DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Prof. Dr A. LEVAKOVIĆ (Zagreb):


METODE UBRZANOG IZRAČUNAVANJA
PARAMETARA ZA NEKE NOVIJE
FUNKCIJE RASTENJA


(DÉTERMINATION DES PARAMETRES DE QUELQUES
RÉCENTES „FONCTIONS DE CROISSANCE";
MÉTHODES ABRÉGÉES)


I. U »Glasniku za šumske pokuse«, knjiga 4 (god. 1935) izveo sam
kao općenitiji oblik funkcije rastenja i´zraz:
=4^. m


i + iV UH


Xe


To je formula (159) na strani 248 spomenute knjige. Ona, kao što


vidimo, ima 4 parametra (A, B, C, D), koji su ovdje ispisani drugačijim


slovima nego na spomenutom mjestu, što međutim ne mijenja na


stvari ništa.


Stepen podudaranja ove funkcije sa konkretnim nizovima rastenja


predočen je u tabelama na str. 249 spomenute knjige. Ako se u toj funk


ciji ujednostavnjenja radi stavi C = /, onda iz nje izlazi izraz:


i + .


naveden u istoj knjizi na str. 223, t. j . formula (88). Ako se pak stavi
D — 1, onda iz gornjeg općenitijeg izraza izlazi izraz:


A x°


(3)
.= ~.~..+^


1 + „0


naveden na istom mjestu na str. 251, t. j . formula (163).


Način izračunavanja parametara i po metodi elementarnoj i po


metodi najmanjih kvadrata skicirao sam na spomenutom mjestu samo


za prednju funkciju (2). Vidi o tome str. 227, 228, 233—236 spomenute


knjige. I jednu i drugu metodu izračunavanja parametara prikazao sam


za istu ovu funkciju (no u jednostavnijem obliku) također u .. knjizi


»Glasnika«. Ipak još i po jednom i po drugom prikazu izlazi elementarna


metoda za izračunavanje parametara ove funkcije kao prilično tegotna,


jer zahtijeva višekratno ponavljanje jedne te iste operacije. Prema pri


kazu u 4. knjizi »Glasnika« (str. 227) mora se naime ponavljati izračuna


vanje parametra B, a prema prikazu u 6. knjizi »Glasnika« (str. 337 i
-338) potpada pod višekratno ponavljanje parametar D.


299
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ovdje ću skicirati daljnju jednu varijantu elementarnog izračunavanja
parametara za istu ovu funkciju. Po toj varijanti nije potrebno nikakovo
ponavljanje bilo koje računske operacije.


II. Ako smo iz izvjesnog niza rastenja sa poznatim koordinatnim
parovima izabrali povoljna tri para koordinata (xi, .^, x2, .*", .», ..),
onda s pomoću tih koordinatnih parova možemo, kao što je poznato,
da postavimo osnovne jednadžbe:
.. )


+
+
X,
( #2


u+ (4)


x2


..— A


. + .,


iz kojih međusobnom razdiobom i nakon toga korjenovanjem izlaze
jednadžbe:
x3 (B + xi)


x% (B -f xt)
x2 (B 4- g )
Xy (B -f-..)


(îf (5)


Spomenuta tri koordinatna para možemo da izaberemo tako, da između
dvije po dvije ordinate postoji odnos:


(6>


.. ..


Ovakav izbor može lako da se izvrši grafičkom interpolacijom iz
krivulje rastenja konstruisane s pomoću svih dadenih koordinatnih parova.
Ako smo to izveli, onda su lijeve strane u jednadžbama pod (5)
jednake međusobno, pa prema tome sačinjavaju desne strane tih
jednadžaba jednu jedinu jednadžbu:


xs (B -\-..) _ _ .2 (B -f- a,-, )


(7)
.. (. -j-xs) xl (B -f-x2)


koja dopušta izračunavanje parametra B bez ikakova ponavljanja. Iz
nje naime recipročnim izmnoženjem i potom stezanjem izlazi:


B (xl xs (8)
a odovud:


B (9)


Kako nam je sada B poznato, to iz jednadžaba pod (5) izlaze za D
paralelni izrazi:


losrÄ:


. = log [x3 (B -\-xt)] - log \xt (B -j-x3)]


(10)
logk


D, =


Tag [x, (B + xj] — log [r, (1 +x,)] J


300
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 35     <-- 35 -->        PDF

kojih konkretne vrijednosti moraju biti međusobno jednake, ako pril izračunavanju
parametra B nije napravljena pogreška. Inače će se obje
vrijednosti za D slagati međusobno vrlo dobro, što zavisi od broja decimala,
do kojega smo išli pri izračunavanju parametra B. One decimale
u oba i´znosa za D, koje se već ne slažu međusobno, beskorisne su za
daljnji posao i mogu se napustiti.


