DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Ing. IGO ORAŠ (Split):


PROBLEM POŠUMLJAVANJA KRŠA
U DALMACIJI


(PROBLEME DU REBOISEMENT EN DALMATIE)


Problem pošumljavanja krša u bivšoj pokrajini Dalmaciji — na koju
će se ova rasprava jedino odnositi s obzirom na njene jednoobrazne prilike,
koje traže i jednoobrazno riješenje — sastavljen je od tri komponente,
koje su međusobno vrlo usko povezane, tako da se jedna bez.
druge ne da uspješno rješavati. Te tri komponente bile bi: 1. Posjedovni
odnosi na površinama, koje se imaju pošumiti; 2. organizacija i finansiranje
radova; 3. tehnika samog pošumljavanja i izbor vrsti drveća.


Pošumljavanje krša i ga lije ti u većem opsegu
na bazi sadašnjih posjedovnih odnosa na površinama,
koje bi se imale pošumiti, dovelo bi, negdje prije negdje kasnije, do jačeg
poremećenja postojećeg ekonomskog stanja pučanstva dotičnog kraja,
jer je iskorišćavanje golih i krševitih površina pašom skoro najredovitiji
privredni izvor u ekonomskom životu pučanstva na kršu. Da se tome
izbjegne, morali bi se u takovim krajevima obustaviti odnosno ne započimati
radovi na pošumljavanju ili bi se pak moralo ignorirati eventualno
ekonomsko poremećenje i pošumljavati mimo toga t. j . protiv volje pučanstva,
što bi značilo podizati šumu bez ikakove garancije za njen opstanak,
jer takovu šumu u ovim krajevima ni najbolji lugari ne bi bili u
stanju trajno uščuvati. Obustaviti pak radi toga pošumljavanje odnosno
ne započimati ga značilo bi prepustiti krš i narod na kršu svojoj sudbini
što se iz nacionalno-političkih i nacionalno-ekonomskih razloga ne može
i ne smije učiniti, jer bez šume nestalo bi i zadnjih ostataka zemlje sa
površine, čime bi bila definitivno zapečaćena sudbina ne samo krša i
naroda na kršu, već i same morske obale.


Kolikogod je finansiranje radova na pošumljavanju krša sa strane
države opravdano s obzirom na zadatak države, da se brine za kolektivne
potrebe naroda, da unapređuje uslove na njegov privredni, kulturni
i socijalni život — što je naročito važno za pasivne krajeve na
kršu, pošto je krš cijena za more — to je ipak problem pošumljavanja
krša tako golem, da ga država sama, ni financijski ni tehnički, ne bi
mogla svladati bez sudjelovanja širokih slojeva
seljačkog naroda, koji je na tom pitanju direktno
zainteresiran.


Po današnjem stanju posjedovnih odnosa na krševitim zajedničkim
površinama sudjelovanje širokih slojeva naroda kod radova na pošumljavanju
nije samo negativno, već narod često puta radove i sprečava,
a to radi gubitka paše i radi! pomanjkanja osjećaja odgovornosti za budućnost
kolektivnih površina. Prema tome je za ovdješnje prilike dovoljno,
da narod pošumljavanje ne sprečava, a ne može se od njega zahtijevati
još i doprinos u radu ili novcu.


Isto je tako i sama tehnika pošumljavanja zajedno sa izborom vrsti
drveća usko povezana sa ostalim pitanjima kod pošumljavanja krša, jer


559
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

tehnika i organizacija rada ovise o obimu i svrsi posla, a izbor vrsti
drveća ovisi donekle i o zadatku, što ga buduća šuma ima da vrši.


Iz navedenoga može se vidjeti, da pošumljavanje krša u Dalmaciji
nije jedno obično pitanje metode i načina rada, već da je to jedan
vrlo usko složen kompleks raznih pitanja, koja treba rješavati! prije ili
barem istodobno sa provađanjem tehničkih radova na pošumljavanju.


Kad bi se za vrijeme, dok bi radovi na pošumljavanju trajali, mogao
narod raseliti, onda se pošumljavanje ne bi pojavljivalo kao problem,
već kao obično pitanje metode i načina rada; a pošto to nije moguće i
pošto čak napučenost krša stalno raste, a površina i posibilitet produktivnih
zemljišta stalno opada, to je pošumljavanje krša svakako problem
i to problem od opće državne i nacionalne važnosti, pa ga kao takvog
treba rješavati.


