DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

procenat. Prema tome je poslije ovoga iznosa povećanje točnosti u sasto


jinskom kubikacionom rezultatu razmjerno preskupo i u običnoj praksi


neracionalno, pa stoga kao gornja granica u pogledu


postotka primjernih stabala može pri kubisanju


s a s t o j ine običn o da važi iznos od 3%, koji prekoračivati


ne bi već imalo svrhe.


Ovo naravski ne važi za slučajeve kubisanja sastojine u naučne


svrhe, gdje dobro dolaze i neznatnija povećanja točnosti, a bez obzira na


troškove s njima skopčane.


RÉSUMÉ. Sur la base d´une specielle méthode, tres exacte, l´auteur constate
-que le nombre des arbres d´essai dépassant 3% n´est pas rationnel dans la pratique


ordinaire parce que, en dehors de ce pour-cent, le haussement de l´exactitude dans le


résultat final du cubage de peuplement est inférieur a un haussement correspondant
/du nombre des arbres d´essai.


Ing. JOSIP RADOŠEVIĆ (Lokve):


PRILOG PROUČAVANJU TAKSACIONIH
ELEMENATA U PREBIRNIM ŠUMAMA


(CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES ÉLÉMENTS
TAXATIONNELS DANS LES FORETS JARDINATOIRES)


Potrebno je da se osvrnem na članak g. ing. Stjepana Franci-


š k o v i ć a, koji je pod gornjim naslovom izašao u 8, 9 i 10 broju prošlo


godišnjeg Šumarskog Lista, a to s razloga, jer u šumama, za koje pisac


iznosi podatke, službujem već blizu jedan decenij, pa sam kako na terenu


tako i po studiju podataka dobro upoznat sa predmetom, koji se tu


obrađuje.


To je tim potrebnije, što se sa metodikom rada kao i sa obradom


podataka ne slažem. Ne slažem se sa dalekosežnim zaključcima pisca


povučenim na osnovu tih podataka. Konstatujem, da su na bivšem vele


posjedu Thurn-Taxis vršene ranije mnoge izmjere i uredajni radovi, dok


se u ostalim šumama na ovome području nije taj rad provodio u tako


velikom opsegu.


Studiranjem podataka i uporedbom sa stvarnim stanjem u terenu


došao sam do zaključka, da rezultati nisu u razmjeru sa uloženim trudom


oko objekta, dapače da mnogi vrijedni podaci dobiveni na osnovu iz


mjera u terenu nisu izrađeni, a još manje primjenjivani na daljnji rad.


Npr. dugogodišnjom naknadnom primjerbom (40 god.) dobili su se dra


gocjeni podaci za sastav lokalnih drvnogromadnih skrižaljaka, no te


nijesu sastavljene, već su rade reducirane i rabljene Schubergove drvno


gromadne skrižaljke.


Prigodom revizija gospodarskih osnova podaci ranijeg klupovanja
nisu uvažavani, te su rade provađani računi po nekim normalijama iz
austrijskih šuma i t. d. Šumi se htjelo nametnuti jedan oblik, za koji ona


228
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 47     <-- 47 -->        PDF

nije tada bila podesna i kojeg je odbijala na svakom koraku. Sjekla se
bukva i gdje treba i gdje ne treba. Kasnije se to uvidjelo kao pogrešno,,
te su izdane u tom pogledu i opsežne instrukcije. Htjelo se jednom riječju
sve kopirati i prenositi neprokuhano iz Njemačke, što se je tamo za
onda pronašlo ili bilo do tada poznato kao dobro.


Za prebirnu šumu nije se htjelo ni čuti, a kamo li gospodariti u
tom pravcu. To su odbijali gotovo svi propisi, pa i uredajni elaborati,
koji su na tim propisima sastavljeni, a pogotovo šumari, koji su sa tim
šumama gospodarili. Fatalno je to, da su svi propisi, pa i šumari stajali
na stanovištu, da to nije prebirna šuma, a ipak — kako to i sam pisac
na strani 500 svoga članka priznaje — karakter gospodarenja tu je prebirni.
Na nekim mjestima u gospodarskoj jedinici Lokve opaža se, da
je bilo nastojanja pridržavati se načina uzgoja propisanog u oplodnoj
sječi na okruge, ali za sada ne može se reći, je li to i uspjelo.