Na osnovi ovako izračunanih vrijednosti za B i D izlaze za A [iz
jednadžaba pod (4)] tri paralelna izraza t. j .


A =.1 . + .


«X


X

. +


A = Vi (11)´


x%

. +


koji isto tako kao i izrazi pod (10) služe za kontrolu računanja kao i za
određenje broja decimala, koje u konkretnom iznosu za A mogu da se
zadrže za daljnji postupak.


III. Za izračunavanje bez ponavljanja možemo lako da formulišemo
i parametre funkcije (3). Recipročnim putem izlazi iz te funkcije izraz:
1 i . -(12)


. —. X
A~ A


Ako sad ujednostavnjenja radi stavimo:
1 1 B


— D (13)
onda iz (12) dobivamo:
z = E+Dx~c (14)


dotično:


Dx-°=z — E (15)


S pomoću poznata tri para koordinata imamo dakle trojednadžbeni
sistem:


Dxr°— . — E
Dx2-

Dxs~c = .3 — E


iz kojega međusobnim razdjeljenjem izlazi:


E)
E


(17>


E
z, — K )
Ako između poznatih koordinatnih parova izaberemo tri para takov
da postoji odnos:


-^ = ^ = k (18)


301
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 36     <-- 36 -->        PDF

onda iz sistema pod (17) izlazi neposredno:


0j — E .. — E


(19)
Za — E L, — E


a odovud za E uzlazi formula:


(20)
*=irft^fcr


Ovdje, kao što vidjesmo iiz (18), mora između apscis a da postoji
odnos sličan onome pod (.), koji važi za ordinat e odabranih triju
koordfnatnih parova. Ovdje prema tome nije potrebna grafička interpolacija,
za koju smo vidjeli da je potrebna u prijašnjem slučaju.


Na osnovi izračunane vrijednosti! za E izlaze za C iz sistema pod


(17) paralelni izrazi:
log(*, _#)—log(s 2 — E)
G, =


log h


c _ iog (a — E) --l°S (. — E) (21)


log k


Iz jednadžaba pod (16) dobivamo na isti način:


D1 = x1°(zl — E) |
D,=x2°(z2-E) (22)


A = »..(.. — E) >


Na osnovi izračunanih vrijednosti za D i E izlaze konkretni iznosi
za A i ß iz druga dva izraza pod (13), t. j .


4=i; . = 15 (23)


Za funkcije (2) il (3) ne zahtijeva dakle elementarno izračunavanje
parametara nikakova ponavljanja, ako nam nije stalo do toga, da upotrebljujemo
i kontrolne izraze pod (10), (11), (21) i (22). Do ove spoznaje
došao sam nedavno na osnovi djela »Fréchet-Romann: Représentation
des lois empiriques par des formules approchées, Paris 1930«,
gdje se problem elementarnog izračunavanja parametara rješava za
funkcilju


y = c ^\- axh (24)


i gdje autori (na str. 122) za riješenje toga problema postavljaju uslov
sadržan ovdje pod (18). Zapazio sam odmah, da se taj uslov može s uspjehom
iskoristiti i za obračun parametara funkcije (3), koja se na način
gore pokazan može da svede na izraz (14), sličan — kao što vidimo —
izrazu (24). Vidjevši, u čemu se riješenje ovoga problema zapravo sastoji,
pokušao sam ga — naravski uz potrebne modifikacije — i na
funkciji (2). Sva se naime vještina sastoji! ovdje samo u tome, da se u
svrhu prelaza od trojednadžbenog sistema na dvojednadžbeni ne dijele
međusobno prva i treća, pa zatim opet druga i treća jednadžba, kao što
sam ja to ranije činio, već prva i druga, pa onda druga i treća. Jedino
na taj način moguće je naime postavljanje uslovnih jednadžaba (6) i (18),
koje omogućuju uspješnu eliminaciju parametra nalaznog u eksponentu.


302
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IV. Kad smo već s pomoću navedene doskočice riješili ovo pitanje
za izračunanje parametara nalaznih u funkcijama (2) i (3), da vidimo
sada, kako se ista ova metodika može s uspjehom da primijeni i na elementarno
izračunanje parametara za funkciju (1).
Diferencijalni kvocijenat ove funkcije, izražen kao funkcija vremena,
glasi:


TCT>-1


y´ = AB CD gr r (25)
{B + xc)D + 1


On međutim može također da se izrazi kao istodobna funkcija i
vremena (.) i rastuće veličine (.). Da bi se to odmah uočilo, raščlani!
ću ga u dva dijela ovako:


.´ A--BCD-(2Sa)


(B-\-xcy . (B ~\- x° )


Izraz u prvoj uglatoj zagradi nije ništa drugo, već izraz pod (1).
Prema tome za diferencijalni kvocijenat funkcije (1) izlazi također izraz:


BCD-(25b)


