inž. Josip , šum. savjetnik 6 grupe kod Direkcije šuma na Sušaku;


Sekulić inž. Mil or a d, inspektor Ministarstva 3 grupe 2 stepena kod Odelenja
za vrhovni šumarski nadzor u Beogradu;
Popovi ć inž. Pajo , šum. inspektor 4 grupe 1 stepena i šef šum. Odsjeka
Kr. Banske uprave u Novom Sadu.


NA DRŽ. DOBRU BEL JE:
Određeni su:


Kretoel j inž. Petar , savjetnik 1 kat. 6 stepena, za glavnog inspektora šumarstva
i referenta taksacionog otseka kod Odjeljenja Dir. drž. dotora Belje;
Vasili ć ing. Ž i v o j i n, šum. pristav 1 kat. 2 stepena za vršioca dužnosti
upravnika Šumske uprave u Belju.


Unapređen je:


Ćiri n ing. Borislav , za tehničkog pristava 1 kategorije 2 stepena kod drž.
dobra Belje.


PROMJENE U PENZIJI:


U ime Njegovog Veličanstva Kralja Kraljevski Namesnici na predlog Ministra
šuma i rudnika, a na osnovu § 30 Ustava Kraljevine Jugoslavije, ukazom od 27. juna
1939. god. našli su se pobuđeni, da putem milosti dadu amnestiju disciplinske krivice
Novak a D r. L u j e, pomoćnika Ministra šuma i rudnika 1 kat. 2 stepena položajne
grupe u penziji, Stamenkovića Miodraga, generalnog direktora 1 kat. 3 grupe
Generalne direkcije šuma u Beogradu u penziji i Hos u Jovana , inspektora 1 kat.
4 polož. grupe 2 stepena Generalne direkcije šuma u Beogradu u penziji, za koje su
osuđeni izvršnom presudom Državnog saveta kao disciplinskog suda od 16 novembra
1929 godine tor. 36189/29 na kaznu gubitka prava na penziju sa svima njegovim štetnim
posledicama od dana potpisa ukaza.


597