DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

IV. SAVJETODAVNI I INICIJATIVNI UTICAJ ZA ZAKONODAVSTVO
I EGZEKUTIVU.


L — Na traženje Savske banovine od 12. X. 1937. dostavljen je
istoj spisak lica, koja su sposobna i
ii podesna za službu prinudnog upravitelja
za veća šuniska gospodarstva za potrebe Okružnog suda u
Zagrebu, U spisak su uneseni šumarski inžinicri u privatnom narnještenju
u Zagrebu i bližoj okolini te penzionisani državni i samoupravni šumarski
činovnici


2. — Na poziiv Ministarstva šuma i rudnika odredilo je J. Š. U.
svoje članove kao .delegate u Centralni odbor za pošumljavanje u
Beogradu te u osnovane odbore na području pojedinih banskih uprava*
U smislu zaključaka na sjednicama Upravnog odbora zastupaju određeni
delegati J. Š. U. u tim odborima i podnose upravi udruženja izvještaj.
Zapaža se, da je življi rad tih odbora u onim krajevima, gdje su nova
pošumljavanja najpotrebnija. Mnogi su članovi udruženja na radu u sreskim
odborima za pošumljavanje i propagandu pošumljavanja. Vezu s
njima održavaju Podružnice Udruženja.
3. — Štampanjem referata (Šumarskog Lista) što´ga je na pobudu
Uprave udruženja održao na prošlogodišnjoj skupštini u Novom Sadu g.
ing. Andrija Perušič »0 oporezovanju šuma i šumskih zemljišta doprineslo
je J. Š. U. svoj dio pripravi riješavanja pitanja poreskog opterećenja
šumskog gospodarstva, a ujedno je na prekomjerno poresko
opterećenje šuma i šumskih zemljišta upozoravano Minstarstvo šuma i
rudnika prigodom podnošenja sviju predstavaka udruženja po pitanju
sanacije Imovnih oćina. U upravi Udruženja pribrano je mnogo materijala
i odataka iz raznih krajeva o opterećenju javnih dažbina pojedinih
šumskih gospodarstva, a pored do-sadanjih nabavljeno je i par najnovijih
djela 0 oporezovanju u biblioteku udruženja. Sve će to omogućiti, da se
unutar udruženja razvije živ rad u svrhu povoljnog riješenja toga pitanja.
Ljubaznom susretljivošću bratskih šumarskih udruženja bugarskog i
českoslovačkog pribavljeni su potrebni izvještaji o poreskim teretima
na šume il šumska zemljišta u Bugarskoj i Cehoslovačkoj, te o mislima
vodiljama za tamošnje reforme.
4. — Jednom članu Odbora za izradu nove željezničke tarife za
prevoz robe dostavljeno je mišljenje, da je potrebno sniženje prevoza za
proredni materijal sječnice, oblice i hmeljno kolje, zatim za koru i ugljeu
te pilanske otpatke. Za ugljen naročito da se prevoz računa po težini a
ne po zapreminh Po tom za sniženje prevozne tarife za ogrijevno drvo,
što ga imovne općine transportiraju za svoje pravoužitnike iz svojih i
iz tuđih šuma, u koliko se drvo daje pravoužitnicima na račun nravoužitničke
kompentencije. Da je potrebno da se snizi tarifa, za prevozmekih
vrsta drveta pravcem iz Podunavlja, Srijema i Slavonije na prugu
kroz Gorskii Kotar prema Sušaku, gdje se nalaze tvornice žigica i ukočenog
drveta u svrhu domaće industrijske prerade. U novoj tarifi nažalost
spomenute stavke ipak nisu snižene.
5. — Odlučniju pisanjem u dnevnoj štampi ustalo je Udruženje
protiv glasova i notica u nekim novinama povodom izrade novog statuta
za upravu državnog šumskog preduzeća Dobrljin-Drvar (»Šipad«) da
šumarski inžinjeri nisu sposobni voditi! jedno šumsko-industrijsko preduzeće
već samo oprobani komercijaliste.