II


x(B -\-xc)


izražen kao istodobna funkcija i vremena i same rastuće veličine. Iz
njega izlazi gotovo neposredno izraz:


1 1


JL rP+i (26)
.´ CD ! BCD


Ako sad ujednostavnjenja radi! stavimo:


1


JL _JLE\-F- 0 + 1 = G (27)
y´-Z´ CD BCD


onda izraz (26) dobiva formu:
Ex + Fi (28)


I ovdje, kao što vidimo, imamo tri konstante, pa su nam zato u
svrhu njihova određenja potrebne tri osnovne jednadžbe sa tri para
koordinata (xi, z%\ .., z-i\ .., z3), dakle:


FxtG = zi — Fxx
Fx0G = z .., (29)
Fx, z, — E x%


Podijelimo li drugu jednadžbu sa prvom, pa onda treću sa drugom,
dobit ćemo:


., — Ex,


(30)
EhXi


2,-n j}j JC()


Stavimo li i ovdje uslov sadržan pod (18), iz kojega ujedno izlazi:


i a 3 "* 2 (31)


JKJJ


ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 38     <-- 38 -->        PDF

onda iz dvojednadžbenog sistema (30) izlazi; jednadžba:


... ...


(32)
zL — ... Ex0


a odovud s obzirom na jednadžbu (31) izraz:


E (33)


&\ ^. "T~ *^3 ^l ´ " *^2 ^2


Na osnovi sad poznate vrijednosti za E izlaze za G izjednadžaba
pod (30) paralelni izrazi:


log (2 ...) — log (s, — Exx)
Gi = logk


(34)
6r,
log (Zo Ex3) — log(z2 ...)
\ogk


Iz jednadžaba pod (29) dobivamo na isti način:


F _ »i --Exx


.


«2 — ...


F, = (35)


T


^. — Exz


^3 =


Sad, kad su nam poznate supstitucione konstante (E, F, G), mo


žemo da izračunamo pripadne im vrijednosti: parametara B, C, D. Iz
supstitucionih izraza pod (27) izlazi naime:


1 E_


C= G — l: D B = (36)


CE F


Preostaje nam još parametar A, za koji s pomoću koordinatnih
parova uzetih već za podlogu sistema pod (29) izlaze iz funkcije (1) paralelni
izrazi:


A, = n (1 + $f i


B


A = .. I1 + (37)


Vidimo dakle, da se i za funkciju (1) mogu po elementarnoj metodi
da izračunaju parametri bez ponavljanja bilo koje računske operacije.
Uslov za to pruža nam pokazana kombinacija te funkcije sa njenim
diferencijalnim kvocijentom [jednadžba (26)], koji opet — kao što je već
poznato — nije ništa drugo, već funkcija prirašćivanja t. j . izraz za
besprekidni tečajni prirast. U svrhu ove kombinacije potrebno je samo
to, da se od funkcije y\ a za uvrštenje u sistem pod (29), izaberu iznosi,


304
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 39     <-- 39 -->        PDF

koji se vremenski podudaraj u sa izabranim v-iznosima. Ako su
npr. ovi posljednji poznati! samo za krajeve pojedinih desetgodišta, onda
i pripadni ^´-iznosi moraju da se odrede za te iste vremenske točke.


Iz iskustva nam je poznato, da se besprekidni tečajnu prirast
ne može da ustanovi na osnovi mjerenja. Što mi na osnovi izmjera
možemo više ili manje točno da ustanovilmo, to je samo prekidn i
tečajni; prirast, poznat pod imenom poprečnog periodičnog
prirasta. Mi prema tome moramo da zamijenimo onaj prvi prirast sa
ovim drugim. Grafikone ovoga drugoga prirasta crtamo tako, da prirasne
iznose pojedinih perioda uzimamo kao ordinate pripadne sredinama
tih perioda, pa da onda sistem točaka dobiven na taj način spajamo
krivuljom, koja ili ide kroz sve te točke (ako one stoje u pravilnom
poredaju) ili pak pojedine nepravilnosti u poredaju tih točaka
izjednačuje. Iz te krivulje možemo dakle da očiitamo .v´-iznose, koji bi
imali da odgovaraju krajevima pojedinih decenija, čime je traženju spomenutog
uslova udovoljeno.


Međutim ovakovo j grafičkoj interpolaciji y´-iznosâ, t. j . na
osnovi linije povučene u formi pravilne, ali od oka izjednačene (ili makar
i neizjednačene) krivulje , može da se stavi prigovor, da je ona
uvijek skopčana sa izvjesnim stupnjem subjektivnosti. T. j. ako
taj posao na jednom te istom objektu vrše dva različita lica i samostalno
jedno od drugoga, onda se rezultati toga posla gotovo nigda neće podudarati
međusobno. Naprotiv, ako ta dva lica spajaju dvije po dvije susjedne
točke nepravilne ovakove krivulje s pomoću pravac a (pravih
linija), onda je subjektivnost isključena i rezultati se moraju da podudaraju
međusobno, u koliko je naravski posao pažljivo izvršen. Ovakova
međutim, t. j . linearn a interpolacija može još bolje da se izvrši poznatim
računskim putem, a ne grafičkim.


