DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI


Premješteni su:


Sudji ć inž. Lazar , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Banjaluka k Direkciji
šuma na Sušaku;


Dimi ć inž. Dušan , šum. pristav 8 grupe od Šum. odsjeka Kr. Banske uprave
Banjaluka k Šumskoj upravi u Turbetu;


Ka no ti inž. Stjepan , šum. savjetnik 4 grupe 2 stepeoa od Šumarskog odsjeka
Kr. Banske uprave na Cetinju k Šum. odsjeku Kr. Ban. uprave u Sarajevu;


Erco g Lazar , potšumar 7 grupe I klase od Kr. Banske uprave Banjaluka
k Sreskom načelstvu u Bosanski Petrovac;


S v e t o z a r inž. N i k o 1 i ć, šum. pristav 8 grupe od Šum. odsjeka Kr. Banske
uprave u Nišu k Sreskom načelstvu u Ćupriju;


Vrbić inž. Milan, šum. pristav 8 grupe od Sreskog načelstva iz Uzica k Sreskom
načelstvu u Kosovskoj Mitrovici;


Salo m inž. M o r d o, šum. pristav 8 grupe od Sres. načelstva Supetar k Kr.
Banskoj upravi u Split.


Umirovljeni su:


Dimoi k inž. či r il, viši sekretar 5. grupe kod Odjeljenja za upravu drž. šuma
Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.


IZ ADMINISTRACIJE


ISPITNA KOMISIJA.


Na osnovu čl. 14 Zakona o činovnicima i čl. 8 Pravilnika o polaganju državnog
stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom
br. 10.803 od 22 jula 1933 g.


ODREĐUJEM
za članove ispitne komisije za 1939 god. i to:


Za pretsednika ispitne komisije:


Q. Inž. Mil o rad a S e k u 1 i ć a, inspektora Ministarstva šuma i rudnika.
Za zamenika pretsednika:


Q. Imž. Andrij u Pe r ušica , inspektora Ministirstva šuma i rudnika..
116