DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ment, naravski po njegovom sortiranju, koje se bazira na uzancama, a
koji sortimentil kod preprodaje ili izrade u konačni produkt izgledaju
sasvim drukčije. Kod prodaje pak trupaca, izrađenih u vlastitoj režiji, uz
naknadnu premjerbu, ne može opet sortiranje izvršeno zajednički po
prodavaocu il kupcu biti mjerodavno, jer kupac kod preuzimanja robe
za svaku i najmanju grešku pravi zamjerke i tjera Sortimente uvijek na
niže, dok kod preprodaje ili izrade u konačni produkt omjer tih sortimenata
izgleda sasvim drugačiji.


Kako se dakle kod oba ova načina iskorišćavanja (prodaja na
panju — izrada u režiji) ne može tačno utvrditi ni pojedini Sortiment
poluprodukta ni njegova prodajna cijena, što je jedino mjerodavna baza
za ocjenu uspjeha jednog i drugog načina iskorišćavanja, to svi dokazi,
da je ovaj ili onaj način iskorišćavanja poluprodukata po šumovlasnika
rentabilniji, nisu uvjerljivi. Zaključivati! po rezultatima prodaja, da je
ovaj ili onaj način iskorišćavanja rentabilniji, nije ispravno. Kada je konjunktura
tu, prodaje se dobro i na jedan i na drugi način. Kada nje nema,
prodaje se slabo na oba načina. Što je neki materijal bulo na ovaj ili onaj
način bolje ili lošije prodan, ovisi o momentanoj potrebi tržišta, a nipošto
od ovakvog ilil onakvog načina prodaje. No ipak se mora istaći, da je sa
trgovačkog gledišta prodaja izrađenih trupaca jasniji posao, jer prodavalac
i kupac kod ovog načina prodaje znaju tačnije, što prodaju
odnosno kupuju.


Cijeli ovaj rad izrade i prodaje u režiji nije postavljen na trgovačku
bazu. Svaki posao nosi ili dobitak ili gubitak. Kod šumovlasnika se ne
može govoriti o dobitku ili gubitku, nego o višoj ili nižoj polučenoj šumskoj
taksi. Kod današnjeg uređenja toga režijskog rada, ako se izrađena
roba proda uz nisku cijenu, odgovorni režiser može svakog časa biti
pozvan na odgovornost, zašto je izrađena roba prodana nisko, jer to se
trebalo predviditi i t. d. Naravski da to ubija volju i ambiciju za taj rad.


Sve ove primjedbe vrijede za izrađene poluprodukte, koji se prodaju
kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu, No za poluprodukte, koji
mogu biti samo eksportna roba, ima još jedna vrlo važna primjedba.
Izrade se, iznesu se na prodaju, ali ostanu neprodani iz bilo kojih razloga,
od kojih je najvažniji velika teškoća plaćanja. A sva ta eksportna roba,
koja se izvozi kao poluprodukt, vrlo je vrijedna roba. Ako se ta roba
ne proda, ona propada, jer se teško konzervira. To može kobno svršiti
po odgovornog režisera. Ovakovi slučajevi ovako vrijedne robe ukazuju
neminovno na to, da kod Ministarstva šuma treba za prodaju ovakove
robe, koja se radi u državnim šumama ili šumama javnopravnih korporacija,
osnovati jedan prodajni bureau, koji bi ovakove šumovlasnike
informirao o potražnji i prodajnoj cijeni ovakove robe. Bojazan pred
ovakovim slučajem je glavni razlog, da se kod nas nitko ne usuđuje u
režiji raditi stare hrastike, koji su par excellence roba za oplatice, pa
prema tome za eksport, a koja roba predstavlja ca 80% vrijednosti tih
starih hrastika.
Napokon moram istaći i ovo. Cilj je izrade šume u režiji vlasnika
da poduzetnička dobit ostane u ruci šumovlasnika. Izradom šume u konačne
produkte i u poluprodukte ta poduzetnička dobit ostaje šumovlasniku
samo onda, ako taj konačni produkt ili poluprodukt dođe izravno
u ruke potrošača. U većini slučajeva konačni produkt dođe u ruke


35