DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ing. O. PIŠKORIĆ (VIŠEGRAD):


POTREBA IZMJENE § 151 ZAKONA
O ŠUMAMA


(NÉCESSITÉ D´UNE MODIFICATION DU § 151
DE LA LOI FORESTIERE)


Ograničavajući se samo na naš zakon o šumama od 29. XII. 1929.
god treba podvući karakterističnu činjenicu, da se već odmah po stupanju
njegovu u život ukazuje potreba da se izmijene neki propisi u
cilju prilagođivanja dnevnom životu. Ne mijenja na stvari, da li je ta
promjena uvjetovana stvarnom potrebom ili drugim, jer se u drugom
slučaju može govoriti o životnoj nuždi, nezdravim prilikama i si. Tako je
kao prva izmjena na redu bila izmjena §-a 33., kojim se htjelo rješavati
pitanje koza. Međutim se i dalje javljaju glasovi, kao što se osjeća i
stvarna potreba izmjene ili dopune pojedinih propisa. Razlog leži u tome,
što se prethodno ne ispita utjecaj zakona, pa i drugih propisa (uredbi)
na život jednako kao i utjecaj dnevnoga života na sam zakon (zakonski
propis), jer konačno je i svaki zakon manje ili više odraz života iz onog
vremena, u kojem se rađa. Nacrt zakona treba zapravo da se uzakoni
kao privremeni ili pokusni kroz izvjesno vrijeme, a zatim istom, oproban
u životu, treba da dobije definitivan tekst. Konačni se tekst možda
i ne će mnogo razlikovati od prvotnog, ali će svakako tu i tamo dobiti
gibljivost i bolju primjenljivost za različite prilike. Naročito to vrijedi
za nas s mozaikom životnih uslova, mozaikom .historijskog nasljedstva
i mozaikom shvaćanja raznih djelatnosti bilo javnih bilo privatnih.


Nije to danas prvi puta, da je ovaj § predmet naročite pažnje. I
unazad nekoliko godina tražio se izlaz iz stega njegovih propisa, a u
svrhu pravičnosti i lakše izvedivosti, mjesto da ostaje mrtvo slovo na
papiru. § 151 poznat je doduše svima nama, ali potpunosti radi evo mu
teksta:1


»Ko bez odobrenja posednika obori u šumi drvo kao i seče, vadi
ili iznosi sadnice, kazniće se kao kradljivac po odredbama krivičnog
zakona, ako drvo ima veći promer na panju od 10 cm, a ako je promer
manji, kazniće se zatvorom do 14 dana; ako je to učinio plodouživalac,
kazniće se novčanom kaznom od 100 do 500 dinara.


»Pored toga osudiće se, da oštećenom naknadi i to:
1) ako je posečeno drvo starije od 20 godina, platiće na ime naknade
štete dvostruku stvarnu vrednost posečenog drveta;


2) ako je posečeno drvo mlađe od 20 godina ili ostavljeno kao
semenjak radi zaštićivanja tla i podmlatka ili za odgoj tehničkog drveta
ili za naučna istraživanja ili za naročite taksatorske .svrhe, platiće u ime
naknade štete trostruku njegovu stvarnu vrednost;


1 Prema tekstu u zagrebačkim »Narodnim novinama« (od 14. II. 1930.) i Ugrenovićevu
izdanju Zakona (Zagreb, 1930.).


146
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 29     <-- 29 -->        PDF

3) ako je posečeno drvo sadnica mlađa od 10 godina, odgojena prirodnim
načinom, platiće u ime naknade štete četvorostruku stvarnu
vrednost po komadu.


»Ako su u pitanju sadnice odgojene u rasadniku ili u šumi vcštačkim
načinom podignute, a mlade od 10 godina, platiće u ime naknade
štete deseterostruku stvarnu vrednost.«


Kako iz gornjeg teksta izlazi i kako nam je znano, § 151 govori o
ovlaštenicima i neovlaštenicima. Mi ćemo se zadržati samo na kaznenim
odredbama u pogledu prvih, a kojih je u našoj državi velik broj uzevši
u obzir, da se takovima smatraju pravoužitnici imovnih općina, ovlaštenici
zemljišnih zajednica, merematlije u državnim šumama Bosne i Hercegovine,
općinari spram općinskih šuma u Srbiji i t. d. Broj zainteresovanih
iznosi dakle nekoliko milijuna glava.


