DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

provenijenciji i kvaliteti sjemena vodio bi zavod tačnu evidencija i za
svako isporučeno sjeme dobio bi kupac o tom tačne podatke. Eventualni
višak sakupljenog sjemena eksportirao bi se u inostranstvo. Rad ovog
zavoda upotpunjavala bi jedna (a prema potrebi i dvije) moderno uređena
postaja za ispitivanje valjanosti, čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.
Importirano sjeme onih vrsta, koje kod nas ne uspijevaju, također
bi se raspačavalo samo pod kontrolom i putem toga zavoda. Svaka privatna
nekontrolisana trgovina šumskim sjemenjem morala bi se strogo
zabraniti. Ovakav način opskrbe šumskim sjemenjem, koji ujedno omogućava
efikasnu kontrolu njegove provenijencije i raspodjelu rasa na
odgovarajuća staništa, unio bi veću sigurnost kod podizanja novih
sastojma, dok bi u mnogo slučajeva bile otklonjene velike štete od našeg
budućeg šumskog gospodarstva.


RÉSUMÉ. Apres avoir décrit les résultats des recherches allemandes sur la
prospérité des peuplements établis au moyen des semences d´origines tres variées,
. auteur propose quelques mesures a prendre chez nous dans le but a assurer l´avenir
de nos futurs peuplements.


Ing. GJURO ŠOKČEVIĆ (Vinkovci):


SPECIJALNO ISKORIŠĆAVANJE SREDNJEDOBNIH
SLAVONSKIH SASTOJINA
PUTEM PROREDA*


(L´UTILISATION DES FORETS DOMANIALES DE SLAVONIE
AU MOYEN DES ÉCLAIRCIES)


Šume na području kr. direkcije šuma u Vinkovcima u pogledu iskorišćavanja
dijele se na tri skupine i to:


1. Posavske šume u četiri gornje šumske uprave (Nova Gradiška,
Rajić, Jasenovac i Lipovljani) sa ukupnom obraslom površinom od
18.459.96 ha.
2. Posavske^ šume pet donjih šumskih uprava (Morović, Jamena,
Vrbanja, Otok i Županja) sa obraslom površinom od 33.061.71 ha.
3. Brdske šume (Psunj, Novsko brdo« i Jamaričko brdo šumske
uprave Nova Gradiška, Rajić i Lipovljani) sa ukupnom površinom od
8.662.48 ha.
Prema privrednom planu za Posavske šume predviđa se godišnje
iskorišćenje u proredama po 1 ha 3 m8, a to iznosi na cijeloj površini
Posavskih šuma 51.521.65 ha X 3 = 154.564.95 m3. Ta količina prorednog
materijala u Posavskim šumama do danas nije ni izdaleka
iskorišćena.


:;" Predavanje održano u šumi »Spačva« dne 4. X. 1938. prigodom stručne ekskurzije
J. Š. U. u Vinkovcima.


205
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Sa iskorišćavanjem Posavskih šuma putem proreda počelo se u
glavnom poslije rata i to godine 1922/23. Prije rata iskorišćavanje posavskih
šuma putem proreda na teritoriji Direkcije šuma Vinkovci nije
u opće vršeno i to iz razloga, jer potreba na ogrijevnom drvu, koje se
najviše dobiva u proredama, nije bilo u takovim mjerama na teritoriji
ove direkcije.


Okolišno pučanstvo snabdijevalo se gorivim drvom najviše od
suhih stabala, kojih je bilo u posavskim šumama mnogo, a osim toga
gotovo sva okolišna mjesta u blizini šuma jesu pravoužitnici imovnih
općina petrovaradinske, brodske, novogradiške i II banske, koji su svoje
potrebe kako na ogrijevnom tako i na građevnom drvu većim dijelom
podmirivali iz šuma tih imovnih općina. U dalje krajeve nije se ogrijevno
drvo iz državnih šuma posavskih izvozilo.


Po svršetku rata potreba na ogrijevnom drvu za Vojvodinu bila
je velika, te je i interes za isto baš kod direkcije državnih šuma Vinkovci
kao najbliže porastao. Osim toga potreba na ogrijevu bila je velika i za
sam Beograd.