Prva komponenta problema pošumljavanja
krša u Dalmaciji je pitanje posjedovnih odnosa na
površinama, koje bi trebalo pošumiti odnosno privesti
kulturi rentabilni joj od dosadašnje. Te su površine
krš i golijeti odnosno općinske muše i pašnjaci.


Po statističkim podacima ima od cjelokupne površine bivše pokrajine
Dalmacije 63% općinskog (zajedničkog) posjeda, a samo 37%:
privatnog (individualnog) posjeda, Od ukupnog zajedničkog posjeda
odpadä 70% na pašnjake t. j . na krš i golijeti, a 30% na šume t. j . u
glavnom na šikare i niske šume. Po veličini pojedinih privatnih posjeda
87% seljačkih posjeda nalazi se na površini ispod 5 ha, dakle ispod potrebnog
minimuma za ekonomsku samostalnost seljačkih posjeda (i to
pod normalnim prilikama, a kamo li pod vladajućim klimatskim i edafskim
prilikama u Dalmaciji) i samo 13% seljačkih posjeda je sposobno
za samostalni seljački život. Dakle je velika većina seljačkih posjeda
u Dalmaciji prisiljena, da manjak do egzistencijskog minimuma pokrije
sa prihodima od komunalnog posjeda. Međutim gospodarenje sa komunalnim
posjedom nije regulisano na bazi potrajnog gospodarenja, a niti
se ono praktički pod postojećim okolnostima može na toj bazi regulisatil
Razlozi su tome ovi:


1. Potrebe su veće nego godišnja produkcija, a obim službenosti
uopće nije određen.
2. Pravna je forma toga komunalnog posjeda takova, da je upravitelj
posjeda zapravo onaj isti, koji ima najviše interesa, da se komunalno
dobro što intenzivnije iskorišćuje (bez obzira na potrebe budućnosti),
a to su pravoužitnici sami, jer imovinom poreznih općina po postojećim
zakonima upravlja seoski zbor t. j . svi birači odnosno svi
pravoužitnici. Ova forma vlasništva postoji! od pamtivijeka. Ona je bila
vrlo praktična, dok je bilo šta iskorišćavati, dok je naime krš bio obrasao
niskom, na jugu zimzelenom šumom, koja je davala obilatu ispašu
za mnogobrojna stada koza i ovaca, te se je stoga (vjerojatno) tako
dugo i održala. Ali danas, kada je na mjestima nekadašnje bogate ispaše
i brsta ostao čisti kamen, a na mjestima, gdje je još nedavno bila šuma,
ostali samo mršavi! pašnjaci; danas, kada se granica apsolutnih golijeti
pomiče sve dalje na štetu pašnjaka, a granica pašnjaka sve dalje na
štetu šume, uvidio je i najprimitivniji seljak, da će to prije ili kasnije
dovesti do katastrofe, do potpune pustoši, pogotovu jer se napučenost
stalno povećava.
560
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Na jednoj strani velika oskudica na gorivu i drugim drvnim proizvodima
(koja je u nekim mjestima već tako velika, da je narod prisiljen
da kao gorivo upotrebljava konjsko đubre, travu, korov i voćke), a
na drugoj strani stalno opadanje produktivnosti ziratnog zemljišta (uslijed
ispiranja i djelovanja atmosferilija) prisiljava narod, da u borbi za
opstanak uputi svoju ekspanziju u pravcu, gdje je radi dosadašnje zaštite
tla ostalo još nešto preduslova za kultiviranje poljoprivrednih kultura
odnosno za prehranu stoke, a to je u pravcu šume.