Grafičkoj interpolaciji s pomoću krivulj e može dakle da se
stavi spomenuti prigovor. Ipak može s pravom da se rekne, da ona daje
bolje rezultate od linearne (računske) interpolacije.


Ovaj skraćeni način izračunavanja parametara za funkciju (1) ima
izvjesnu, kadšto osjetljivu manu, o kojoj će biti govora u zadnjoj točki
ovoga članka.


V. U 6. knjizi »Glasnika za šumske pokuse« (str. 374—384) izveo
sam funkciju (1) na bazi fiziološko-dinamičkoj. Pored te funkcije izveo
sam na istom mjestu i na istom principu također Mitscherlichovu
funkciju rastenja:
y = A(l — e~B°f (38)


koju jeMitscherlich pred 20 godina postavio na način ne baš odobravan
u stručnim krugovima. Ipak P e s c h e 1 u »Tharandter forstliches
Jahrbuch«-u od prošle godine (str. 169 i dalje) nalazi, da ta funkcija
dobro odgovara zahtjevima, koji se postavljaju na jednu funkciju
rastenja. U nekim svojim publikacijama Mitscherlic h demonstrira
priljubljivost ove funkcije uz dadene nizove rastenja, ali ipak (koliko
mi je poznato) nigdje ne navodi, kako on za tu funkciju izračunava parametre.
Da se oni uz ponavljanje izvjesnih računa mogu izračunati,
jasno je, pa sam ih i ja na taj način izračunavao pred kojih desetak
godina. Sada ću da pokažem, kako se oni mogu da izračunaju bez ponavljanja
bilo koje operacije.


305
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Diferencijalni kvocijenat ove funkcije, izražen na pokazan način
s pomoću nje same, glasi:


.


.´ = ..-(39)


— 1
Odovud izlazi:
(40).. ..


Stavimo H ujednostavnjenja radi
. . _ ,. 1


= D; eB--=E (41)


y--*´ ..
onda iz (40) izlazi:
= D. Ex — D (42)
Izaberemo li iz dadenog niza rastenja tri para koordinata, onda
s pomoću ovog izraza mogu da se postave ove tri osnovne jednadžbe:
D E*1 = D + *j


(43)
D ... = D + 28


Ako se treća jednadžba podijeli sa drugom, pa onda opet druga sa
prvom, onda imamo:


D + z2


(44)
B + ft
Stavimo li sada:


onda su lijeve strane pod (44) jednake međusobno, pa imamo stoga:


D + Zz _ V + z2


(46)
D + z, D
Odovud izlazi za D izraz:
# = __-z, z% (47)


-j-.3 A z2


Kako nam je sada D poznato, to iz jednadžaba pod (44) možemo
direktno da izračunamo logaritam one druge nepoznanice, za koji izlaze


ova dva paralelna izraza:
W v !
oglP +
iOg /4, —
log (2) +
log .,
^)-log(-P+z 2 )
L
*) — log(D´+0i)
fc
(48)
Antilogaritmovanje ovih izraza nije potrebno, jer namkonstanta L sama po sebi nije potrebna za daljnji postupak.
pomoćna
Potreban
306
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 41     <-- 41 -->        PDF

nam je naime naravni logaritam ove konstante (Log E), a kako se ovaj
dobiva iz običnog logaritma (log E), poznato je svakom šumarskom
stručnjaku.


Na osnovi ovih podataka možemo sada direktno da izračunamo
parametre B i! C. Iz trećeg i drugog izraza pod (41) izlazi naime:


B = -LogE; C = ~ . (49)


Iz funkcije (38) nepoznat nam je dakle samo još parametar A. On
se dade izračunati slično kao i A iz funkcije (1) t. j .


e— ....


(1


Vi


g— Bx*\C


(1


..
. (1 _ .-....


dakle s pomoću koordinatnih parova izabranih u svrhu postavljanja sistema
(43), pri čem apscise treba da se izaberu tako, da bi bilo zadovoljeno
uslovu pod (45).


Jednadžba (42) sadrži, kao što vidimo, samo dvije konstante, a ja
sam ipak za njihovo izračunanje postavio [pod (43)] tri osnovne
jednadžbe. Ovo> je bilo neophodno potrebno, jer inače ne bi bilo moguće
da se uspješno eliminira konstanta E, pošto je njezina uspješna eliminacija
moguća samo uz uslov sadržan pod (45). Bolje da reknem, ona bi
mogla da se eliminira i bez toga uslova, ali onda se konstanta D iz te
iste jednadžbe ne bi mogla da izračuna bez postepenog kusanja il ponavljanja,
a ovako nam formula (47) dopušta da tu konstantu izračunamo
odjednom.