Pošto je trebalo hitno zadovoljiti te potrebe na ogrijevnom drvu,
to se je godine 1922/23 počelo sa forsiranjem izrađivanja ogrijevnog
drveta u Posavskim šumama vinkovačke direkcije, ü to u onima koje su
bile pristupačnije (u blizini plovnih rjeka i cesta) i u kojima je izvoz do
željezničke stanice ili do šlepa bio lakši.


U prijašnjim godinama rađene su prorede u svim šumskim upravama
i u većem dijelu srezova tako, da je u jednom šumskom srezu
(veličine 600—1200 ha) rađeno kroz više godina, a uvijek na manje količine
drveta (do 2000 prm).


Za tako razbacane eksploatacione jedinice, udaljene jedne od drugih,
a po cijeloj teritoriji, nije se u pogledu izvoza, što je najteže pitanje
Posavskih šuma, ništa moglo sistematski učiniti. Putevi su popravljani,
trošene su veće sume za popravak istih, no u slučaju kišovitog ljeta,
pošto je izvoz u Posavskim šumama samo u ljetno doba i bio moguć,
opet je izvoz zapeo i materijal čekao na drugu godinu. Tako se je događalo,
da su i manje količine izrađenog drvnog materijala uslijed nezgodnosti
putcva ostajale i po tri godine u šumi neizvežene. Ne treba ni spominjati,
kolika je šteta na kvalitetu takvog materijala, a i kapital uložen
u produkcione troškove povraćao se je tek kroz dvije, dapače i više
godina.


Takovu izradu u vlastitoj režiji vodio je na teritoriji svake uprave
nadležni šef sa lugarskim osobljem (čuvarima srezova). Osoblje na teret
režije namještalo se vrlo malo. Na taj način vršene su prorede u posavskim
šumama u glavnom sve do 1935. godine. Šume bliže cestama i
plovnim rijekama prorijeđene su neke u tome vremenu i po dva puta
radi lakšeg izvoza kolima, dok su udaljenije ostale neprorijeđene, a i
šušci, koji su bili u istima, dapače i u 70- i 80-godišnjim sastojinama,
trunuli; su radi nemogućnosti izvoza. Ta nemogućnost izvoza nije bila
radi neke velike udaljenosti, nego radi gotovo kroz cijelu godinu mokrog
terena, a proredni materijal (u glavnom gorivo) nije mogao podnositi
skup prevoz kolima, te je udaljenost od 6—7 kim u takovom terenu bila
velika i izvoz vrlo težak.


206
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Za pravilno i sistematsko iskorišćavanje srednjedobnih posavskih
šuma putem proreda trebalo je izgraditi prometne naprave, kojima bii u
svako doba godine bio izvoz izrađenog materijala omogućen.


Za izgradnju prometala, koja zahtijevaju veće investicije, trebalo
je osigurati i veće količine materijala, da bi godišnji anuitet investicija
bio podnošljiv I da bi se rad u vlastitoj režiji isplatio. ´Kao prometala u
posavskim šumama dolaze jedino šumske pruge. To osiguranje veće
količine materijala postiglo se je grupisanjem više manjih jedinica (dva
ili više šumskih srezova) u jednu eksploatacipnu jedinicu. Nabavom
većih investicija trebalo je i program rada za dulji niz godina odrediti.


Osim uzgojnoga momenta, koji je diktirao proredu srednjodobnih
posavskih sastojina, nastupio je i drugi t. j . budžetiranje same direkcije.
Sastojina zrelih za sječu ima na teritoriji direkcije dosta malo, te će se
za vrijeme vakuuma, koji nastaje poslije sječe zrelih sastojina direkcija
državnih šuma morati u glavnom budžetirati prihodima dobivenim proredama
iz svojih šuma.


Uočivši oba ta momenta direkcija šuma u godini 1935 uzima u
razmatranje proredno iskorišćavanje posavskih šuma šumske uprave
Lipovljani, u kojima je teren za izvoz materijala mokriji nego igdje na
teritoriji direkcije i u sušnim godinama gotovo nemoguć bio. Već u toj
godini izgrađuje direkcija šuma šumsku prugu sa konjskom vučom na
jednom dijelu posavskih šuma ove šumske uprave u duljini od 12 kim,
kojom je prugom spojena željeznička stanica Lipovljani i rijeka Trebež,
a sa njom i rijeka Sava. Na taj način izrađen u proredama materijal bilo
je lako izvesti ili na željezničku stanicu ili na vodu, već prema tražnji
kupaca. Istom osnovom eksploatacionom predviđen je i drugi odvojak
šumske pruge u duljini od 9 kim, koji se postepeno svake godine izgrađuje,
prema tome kako prorede napreduju. Ove godine izgrađuje se taj
odvojak na duljini od 4 kim.


