DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Umirovljeni su:


L e v i č n i k inž. Josip , viši savjetnik 4 grupe 1 stepena kod Direkcije šuma
u Ljubljani.
P u p i s inž. Emil , šum. viši savjetnik 4. grupe 2. stepena kod sreskog načelstva
u Slovenj-Gradecu.


KNJIŽEVNOST


Dr. VIKTOR DIETERICH: FORSTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE.


Paul Parey, Berlin, 1939. Cijena RM. 17´10.


Pod ovim naslovom izašao je prvi svezak djela, koje iz više razloga zaslužuje,
da se o njemu opširnije progovori. Autor knjige je redovni profesor univerziteta u
Miinchenu, koji je godine 1930 preuzeo katedru profesora dr. .... Endresa. Kad je
bio pozvan na to mjesto, Dieterich je imao za sobom već čitav niz originalnih naučnih
radova, koji su izašli u časopisu Silva.


Već svojom disertacijom iz godine 1911 autor je zacrtao prvu brazdu, iz koje
su nikli osnovi drugoga dijela ove knjige. Ovom brazdom autor je ustrajno išao dalje
u izgrađivanju svoga ličnoga gledanja. Dugogodišnji rad u virtemberškoj upravi državnih
šuma dao mu je pobude da proučava vezu ;o zavisnosti vrijednosti i cijene u šumarskoj
privredi. Ali na tome putu, posutom brojevima i šablonama, on se nije dao sputati
ni prostim statičkim formalizmom ni gledanjem, koje bi bilo suviše kapitalističkog naziranja,
niti se zadovoljio razrađivanjem predmeta, koje bi se gubilo u matematskim
profinjenostima »Računanja vrijednosti šuma i šumarske statike«.


Naprotiv, on je pošao svojim zasebnim i originalnim putem. I ako je pri izgrađivanju
zgrade, kojoj je on dao ime »Forstbetriebslehre«, upotrijebio u znatnoj mjeri
stari materijal, ipak je građevina, koju je podigao, posve nova. Nova iz razloga, jer
je njen autor napustio staro statičko naziranje na šumsko gospodarenje i stao na
novo i široko dinamičko gledište. Pored toga on je učinio ono, što danas ne dostaje
i mnogim drugim naučnim granama, a ne samo šumarstvu. On nije toliko zapao u
uzani horizont specijalnosti, da ih njega nije više kadar da dogleda šumarsku privredu
kao cjelinu; on se uspeo na tačku, sa koje se može pogledom obuhvatiti čitavo polje
šumarske nauke onako, kako je ona vezana o život. Ukratko, autor je dao jednu
savremenu sintezu, koja je obuhvatila i prirodne nauke kao osnovicu šumarstva i
tehniku kao sredstvo, kojim se dosižu ekonomski ciljevi, i najzad ekonomiku, koja se
služi i prirodnim naukama i tehnikom. Kako kaže sam autor (str. 57), on je potražio
da uspostavi vezu između savremenih pitanja uzgajanja šuma sa poznavanjem nauke


o njenim prihodima (dakle uređivanja i iskorišćavania) na jednoj i šumarsko-političkih
ciljeva na drugoj strani.
I ako u prvom svesku autor iznosi naučne osnove svoga gledanja, i ako si je
on za drugi svezak pridržao da prikaže, kako ima da se to naučno fundiranje primjenjuje
u praksi, ipak je autor već u prvom svesku održao tijesnu vezu sa stvarnim
životom, tačnije sa šumom onakovom, kako sa njome postupa šumarska praksa. Posvuda
jasno izbija, da je pisac preuzeo profesorsku katedru, nakon što je dobar dio
života proveo radeći u praksi. Zbog toga je on bio kadar da suvereno ude u predmet.


Djelo je ne samo velikoga obima (ima 448 stranica teksta, 60 grafičkih prikaza
i 50 tabela), već je i bogatoga sadržaja. Nije moguće da se u ovako kratkom prikazu


328
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

donese sva širina autorovog produbljivanja u predmet. Daleko je važnije, da se iznesu


oni najvažniji naučni osnovi, na kojima je izgrađeno djelo. Jer zapravo ti osnovi daju


knjizi biljeg originalnosti.


