DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Pisac članka sam kaže, da je dozna o ono, što je napisao. Ako je stvar nakon
doznanja provjerio i onda napisao taj pasus, onda kao stručnjak ne poznaje dovoljno
uzgoj kestena, a ako nije provjerio stvar, onda nije radio kako treba.


Ing. M. Mujdrica


SEJA ŠIRŠEGA BANOVINSKEGA ODBORA ZA PROPAGANDO GOZDARSTVA
V LJUBLJANI.


Dne 28. februarja t. 1. se je vršila v prostorih Ljubljanske podružnice Jugoslovanskega
gozdarskega združenja seja širšega banovinskega odbora za propagando
gozdarstva v Ljubljani. Seje so se po svojih zastopnikih udeležile sledeče oblasti,
ustanove in društva: Banska uprava (gozdarski odsek, gozdno-tehnični odsek za urejevanje
hudournikov, krnetijski oddelek, prosvetni oddelek, socijalni oddelek, Štab
dravske divizijske oblasti, Direkcija šum v Ljubljani, Začasna državna uprava razlaščenih
gozdov v Ljubljani, Direkcija državnih železnic v Ljubljani, Kmetijska zbornica
za dravsko banovino v Ljubljani, Ljubljanska podružnica Jugoslovanskega gozdarskega
združenja, Zveza fantovskih odsekov v Ljubljani, Združenje Jugoslovanskega
učiteljstva — sekcija Ljubljana, Zveza za tujski promet v Ljubljani, Rdeči križ
kralj. Jugoslavije — dravski banovinski odbor, Zveza lovskih društev v Ljubljani,
Zadružna zveza v Ljubljani, Zveza slovenskih zadrug, Slovensko planinsko društvo in
Zavod za pridobivanje in prodajo gozdnih seinen v Mengšu.


Na seji je predsednik odbora ing. Franjo Sevnik obširno poročal o delu odbora
v preteklem poslovnem letu. Glasom njegovega poročila je bilo delo banovinskega
odbora v preteklem poslovnem letu — prvem letu njegovega obstoja — usredotočeno
na ureditvi notranjega poslovanja odbora ter na ustanovitev okrajnih odborov in
občinskih pododiborov. Notranje poslovanje odborov za propagando gozdarstva ureja
poslovnik iz leta 1937. V zadnjem času je bila sprožena akcija, da se ta poslovnik
spremeni oziroma dopolni, v koliko r se je to po dosedanjih izkušnjah izkazalo za
potrebno. Da bi bodoči poslovnik čimbolj odgovarjal tukajšnjim razmeram in potrcbam,
je banovinski odbor povabil vse tukajšnje okrajne odbore, da stavijo konkretne predloge
za sprcmembo oziroma dopolnitev poslovnika, in jim dal v ta namen potrebna
načelna navodila. Okrajni odbori za propagando gozdarstva so bili ´ustanovljeni v vseh
okrajih, občinski pododbori pa le v nekaterih. Nckateri okrajni odbori so se že v začetku
z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo lotili dela in že v prvem letu svojega
obstoja pokazali prav lepc uspehe. Tako banovinski odbor kakor tuđi okrajni odbori,
ki so praviloma navezani le na privatno podporo javnih in zasebnih društev in ustanov,
so se morali v prvem letu svojega obstoja boriti z velikimi materijelnimi težkočami;
najnujncjšim potrebam teh odborov je bilo začasno zadoščeno sele z državno
podporo v znesiku 20.000 din.


Po poročilu tajnika, ki ga je podal ing. Viktor Novak, je bil iz vrst zastopnikov
zgoraj navedenih oblasti, ustanov in društev izvoljeti sledeči novi ožji (delovni) odbor:
Predsednik: Šaša Stare; podpredsedniki: ing. Janko Urbas, kapetan Mihailo Mitić in
dr. Viljem Krejči; tajnik: ing. Dinko Cerjak; odborniki; ing. Viktor Novak, ing. Alojzij
Funkl, tog. Franjo Sevnik, Janez Štrcin, dr. Anton Mrak, Vinko Gregorič in zastopnik
Direkcije državnih železnic, ki ga bo Direkcija naknadno imenovala.


239