Izgradnjom te pruge otvorene su posavske šume spom. šumske
uprave sistematskom iskorišćavanju putem proreda. Eksploatacionom
osnovom predviđa se, da će se sa proredom na cijeloj površini posavskih
šuma ove šumske uprave u iznosu od 5424 ha preći u 6 godina, a poslije
toga će se opet povratiti na površine, koje su u prvoj godini prorijeđene
bile. Turnus proreda od 6 godina predviđa i privredni plan za tu upravu.
Kod drugoga turnusa proreda dobivaće se i vredniji materijal, te s obzirom
na velike investicije režijskog poslovanja biti će u drugom turnusu
rad mnogo rentabilnijil Uz ovu t. zv. glavnu prugu postavljaju se svake
godine prenosne pruge (transportabli) u one odjele, u kojima se vrši
sječa, i materijal se tim transportablima privozi na glavnu prugu, a
glavnom na određena stovarišta. Privoz drvnog materijala do transportabla
odnosno šumske pruge vrši se kolima i sanjkanjem po mokrom
terenu, ne na veće udaljenosti od 1200 metara. To najteže pitanje iskorišćavanja
posavskih šuma putem proreda, izvozno pitanje, za šumsku
upravu Lipovljani na taj je način riješeno.


U gornje četiri šumske uprave pitanje iskorišćavanja putem proreda
biti će u glavnom riješeno, kada se izgradi još šumska pruga u
šumskoj upravi Jasenovac u duljini od 12 kim, koja će prolaziti kroz
sredinu posavskih šuma te uprave i vezati Savu sa željezničkom stanicom
Živaja odnosno Šaš. Posavske šume šumske uprave Rajić i Nova


207
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Gradiška mogu se iskorišćavati bez većih investicija, jer povoljno leže
uz rijeku Savu i Velik Strug, gdje je izvoz vrlo blizu.


Izrada drvnog materijala u posavskim šumama putem proreda
mnogo je teža nego kod čiste ili oplodne sječe u starim sastojinama. Površina,
na kojoj se vrši izrada, velika je, a količina dobivenog drvnog
materijala razmjerno je mala. Na jednom hektaru putem proreda siječe
se samo 12—17 m8, što povisuje troškove i izrade i izvoza. Osim toga
putem proreda izrađuje se veliki broj sortimenata od svake vrste drva.
Od tehničkog materijala izrađuju se putem proreda trupci hrasta, brijesta,
jasena, graba, topole, lipe i johe, osim toga jasenova i brestova
kolarska građa, te hrastovo rudno drvo. Od gorivog drva izrađuju se u
glavnom cjepanice i oblice, dok u nekim jedinicama, koje leže na Savi
kao jeftinom prometalu, izrađuju se i sječenice, koje se unovčuju vrlo
dobro kao šlepovska roba. U ostalim jedinicama prodaju se te sječenice
u šumi kao ostaci iza režije okolnom pučanstvu, koje ga kao jeftin materijal
rado kupuje.


Od izrađenog u vlastitoj režiji prorednog materijala najveći dio
drvne mase otpada na gorivo i to iz razloga, jer su to u glavnom prve
prorede, u kojima se doznačuju gotovo najlošija stabla, gotovo samo
za gorivo sposobna, a samo manji dio za sitniju tehničku robu.


Kako se iz spomenutog razabire, izrađuje se u posavskim šumama
velik broj sortimenata i na velikim površinama, što poskupljuje znatno
samu izradu, jer se zahtijeva i veći broj osoblja za nadzor nad samom
izradom. U prijašnjim malim eksplotaacionim jedinicama vodio je radove
šef nadležne šumske uprave sa lugarskim osobljem. Za sistematsko
iskorišćavanje putem proreda trebalo je grupisati radove u dva ili više
srezova, već prema prilikama izrade, te je za taj rad bilo potrebno namjestiti
posebnog manipulanta na račun režije kao i drugi broj režijskog
osoblja za čuvanje drvnog materijala u šumi i stovarištu, jer lugarsko
osoblje nije uz redovito čuvanje svojih srezova moglo i dalje te radove
vršiti.