Tko uzme knjigu u ruke, učiniće mu se na prvi mah, da je pred njim neka vrst
šumarske ekonomike ili šumsko-gospodarske politike ili čak enciklopedije. Istina, autor
se u izgradnji svoga gledanja služi jednako nacionalno-ekonomskim i šumarsko-političkim
principima kao i poznavanjem računanja vrijednosti šuma, šumarske statike,
uređivanja, iskorišćavanja, uzgajanja i uprave šume. No najhitnije je, kako autor
gleda na šumu kao objekat gospodarenja i kojima se naučnim metodama služi, da bi
objasnio opravdanost zasebne nauke, kojoj on daje ime »Forstliche Betriebslehre«.


Pisac ne gleda na šumu kao neki izolirani objekat gospodarenja, već je svagda
posmatra kao čest ekonomske cjeline nekoga sopstvenika. On to gledanje još i više
proširuje na taj način, da obuhvata sve šumsko-gospodarske objekte nekoga naroda.
On dakle posmatra u isti čas i šumu sa svim njenim prirodnim osebinama i vlasnika
sa svim njegovim potrebama, sa njegovim osebujnostima. Iz takovih pojedinačnih
proučavanja izgrađuje autor tipove gospodarenja i njihovu sistematiku. Ovom posljednjem
pitanju posvećen je najveći dio knjige (str. 62 do 431).


Najvažnija idejna i metodička strana djela izložena je u prvih 60 stranica. U
toj česti najhitnije je ono, čim autor karakteriše svoje gledanje i položaj nove nauke
u sklopu šumarske nauke uopće, a u njenom odnosu prema računanju vrijednosti šuma
i šumarskoj statici napose.


Po autorovom shvaćanju (str. 39) »ishodišnu tačku za smjer istraživanja ne čine
neke posredstvom zamišljanja ili računanja izgrađene pravilne tvorevine gospodarskih
cijelosti ili česti, već faktične gospodarske prilike i rezultati gospodarenja.« »Snaga
nauke o gospodarenju« po mišljenju autorovom (str. 35) »nije, kako bi to moglo da
izgleda kod Računanja vrijednosti šuma, u postavljanju matematskih formula, već u
prečišćavanju međusobne zavisnosti u odnosima.«


»Najveći broj statičara ograničava se« veli autor (str. 39 i 40) »na izračunavanje
uspjeha unaprvo, da bi se utvrdio neki najbolji tehnički postupak. Ali se statika ne
bavi ispitivanjem stvarnoga uspjeha, pa ni utvrđivanjem rente, koja bi odgovarala
njenom gospodarskom cilju.« A baš u utvrđivanju stvarno polučenog, dakle ne samo
unaprvo izračunatog uspjeha gospodarenja gleda autor glavni cilj svoje nauke.


Daljnju jednostranost šumarske statike gleda autor (str. 40) u tome, što ona
pri utvrđivanju uspjeha ne drži u vidu gospodarsku jedinicu ili čitav posjed, već jedinicu
površine, sastojinu. »Računanje sa cijenama današnjice u dalekoj budućnosti, koju
predstavlja ophodnja« čini se autoru (str. 41) kao neki »nepodesan i obilazan put prema
onome mnogo jednostavnijem i mnogo pouzdanijem, koji ocjenjuje pojedinu sastojinu
kao čest neke gospodarske cijelosti.«


»Samo u računanjima, koja se zasnivaju .. šurnsko-gospodarskom poslovanju,
mogu se sume primitka i izdataka postavljati u međusobni odnos, koji vjerno odgovara
njihovoj korespondentnosti« (str. 1). Po autorovom shvatanju svaki drugi način računanja
bio bi »statičan«, jer isključuje vremenski tok stvari i jer ne vodi dosta računa


o nepredviđenostima vremena i o prednostima prilagođavanja gospodarskom stanju.
»Kad je bila osnovana nauka o šumarskoj statici« kaže autor »nedostajala je
svaka osnovica za dinamički način posmatranja. Prije svega nije bilo podataka o
rezultatima, koji bi bili vođeni u toku dužega vremena«. Po mišljenju autorovom taj
način staroga statičkoga gledanja bio je samo projiciranje slika o budućem gospodarskom
uspjehu. Pisac udara novim, dinamičkim putem. Tim putem treba da se traže
dokazi o uspjehu rada držeći u vidu uspjehe, koji se odigravaju u šumskom gospodarenju
iz godine u godinu, umjesto da se upravljaju pogledi na krajeve daleke ophodnje.


329