VI. Parametri izračunani za funkcije (1) i (38) po navedenim skraćenim
metodama podesni su samo kao podloga za daljnji (egzaktni) svoj
obračun po metodi najmanjih kvadrata, a toj svojoj zadaći mogu oni da
udovolje u punoj mjeri. Ako bismo naprotiv već na temelju ovak o (na
skraćen način) izračunanih parametara htjeli da tok dotičnih teoretskih
krivulja kompariramo sa tokom kakove empirijske krivulje rastenja t. j .
ako bismo htjeli da ispitamo, koliko se sa empirijskom krivuljom podu daraj
u krivulje, koje na osnovi ovako jednostavno izračunanih parametara
izlaze iz spomenutih dviju funkcija, onda bi taj posao bio jalov.
Dotične teoretske krivulje ne bi naime sa dadenom empirijskom krivuljom
gotovo nigda imale bilo koju dodirnu ili sjecišnu točku, već bi u cijelom
svom toku tekle pore d te dadene krivulje i to bilo iz razloga, što se
broj osnovnih jednadžaba ne podudara sa brojem parametara, kao što je
to npr. slučaj kod funkcije (1), bilo pak iz razloga što se prekidn i
tečajni prirast, koji silom prilika moramo da upotrebljujemo na mjesto
besprekidno g tečajnog prirasta, ne podudara dovoljno sa ovim ..^
sljednjim ni kvantitativno ni vremenski.
Navedene skraćene metode za izračunavanje spomenutih parametara
nisu dakle podesne za ovakav slučaj. Ako se ipak radi o ovakovorn


307
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 42     <-- 42 -->        PDF

slučaju, onda se za elementarno izračunanje parametara iz funkcije (1)
moraju da postave četir i osnovne jednadžbe i k tome be z primjene
prirasne funkcije. Imamo li dakle sistem:


. + ^.


xf


!h .


. +xsc *2 (51)
.. = A


. +
#4
*. 8.


B + Xi


onda iz njega na poznat već način izlazi slijedeći niži sistem:


.. xi°[ß-\-x°)


.^{. + ..°)


(52)
(tft) " ... (B + ..°)


.%\.. .2.(. + ...)
.! xfiB + x^) .


Ako su 4 koordinatna para izabrana tako, da postoji odnos:


y*


Vi (53)
Vi Vi


onda iz sistema (52) izlazi sistem:


... + .. xL(ß + xS)


»SÇB + xO) .2.(. + .3.)


(54)
x,HB + xtc) .,.{. + .^)
x,f(B-{-xsc) ~ xt° (.-\-.,0)


iz kojega izmnoženjem i stezanjem izlazi konačno:


c


B [(.. xf -xt*°] = xs*c(x2 + xf) - 2 (x2 x3 ...


(55)
x


B [(», xsf — V e] = tf22c(V´ +sC) -2 {xl x2 xsf


Odovud napokon međusobnom razdiobom i poslije toga izmnoženjem izlazi
eksponencijalna funkcija:


f(C) = *.(*> xf ~ Ve] k°(«iC+ ^C) -2 fo.1.x.)i) ] ] —-I (56)
.". [(.. .3) — ..* . [.?. (.2 ~ . xi. .»2 ...] = ° I


iz koje se C sa točnošću kojomgođ mu drago može da izračuna postepenim
kušanjem i ponavljanjem. Kad je taj posao dovršen, onda se B dade
izračunati — odjednom naravski — iz sistema (55), nadalje D iz sistema


(52) i napokon A iz sistema (51).
308
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Ako u funkciji (38) stavimo ujednostavnjenja radi:
e-v = I) (57)


onda iz nje na isti način izlaze ove tri osnovne jednadžbe:


y2 = A(l-D*>f


y3 = A(l-D*3f


a odovud dalje:


..Y 1 Dn
.. ) 1 Dx´


(59)
i 1


DXl


Vi


DXL


, } 1 —


Uz uslov analogan onome pod (53) izlazi odovud napokon :


f(D) = (1 — ..1) (1 — If) — (1 — Iflf = 0 . . (60)
otkud se D može da izračuna postepenim kušanjem i ponavljanjem. Nakon
toga izlazi C iz sistema (59), A iz sistema (58) i B iz jednadžbe (57).


Kao što vidimo, računanje parametara za funkciju (38) kraće je
nego za funkciju (1). To isto važi i za računanje po metodi najmanjih
kvadrata. No ova druga funkcija sa svoja 4 parametra mora zato da se
bolje priljubljuje uz kojigod dadeni niz rastenja nego ona prva. O
tome ću donijeti konkretne podatke u drugoj jednoj radnji.


RÉSUMÉ.