Sada ćemo prijeći na iskorišćavanje druge skupine posavskih šuma


t. j . u donjih pet šumskih uprava (Morović, Jamena, Vrbanja, Otok i Županja),
kojih obrasla površina iznosi 33.061 ha. Površina svih tih pet
šumskih uprava direktno je vezana u jednom kompleksu, koji se prostire
od istoka prema zapadu u duljini oko 31 kim.
Za izvoz drvnog materijala iz tih šuma najvažniji su centri: željezničke
stanice Spačva, Vrbanja i Otok na zapadnoj strani1, dok prema
istoku željeznička stanica Morović i Sava za šume, koje leže ispod Save.


U istočnom dijelu šuma nalazi se rijeka Bosut sa pritocima Spačva
i Studva, koje su rijeke do izgradnje Savskog nasipa po Biđ-Bosutskoj
vodnoj zadruzi bile plovne i u koje su plovili veliki državni šlepovi, te
izvozili drvni materijal iz tih šuma. Izgradnjom nasipa sagrađena je na
utoku Bosuta u Savu neplovna ustava, te je ta rijeka za ulaz šlepova
iz Save postala, zatvorena. Na taj način najveći doprinosioci za taj nasip
i njegovo uzdržavanje (državna direkcija šuma, brodska imovna općina,
petrovaradinska imovna općina) lišeni su prirodnog jeftinog puta za
izvoz drvnih produkata iz svojih šuma, te se samo djelomično mogu služiti
vodom i moraju drvni materijal mjesto dalje Savom voziti na želj.
stanicu Morović.


208
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Prema privrednom planu za proredivanje sastojina u posavskim
šumama u donjih pet šumskih uprava određen je turnus od 6 godina,
poslije kojeg se roka proreda povraća opet na prvotne površine. Prema
tome turnusu proreda direkcija je proredivanje u ovom dijelu, koji gravitüra
na željezničku stanicu Spačva, uredila tako: u prvoj godini 1937/38
uzeta je površina šumskih srezova Spačva i Kragujna sa 2100 ha. U
drugoj godini uzimaju se srezovi Boljkovo i Bok (dijelom), te srez Topolovac,
u trećoj godini dio srezova Bok i Lubanj, u četvrtoj Lubanj i
Sveno, u petoj Tromeđa i dio Orljaka, u šestoj Orljak i Zib, a poslije
toga vremena povraća se opet u srezove Kragujna i Spačva. Godišnji
etat iznosiće oko 20.000 m3 prorednog materijala. Za eksploataciju toga
dijela šuma nabavljene su potrebne sinje, izgrađena pruga u srezove
Spačva i Kragujna, koja će se po dovršenju izvoza u ovoj godini odmah
prenijeti u srezove Boljkovo, Bok i Topolovac, gdje će biti tri godine
zaposlena, a potom prenesena u srezove Tromeđa, Orljak i Zib, gdje će
isto biti dvije godine zaposlena.


Na željezničke stanice Vrbanja i Otok voziće se materijal u manjem
dijelu iz okolnih šuma.


Izvoz materijala iz šuma, koje leže uz rijeku Spačvu, Bosut i
Studvu, moguć je samo putem lađe. Udaljenost od željezničke stanice
Spačva kao i od Morovića velika je, pa se prevoz kolima, a ni šumskom
prugom na konjsku vuču ne bi isplatio. Podizanje stalne šumske pruge
sa lokomotivom s obzirom na manje vrijedan proredan materijal ne
može doći u obzir. Pitanje izgradnje lade proučava sada direkcija šuma,
te đa .bi na taj način iskoristila rijeke, Studvu, Bosut i Spačvu.


Kod ovakvog iskorišćavanja posavskih šuma (putem proreda) ne
može se govoriti o stalnim šumskim prugama nego o prenosnim, koje se
svake ili svake druge godine prenose, kako već izrada napreduje. Vuča
konjska rentabilna je i moguća do udaljenosti od 12 kim, a do te su
udaljenosti sve pruge u posavskim šumama i predviđene. Sa uređenjem
prometnih naprava kao najvažnijeg pitanja kod eksploatacije posavskih
šuma direkcija je započela na Spačvi kao najjačem centrumu, te je izgradila
šumsku prugu kroz srezove Spačva i Kragujna u duljini od 7.5 kim.