Ovakav S 151. zakona o šumama nepravedan je i neizvediv: Nepravedan
je s razloga, što je najmanja kazna određena sa najmanje 100
dinara kod upravno-političke vlasti (sudska vlast na osnovu ovlaštenja
suđenja po uvjerenju mnogi put i ne izriče kaznu, već samo naknadu i
to s punim pravom jednako kao kad izvjesne kradljivce drveta za možda
konkretnih nekoliko m" drveta kažnjava sa zatvorom od mjesec dana).
Tako se kažnjava sa 100 din. kazne i onaj, koji posiječe drvce potpuno
bezvrijedno (šumsko-odštetni cjenovnik dat će mu vrijednost možda tek
koji dinar ili i manje) kao i onaj koji posječe drvo, čija vrijednost iznosi
po nekoliko stotina dinara. Jednako se kažnjava onaj, koji je sječu izvršio
iz prijeke nužde kao i onaj koji siječe drvo za prodaju. Primjedba, da
zakon predviđa kaznu od 100 do 500 dinara, u praksi je bez značenja:
činovnik, koji presuđuje, teško će ići preko iznosa od stotinu dinara
(kojemu pored toga pridružuje iznos od 40 dinara u ime takse na presudu
i troškove administrativnog postupka), ako ne zbog ičeg drugog, a
ono s razloga, što je i taj iznos sam po sebi dosta velik, što je i taj iznos
teško naplativ, te što svako povećanje kazne povlači za sobom i sve
veća dubiozna potraživanja države odnosno Fonda za pošumljavanje.
Iz rečenoga izlazi potreba izmjene S 151. današnjeg zakona o šumama


t. j . kaznenih sankcija za prekršaje kraće drveta u dubećern stanju i to
u pogledu visine kazne, načina izvršenja te kazne kao i pitanja samog
postupka. Sve ovo, razumljivo, za postupak pred upravnim vlastima, jer
kako je već navedeno, sudske vlasti imaju u tu svrhu dovoljno
elastičnosti.
Kod počinjene šumske štete treba da odlučuju ovi momenti:
a) S obzirom na sastojinu treba utvrditi: 1) da li je sječom posječeno
stablo, koje je bez veće gospodarske vrijednosti- (potišteno stablo,
malovrijedna vrst drveta u dotičnoj sastojini, proredni materijal i si.);
2) da li se radi o drvetu, koje predstavlja normalnu prodajnu vrijednost,
dakle prosječno stablo u šumi; 3) da li se ne radi možda o naročitom
stablu (rijetka vrst drveta, sjemenjak i t. d.); 4) da li se radi o sječi
jednog stabla ili o sječi većeg zamaha, kojom vlasnik šume pored same
štete od sječe trpil i troškove pošumljavanja.
b) S obzirom na štetočinca i prilike, u kojima je djelo učinjeno,
treba utvrditi: 1) da li je sječa izvršena iz prijeke nužde (na pr. pri
prevozu kolima ili saonicama slomila se ruda i si., pa je pod takvim
okolnostima izvršena sječa) ; 2) da li je sječa izvršena u običnim prilikama


147
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

´(na pr. za svoju domaću potrebu nije htio štetočinac čekati doznaku
stabala ili prigodom doznake nije dobio baš povoljno stablo niti je drvo
pokušavao da kupi); 3) da li je sječa izvršena u svrhu prodaje (bez
obzira na motiv prodaje, jer za prodaju drvo nepovlasno siječe redovno
onaj, koji ga može i prevesti, dakle materijalno bolje stojeći).


c) S obzirom na šumu u najširem smislu t. j . da li je drvo posječeno
u šumi kao gospodarskom objektu ili pak u šumi kao zaštitnom
objektu.


d) S obzirom na visinu štete.


e) S obzirom na broj slučajeva u toku izvjesnog vremena (dakle
da li se radi o slučajnom šumskom prestupniku ili o čovjeku, koji zalazi
u šumu iz navike, obijesti ili sklonosti za šumske krađe i t. d.).


Kod presuđivanja samog čina dva momenta treba zadovoljiti: pravednu
naknadu štete šumovlasniku i davanje zadovoljštine radi učinjenog
prestupa.


Naknada štete izriče se u korist vlasnika šume i ona treba da
predstavlja stvarnu vrijednost posječenog drveta bez obzira, s kojih je
motiva drvo posječeno. Čemu priznavati dvostruku i trostuku vrijednost,
kada je šumovlasnik prodajom ne bi dobio. Pa ni kod sjemenjaka nije
to opravdano, jer redovno od jednog ili dva sjemenjaka ne ovisi pošumljavanje.
Za posječena stabla bez komercijalne upotrebivosti dotičnog
stabla (dakle za podmladak) treba naplatiti troškovnu vrijednost
dotične vrsti, pa je u istoj uključen i način podizanja šume (prirodnim
putem i vještačkim). Vlasniku šume treba naknaditi i troškove administracije
oko naknade štete s rizikom pravovremene naplate i naplate
uopće, a u slučaju pod toč. a) ,4 i troškove pošumljavanja. Naknada
štete utvrđuje se po cjenovnicima, koje određuje upravna vlast (danas
Kr. banske uprave), a troškove administrativnog postupka, rizika pravovremene
naplate štete, te naplate uopće treba određivati proporcionalno
visini štete i to tako da do visine štete od 100 dinara ovi troškovi iznose
5 din., a preko tog iznosa 5%. Troškove pošumljavanja treba zaračunavati
prema stvarnoj ocjeni i potrebi (na pr. da li će se prirodno pošumiti
ili je potrebna sjetva dot. sadnja sa ili bez ograđivanja branjevine i t. d.).


