DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

IZ ADMINISTRACIJE


ISPITI.


Riješenjem g. Ministra šuma i rudnika od 31. marta 1939 broj 2587, a na osnovu
čl. 6 Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa nepotpunom
srednjoškolskom spremom za administrativno-kancelarijsku službu u šumarskoj
struci, određeni su članovi komisije za polaganje ovog ispita kod Odelenja za vrh.
šumar, nadzor u toku 1939 i to:


1) Pećin a ing. Mihovil , inspektor Ministarstva, za predsjednika komisije;
2) Španovi ć ing. Teodor , savjetnik Ministarstva, za člana ispitivača;
3) Le vi ing. Marko , savjetnik Ministarstva, za člana ispitivača;
4) Oršanić Josip, podšumar, za delovodu;
5) Ruži ć ing. Ante , viši savjetnik Ministarstva, za zamjenika predsjednika


komisije;
6) Rosi ć ing. S r e t e n, savjetnik Ministarstva, za zamjenika člana ispitivača i
7) Krsti ć ing. O r e s t i j e, savjetnik Ministarstva, za zamjenika člana ispitivača.
Ispit je održan dana 3. maja 1939 i k istomu su pripušteni: Popović Relja,


čin. priprav. kod Odeljenja za upravu drž. šuma; Prvulovi ć Milivoj e ,čin. pripr.
kod Odeljenja za vrhov. šum. nadzor; i Veselinović Stanislav, lugar II položajne
grupe zvaničnika kod šum. uprave u Beogradu.


Ispit su položili i to:
Popović Relja i Prvulović Milivoje sa ocjenom vrlo dobar, a
Veselinović Stanislav sa ocjenom dobar.


G. Ing. Rosi ć ispitivao je predmete iz čl. 15. pravilnika pod tek. brojem 3, 4,
5, 8, 9 i 11, a Ing. Le vi pod tek. br. 1, 2, 6, 7, 10 i 12.
BILANCA ZAKLADE ZA UZGOJ DJECE ŠUMARSKIH ČINOVNIKA
ZA GODINU 1937/1938.


Aktiva Bilanca na dan 31. marta 1938. Pasiva
Uložnice Din 758.773.61 Imovina zaklade na dan
Efekti: 31. marta 1937. Din 792.711.33
strani 11.675.—tečajne razlike 11.675.—
domaći 94.675.—
— tečajne razlike 33.727.50 60.947.50 Cisti prihod
27.009.78
Din 819.721.11
Din 819.721.11


Rashodi Iskaz prihoda i rashoda za rač. godinu 1937/1938 Prihodi


Zakladnicom utvrđeni rashodi Din 10.50 Kamate uložaka . Din 26.644.41


Upravni troškovi (10% priPrihodi
od efekata . 4.752.64
nos za rač. kontrol. i Tečajne razlike ižrebanih
blag. poslove) 4.426.77 efekata ... . 50.—


Čisti prihod . . . . „ 27.009.78


Din 31.447.05
Din 31.447.05


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade


U Zagrebu, 10. VIII. 1938.


323