DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

posavskim šumama 103.255 prm ogr. drveta (64.40%), 11.585 m3 tehničkog
drveta (68.68%). U proredama izrađeno od te kol. 97.366 prm
ogr. drveta (94.30%), 8.368 m3 tehničkog drveta (72.23%).


U godini 1937/38 u proredama je izrađeno prema vrsti drveta i sortimentima,
kako slijedi prema priloženoj tabeli. Kao što se iz te tabele
vidi, od cjelokupnog kvantuma goriva i građe izrađenog u proredama
posavskh šuma u 1937/38 godini najveći je procenat brijesta t. j . 58.42%,
a iz razloga pošto se brijest suši uslijed bolesti, koja je zahvatila manje
ili više gotovo sve posavske šume na teritoriji ove direkcije.


RÉSUMÉ. L´auteur expose les données statistiques sur les quantités de bois
obtenues par les éclaircies des forets domaniales sur le territoire de la Direction de
forets de Vinkovci.


Prof. Dr. QJURO NENAD1Ć (Zagreb):


DA LI „RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA"
ILI „PROCJENA ŠUMA"?


(OB „WALDWERTRECHNUNG" ODER „WALDSCHÄTZUNG"?


U novije vrijeme zapaža se nastojanje nekih stručnjaka da se dosadanji
termini nekih grana šumarske nauke zamijene drugim nazivima.
Tako se na pr. dosadanji naziv predmeta »Računanje vrijednost
i šuma « želi zamijeniti nazivom »Procjena šuma«. Taj naziv nije
podesan i ne određuje sadržinu predmeta »Računanje vrijednosti šuma«.
Njemački je naziv za taj predmet »die Waldwertrechnung«. Naš prijevod
»Računanje vrijednosti šuma« potpuno odgovara duhu ove nauke.
Prijevod je star blizu 80 godina. Sve dosadašnje generacije naših šumara
poznavaju taj predmet pod imenom »Računanje vrijednosti šuma«. Riječ
»Procjena« može da predočuje i apstraktni pojam, koji se može odnositi
na procjenu neke umjetnine. Pod »Procjenom šuma« može se razumjeti
procjena drvne mase i njenih sortimenata, ali se taj pojam ne može nikako
odnositi na vrijednos t šume i njenih elemenata: zemljišta i
sastojina.


U šumskom gospodarstvu djeluju u glavnom dva motiva: prirodnoznanstveni
i ekonomski. Oba motiva treba da rukovode naše šumsko
gospodarstvo. Prvi motiv, prirodno-znanstveni, obrađuje nauka »Uzgajanj
e š u m a« uz pomoć svojih osnovnih disciplina, dok drugi, ekonomski
motiv obrađuje nauka »Računanje vrijednosti šuma«
uz pomoć načela nacionalne ekonomije i matematike. Pojam riječi »vrijednost
« u nacionalnoj se ekonomiji naročito ističe i na široko obrađuje.
I u nauci »Računanje vrijednosti šuma« govori se o prihodnoj, troškovnoj
il rentovnoj vrijednosti, koje se obrađuju računom, a ne »procjenom«,
a ta je više subjektivne, a ne objektivne prirode.


Nauka »Računanje vrijednosti šuma« uči nas po utvrđenim metodima
izračunati novčan u vrijednost šume i! pojedinih njenih dijelova


213