Dans les »Annales pro experimentis foresticis«, vol. 4, p. 244—248, l´auteur a
déduit une fonction de croissance a 4 parametres se trouvant ici sous le numéro (1).
De celle-ci se déduisent, sous certaines conditions de simplification, les fonctions (2)
et (3), rapportées de meme déja dans ledit volume.


La détermination élémentaire des parametres de ces trois fonctions exigeait
jusqu´ici une besogne plus ou moins laborieuse, c´est-a-dire une multiple répétition des
calculs. L´auteur expose maintenant comment on peut abréger ces procédés en y éliminant
une répétition quelconque des calculs.


C´est aussi la connue fonction de Mitscherlich [voir formule (38)] que l´auteur
prend ici de la meme maniere sous son traitement. Par M. Peschel, dans le »Tharandter
forstliches Jahrbuch« de 1938 (p. 169 et suiv.) elle a été, comme telle, bien approuvée
et devrait donc mériter la besogne de son appropriation a une pratique abrégée.


L´auteur doit toutefois souligner que les parametres des fonctions (1) et (38),
déterminés ainsi sans aucune nécessité de répétition, ne peuvent servir que de base
a une continuation des calculs, c´est-a-dire a la détermination des parametres d´apres
la méthode des moindres carrés.


Dans le but d´un ajustement élémentaire de ces deux courbes théoriques, l´auteur
déduit les méthodes exigeant, il est vrai, des répétitions, mais pas tres laborieuses.


309
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 44     <-- 44 -->        PDF

SAOPĆENJA


UREĐIVANJE BUJICA


Svaki stručnjak i radnik na uređenju bujica svakako će pozdraviti činjenicu, da je
došlo do odgovora na naš članak o uređenju bujica štampan na str. 537 prošlog. Š. L.
Stručna kritika, polemika i diskusija, pa i demanti, to su moćni faktori za napredak
svake struke. To je provetravanje prostorija, koje inače mogu postati zagušljive. Bez
svetlosti javnosti svaka struka može postati zatvorenom kastom, pasti u degeneraciju
i učmalost.


Na kraju krajeva ni jedna struka ne radi sama za sebe, već za javnost, za
opšte dobro; i to je u stvari njen jedini i krajnji cilj. Isto je tako i sa uređenjem bujica.
Ne radi se to u ime zadovoljstva onih stručnjaka, koji podižu objekte; i ne podižu oni
svoje pregrade u cilju čistog umetničkog stvaranja, već za materijalnu korist države
i naroda. To je aksioma. I ako je već tako, ta javnost i taj narod, u čije ime se radi,
ima pravo i mora izneti svoje mišljenje. To se i radi, ponekiput osnovano, ponekiput
neosnovano, a na stručnjacima je, da strpljivo odgovore, da propagiraju svoju struku,
a što je najglavnije, da iznesu u svojem stručnom krugu potrebnu samokritiku.


To smo i uradili. Ono, što smo naveli u svom članku, bila je u mnogom i u
glavnom samokritika. Naročito, ako se uzme u obzir, da autor tog članka radi na uređenju
bujica počev od 1913 godine, a u našoj državi neprekidno od stvaranja specijalnog
nadleštva za uređenje bujica, te i on, zajedno sa drugima, mora snositi svoj deo
odgovornosti za izvesne nedostatke. Razumljivo je, da svaki pojedinac i svaka organizacija,
pa i organizacija za uređenje bujica, ima svoje mane. čak i sunce ima pege,
a kamo li ne ono, što je stvoreno čovečjom rukom. Zadatak je svakog savesnog radnika,
da teži za ispravljanjem tih mana, bar delimično, u koliko može da učestvuje u
napretku i usavršavanju struke, kako zna i ume. Naš članak je imao taj zadatak i
ništa drugo. Isto je pitanje bilo ranije podignuto u beogradskoj dnevnoj štampi, ali
nije dobilo odgovor i diskusija je izostala. Sad je odgovor došao. I već samim tim naš
članak je postigao svoj cilj. Probuđeno je interesovanje za struku, koja je potrebna
i državi i narodu, za struku, o kojoj se tako dugo i uporno ćutalo. Izneta su na forum
javnosti goruća pitanja naše struke. I već stoga možemo kazati autoru ispravke: Hvala!