Moramo konstatovati, da njemačko šumarstvo na polju prebirne
šume nije do danas dalo nikakvih važnijih rezultata, a to prosto iz
razloga, jer se taj tip smatrao inferiornim i nije se s njime vodilo računa
onako, kako on to zaslužuje.


Prema tome svaki, koji je i malo upućen, stati će i pitati, kako se
mogu iz jednog objekta, na kojem su glavne smjernice daleko od prebirne
šume, iznositi neki taksacioni elementi za tu šumu i — šta više —
obarati sve gotovo, što je na tom polju kod nas dobiveno.


Pisac na strani 470 konstatuje: »Danas možemo naslutiti tek to, da
prebirna šuma pokazuje drugačiji uređaj životnog toka od onog u jednolikoj
visokoj šumu.« Dakle kada to pisac naslućuje, a drugi već i davno
znaju, onda da upoznamo tu šumu, nećemo polaziti sa stanovišta jednolične
visoke šume. Kuda je to stanovište pisca zavelo, vidi se po tome,
da je čak zamijenio jutra i hektare.


Pozabaviti ću se u glavnom utvrđivanjem sječne zrelosti i tablicama
prihoda i prirasta kao najvažnijim dijelovima rasprave.


I. Utvrđivanje sječne zrelosti.
Posac se pozabavio sa ulogom vremena i kaže, da je vrijeme neistražena
veličina i da se time iz računa potpuno eliminiše. Da bismo
pokazali, da tome nije tako, navesti ćemo nalaze Fl u r y - a* o istraživanju
šuma prebirnog karaktera na pokusnim plohama u Švicarskoj.
Priložena tablica dati će nam pregled o obnavljanju inventara u prebirnoj
šumi.


Na osnovu ovako dobivenih podataka postavljeno je po F 1 u r y - u
pitanje, za koje vrijeme postignu iskorištena masa i prirast visinu stacionarnog
inventara u prebirnoj šumi pretpostavljajući potrajno gospodarenje?
Iz tablice je vidljivo, da u šumi Hasli (II. bonitet) u toku od
24 godine proizvede stacionarni inventar 61% svoje mase, a na III. bonitetu
Topwald za 24 god. samo 49%. Ovaj rezultat navodi nas, kaže
Flury , da uporedimo to sa jednolikom visokom šumom, kod koje se u


* Flury : Uciber die Wachstumsverhältnisse des Plentcrwaldes. Mitteilungen
der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Vcrsuchswesen. — Band XVIII, Heft 1.
1933 g.
229
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.. *>—» . es
J
´3
W
CS
a
^.
o
c5
i
Zaliha po ha
>
©
S 6 ,
2
..
ce
CS
a
CS
OJ
O
3
Scä
S -S
o
4
Cjelokupan prirast
Deblovima
absol.
Fm
h
II. B
u 7«
od 2
6
onitet-
Cijela masa
abs.
Fm
7
Hasli ;
o %
od 3
8
jela-sn
ce
s 8 .a
oSi
9
ireka
Ukupno iskorišteno
Deblovima
abs.
Fm
10
od 2
l t
Cijelaabs.
Fm
12
masa
u %
od 3
13
1908
1912
1917
1923
1928
1923
445
448
425
452
460
467
562
565
537
573
584
591
4
. 9
15
20
24
39,6
101,4
169,9
230,6
288,1
8,9
23,2
38,7
50,6
62,2
49,6
126,9
212,9
289,0
361,0
8,8
23,0
38,4
50,0
61,4
4
9
15
20
24
37,2
122,6
165,0
218,4
269,9
8,3
28,1
37,6
47,9
58,2
47,5
154,5
207,4
274,3
339,5
8,4
28,0
37,4
47,4
57,8
III. . onitet Topp; jela-s] nrek a
1905
1911
1917
1923
1929
444
443
432
432
421
535
533
517
517
504
6
12
18
24
52,6
105,9
152,9
211,4
11,9
24,2
35,4
49,6
61,9
124,8
180,2
249,1
11,6
23,8
34.9
48,8
6
12
18
24
50,6
119,2
166,4
236,3
11,4
27,2
38,5
55,4
61,5
144,4
200,6
284,0
11,5
27,5
38,8
55,6


glavnom normalna drvna zaliha postigne u polovici ophodnje. Dalje
Y 1 u r y uspređuje normalne drvne mase u jednolikoj visokoj šumi sa
stacionarnim inventarom u prebirnoj šumi, pa nalazi, da je inventar u
prebirnoj šumi nešto veći od normalnih drvnih masa po jedinici površine
u jednolikoj visokoj šumi.


