DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Iz navedenoga izlazi, da kod Kr. direkcije šuma Vinkovci neće doći
do vacuuma na prihodima i da će direkcija moći pokrivati godišnje rashode:
1) ako ne nastupe kakve veće elementarne nepogode, 2) ako se
postojeće prezrele sastojine prebrzo ne posijeku t. j . ako se ne bude
sjeklo godišnje znatno više, no što iznose godišnji rashodi same direkcije
i 3) ako vrijednost drvnom materijalu ne bude pala ispod današnjih prosječnih
cijena.


Résumé.


Se basant sur le plan de ménage forestier, l´auteur calcule les revenus de la
Direction des forets de Vinkovci ayant se réaliser dans les trois périodes d´aménagement
a suivre. Il en conclut que ces revenus, en tous cas, seront supérieurs a des
dépenses et qu´un espace de »vaeuum« en aucun cas n´est pas a craindre.


SAOPĆENJA


AMERIKA U SVIJETLU STATISTIKE ŠUMA.


Drugi dio publikacije »Annuaire International de Statistique Forestiere« 1933-35
izišao je u nakladi međunarodnog agrikulturnog zavoda u Rimu pred kraj 1938. god.,
a obrađuje statistiku šuma za Ameriku (sjevernu, srednju i južnu). Prvi svezak bio
je ispunjen statistikom evropskih šuma i mi smo se s njime upoznali u »Šumarskom
listu« br. 10.—11. 1937. god. Osnov sadanjih statističkih podataka daju, kako se u
uvodu navodi, u glavnom službeni podaci, koji su međutim zadali dosta posla, dok su
se sredili prema zahtjevima poblikacija ovoga Zavoda odnosno prema raspodjeli prvog
dijela (statistike evropskih šuma i evropske trgovine drvetom). Taj posao bio je to
obimniji, što je trebalo mnoge engleske i američke mjere pretvarati u metrički sistem.
Radi toga su izneseni i koeficijenti pretvorbe, te nam i ova tablica koeficijenata dobro
dolazi u slučaju potrebe kod čitanja ostalih djela, a gdje je inače nema.


Površina svih šuma u Sjevernoj i Srednjoj Americi prikazana je sa
i „627,000.000 ha, a za Južnu Ameriku sa 1 „279,000.000 ha. Dakako da su to
manje više aproksimativni podaci, jer na pr. Argentina i Brazilija zaokružuju
ih na desetmilijune ha, ali budući da se radi o površini od blizu tri milijarde
ha, vidi se, da i ta točnost može zadovoljiti, dok ih. čovjek ne uspije uhvatiti
mrežom svoje premjerbe, gospodarskog razdjeljenja i t. d. — Relativna šumovitost
kreće se u Sjev. i Sred. Americi od 11,0% (Salvador) do 36,2% (Kanada), ali uzevši
one države s milijunskim površinama šuma (jer Salvador ima svega 375.000 ha šuma),
taj se ne spušta ispod 14,5% (Meksiko s 28,470.200 ha). Uzevši istu mjeru i za Južnu
Ameriku, procenat šumovitosti kreće se od 15,5% (Britanska Gijana s 3,600.000 ha) do
90,3% (Britanski Honduras s 2,073.000 ha), ali silazi i na 3,1% (Urugvaj s 585.910 ha).
Prosječno pak Južna Amerika ima veći postotak šumovitosti od Sjeverne i Srednje,
jer dok se kod prve ovaj kreće oko brojke 45, u potonjim jedva premašuje 30%. Površina
po stanovniku kreće se u Sjev. Americi od 0,07 ha (Portoriko) do 799,51 ha
(Aljaska), ali mjerodavnije su površine od 1,95 ha (USA) ´kao donja granica, a 29,70 lia
(Kanada) kao. gornja granica. Za iskorišćavanje pak, prema navodima ove publikacije,
treba računati kod istih država s 1,57 odnosno 18,97 ha po jednom stanovniku. U Juž.
Americi krajnje granice predstavljaju površinu od 0,29 ha (Urugvaj) do 226,71 ha
(Francuska Gijana), ali sa srednjom vrijednošću pristupačnih od oko 4,00 ha (Brazilija).


170