DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

(zemljišta i sastojina) u svrhu prodaje, kupa, određivanja visine štete


učinjene u šumi, otkupa služnosti, za dobivanje zajmova na šume, te naj


poslije ta nauka uči odrediti vrijednost gospodarske jedinice šume; dalje


uči računom odrediti najbolji tip gospodarenja gledom na rentabilités te


apsolutni i relativni uspjeh gospodarenja, koji predočuju djelovanje kapi


tala uloženih u šumsku produkciju. Sve se te zadaće mogu računo m


odrediti, a ne procjenom.


Šumsko je tlo primarni faktor šumske produkcije. Njegova se vri


jednost dade samo računom odrediti na osnovi prihodne sposobnosti


najrentabilnije vrsti šumskog drveća, koje tlu odgovara, a nikako se ne


može odrediti procjenom , koja se može osnivati na drugom, a ne


računskom temelju.


Metod određivanja vrijednosti zemljišta odnosno zemljišne rente


računo m predočuje novu epohu u šumskom gospodarstvu kulturnih


država. Početak nove epohe odredio je najzaslužniji šumar svijeta, slavni


M. R. Pressler u svom znamenitom djelu: »Der rationelle Waldwirt und
sein Waldbau des höchsten Ertrages 1858«. Pressler je prvi tražio; da
šumar mora znati odrediti računsk i vrijednost produktivnih kapitala
u šumskoj produkciji, a ne procjenjivati ih, što može biti bez računa
na osnovi sentimenta.
Na osnovi tačno provedenog računa o prihodnoj sposobnosti pojedine
vrsti šumskog drveća, a uzgojenih u raznim tipovima, diglo se
njemačko šumarstvo na visok stepen, koji služi uzorom cijelom svijetu.
U našoj šumskoj produkciji ni izdaleka se ne iskorišćuje potencijal energije
naše zemlje, kao što ga iskorišćuje njemačko šumarstvo. Uzrok je u
tomu, što mi! ne računamo vrijednosti prihoda ni visine troškova u šumskoj
produkciji. Upravo u dužnost nauke »Računanje vrijednosti šuma«
spada da odredi najbolji način i najrentabilniji tip našeg šumskog gospodarenja.
Ona to može učiniti samo računom po stanovitom metodu, a ne
procjenom, koja se može izvesti i bez računa. Gvozdeni zakon ekonomske
logike izveden računom mora da savije i potisne u pozadinu sve
druge obzire u pogledu vođenja našeg šumskog gospodarstva.


Ako se ima na umu, da glavni šumski proizvod drv o predočuje
produkt od rada i vremena, to u šumskoj produkciji fakto r vri jem
e kao konstitutivan elemenat realnosti dobiva svoje veliko značenje.
Zemljište i duljina vremena produkcije (ophodnja) jesu dva bitna
elementa šumskog gospodarenja. Važnost duljine vremena produkcije
u šumskom gospodarstvu najbolje se vidi u definiciji šumskog gospodarstva,
koja se sastoji u nastojanju čovjeka oko trajnog iskorišćavanja
mrtvih prirodnih sila u tlu i živih prirodnih sila u bilinskom svijetu pomoću
najvrednje vrste šumskog drveća. Još izrazitije upada u oči važnost
duljine ophodnje u određivanju cilja šumskog gospodarstva: »trajna
proizvodnja što vrednijeg drva sa što manje troška u što kraćem
vremenu«.


Kao što se vrijednost zemljišta odnosno zemljišna renta određuje
računom, tako se isto i duljina vremena produkcije (ophodnja) određuje
računom, a ne običnom procjenom.


Najposlije valja istaći i to, da se sadašnje zbiljno stanje gospodarenja
šumom mora uporediti s njegovim idealnim stanjem. To idealno
stanje može se odrediti samo računom po stanovitom metodu, a ne procjenom,
koja predstavlja empirički, a ne znanstveni metod računanja.


214