Ovo prodiranje, bolje rečeno ekspanzija, u pravcu zadnjih ostataka
nekadašnjih šuma na kršu vrši se pod vidom raznih motivacija i
isprika: negdje pod vidom tako zvanog grabeža općinske muše, negdje
pod vidom parcelacije zajedničkog posjeda (tobože radi bolje zaštite i
uzgoja šume, a u stvari radi pretvaranja u drugu vrst kulture), negdje
pod vidom namjernog paljenja šume sa tendencijom, da bude poslije požara
za nekoliko godina na tom mjestu dobra paša ili nekada čak i koja
rentabilna poljoprivredna kultura. Općenito pak ta se ekspanzija vrši
putem preintezivnog iskorišćavanja šuma pašom koza i istodobnom sječom,
što obično prouzročuje (kao i u svim navedenim slučajevima) devastaciju
šuma, kojom se očekivana bolja korist obistini samo tokom
prvih nekoliko godina, dok naime atmosferilije i bujice ne učine svoje i
na mjestu šuma ostane golijet. Kada se ovaj proces završi na jednom
mjestu, obnavlja se na drugom, a sa istim konačnim efektom. Pored
vladajućih klimatskih, hidrografskih i geoloških prilika, koje taj proces
znatno pospješuju, glavni su ipak tome uzrok postojeće posjedovne prilike
i s njima u vezi velike ekonomske potrebe područnog stanovništva.


Tome bi netko s pravom mogao prigovoriti, da ima zakonskih mogućnosti,
da se pustošenje šuma spriječi. Međutim, potreba je jača od
zakona i vlast je nemoćna, ako se hoće represivnim mjerama boriti protiv
ekonomske bijede.


Šumar na kršu u prvom je redu pozvan, da se brine za održavanje
postojećih i za podizanje novih šuma, ali šumar sam, bez sudjelovanja
ostalih pozvanih faktora, nije u stanju, da proces devastacije šuma
zadrži, a pogotovo ne sa umjetnim pošumljavanjem ogoljelih površina
pod istim okolnostima, pod kojim su ranije šume propale. Za umjetno
pošumljavanje dolaze danas u obzir samo one površine, koje su već
sasvim isprane i gole, te ne davaju nikakovih prihoda više, a površine,
na kojima ima još donekle zemlje, pa prema tome i donekle paše, za
pošumljavanje obično ne dolaze u obzir radi otpora pravoužitnika, pa
je tako pošumljavanje krša razmjerno dosta skupo i tehnički nesigurno,
jer je ograničeno u glavnom samo na sasvim ogoljele površine. Kada
ove prve površine budu pošumljene, dolaze na red one druge, sada
pašnjačke, koje će dotle također sasvim ogoljeti. Pravoužitnici su u
međuvremenu, u borbi za opstanak, prisiljeni da sa stokom idu dalje u
pravcu šume, pa tako dolazimo i ovdje do spoznaje, da se proces obnavlja,
da se umjetnim pošumljavanjem jednih površina samo donekle paralizira
propadanje šuma na drugim površinama, d a se pošumlja vanjem!
krša pod postojećim okolnostima ne postizava
prava svrha, naime povećanje šumovi tosti
kraja s obzirom na javne interese, već da se odr-v
žava donekle samo »status quo« u šumovi tost i, a
to uz velike novčane žrtve, koje međutim ipak neće biti u.stanju da zlo


561
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 48     <-- 48 -->        PDF

izliječe, jer ono ne leži toliko u samoj prirodi koliko u posjedovnim pri


likama i s njima u vezi u povećanim zahtjevima pravoužitnika na za


jedničko dobro.


Dva zahtjeva, tako reći dvije fiksne točke pojavljuju se kod rje


šavanja kraškog pitanja. One imperativno zahtijevaju, da se o njima


vodi računa, a to su:


