DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

1938; Piškorić Oskar, Višegrad Din. 45.— za .. polg. 1939; Radimir Dragutin, Mostar
Din. 100.— za god. 1939; Tvrtković Stjepan, Travnik Din. 50.— za II. polg. 1938; Vuković
Veljko, Ilidža Din. 100.— za god. 1939; Vojnović Nikola, Olovo Din. 200.— za 1937 i
1938; Zcčević Vladimir, Sarajevo Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja podružnice Banjaluka: Krajišnik Mustaf, Glamoč
Din. 50.— za I. polg. 1939; Kehler Jeronim, Kotor Varoš, Din. 100.— za god. 1939;
Novković Dušan, Banja Luka Din. 50.— za II. polg. 1938; Rabrenović Radojko, Gračanica
Diti. 300.— za god. 1936, 1937 i 1938.


Uplata članarine članova pomagača u mjesecu februaru god. 1939: Culumovič
Petar, Zagreb Din. 20.— upisnina; Fukarek Pavle, Sarajevo Din. 50.— za god. 1939;
Jelača Vladimir, Sarajevo Din. 50.— za god. 1939; Krasojević Mihajlo, Zagreb Din. 50 —
za god. 1939; Lukačević Mirko, Zagreb Din. 100.— za god. 1937 i 1938; Mavrek Stanko,
Zagreb Din. 50.— za god. 1939; Mirt Karlo, Zagreb Din. 25.— za 1. polg. 1939; Nikolić
Nikola, Zemun Din. 70.— za god. 1939; i upisninu; Ostermau Josip, Kremlj Din. 50.—
za god. 1939; Serbinov Leonid, Zagreb Din. 50.— za god. 1937; Vanjković Srećko,.
Zagreb Din. 50.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU FEBRUARU 1939.


Kranjska industrijska družba Jesenice Din. 100.— za god. 1939; Srcski šumarski
referent, Dugo Selo Din. 100.— za god. 1939; Sresko načelstvo, Zagreb Din. 100.— za
god. 1938; Trgovačko industrijska banka, Beograd Din. 100.— za god. 1939.


IZ ADMINISTRACIJE


MINISTARSTVO SUMA I RUDNIKA
Odelenje za vrhovni šumarski nadzor
Broj 562 — 25. januara 1939. god.


Beograd.


Predmet: OBAVEŠTAJNA SLU2BA INTERNACIONALNOG KOMITETA
ZA ISKORIŠĆIVANJE DRVETA.


Sekretarijat u
Jugoslovensko g šumarsko g udruženj a
Zagre b


Vukotinovićeva ul. 2.


Internacionalni komitet za iskorišćivanje drveta u Briski dostavio je ovom Ministarstvu!
aktom od 19. januara 1939. god. broj A. 11807/9 Sd/Đ sledeće obavešteuje:
»Nakon početka delatnosti ovoga komiteta bila je jedna od njegovih najvažnijih
zHdaća, da iz svih oblasti iskorišćavanja drveta sakupi odgovarajuću dokumentaciju
te Ju stalnim popunjavanjima održava za svakovremenu uporabu. Komitet skreće
pažnju, da građa za njegovu dokumentaciju dolazi iz njegovog kontakta sa stručnim
nadleštvima i ličnostima. Ta je okolnost omogućila, da Komitet osnuje jedan obaveštajni
ured. koji će moći interesentima pružiti iscrpiva, precizna informativna oba


veštanja na svako postavljeno pitanje.


179