DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 9     <-- 9 -->        PDF

6.-0 nastojanjima Uprave udruženja u pitanju donošenja Uicdbe
za sanaciju i
ii reorganizaciju državnog š^^^k^^ P^^.^f´^%S^ ™
Drvar (»Šipad«) izvješteno je potanje u zapisniku 2 sjednice UpravMgodbora od 27. II. 1938. odštampanog u Šumarskom Listu za god. i^ć^^
str. ^75 do 279. Naročito se gospod. Ministru šuma i rudnika sKrenuia
pažnja na činjenicu da je potrebno, da se donese nova pragmatika i status
za službenike toga preduzeča i detaljno se navelo, koje kvalitiKacije
treba zahtijevati od službenika preduzeča u pojedinim granama njegovogposlovanja. Gdjegod je po naravi posla prirodno, da se zaposlii šumarsko
osoblje i šumarski inžinjeri, zahtijevalo se, da se to u pragmatici i statusu
ustanovi i u praksi! u život provodi. Na više odborskih sjednica
nastavljano je tretiranje toga pitanja.


7. _„ Predstavkom g. Ministru šuma i rudnika pa dopisima^na
inžinjerske komore zauzela se Uprava udruženja za interese svojih članova
ovlaštenih šumiarskih inžinjera tražeći da se ne pogoduje izuzevši
prijeku potrebu, preuzimanju poslova spadajućih po zakonu o ovlaštenim
inžinjerima u kompentenciju ovlaštenih šumarskih inžinjera po šumarskim
činovnicima državnih šumarskih nadleštava.
8. — U svrhu zauzimanja stanovišta i izrade vlastitog prijedloga
za Pravilnike i poslovnike, što bi ih prema § 121. Zakona o ovlaštenim
inžinjerima imao donesti Ministar građevina u sporazumu s nadležnim
ministrima stupila je Uprava udruženja u vezu sa Savezom inžinjerskih.
komora, a obratila se na G. ministra građevina, da joj se pravodobno
dostave nacrti tih Pravilnika. Ujedno je Uprava udruženja zatražila
pobliže informacije od svojih članova ovlaštenih šumarskih inžinjera o
mišljenju po tom pitanju.
9. — Pitanju sanacije i reorganizacije krajiških imovnih općina posvetio
je Upravni odbor naročitu pažnju upućujući g. Ministru šuma i
rudnika opetovane predstavke, u kojima se isticalo stanovište J. Š. U.,
da se imovnim općinama treba pomoći iz sadanjega stanja i novčanom
dotacijom pa prema potrebi i dodijeljivanjem novih površina šuma,
jer zato ima osnova po temeljnim zakonima njihovog kreiranja i
po historijatu razvoja servitutnih prava bivših vojnih krajišnika.
Naglašavala se potreba snižavanja poreznih i samoupravnih tereta za
šume i šumska zemljišta imovnih općina, pa rješavanje pitanja činovnika
i službenika prema načelu da su oni prema ranijim uredbama i provođenoj
praksi državni činovnici i namještenici, koje je država postavila,
da u njeno ime vrše upravu i gospodarenje šuma imovnih općina, koje
inače stoje pod naročitim državnim nadzorom.
Uprava je Udruženja pomagala u tom pitanju i svaku akciju kolega
šumarskih inžinjera namještenim na upravi imovnih općina.


10. — U ovoj društvenoj radnoj godini izbilo je jače nezadovoljstvo
članova Udruženja sa vođenjem personalne politike unutar Ministarstva
šuma i rudnika. Održan je sastanak članova po tom pitanju u prostoriU
jama Udruženja u Šumarskom domu u Zagrebu. Upravni je odbor na
osnovu zaključka na II. svojoj sjednici dne 28. II. 1938. uputio pod brojem
238 od 3, III. 1938. po tom pitanju svoju opširnu i obrazloženu predstavku
gosp. Ministru šuma i rudnika Dr. Bogoljubu Kujundžiču Predstavka
je doslovno odštampana u Sum. Listu za god 1938 na str >35
?^^-?´ Predstavku su osobno predali g. Ministru predsjednik i podpredsjednik
Udruženja tumačeći tom zgodom i usmeno g. Minis ru i gg


10