Na pitanje, može li se izrada u proredama prepustiti privatnicima,
odgovor je »ne«, jer izrada u proredama je uzgojna mjera i može ju
provoditi samo šumar. Ako se ta izrada sistematski i racionalno provodi,
bacače i dobre prihode, svakako veće nego kad bi se drvo prodalo
na panju.


Novim privrednim planovima, koji su izrađeni za posavske šume
donjih pet šumskih uprava, predviđa se izrada trgovačkog drveta u većem
dijelu, a u manjem izrada »seljačkog drveta« (za okolišno pučanstvo).
To seljačko drvo izrađuje se u duljini od 3 met. i kao takovo prodaje
se u šumi kod panja.


Prema privrednim planovima predviđena je proreda u pojedinim
jedinicama. Šumske uprave u svojim godišnjim drvosječnim predlozima,
a u vezi privrednih planova i s obzirom na eventualne kalamitete, predlažu
direkciji sječu u vlastitoj režiji za slijedeću godinu. Odjeljak za
taksaciju razmatra te predloge i odobrava. Prema odobrenim drvosječnim
predlozima odjeljak za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji sastavlja
režijski preliminar za sječu i izradu u slijedećoj godini. Tim režijskim


209 .
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

preliminarom predviđeni su svi troškovi počam od konsignacije i procjene
stabala pa sve do utovara u vagon odnosno šlep.


Godišnji preliminar režijskog poslovanja obuhvata sve troškove
oko izrade materijala na pojedinim jedinicama, a na teritoriji cijele direkcije.
Rež. preliminarom predviđaju se i izdaci za kulturne radnje. U
god. 1938/39 predviđena je za kulturne radnje suma od 83.755 dinara.
Također obuhvata taj preliminar sve prihode, koji se predviđaju od izrađenog
materijala u toj godini.


Tako sastavljeni režijski preliminar predlaže direkcija Ministarstvu
šuma na odobrenje. Po odobrenju preliminara pristupa se radovima.
Konsignaciju i procjenu stabala, koja se imaju proredom izvaditi, provađa
na teritoriji svake šumske uprave šef iste sa svojim lugarskim
osobljem, a pod nadzorom odjeljka za uređenje šuma.


Po dovršenoj konsignaciji! il procjeni stabala predlažu se procjenbeni
elaborati odjeljku za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji. Taj
odjeljak po razmotrenju procjene određuje izradu raznih sortimenata
prema tražnjii drvnog tržišta. Riječ je kod sortimenata u glavnoj o tehničkom
materijalu, koji se djelomično prodaje u pretprodaji (Vorverkauf)
kod direkcije šuma, a djelomično tek nakon izrade. Pokazalo se, da je
pretprodaja — specijalno u slabijoj konjunkturi — preporučljiva, jer svi
kupci podmiruju svoje potrebe većinom u jesen, dakle prije same izrade.
Osim toga nema ni opasnosti, da bi veće količine izrađenog materijala
mogle ostati na skladištima neprodane. Neki se sortimenti dapače moraju
prodavati samo pretprodajom, kao grabove klade i rudno drvo. Prodaja
izrađenog materijala vrši se u većem dijelu putem licitacije, a u manjem
dijelu iz slobodne ruke.


Poslove u šumi i na pojedinim stovarištima organizuje i vodi šef
nadležne šumske uprave (režiser), dok se veći! radovi na transportnim
napravama (izdradnje šumske pruge i većih mostova) izvode po stručnom
osoblju iz same direkcije šuma, a u saglasnosti sa nadležnim^ šefovima
uprava i odjeljka za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji. Šefovi
šumskih uprava uslijed preopterećenosti kako sa režijskim radovima
tako i sa inima nisu u mogućnosti! da bi i te radove mogli svršavati.