1. Kraškim stanovnicima treba na jednoj strani obezbijediti ogrijev
i druge šumske proizvode, neophodne (u granicama racijonalnog trošenja)
za domaće potrebe, a na drugoj strani treba im omogućiti ishranu
tolikog broja stoke, koliko je potrebno, da prihodi od stočarstva pokriju
manjak u prihodima od ostalih grana poljoprivrede u pojedinom seljačkom
gospodarstvu. To nije samo stečeno pravo, koje od vajkada pripada
svakom seljačkom posjedu na kršu i radi kojega većina seljačkih
posjeda i nema svojih vlastitih šuma i pašnjaka, nego naprosto nije drugačije
moguće, jer je kraški stanovnik toliko siromašan, da često nije u
stanju da kupi kruh i sol, a kamo li da kupuje drva ili! ugljen. Stoka pak
stanovnicima je potrebna koliko radi prehrane, obuće i đubra toliko i
kao rezerva za slučaj elementarnih nepogoda, koje su na kršu vrlo česte
(suša i krupa) i koje ih često sile, da od te rezerve vade zadnji adut pred
pogibijom od gladi.
2. Šume na kršu moraju se (radi indirektnih njihovih funkcija) ne
samo održati u današnjoj prostranosti, nego se moraju još i proširiti na
račun pašnjačkih i golih površina, ako se hoće, da se putem šuma spriječi
neminovna katastrofa ogoljivanja kraških krajeva do pustoši. Treba
samo vidjeti, koliko hiljada vagona plodne zemlje odnesu rijeke, potoci
i bujice za vrijeme svake veće kiše sa kraške površine u more (tako se
često puta od same rijeke Neretve Jadransko more zamuti od zemlje
sve do Splita), pa da se shvati, kakvu štetu proces ispiranja i erozije
čini narodnoj privredi, a to još u kraju, koji je i te kako željan plodne
zemlje, gdje pojedinci dane i dane rade, da bi iskopali toliko zemlje,
koliko je potrebno, da se može posaditi jedna loza.
Međutim istodobno zadovoljenje ovih pod 1. i


2. navedenih zahtjeva odnosno imperativa pod dana
š n j m je uslovima nemoguće iz slijedećih razloga:
1. Podmirivanje svih potreba, na koje pravoužitnici komunalnog
dobra imaju pravo, iziskivalo bi racionalno gospodarenje u granicama
posibiliteta tla i sastojine; a zavadanje racionalnog gospodarenja iziskivalo
bi postavljenje stručnih uprava sa dovoljnim brojem čuvarskog
osoblja, što bi još više opteretilo i onako pasivne i zadužene općine.
2. Umjetno pošumljavanje golijeti i pašnjačkih površina u većim
razmjerima iziskivalo bi najprvo veća finansijska sredstva, a na drugoj
strani, pošumljavanjem bi pravoužitnici bili prikraćeni na pašnjačkim
površinama, što bi dovelo do poremećenja ekonomske ravnoteže i dosljedno
tome do protivljenja pravoužitnika tome pošumljavanju.
3. Bez obzira na to, da bi sprovađanje strogog planskog rada — a
taj bi bio potrebit, ako bi se pod postojećim okolnostima htjelo donekle
približiti cilju — iziskivalo velike javne kredite, dobar upravni i čuvarski
aparat, svjestan i disciplmovan narod, ipak pitanje šuma na kršu ne bi
bilo definitivno riješeno, jer forma komunalnog posjeda, kakva je u Dalmaciji,
ne daje nikakve garancije za održavanje i unapređenje šuma.
562
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Što je općinsko, to je svačije! Svaki samo misli, kako će što više od
zajedničkoga za sebe iskoristiti, a nitko ne vodi računa o tome, kako će
zajedničko dobro unaprijediti! pogotovo kad takova zajednička dobra u
Dalmaciji nemaju stručne uprave. Nitko drva ne štedi, jer ih dobije iz
zajedničkih šuma, pa stoga nalazimo svagdje u Dalmaciju još otvorena
ognjišta, koja troše vrlo mnogo drva, jer se zimi loži i dan i! noć, pošto
za otvorena ognjišta (radi dima) ne dolaze u obzir zatvorene prostorije.
Nitko ne misli! na selekcioniranje i oplemenjivanje stoke, jer oplemenjena
vrst stoke ne bi mogla da izdrži jagmu il natjecanje na zajedničkim
pašnjacima sa ostalom stokom. Stoga seljak drži urođenu sitnu stoku
računajući, da će sa većim brojem grla sitne stoke više iskoristiti zajednički
pašnjak nego sa manjim brojem oplemenjene vrsti stoke.


4. Forma komunalnog vlasništva, kakva je u Dalmaciji, je asocijalna,
jer stepen iskorišćavanja zajedničkog dobra raste sa stepenom
imućstva pojedinih pravoužitnika; što veći broj grla, za toliko veća korist
od zajedničkog dobra. Obim servitutnog prava nije određen; svaki
pripadnik zemljoradničkog zvanja ima u svojoj katastralnoj općini
jednako pravo, pa tako dolazi!, da siromah, koji! nema stoke ili vrlo malo,
gotovo i nema mogućnosti, da svoje pravo na zajedničkom dobru
iskoristi.
To je istodobno i glavni razlog, da općinska muša već do sada
nije podijeljena (premda je zato bilo fakultativne zakonske mogućnosti),
jer dioba nije u interesu bolje stojećih, koji obično u seoskim pitanjima
odlučuju.