Ipak ne možemo, a da se ne osvrnemo ponešto na tu ispravku. Autor ispravke
ispravlja naše navode ne samo u pogledu administrativnom t. j . u pogledu kreditiranja
bujičarskih radova, u pogledu interministerijalnih komisija itd. On nas ispravlja čak i
u čisto tehničkom pogledu. Mi doduše i danas — posle te ispravke — smatramo, da naši
navodi ni u kojem pogledu nisu bili neispravni, ali se ipak u administrativnu stranu
spornog pitanja nećemo ovde više upuštati. No na tehnički deo ispravke moramo svakako
da damo naš odgovor. Evo šta u tom pogledu kaže ispravka:


»Skroz je netačno izlaganje pisca članka na strani 542 i 543 gde govori o koeficijentu
oticanja i rušenju objekata«. Pogledajmo stranu 542 našega članka. Tamo se
govori isključivo o suštini koeficijenta oticanja, io rezultatu njegovog povećavanja i


o uplivu pošumljavanja. Dakle to su čisto tehničke stvari. I nama se kaže, da je to
izlaganje netačno. Ako je netačno, pa još »skroz«, znači, netačno ie sve. Znači, da
koeficijent oticanja, protivno našem izlaganju, ne igra ulogu u količini vode i da povećanje
količine vode ne može izazvati kvar objekta. Da kanal nije bio porušen usled
povećanja količine vode prema izračunatoj, već iz nekih drugih razloga.
Moramo ukazati, da ovo tvrđenje, da koeficijent oticanja ne predstavlja ništa,,
obara tehničke aksiome. Još na školskoj klupi učili smo, šta je to koeficijenat oticanja..


* Odgovor na ispravku štampanu u prošlogodišnjem Š. L., str. 609.
310
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Učili smo svuda jednako, bilo to u Zagrebu, Beču, Beogradu ili Parizu. Svi elementarni
udžbenici posvećuju više strana koeficijentu oticanja, od kojeg zavisi količina maksimalne
vode. Svi hidrotehnički objekti izračunavaju se baš s obzirom na maksimalnu
vodu, jer koeficijent oticanja pri variranju od 0,5 do 0,9 menja i količinu vode. Od
koeficijenta oticanja u krajnjem rezultatu zavisi i veličina proticajnog otvora, bitnog;
dela svakog objekta. Ako se koefifcijent oticanja povećava, onda se povećava i maksimalna
voda i izliva se iz proticajnog otvora. To smo mi govorili na 542. strani, a
nama se kaže sada: to je skroz netačno izlaganje.


Da preciziramo tu netačnost. Ako upotrebimo formulu Kresnika, koja se kod nas
većim delom upotrebljava, to ćemo dobiti pri površini sliva napr. od 4 kv. km. maksimalnu
vodu:


Pri koefic. oticanja ai =0,6 — Q maks. = 31 m3/s.


Pri koefic. oticanja .. = 0,9 — Q maks. = 46 m3/s.


Ako je proticajni otvor ma kakvog hidrotehničkog -objekta izračunat pri ... za 31 m3r
jasno je, da taj otvor ne može propustiti 46 m3 i voda mora da se izlije iz otvora.


Da ne idemo daleko, uzmimo tabake predavanja na zagrebačkom ili beogradskom
univerzitetu (prof. Setinskog ili prof. Maletića), koji još nisu ni od koga demantovani.
Kod poslednjeg napr. o koeficijentu oticanja govori se na str. 71, 72, 87, 88,
89 i 90, dakle na 6 strana, a i prof. Setinski posvećuje koeficijentu oticanja nekoliko
strana. I naša je teza sva, i u glavnom i u detaljima, zasnovana na tim navodima, pošto
su to navodi nauke, to su tehničke aksiome. I ako smo mi demantovani, onda su s nama
demantovane i tehničke aksiome.


Sada se vidi, da su pri sastavljanju ispravke učinjene tehničke greške. Da su te
greške dosta velike, svedoči tvrđenje ispravke, da je kanal kod Budve porušen »samo
na delu najveće krivine«. Pozivamo sve čitaoce »Šumar. Lista«, da pažljivo razgledaju
fotografiju na str. 542, jer je to fotografija kanala kod Budve. Da li ko može ovde
zapaziti ne samo »najveću«, već ikakvu krivinu! Doduše, možda će neko reći, da je
na prednjem delu kineta tako porušena, da se ne vidi, da li je to bila krivina ili prava
linija. Ali onaj prazan prostor između ostataka zidova na prednjem planu i ostale
kinete u daljini svakako je u pravoj liniji. Nemoguće je tvrditi, da je tu bila krivina
i pored zupčaste senke, koja daje iseckanu liniju.