Navedeno je, da normalna drvna zaliha po ha u smrekovoj šumi
iznosi:
na II- bonitetu:
ophodnja 100 god.; deblovina: 447 m3
» 120 » » 537 »
na III. bonitetu:
ophodnja 100 god.; deblovina: 335 m3
» 120 » » 409 »


Ove izkazane mase, uporedene sa masama u priloženoj tablici,
pokazuju zaista, da su gotovo jednake. Iz te tablice razabire se također,
da će na II. bonitetu po isteku vremena od 40 godina cjelokupni prirast
dostići inventar, a što se kod jednolike visoke šume događa tek za 50
god. Analogno na III. bonitetu u 50 godina postigne prirast visinu stacionarnog
inventara. Prema tome je obrat mase kao i njeno ukamaćenje
kod ovih obaju objekata veći odnosno brži nego u jednolikoj visokoj
šumi unatoč sporog rasta jele.


Ova usporedba, koja je također ograničena na to, da treba da su
barem boniteti jednaki u oba tipa, daje nam više nego konstatacija pisca,
da se u prebirnoj šumi sa vremenom uopće ne računa.


230
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IL Tablice prihoda i prirasta.


U svojoj radnji iz god. 1928. (»Šume i šumarstvo vlastelinstva
Thurn-Taxis) pisac navodi, da za ove šume vrijede Lorey-eve tablice
prihoda i prirasta. U ovom članku pisac iznosi također istu tvrdnju, ali
u nešto izmijenjenom obliku. Danas konstatuje, da se je emprijski pokazalo,
da se podaci Lorey-a približuju naslućivanom gibanju proizvodnih
sila u prebirnoj šumi. Kako se je to empirijski pokazalo i tko je to ustanovio,
pisac ne navodi. Vjerojatno bi bio naveo, da se je to i naučno
pokazalo. Zašto su nekoji praktičari, a medu njima također i pisac, pomislili,
da bi baš Lorey-eve tablice mogle donekle odgovarati za ovaj
tip šuma. Ova predmnjeva mogla je proisteći iz slijedećih usporedaba:


1, Sve sastojne, koje je Lorey upotrijebio i istraživao, proizašle su
prirodnim naplodenjem. Dakle način osnutka sastojine bio je kako kod
Lorey-a tako i ovdje isti.


2. Lorey je računao sa zastarčenjem jelovih stabala, a u račun je
uzimao samo gospodarsku starost, pa i spominje, da njegove tablice
ne bi baš mogle odgovarati za konkretnu sastojinu nego za one, koje
će doći.
Gledom na ostale faktore, koji kod sastava takvih tablica igraju
ulogu, a naročito i gledom na sam metod rada nijesu se mogle odnosne
tablice primijeniti na ove šume odmah i bez velikih korekcija.


Iz samog poredbenog načina, kako ga je pisac izveo, izlazi, da
nije baš mnogo obje tablice studirao, a još manje vršio kontrolu primjenom
istih na konkretnu šumu. Za njega je bilo dovoljno naći neke
Lorey-eve tablice, koje izkazuju podjednake podatke i te bez daljnjeg
uporediti. Tako se eto dogodilo, da je pisac uporedio Lorey-eve tablice,
koje vrijede za jedno jutro, sa lokalnim tablicama, koje
vrijede za jedan hektar.


Svaki pomniji čitalac moći će se lako uvjeriti, ako izvede samo
malu usporedbu, da je pisac upotrijebio Lorey-eve tablice iz ŠumarskoLovačkog
kalendara i to iz izdanja prije 1930. god. Jer podaci toga
kalendara odgovaraju onima, po kojima su crtani grafovi. Podaci toga
kalendara svi su izneseni u staroj bečkoj mjeri (jutra).


Kada sam to utvrdio, da vidimo, kako bi stvarno izgledala uporedba
Lorev-evih tablica i lokalnih tablica po jednom hektaru. Tu uporedbu
provesti ću analogno kao i pisac, da bi stvar bila uočljivija. Za
uporedbu upotrijebio sam Lorey-eve tablice iz god. 1884., izdanje Frankfurt
a. M. J. D. Sauerländers Verlag.


Niže nacrtani grafovi (si. 1—3) pokazati će nam, kako izgledaju
podaci jednih i drugih tablica.