Iz prednjih razloga vidi se, da je po današnjim; okolnostima nemoguće
istodobno postići oba zahtjeva, naime održati postojeće šume i pošumiti
krš il golijeti. Prema tome ostaje samo jedan izlaz,
t. j. da se mijenjaju uslovi i okolnosti, pod kojima
se danas postojeće šume iskorišćuju i nove
p od i ž u.


Tu u prvom redu dolazi u obzir angažovanje svakom individuu
svojstvenog i prirođenog instinkta, naime egoizma, u službu čuvanja i
uzgajanja šuma. Iskorišćavanje, čuvanje i podizanje šuma mora biti zasnovano
na principima individualne inicijative, individualne koristi
i prema tome mora se provoditi na zemljištima individualne svojine.
Tko šumu štedi i čuva, tko je uzgaja i sadi, valja da zna, da to radi za
sebe odnosno za svoje potomke. Treba da postoji neka razlika između
onoga, koji sije, štedi! i čuva i onoga, koji neće to da radi. Treba da
plodove uživa onaj, koji! ih je zaslužio, treba da se nerad osveti, a rad
donese koristi. Sve to međutim kod sadašnje forme posjeda na općinskom
dobru u Dalmaciji ne postoji, jer svatko jednako može da žanje,
bez obzira koliko je i da li je uopće sijao. Radi toga se nitko i ne trudi
da bi takvo zajedničko dobro unaprijedio, pa je pod tim okolnostima
isključeno bilo kakvo i´nteziviranje gospodarstva, dok je zemljište zajedničko.
Kod zajedničkog vlasništva na šumskim i pašnjačkim površinama
ljudski je egoizam na veliku štetu, a kod individualnog vlasništva
baš je on ona sila pokretnica, koja unapređuje i koja bi stoga u
našem slučaju bila jedino spasavajuća. Ovi motivi! doveli su i ostale
naprednije narode na to, da su, neki prije neki kasnije, prekinuli sa formom
zemljišnog vlasništva na komunalnoj bazi. Kod nas imamo primjera,
da se radi bolje zaštite i uzgoja šuma pribjegavalo izlučivanju


563
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 50     <-- 50 -->        PDF

servitutima opterećenih šuma od ostalih, ali s tom pogreškom, da su se
u ime servituta izlućene površine prepuštale dotičnim općinama, namjesto
da su se odmah ustupiile pojedinim pravoužitnicima u individualno
vlasništvo. Stoga je i te šume u glavnom stigla ista sudbina kao i općinske
šume u Dalmaciji. U Dalmaciji su prilike još u toliko teže, što u nekim
slučajevima vlasnici općinskih dobara nisu upravne općine, već porezne
općine (sela). Prema tome, tim, šumama i pašnjacima upravlja seoski
starješina, koji je biran od seoskog zbora, a seoski zbor sačinjavaju svi
birači u selu, dakle svil pravoužitnici; drugim riječima, šumom upravljaju
korisnici sami, a na način, kako najviše konvenira momentanim
potrebama pravoužitnika, bez obzira na druge zadatke šuma j na potrebe
budućnosti; to biva po načelu: »Daj mi danas, pa sutra kako bude!«


S obzirom na sve naprijed rečeno dolazimo do zaključka, da bi iz
razloga zaštite javnih interesa (s obzirom na obustavu procesa ogoljavanja
i odnašanja plodne zemlje), iz razloga stvaranja egzistencije pučanstvu,
koje je u prirastu, a pri opadanju obradive zemlje, nadalje iz
razloga stvaranja preduslova za prelaz od ekstenzivnog na intenzivno
gospodarstvo {premda to za krš zvuči! malo čudnovato, ali potrebe stvaraju
nove zakone i nove metode rada i života) trebalo što prije
pristupiti donošenju zakona o diobi općinskih i!
seoskih šuma i pašnjaka u Dalmaciji, zakona koji je u
ostalom već predviđen u § 106 Zakona o šumama.


