DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

I o odnosu prema računanju vrijednosti šuma (autor konsekventno naziva tu
nauku »Waldwertschätzung«, a ne »Waldwertrechnung«, str. 42, 43) autor ima svoje
naročito mišljenje. On ga formuliše ovako: »Rješavanje zadataka, koje šumaru nameće
računanje vrijednosti, traži prije svega svestrano ocjenjivanje. Formule nisu od one
pretežne važnosti, koju im pridaju udžbenici računanja vrijednosti i statike. Prirodno
je, da je tačno računanje sa primicima i izdacima obavezno za svakoga gospodara.
Mnogo važnije od iznalaženja formula jest stručno i znalačko obuhvatanje vrijednosnih
cjelina«. Još oštriji stav protiv »statičkog« gledanja Šumarske statike i Računanja
vrijednosti šuma zauzima prof. Dieterich na str. 44 do 53 svoje knjige.


Osnovima ovoga svoga dinamičkoga gledanja posvetio je autor drugi, najveći
dio knjige (od str. 62 do 438). U tom bogato fundiranom dijelu (str. 62 do 160) izložena
je prije svega sistematika gospodarskoga poslovanja. Polazeći sa gledišta da nikad
ne valja puštati iz vida odnos nekoga šumsko-gospodarskoga poslovanja prema
ukupnom posjedu i prema sopstveniku šume, autor vrlo detaljno prikazuje sve činioce,
koji su pri tome odlučni. To su: 1) različnosti samoga gospodarskoga poslovanja
s obzirom na stanište, sastojine i veličinu površine; 2) pravne i privredne prilike; 3)
osebujnosti posmatrane u svjetlu rezultata gospodarenja; 4) različnosti funkcija i
krajnjih ciljeva gospodarenja.


U drugoj česti ovoga dijela (str. 161 do 431) opširno su prikazani kao činioci:
1) prihodi (drvne mase), vrijednosti, cijene (njihovo kretanje u vremenu i prostoru);
2) troškovi (opći i po grupama); 3) rezultati analize o uspjehu, te osnovice i smjernice
za prosuđivanje uspjeha i vrijednosti.


Djelo prof. Dieteric h a, nasljednika na katedri prof. Endresa, predstavlja ne
samo bogatu prinovu u njemačkoj šumarskoj literaturi, već nosi u sebi duh originalnosti
i biljeg hrabrosti autorove, da se raskrsti sa starim statičkim putevima i pode
novim, dinamičkim, koji znače najtješnje povezivanje nauke sa životom. Ti novi
putevi znače upravo izgrađivanje nauke iz rada oko istinske šume, a ne iz prostog
projiciranja na platno daleke budućnosti. Djelo je svakako vrijedno da se prouči, pa
ga zbog toga i preporučujemo. Ugrenović.


»GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE« .... 6.


Ovih dana izašla je iz štampe 6. knjiga »Glasnika za šumske pokuse«, koja je
bila dana u štampu već pred godinu dana. Knjiga, štampana kao i sve dosadanje u
izdanju Zavoda za šumske pokuse na univerzitetu u Zagrebu, sadrži ove radove:


1. Prof. Dr. A. Petračić : Zimzelene šume otoka Raba, str. 3—60. — 2. Prof.
Dr. VI. Škorić : Da li je Pholiota adiposa ili Pholiota aurivella uzročnik karakteristične
truleži jelova drva, str. 61—65. — 3. Prof. Dr. VI. Škorić : Jasenov rak i
njegov uzročnik, str. 66—97. — 4. Prof. Dr. VI. Škorić : Žilavka tigrasta (Lentinus
tigrinus), studije o biologiji, razvoju i patološkom djelovanju gljive, str. 98—126. —
5. Prof. Dr. Iv o Horvat : Biljno-sociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj, str.
127—279. — 6. Dr. Božida r Hergula : Sekundarni značaj likotoča i drvotoča
naših hrastova, str. 280—318. — 7. Prof. Dr. A. Levaković : O izgledima i mogućnostima
numeričkog bonitiranja stojbina, str. 319—373. — 8. Prof. Dr. A. Leva ković
: Fiziološko-dinamički osnovi funkcija rastenja, str. 374—389. — 9. Prof. Dr.
M.
Gračanin : Klasifikacija tala po teksturi str. 390—404.
Osim tabela i slika u tekstu sadrži ih knjiga još dosta izvan teksta.
Potanji izvještaj o radovima sadržanim u knjizi, a iz pera kojega od stručnih
drugova izvan zavoda, donijet ćemo naknadno.


