DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Hranilović inž. Mak so, šum. savjetnik 6. grupe, od sreskog načelstva u
Đakovu k sreskom načelstvu -u Pisarovini;
Mužini ć inž. Mirko , šum. viši pristav 7. grupe, od sreskog načelstva u
Splitu k sreskom načelstvu u Đakovu;
2 ivo j im ovi ć inž. Mil ivo je, šum. pristav 8. grupe, od šum. uprave u
Ražnju k šumskoj upravi u Kruševcu;
Spas ović inž. De šimi r, šum. pristav 8. grupe, od šum. uprave u Kruševcu
k šumskoj uprava u Ražnju;
Piršiić inž. Vi lim, inspektor Min. šuma 3. grupe 2. stepena, od Direkcije
šuma u Zagrebu k Ministarstvu šuma u Beogradu;
Dela č inž. Slavko , šum. savjetnik 4. grupe 2. stepena, od Dir. šuma na
Sušaku k Dir. šuma u Zagrebu;
K olako vi ć inž. Ra gib, šum. viši pristav 7. grupe, od šum. uprave u Čajničama
k šumskoj upravi u Valjevu;
Milosevic inž. Dušan, šum. viši pristav 7. grupe, od šumske uprave u
Paraćinu k Odjelenju za upravu drž. šuma u Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu;
Šep a inž. Bogdan , šum. viši pristav 7. grupe, od Direkcije šuma u Banjaluci
k šum. upravi Jaminskoj u Moroviću;
Bog dan ović inž. Milenko, šum. pristav 8. grupe, od Dir. šuma u Banjaluci
k šum. upravi u Banjaluci;
Ur um ović inž. Stanis.lav, šum. pristav 8. grupe, od šum. uprave u Čačku
k šumskoj upravi u Valjevu.


Umirovljeni su:


Jelim a n inž. Bela , viši savjetnik Direkcije šuma 4. grupe I. stepena kod
Direkcije šuma u Zagrebu.


RAZNO


ŠUMARSKA ZABAVA U ZEMUNU.


Udruženje studenata šumarstva u Zemunu održalo je 11. III. 1939. svoju tradicionalnu
šumarsku zabavu, za čiji uspeh ima da zahvali u prvom redu g. rektoru
Beogradskog univerziteta dr. Dragoslavu Jovanoviću, g. ing. Stanoju Nedeljkoviću,
dekanu Poljop.-šumarskog fakulteta, g. dr. Josipu Balenu, šefu šumarskog otseka Polj.šum.
fakulteta, svoj gospodi, koja su nas počastila svojom posetom, kao i gg. inžinjerima
šumarstva, poduzećima i ostaloj gospodi, koja su svoje simpatije prema našem
Udruženju izrazila svojim dobrovoljnim prilogom.


Prilikom naše zabave priložili su: Uprava Dvora Nj. V. Kralja 2.O0O D, Državno
dobro Belje l.OOO; Šumski ured vlastelinstva Vukovar 100; A. D. »Podravina« 50;
Avram Filipović, industrijalac, Beograd 30; Macura Milan, Šibenik 40; Vinko Zore,
adv., Beograd 30; Ing. Hajnrih Čipkaj, Beograd 100; Dr. Irinej Dorđević, episkop dalm.
100; Ika Panić, industrijalac, Beograd 100; Savez industrijalaca i trgovaca šumskim
proizvodima Kr. Jugoslavije 50l; A. D. »Bata«, Borovo 10O; S. H. Gutman dioničko
društvo, Belišće 100; Desanka ud. Divjak, Beograd 200; Udruženje služitelja Beogradskog
univerziteta 50.


Udruženje studenata šumarstva — Zemun.


266