Na prvi pogled iz tih grafova razabire se, da jedne i druge tablice
diferiraju za veoma znatne iznose. Stojim na stanovištu, a iz razloga,
koje sam ranije naveo, da je odnosna usporedba nemoguća, a to naročito
s razloga, jer su naši boniteti daleko slabiji. Držim, da je pisac
pročitao ono, što se o sastavu ovih tablica govori u svakom udžbeniku
dendrometrije, da bi bio došao do interesantnih zaključaka glede broja
stabala u sastojini na raznim bonitetima. Tu je pisac pomiješao škrapovito
tlo sa onim, koje uopće ne pokazuje živog kamena na površini. Na


231
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 50     <-- 50 -->        PDF

ravno dolazi u starijoj dobi na takvim bonitetima manji broj stabala, jer
se niti nemaju gdje razviti. A ovi boniteti vrlo škrapoviti dolaze počesto
u ovom kraškom gorju, tako da su jedva prohodni.


S obzirom na ostale faktore, koje pisac uspoređuje, držim da nije
potrebno da se iznose posve krivi zaključci, jer ti jasno iskaču iz samih
grafova. Je li se ovim načinom može uopće doći do nekih zaključaka za
prebirnu šumu ili treba udariti drugim putem? Dinamika je prebirne šume


Dioe rrara


hritanjcL iroja. stabala.


loh. label« faoflOL
% Lorau-aot, - "


EO0U


5to


520)


41..


kka


ta»


ibOO


iZOO


vc \..


..


\


lita)


JUoo


iboo


s: \
.. ^

"^


ta)


^*5^^ : _____


==


i


20 30 50 Ć0 JO go loo lio IM &od


w


SI. 1.


drukčija nego ona jednolike visoke šume. Kako sam već spomenuo, na
ovom velikom posjedu nije se do eksproprijacije htjelo ni čuti o prebirnoj
šumi1, a kamo li u tom tipu gospodariti. To nam evo lijepo dokazuju i iznesene
lokalne tablice. Nisu te tablice potekle iz pobude, da se sastave
za neke prebirne šume, u kojima su stabla granata i manje tehnički vrijedna,
nego su te tablice potekle iz naziranja, kako bi se imalo u buduće
gospodariti, pa da se šumi dade što jednoličniji izgled i kako bi se u tom.


232
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

tipu uzgojila što vrednija stabla. Zato eto te tablice nisu niti upotrebljavane,
jer nisu niti mogle biti upotrijebljene.


Kako pisac iz tih tablica vidi, da kružna ploha nije u svakom
debljinskom razredu jednaka i — šta više — da ona raste t. j.
da je progresivna, ne znamo, pa bi bilo vrlo interesantno za nas u praksi,
da nam to podrobnije pokaže, jer prosto bez obrazloženja i neke dulje
analize zaista treba da je čovjek vidovit, pa da to uči. To je tim potrebnije
da se predoči, jer mi u praksi nemamo baš vremena da o tome
razmišljamo i to istražujemo.


Da si je pisac dao malo više truda, pa izračunao po tim tablicama
normalne drvne mase za 100-godišnju ophodnju, vidio bi odmah, da one
daju na I. bonitetu cea 200 m8. Taj podatak odmah bi mu pokazao, da
nije to moguće uporediti sa našim šumama na I. bonitetu, gdje stacionarni
inventar iznosi po jednom hektaru barem dvostruko. Odmah bi bio
uočio, da je tu nešto sumnjiva, kada bi taj podatak uporedio sa stacionarnim
masama navedenim po F 1 u r y -u.


233


k
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

F 1 u r y nigdje ne navodi, da su mase u jednolikoj visokoj šumi i u
prebirnoj u raznim godinama starosti jednake, nego kaže, da je stacionarni
inventar približno jednak normalnoj drvnoj masi jednolike visoke
šume.


Prigodom sastavljanja prirasno-prihodnih tablica za jednolike visoke
šume velike poteškoće su u tome, koje ćemo sastojine smatrati
normalnima. Nekog općenitog ključa nema. To se mora studirati na licu
mjesta, a uvažiti i mišljenja lokalnih upravitelja na tome području.


Također je do danas neobjašnjeno, kako su si pojedinci predstavljali
tipičnu prebirnu šumu. S toga razloga i ponikla su razna naziranja
i principi, na kojima su radili naši stari uredivači.