Kod izrade prorednog materijala zaposleni su u glavnom radnici
iz Bosne i to iz Posavine kao i manji broj iz okolišnih sela. Ti su radnici
dobri i vješti za taj posao, a izrađuju u dodijeljenim linijama uz ogrijevno
drvo i sve Sortimente tehničkog drveta, koji se na dodjieljenim površinama
nađu. Šumski radnici iz Gorskog kotara, Like i Primorja nisu zadovoljni
sa radovima u proredi i ne dolaze. Kirijaši su u većem dijelu
iz okolnih sela, no dolaze dosta i iz Bosne.


Poprečna dnevna zarada srednje dobrog radnika za izrađivanje
drveta iznosi 28—30 dinara, a kirijaša sa dva konja 90—100 dinara, sa
kojim su nadnicama radnici i kirijaši zadovoljni.


Izrada sviju sortimenata tehničkog drveta vrši se prema »Zasebnim
uzancama za trgovanje drvetom zagrebačke burze«. Rentabilitet
izrade u šumama Kragujna i Spačva, gdje je ista provedena u 1937/38 i
materijal djelomično prodan, a sada se izvozi, bio bi ovaj:


U godini 1937/38 izrađeno je u ovoj eksploatacionoj jedinici na
površini! od 2100 ha ukupno tehničkog drveta 916 m3. Od te količine
otpada na trupce hrasta 72.78 m3, brijesta 42.67 m3, jasenova 1.47 m3, te


210
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 29     <-- 29 -->        PDF

na jasenovu i brestovu kolarsku građu 204 m3 i rudno drvo hrastovo595
m3. Ogrijevnog drveta izrađeno je ukupno 40.043 prm miješanih
cjepanica i oblica. Prema faktoru 0.68 iznosi! to 27.229 m\ te prema, tomu
ukupno tehničkog i gorivog drveta 28.129 m3, od čega dolazi na jedan
ha 14 m3.


Ukupni troškovi po 1 pr. metru ogrijevnog drveta (uzeti su po
prm, jer se tako izrađuju i prodaju) iznose 42.72 dinara. U ovoj sumi
sadržani su svi troškovi konsignacije, sječe, izrade, privoza do šumske
pruge, utovara u šumske vagone, prevoza šumskom prugom, istovara,
sortiranja i slaganja na stovarištu, utovara u državne vagone, godišnji
anuitet za otplatu sinja i voznog parka, režijsko osoblje, centralni troškovi,
manipulativni troškovi u šumi i na stovarištu, podizanje baraka,
izgradnja gornjeg stroja, polaganje sinja i podbijanje pruge.


Sveukupni troškovi za tehničko drvo po 1 m3 iznose poprečno 70
dinara.


Pošto je veći dio materijala iz te jedinice već prodan i to 20.000
prm miješanih tvrdih cjepanica i 10.000 prm miješanih tvrdih oblica uz
cijenu za cjepanice od 86 dinara, a za oblice od 82 dinara po 1 prm, može
se odbivši troškove ustanoviti, da poprečno na gorivo (cjepanice) u ime
šumske takse i čiste dobiti otpada za 1 prm 43.28 dinara, a za oblice


39.28 dinara po 1 prm.
Za hrastove trupce, koji su prodani po 214 dinara po 1 m\ iznosi
šumska taksa i čista dobit po odbitku troškova 144 dinara, za jasenovu
kolarsku građu prodanu po 205 dinara iznosi šumska taksa i čista dobit
130 dinara, za brestovu kolarsku građu prodanu po 156 dinara po 1 m3
iznosi šumska taksa i čista dobit 86 dinara po 1 m3. Za hrastovo rudno
drvo od 12—19 cm, prodano po 136 dinara, šumska taksa i čista dobit
iznosi 66 dinara po 1 m3, za rudno drvo hrastovo od 20—25 cm promjera,
prodano za 170 dinara po 1 m3, šumska taksa i čista dobit iznosi 100 dinara
po 1 m3.


Kod sječe stabala u proredama nastoji se postići najbolje iskorišćenje.
Od doznačenih stabala izrađuju se sortîmenti, koji se mogu najbolje
unovčiti.


Najbolji konzument ogrijevnog drveta izrađenog u režiji je vojska;
zatim dolazi Vojvodina, te sam Beograd. Tehničko drvo izrađeno u režiji
kupuju domaći trgovci i firme, a u manjim partijama i domaći obrtnici.


Da bi se dobila slika režijskog poslovanja putem proreda, navesti
ću količinu režijskog materijala u zadnje tri godine proizvedenog na teritoriji
cijele direkcije.