Diobom komunalnih površina medu pravoužitnike odnosno ustupanjem
komunalnog vlasništva u individualno vlasništvo postiglo bi se puno
više nego na prvi mah izgleda. Rezultati diobe mogli bi se u konkretnom
slučaju svrstati u slijedeće koristi:


1. Automatski bi nastao cijeli preokret u načinu gospodarenja u
pojedinim seljačkim posjedima. Napustio bi se dosadašnji nomadski način
iskorišćavanja pašnjaka i šuma putem pustopašice velikih stada sitne
stoke i zimi i ljeti, a prešlo bi se na uzgajanje manjeg broja, ali zato
stoke bolje pasmine, koja bi se više držala u štalama i na taj način producirala
više đubra, što je od vrlo velike važnosti, jer sada seljaci na
kršu silno oskudijevaju na dubru.
2. Dosadanje, za šumu toliko štetno pitanje paše koza po šumama
riješilo bi se po sebi na taj način, da nijedan vlasnik privatne šume ne bi
trpio kozu u svojoj šumii i tako bi vječito pitanje koza na kršu dobilo
svoje jednostavno i konačno riješenje.
3. Intenzivnijom obradom zemlje i racionalnim gospodarenjem povećala
bi se na jednoj strani znatno produkcija, a na drugoj strani smanjila
potrošnja na šumskim proizvodima, jer bi svatko šumu štedio kao
svoju i dosadanja otvorena ognjišta zamijenio bi sa štednjacima.
4. Šuma, koja bi se poslije diobe na sadašnjim golijetima podizala,
bila bi po tipu uzgoja takova, kakova bi danim uslovima najbolje odgovarala.
Svaki vlasnik zemljišta radio bi prema terenskim i svojim gospodarskim
prilikama; udešavao bi, ispitivao i utvrđivao ono, što je najbolje;
jedan bi od drugoga kopirao i učio, što se pokazalo uspješnim.
Bilo bi pokusnih i; radnih polja, kolikogod i samih vlasnika golih
zemljišta.
5. U jesen i proljeće, za vrijeme sezone kulturnih radova ne bi! bio
u pojedinom srezu samo po jedan kultivator, kako je sada većinom slu564
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

čaj, naime sreski šumarski! referent, nego bi ih bilo na hiljade u svakom
srezu, billo bi ih onoliko, koliko je privatnih šumskih čestica. Onda bi
pošumljavalo krš i golijetil, može se reći, onoliko ljudi, koliko na kršu
ima stanovnika seljačkog staleža.


6. Propaganda pošumljavanja i populariziranja šumarstva tek bi
time dobila na kršu pravi smisao i efekt, jer bi narod imao mjesta, gdje
da šumu sadi, a imao bi i razloga, zašto da šumu čuva.
7. Šumar na kršu prestao bi biti policajac i neprijatelj naroda, postao
bi pravi stručnjak, narodni učitelj i! savjetnik, u čijim rukama bi bili
povezani svi koncil rada tehničke naravi, koji bi povezivao sva teoretska
i praktička iskustva i! davao konkretne tehničke upute i savjete, odgovarajuće
svakom pojedinom slučaju. Onda bi tek došle u obzir i imale
praktičnog značenja do sada po raznim stručnjacima iznesene metode i
načinil rada u pogledu tehnike pošumljavanja krša.
8. U kratko, diobom bi se postiglo ono, što se pod dosadanjim posjedovnim
prilikama ne može postići, naime, povećala bi se na jednoj
strani šumovitost krša, potrebna s obzirom na zaštitu javnih interesa, a
na drugoj bi strani postojeće šume bez prethvata mogle da pokriju sve
domaće potrebe pučanstva na šumskim proizvodima.
Da bi se navodi pod 1 do 5 stvarno obistinili, najbolji su nam dokaz
današnje privatne šume na kršu, koje su kao oaze u moru kamenja dobro
uščuvane i njegovane, tako da su samo one još jedini primjeri one vrsti
šuma, koje je priroda na kršu stvorila i koje po svom tipu i najbolje odgovaraju
klimatskim, edafskim i ekonomskim prilikama kraja. Nadalje
nam to dokazuje i okolnost, da su sve privatne golijetil u srezovima, gdje
je propaganda donekle bila na visini, već do sada umjetno pošumljenje i
da su u nekim krajevima pojedinci sadili šumsko drveće i voćke čak po
općinskim golijetima, ali naravno samo pod uslov, da posađeno stablo
pripada onome, tko ga je posadio.


