DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 83     <-- 83 -->        PDF

C i v š a inž. Dušan , šum. savjetnik .. grupe, odo šumske uprave u Srednjem
k Direkciji šuma u Mostaru;
Fetaha.gić Mustafa, podšumar 9. grupe od šumske uprave u Žepču, k Direkciji
šuma u Sarajevu;
M i h a 1 i č e k inž. Nikola, šum. savjetnik 5. grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu
k prom. upravi drž. šum. željeznice u Zavidoviću;
Nedeljković inž. Petar, šum. savjetnik 6. grupe, od Direkcije šuma u
Čačku k šum. upravi u Paraćinu;
S a v i ć Bogdan , račun, kontrolor 7. grupe, od Dir. šuma u Mostaru k Direkciji
šuma u Sarajevu;
Rabrenovi ć inž. Ra dojko, šum. pristav 7. grupe, od šum. uprave u Gračanici
k šumskoj upravi u Bajinoj Bašti;
Osma nag i ć Hali], podšumar 1. kl. 7. grupe, od šum. uprave u Travniku
k šum. upravi u Gračanici;
D e 1 a č inž. S 1 a v k o, savjetnik Dir. šuma 4. grupe II. stepena, od šum. uprave
u Rujeveu k Dir. šuma na Sušaku;
K o d ž i ć inž. Nikola , šum. pristav 8. grupe, od sres. načelstva u Pisarovini
k sreskom načelstvu u Karlovcu;
Jovanovi ć inž. Ilija , šum. pristav 8. grupe, od Kr. Banske uprave u Skoplju
k sreskom načelstvu u Uroševcu.


Unapredeni su:


Butković inž. Mat ej, za višeg šum. pristava 7. grupe i šefa šum. uprave
u Kamenskom, Brodska imovna općina;
Loge r inž. L a v o s 1 a v, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Direkcije šuma
brod. imov. općine u Vinkovcima;
Pirši ć inž. Vi lim,, za šum. inspektora 3. grupe 2. stepena kod Odeljnja za
upravu držav. šuma Ministarstva u Beogradu; M
a r k o v i ć inž. T r i f u n, za savjetnika .. grupe kod šum. uprave u Beogradu.


Premješteni su:


Lopari ć inž. Nikola , šum, pristav 8. grupe, od šum. uprave u Konjicu
k Direkciji šuma u Mostaru;
Panteli ć Čedomir , pom. tehnič. manipulant 9. grupe, od šum. uprave
u Pirotu k šum. upravi u Loznici;
B u z u k Nikola , podšumar 9. grupe, od šum. uprave u Zagubici k Dir. šuma
u Mostaru;
D i m t r i je v i ć inž. Č a s 1 a v, šum. pristav 8. grupe, od Dir. šuma u Skoplju
k šumskoj upravi u Kuršumliji;
D u b r a v i ć inž. Hi m 1 i j e, šum. pristav 8. grupe, od Direkcije šuma u Sarajevu
k šum. upravi u Brčkom;
B o s i I j e v i ć inž. Vladimir, šum. pristav 8. grupe, od Jaminske šumske
uprave u Moroviću k Direkciji šuma u Zagrebu;


N e i h o 1 d inž. B o ž i d a r, viši savjetnik 4. grupe 2. stepena, od Direkcije
šuma orodske imovne općine u Vinkovcima k Direkciji šuma križevačke imovne općine
u Bjelovaru;


Schmid t Josip , šum. savjetnik V. grupe, od Dir. šuma Gradiške imovne
općine k šumskoj upravi u Novoj Kapeli Batrini iste imovne opštine;


265