U godini 1935/36:
Ukupno izrađeno 125.119 prm ogr. drveta, 15.553 m3 tehničkog
drveta. Od toga otpada na pos. šume 61.181 prm ogr. drveta (48.90%),


14.016 m3 tehničkog drveta (90.12%). U proredama pos. šuma izrađeno
61.181 prm ogr. drveta (100%), 14016 m3 tehničkog drveta (100%). — U
godini 1936/37.: Ukupno izrađeno 87.718 prm ogr. drveta, 15.056 m3 tehničkog
drveta. Od toga otpada na pos. šume 48.380 prm ogr. drveta
(55%), 8.429 m3 tehničkog drveta (56%). U proredama pos. šuma izrađeno
48.380 prm ogr. drveta (100%). — U godini 1937/38: Ukupno izrađeno
160.324 prm ogr. drveta, 16.867 m3 tehničkog drveta. Od toga u
211
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

212
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

posavskim šumama 103.255 prm ogr. drveta (64.40%), 11.585 m3 tehničkog
drveta (68.68%). U proredama izrađeno od te kol. 97.366 prm
ogr. drveta (94.30%), 8.368 m3 tehničkog drveta (72.23%).


U godini 1937/38 u proredama je izrađeno prema vrsti drveta i sortimentima,
kako slijedi prema priloženoj tabeli. Kao što se iz te tabele
vidi, od cjelokupnog kvantuma goriva i građe izrađenog u proredama
posavskh šuma u 1937/38 godini najveći je procenat brijesta t. j . 58.42%,
a iz razloga pošto se brijest suši uslijed bolesti, koja je zahvatila manje
ili više gotovo sve posavske šume na teritoriji ove direkcije.


RÉSUMÉ. L´auteur expose les données statistiques sur les quantités de bois
obtenues par les éclaircies des forets domaniales sur le territoire de la Direction de
forets de Vinkovci.


Prof. Dr. QJURO NENAD1Ć (Zagreb):


DA LI „RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA"
ILI „PROCJENA ŠUMA"?


(OB „WALDWERTRECHNUNG" ODER „WALDSCHÄTZUNG"?


U novije vrijeme zapaža se nastojanje nekih stručnjaka da se dosadanji
termini nekih grana šumarske nauke zamijene drugim nazivima.
Tako se na pr. dosadanji naziv predmeta »Računanje vrijednost
i šuma « želi zamijeniti nazivom »Procjena šuma«. Taj naziv nije
podesan i ne određuje sadržinu predmeta »Računanje vrijednosti šuma«.
Njemački je naziv za taj predmet »die Waldwertrechnung«. Naš prijevod
»Računanje vrijednosti šuma« potpuno odgovara duhu ove nauke.
Prijevod je star blizu 80 godina. Sve dosadašnje generacije naših šumara
poznavaju taj predmet pod imenom »Računanje vrijednosti šuma«. Riječ
»Procjena« može da predočuje i apstraktni pojam, koji se može odnositi
na procjenu neke umjetnine. Pod »Procjenom šuma« može se razumjeti
procjena drvne mase i njenih sortimenata, ali se taj pojam ne može nikako
odnositi na vrijednos t šume i njenih elemenata: zemljišta i
sastojina.


U šumskom gospodarstvu djeluju u glavnom dva motiva: prirodnoznanstveni
i ekonomski. Oba motiva treba da rukovode naše šumsko
gospodarstvo. Prvi motiv, prirodno-znanstveni, obrađuje nauka »Uzgajanj
e š u m a« uz pomoć svojih osnovnih disciplina, dok drugi, ekonomski
motiv obrađuje nauka »Računanje vrijednosti šuma«
uz pomoć načela nacionalne ekonomije i matematike. Pojam riječi »vrijednost
« u nacionalnoj se ekonomiji naročito ističe i na široko obrađuje.
I u nauci »Računanje vrijednosti šuma« govori se o prihodnoj, troškovnoj
il rentovnoj vrijednosti, koje se obrađuju računom, a ne »procjenom«,
a ta je više subjektivne, a ne objektivne prirode.


Nauka »Računanje vrijednosti šuma« uči nas po utvrđenim metodima
izračunati novčan u vrijednost šume i! pojedinih njenih dijelova


213