Diobi šumskih površina moglo bi se jedino prigovoriti to, da se po
principima šumske znanosti sa malim šumskim površinama ne može
racionalno gospodariti. Međutim se u ovom slučaju ne radi o šumama,
koje se kao samostalne privredne jedinice trebaju da financijski rentiraju,
jer njihova glavna funkcija nije ekonomska nego zaštitna s obzirom
na javne interese, pa prema tome taj princip ne dolazi ovdje u obzir,
pogotovo ne, jer se u većini slučajeva radi samo o šumama jednostavnih
gospodarskih prilika, o niskim izdanačkim šumama.


Poteškoće bi se mogle pojaviti u pogledu ispaše šumskih i novopošumljenih
površina, a to još naročito u početku, dok se ne izvrši promjena
načina ispaše u navedenom smislu. Nadalje bi se mogle pojaviti
poteškoće u pogledu čuvanja i stručnog upravljanja. Za taj slučaj međutim
već sam zakon o šumama predviđa mogućnost udruživanja u šumske
zadruge. Samo bi u ovom slučaju to udruživanje trebalo da bude
prinudno i to sve dotle, dok bi za to postojali! razlozi, naime dok se ne
bi izvršio cijeli program rada vezan uz diobu, u prvom redu dioba sama,
pošumljenje golih površina i poreobražaj cijele privrede na bazi novih
posjedovnih odnosa. Preko šumskih zadruga, koje bi se osnivale za pojedina
sela ili za pojedina područja identičnih gospodarskih i terenskih
prilika, vršila bi se organizacija rada oko unapređenja šumarstva i dru


565
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

gih privrednih grana u vezi sa izvršenom diobom, dijelile bi se potrebne
sadnice, sjeme, eventualne subvencije, nagrade i t. d., postavljali bi se
zajednički čuvari i regulisala pitanja oko zajedničke sezonske ispaše.


Ukratko, vlasništvo i iskorišćavanje prihoda
zemljišta bilo bi na bazi individualne svojine, a
uprava i čuvanje na zadružnoj bazi sa individualnom
korišću.


Postupak kod diobe morao bi biti što jednostavniji, što jeftiniji i
morao bi voditi računa o lokalnim prilikama i običajima. To je u ostalom
bio i glavni razlog, da ;Se stari austrijski zakon o diobi općinskih
dobara u Dalmaciji skoro nigdje nije proveo, jer je postupak bio preskup
i odveć kompliciran, a osim toga bio je zakon fakultativan t. j . provedba
njegova ovisila je o zaključku seoskog zbora, u kojem su ekonomsko
jači, kojima dioba iz spomenutih razloga nije konvenirala, uvijek
uspijevati da putem svog upliva ishode negativni zaključak. Stoga bi
novi zakon tim eventualnostima trebao da izbjegne i da predvidi oba veznu
diobu svih općinskih i seoskih šumskih i
šum, sko pašnjačkih prostorija na odnosne pravoužitnike.
Od ovog bi se imale izuzeti samo planinske
šume i pašnjaci, šume i za pošumljavanje izdvojene
površine sa strogo i stalno zaštitnim karakterom
i šume sa karakterom parka u blizini
gradova, većih naselja i turističkih mjesta. Ove bi
površine ostale i nadalje vlasništvo općina stim, da se njima mora gospodariti
na ,osnovi privrednih planova i na osnovi regulisanih prava
služnosti.