Studirali smo pojavu podlokavanja na više uzdužnih objekata i na osnovu tih
terenskih podataka izradili smo detaljnu šemu. Ova kineta kod Budve predstavlja
tipičan slučaj, pa čak i poprečni profili šeme uzeti su baš na ovoj kineti. Svuda je bilo
jasnih tragova, koje je ostavila voda pri izl i va n j u iz kinete, a taj proces ima mesta
i na gornjem delu kinete. Različite faze produbljavanja terena uzduž zidova kinete
takođe su uzete na ovoj kineti. Dakle, uložili smo dosta truda u analizu ove pojave
i stvorili tehnički zaključak na osnovu nepobitnih dokaza. Isključivo sa tehničkog
gledišta izložili smo ovu pojavu i u tome je sva suština, a nikako nije u tome, koliko
je metara porušeno. Bilo je i više od 100 mt., ali šta ispravlja ispravka, kada kaže,
da je porušeno sveg a 100 metara. Svega, kao da to nije ništa! Nismo navodili,
koliko je metara i sentimetara porušeno, jer je to sasvim beznačajno. Ko poznaje
tehničku stranu pitanja, za toga je jasno, da pri ovakvom rušenju kanal ne funkcioniše,
da li je porušeno 100 ili 1000 metara, jer sva voda juri kroz prodor, razliva se i zatrpava
nanosom okolno zemljište, kao što se vidi na istoj fotografiji.


Nije to sve. Ako je tih 100 metara sitnica, zašto ta sitnica nije opravljena? Zašto
je godinama i godinama ta kineta ostavljena u »delimičnim« ruševinama, a bujica je
i dalje nesmetano zatrpavala i upropašćavala zemljište i stvarala bare i malariju?
Možda će nam se opet reći, da je to »krivo predstavljanje« i da je kineta bila opravljana.
Pa mi smo to i naveli u prošlom članku, jer nije ni najmanje naša želja, da
nešto krivo predstavljamo i u tome nemamo nikakve potrebe.


311
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Dakle, kineta je bila opravljana, renovirana, na mesto porušenih zidova ozidani
su novi, 3 do 4 puta deblji od starih. Rezultati tih opravaka takode su na našoj fotografiji.
Zašto te opravke nisu postigle cilj, već su bile takode porušene od prvih visokih
voda? Mi smo na to odgovorili jasno i precizno. Zid nije porušen od udara vodene
struje u kineti, već je pao, pošto je bio lišen oslonca, jer to nije vertikalan zid, već
obloga, koja lež i na nagibu terena. Ovo treba razlikovati. Zašto bi na krivinama
kineta mogla biti porušena, a ponekiput se zaista i ruši? Odgovor je jasan za svakog
stručnjaka. Krivina predstavlja prepreku vodenoj struji i struja udara o zidove na
konkavnoj strani. Mehanički rad struje na krivulji 1) podiže nivo vode na konkavnoj
strani i 2) udara o sam zid, te ovim udarom može ga porušiti ili oboriti. Oboriti u
u našem slučaju ne može, pošto je zid čvrsto naslonjen na zemljanu obalu. Znači, može
slomiti ili skrhati udarom. Pri tome treba napomenuti sledeće: kada vodena struja iz
pravog poteza ulazi u krivulju, ona po inerciji teži da nastavi kretanje po pravoj
liniji, te stoga udara o konkavnu stranu zida. U samoj krivini kretanje vode inkliriira
tangenti krivine, a stoga je konkavna strana podvrgnuta stalnom udaru vode. Ali
nikakvog upliva centrifugalne sile nema u potezu uzvodno od krivine i ne može biti.
Znači, krivina, i ako je postojala u prednjem delu kanala na fotografiji, ona nikako
ne bi mogla izazvati ma kakav kvar kanala uzvodno. A baš tamo, na pravoj liniji,
kanal je ipak porušen i to sasvim porušen, kao što se vidi na slici.


Udar vode o konkavnu stranu kao i napadnuta površina izračunava se u hidrotehnici
po empiričnim formulama (Williams i dr.) i to:


.» P = ,.y(,+„,.j1_|7^j´j


2) N=P-snß


Ovde je:
/ napadnuta površina, v brzina kretanja vode u kanalu, y težina 1 m3 vode, g 9,81,
ju koeficijenat trenja, N normalan pritisak, P sila pritiska, ß ugao nagiba zida kanala,
p horizontalna projekcija nagiba u poprečnom preseku, s širina dna kanala, r poluprečnik
krivine kanala, n nagib zida kanala.


Po ovim i sličnim formulama od drugih autora može se lako izračunati, da li
je zid na krivini dovoljno stabilan. U datom slučaju debljina zida, a naročito po renoviranju,
bila je potpuno dovoljna i stoga krivina nije bila razlog za rušenje kinete. Zid
kinete nije srušen ili slomljen od udara vode, već je pao, pošto je bio lišen oslonca
terena usled podlokavanja i iznošenja zemlje sa spoljne strane kinete.*


Ing. Dim. Afanasijev.


.... ........... ..... ........ ...... . ......... .......
...... . ..... ......


....... .. ........ .... . ......., a y ........... . ............ .......
......... je ........ 1938 ...... „..... .. .......... ....... .........
...... ... ............ .... . .......". y .... ce ...... ............ ...............
............., ....... ........, ........ . .........., a. .. .........


* Opaska uredništva. Ovaj odgovor stigao je uredništvu već 10. 1. o. g., ali iz
raznih razloga nije mogao dosad da bude uvršten.
312