KNJIŽEVNI OGLAS.


Češko udruženje za unapređenje šumskog gospodarstva izdalo je pred kratko
vreme na češkom jeziku delo Ing. Dr. Ivan Sula: »Dreveny rodinny dum« (Stam


330
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

bena kuća iz drveta) sa 64 stranice, 123 slike (snimke, građevni planovi i crteži).
Cena po jednom komadu broširano Kč 50.—. Poručiti se može preko Međunarodnog
komiteta za iskorišćavanje drveta u Brislu (Commission internationale d´utilisation du
bois, Bruxelles* 50. rue Neuve, Belgique).


Knjiga sadrži tačno izrađene građevne planove i konstruktivne detalje za 6
tipova drvenih stambenih zgrada sa 2—4 spavaće sobe, odgovarajućih stambenih prostorija
i nuzprostorija. Sadrži također i tačne opise pojedinih stolarskih radova u vezi
s gradnjom drvenih kuća i iznosi podatke o potrebnom građevnom materijalu.


Snimke pokazuju, da je moguće putem shodne upotrebne drveta za gradnju
manjih stambenih zgrada zadovoljiti sve zahteve, koji se postavljaju na savremene
stambene zgrade. Pritom u svemu vodi računa o ekonomičnosti gradnje tako, da je
i manje imućnim slojevima naroda omogućena gradnja vlastitog doma po modernim
principima.


Delo će dobro doći šefovima šumskih uprava kao važan priručnik kod gradnje
šumarskih i lugarskih stambenih objekata.
(Iz Odelenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika broj 3282
od 27. aprila 1939. god.)


OGLASI


OGLAS LICITACIJE.


Gradsko Poglavarstvo u Suootici ovime raspisuje ponovnu licitaciju za izradu


privrednog plana za šumski posed grada Subotice na dan 11 jula 1939 godine.
Površina poseda iznosi cea 8000 kat. jutara.
Za izradu privrednog plana mogu kompetovati lica, koja ispunjavaju uslove


zakonskih propisa.
Ponude moraju biti zatvorene i zapečaćene. Na omotu se ima staviti natpis
»Ponuda za izradu privrednog plana za šumski posed grada Subotice«.


Ponude moraju biti propisno taksirane po Tbr. 25 Zak. o taksama i 20 din.
gradska taksa, koje se imaju podneti najkasnije do 11 jula 1939 g. do 10 časova pre
podne Gradskom Poglavarstvu »Šumarski otsek«. — Nedovoljno taksirane, netaksirane
kao i kasno prispele neće se uzeti u obzir.


Detaljni uslovi mogu se videti u kancelariji gr. šumarskog otseka svakog radnog
dana za vreme zvaničnih časova.


Gradsko Poglavarstvo.


S. III. br. 527/39.
Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem
zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, Rue Chanzy
Telefon 327-92. Telegram VASSILITCH-ALGER.


331
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 66     <-- 66 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva 9 Rod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne paške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO eve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


irai


JET


.


5®....


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine.
Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860.
Utemeljeno godine 1860.


tsooooooooooooooocoooooooooooooooooooot


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R . D I J A. NAŠICE, SEAVOIVIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike


u Zagrebu
gospodarske i šumske proizvode


..............................................^


332