Provadanje same diobe moralo bi se prepustiti seljacima odnosno
pravoužitnicima samima, koji sve diobe po starinskom običaju vrše na
način zvan »brušket«, gdje se dijelovi najprvo omedaše na terenu,
označe brojevima i zatim svaki interesent izvuče svoj broj po sreći. Pojedinci
zatim mijenjaju međusobno svoje dijelove, kako im s obzirom na
položaj kuće bolje konvenira. Tek eventualne prigovore protiv diobe
rješavala bi mješovita komisija stručnjaka i pojedinih interesenata. Ova
bi komisija istodobno imala zadatak, da prije diobe izradi za svakog
komunalnog posjednika — na osnovi opisa zemljišta, terenskih karata
ili još bolje aeroplanskih snimaka i terenskog uviđaja — generalni plan
diobe, naznačivši predjele sposobne za pojedine vrsti kultura, kao šume,
voćnjake, pašnjake, sijanice i eventualne puteve, a koji bi plan bio za
učesnike diobe obavezan.


Poslije tako izvršene diobe moralo bi se naravno zakonskim reformama
onemogućiti daljnje parcelisanje zemljišta na pojedine nasljednike,
pošto se po dosadašnjim zakonima kod nasljedstva dijele zemljišta
na toliko dijelova, koliko ima nasljednika.


Paralelno sa provađanjem diobe morali bi! se provađati razni javni
radovi u vezi sa unapređenjem poljoprivrede, kao razne melioracije zemljišta,
isušivanje poplavljenih kraških polja, asanacija sela, komasacija
zemljišta, gradnja javnih puteva i t. d. i to koliko radi same koristi odnosnih
javnih radova toliko i radi toga, da se omogući pučanstvu (u doba´
prelaza od ekstenzivno komunalnog na intenzivni individualni način gospodarenja)
stanovita zarada za lakšu prehranu i za neophodno potrebne


<


566
ŠUMARSKI LIST 10/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

investicije. Ovo bi se lako dalo postiići putem kolaboraciionih odbora, u
kojim bi bili zastupani delegati svih zainteresiranih faktora.


Ovoliko o prvoj komponenti problema, naime o posjedovnim odnosima
na površinama, koje se imaju pošumiti, a drugom ćemo prigodom
iznijeti naše mišljenje o drugim dvjema komponentama, naime o organizaciji
i financiranju radova i o tehnici pošumljavanja samog.


R L S U M fi.


L´auteur ipense que le probleme du reboisement en Dalmatie ne peut etre resolu
vd´une maniere satisfaisante que sur la base d´un partage individuel des terres communales.


..... C. ........ (.......):


......... .......... ....


(l/AMENAGEMENT DES FORETS RESINIFERES)


......... .... .... ..... ..... ..... ... je .... ......., .....
ce .... .. ce ... ........., ... ...., ... ............ . ..........
........ .... ..., .... je .... ......... ......... .. ...... ...
...... .......... . .......... .......... . ...... ...... .........
...., .. ... ... ......., ... ...... .... ......., .... .
......... ono ... .... ....., ... .... ........ . ......... . ...
.......... ... .. .......... ... ....., .... je ......... ..........
... ce ..... .... ........... ... ......... . ..... ......... .
.... .. ..... ..... ..........., a .. ... ... ...... .... .... ce


... . .. .. ............. ..... .... ......., .... . .... ........
...... ce, ....... ..... ...... .... ......., ... ce . ...... .
............. ...... ....... ........... .......... . .... je ......
.. ..... ..... ......, .... ... ..... ........., .. .. ......
......... ..... ...... . ....... ......... ...., .... .. ..........
..... ......... . ..... .......... ... ... je ..... ..........
....... .. ..... . ............. ...., ..... ............ ....,
na je .. ..... .... no .... .......... .... ... ja ... ...... . .....
. ......... ...... ......... ......... ...., na ......... ....
... ........ ...... ..... .... .... .. ..... . ......... ..........
.... .. . . ...., . ...... ce ....... .... ........ ......
... ... ..... .... . ....... .. ce ...... .. ...... ...., ..
...... . .. ....... .. .... ........... .. .... . .... .... ......,
a ........ ......, ... ..... .. ce ........ . ....... ....... .
.......... ..... . ............. ..., na .. ..... ......... . .......
... .. ....... .... ..... ...... . .. ..... .. ce ... ......., ........
......, .... ce ......... .. .... ...... ....... . .......
..... .... .. ......... .... . ....... ...... . ..... .... . ....


.... .... he ce . ......... ....... ......... ........ .. ....
......... je ... ... ... . ........ .. ... he ce ........., ...
... .. .. ...... .... ......., .... ....... . ...... ...... .. ...


567