Kod odmjere visine kazne treba da dođu u obzir svi momenti označeni
pod a) i b) i izvode se iz temeljne kazne. Temeljna i minimalna
kazna bila bi zadovoljajuća u iznosu od 10 dinara i trebala bi se primjenjivati
prema činjeničnom stanju ovako:


A) Kvalifikacija djela: B) Visina kazne
(umnožak temeljne):


I. a 1--2) b 1
jednostruka;
11. a
3--4) b 1 dvostruka;
III. a 1--2) b 2
dvostruka;
IV. a 3--4) b 2
trostruka;
V. a
1--2) b 3 šesterostruka;
VI. a 3--4) b 3
deseterostruka;
/II. a 1--4 te b 1—3) c 2 dvostruki iznos
kazne pod I.—VI.;


VIII.
kazne pod I.—VII. vrijede za štete do 500 dinara, a preko
ovoga iznosa opet se udvostručuju;
IX. Kazne pod I.—VIII. u ponovljenom slučaju udvostručuju se.
148
ŠUMARSKI LIST 3/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Trokratnoj kazni za djelo klasifikacije b 3 treba dati karakter
kaznene presude, a naročito ograničavanja časnih prava. Ovo potonje
bi naročito trebalo pogoditi stalne štetočine (inače ovlaštenike), jer će
imati birati između sječe (krade) drveta i gubitka odnosno ograničavanja
časnih prava. Tako se ne će onda dogoditi, da će šumski štetočinac kao
općinski odbornik jadikovati ministarstvu šuma o devastaciji državnih
šuma kao posljedice rada šumske uprave i direkcije šuma (naravski
sve bez ikakvog oslonca), a da istodobno u roku od 2 godine ima 5
osuda za šumsku štetu. ,


Predlog o klasifikaciji djela i visini kazne treba da daje šumarski
stručnjak i upravnom činovniku treba da je dozvoljeno ići samo na
više, u koliko je odmjera minimalna.


Kazne manje od vrijednosti 2 dana zatvora ili dvije nadnice (koja
bi se trebala odrediti analogno kao kod odrade šumskih šteta) treba naplatiti
u gotovu. Kazne veće od označenog minimuma mogle bi se naplatiti
ili u cijelosti ili dijelom (ali nikako ispod 20%), a višak da se
odradi ili odsjedi u zatvoru. Da se odradi, ako ima poslova i to ne samo
u šumskom gospodarstvu u užem smislu nego i na svim javnim radovima,
kao na putevima, školama, kanalizaciji i t. d.


Trebalo bi nadalje skratiti odnosno modificirati administrativni postupak.
Podnijete prijave sa strane zakletih čuvarskih organa treba da
služe kao potpun dokaz učinjenog djela. Na osnovu prijave izdaje nadležna
upravna vlast (sresko načelstvo) »kaznenu odredbu«, u kojoj će
biti naznačeni elementi, na osnovu kojih je kažnjavanje vršeno, a zatim
određena visina naknade štete i kazne. Tek po žalbama na ove kaznene
odredbe treba određivati ročišta i suočenja prijavitelja (lugara), svjedoka
i okrivljenoga. Time bi se skratio mnogo posao kod opće upravne vlasti,
jer bi tek 10% kažnjenih tražilo ročište.


Pasti će možda prigovor, da su predložene kazne preniske. Na pr.
za 1 m3 crnoborovine iznosila bi minimalna kazna 10 dinara. Možda je
to malen novčani iznos u apsolutnom pogledu, ali relativno on može
predstavljati znatno opterećenje šumokradica, koji često smogne jedva
toliko novaca, da si kupi soli u kuću. Redovno bi pak kazna iznosila 20
din., pa i ako to nije velik iznos, bit će zato lakše naplativ. I ljudi će ovu
globu rade plaćati »da se zbog 20 dinara ne sramote«, pa će stvarni učiti
kazne biti veći za osuđenog, a povoljniji za Fond za pošumljavanje, jer
bi se ne samo relativno nego i stvarno više naplatilo. Jednako je i s naplatom
štete. Koja korist na pr. državi, imovnoj općini i dr. šumovlasniku,
da ima dosuđene milijunske svote, kada one u stvari s najmanje
80%´ predstavljaju dubiozna potraživanja!


Résumé.


Quelques propositions envisageant une réforme d´une partie des prescriptions:
pénales de notre Loi forestiere.


149