10 w 50 ko 50 6o fo . go ioo no .


SI. 3.


Mnogo bismo bili zahvalni piscu, da nam je iznio svoje novije
mišljenje u tom pitanju i eventualno to potvrdio podacima od vlastitih
izmjera, što on smatra prebirnom šumom.


Na osnovi podataka iz tablica obarati pojedine normale ne može se,
jer su mjerenja provedena na različit način, a tablice sastavljene na način
neobjašnjiv. Oni, koji su iznijeli do danas svoja naziranja o prebirnoj
šumi i postavili razne normale, došli su do toga izmjerom tipičnih prebirnih
sastojma. Lokalnim tablicama bila je svrha drugo, kako sam to
naveo, pa su dakle podaci neuporedivi. Drugo su mjerenja, gdje se traži
tip sastojine, a drugo opet mjerenja, gdje se hoće ustanoviti inventar.


234
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Poglavito moralo se biti na oprezu kod tih izvedenih mjerenja, jer su
se prvim mjerenjem klupovala samo stabla od 40 cm na više, a drugim
od 32 cm na više i u oba slučaja izostavljena je bukva, koja je obuhvatala
velik procenat sastojine. Pisac priznaje mali nedostatak (i ako je to
krupna greška), pa na strani 484 kaže, da je to svjesno učinjeno i da su
se primijenile druge metode, koje su za prebirnu šumu jedino prihvatljive.
Tačno pisac ne kaže i ne obrazlaže te prihvatljivije metode, ali vidim,
da iza toga ulazi u uporedbu sa Lorev-evim tablicama, gdje počinja i
veliku grešku. Koja bi to bila nrihvatljivija metoda? I ako pisac na neki
zaobilazni način to obrazlaže, možemo naslutiti, da bi to mogla biti
metoda, da se pomoću stajališnog prostora dođe do normalnog broja
stabala, a iz toga slijede svi daljnji podaci vrlo lako i na jednostavan
način.


Iz tablica se ta metoda jasno razabire, jer podijeljena površina od


10.000 nr ili površina jednog hektara sa stajališnirn prostorom, pronađenim
za svako razdoblje od 10 do 10 godina daje uvijek normalni broj
stabala po jedinici površine (ha).
Koliko je taj faktor (stajališni prostor) promjenljiva veličina,
znamo, a kolike su istom teškoće, kad se radi o tome, da se nade srednje
stablo, pa još koje će da ima i srednji stajališni prostor, ne da se za
sada ni zamisliti.


Za čudo je upravo, kako do danas nemamo prirasno-prihodnih


tablica za velike komplekse državnih jelovih šuma. Pa nije za to mnogo


ni potrebno. Dovoljno je, da se na prilično velikom broju stabala izmjeri


stajališni prostor (najdulja grana) i evo tablica u kratkom roku.


Ako je to bio najvažniji faktor kod sastava tablica, onda je trebao
pisac da se s njime podrobnije pozabavi i obrazloži, kako je mjeren, da
bi se mogle tablice rabiti i uporediti sa stvarnim stanjem u terenu. Jer
čemu onda tolik trošak oko uređivanja šuma i mjerenja, koja prema
piscu iznose toliko, da si ih jedva koja šuma može dozvoliti.


Kada je već zašao u tablice, trebao je pisac da se podrobnije po


zabavi sa prirastom kao najvažnijim faktorom u svakim prirasno pri


hodnim tablicama, jer dok bismo mi po tim tablicama ustanovili masu i


ostale faktore, koji nas interesiraju kod uređivanja, mnogo ćemo prije


biti gotovi, ako idemo našim običajnim putem mjerenja, ali prirast je


mnogo važan i tu stvar ide teže.


U članku taj faktor nije uopće diran. Dapače iz tih tablica i ne


vidimo, o kakvom se zapravo prirastu i radi (moguć je jedino tekući


prirast). Zato ga je trebalo i označiti, gdje se on obično bilježi u takvim


tablicama, da ne bi možda opet bilo zabune.


Osvrnuo sam se u glavnom na neke pogrešne izvode pisca. Podrobnije
moći ću o tome da napišem i dadem svoje mišljenje, kada se
završe započeta mjerenja i istraživanja u tome smjeru.


RÉSUMÉ. L´auteur fait critiquer quelques pages et quelques conclusions de
l´article paru sous le meme titre dans les Nos g—JQ de cette revue pour l´année précédente.


235