DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 43     <-- 43 -->        PDF

6. Alat godišnje
» 29.835.—
7. Održavanje alata godišnje
» 56.000.—
8. Pogonska snaga 121.500 KS/čas
po Din. 3.67 ..... . » 445.906.—
9. Nadnice: 150 radnika po Din.
24.— dnevno » 972.000.—
10.
Centralna režija godišnje » 810.000.—
Sveukupno: Troškovi fabrikacije Din. 9,269.215.—
Iskorišćenje trupaca ostaje kao pod A, a troškovi fabri


kacije na 1 m3 rezanog materijala iznose . . . Din. 416.13
plus 10% zarade (gubitak ili dobitak) » 41.62
Prodajna cena 1 m3 rezanog materijala franko (fco)


strugara iznosi
Din. 457.75


Prodajna cena 1 m3 po »A.« iznosi Din. 425.04, dakle se pokazuje razlika od
Din. 32.71, koja za ćelu količinu godišnje fabrikacije iznosi Din. 728.615.25.
S obzirom na račun rentabiliteta pod »B« i »A«, ima »A« čiste zarade 32.71 plus


38.64
= 71.35 dinara odnosno godišnje Din. 1,589.321.25.
Ako »A« prodaje 1 m3 rezanog materijala po Din. 435.— (radi konkurencije), čisti
dobitak iznosi 38.64 plus 9.96 = Din. 48.60, tj. 22.275 X 48.64 = Din. 1,082.565.—.
Troškovi investicije za »A« iznose Din. 1,530.000.— i ako se odbije) Din. 1,082.565.—,
iduće godine ostaje još da se amortizira Din. 457.435.—.
U roku od 10 godina »A« ima čisti dobitak od Din. 9,295.650.—. Ako i »B« prodaje
rezanu gradu po Din. 435.—, zarada na 1 m3 iznaša Din. 18.187, a za 10 godina čisti
dobitak »B« postizava Din. 2,333.292.50.
Ova dva primera pokazuju, da se kod »A« ipovisuje rentabilitet za 410%.
U našoj državi ima 6 modernih potpuno mehaniziranih strugara (pilana) sa pogonskim
i radnim mašinama po projektu mašinske fabrike G. Topham & Co., G. m. ´b. H.
Wien XI.
Radi nastavka ovog članka potpisani će od gore navedene fabrike zatražiti
dozvolu za opis potpuno mehanizirane strugare u Križu (vlasništvo Našičke tvornice
tanina i paropila d. d. u Zagrebu) i opis će upotpuniti sa originalnim fotografijama.


Dipl. tehn. Kiril Demić.


OSVRT NA ŠUMARSKU SKUPŠTINU 1938.


Sudeći prema naslovu ovo neće biti detaljan izvještaj o toku same skupštine i
ekskurzija, koje su obavljene u vezi sa skupštinom jug. šum. udruženja, već opći pogled
na cjelokupan rad skupštine i malo kritike o svemu. Detaljne izvještaje rado prepuštam
mjerodavnima, koji će to sve službouljudno iznijeti, a ovo nekoliko riječi neka bude
upozorenje na razne nedostatke i slika, kakav je utisak skupština na mene ostavila kao
i ma učesnike l´aike, koji su skupštini prisustvovali.


Nisam prisustvovao već skoro 10 godina skupštinama, od 1928. ili 1929. godine.


Ovogodišnja skupština sastala se u znaku namira u cijelom svijetu, pa je valjda i
s toga razloga bila vrlo slabo posijećena. U razmjerno malu salu obrtnog doma u Vinkovcima
stala je sva publika i još je bilo dosta prostora za otsutne članove udruženja.


Od kapaciteta šumarskih prisustvovala su dva profesora iz Zagreba i generalni
direktor, a od stranih samo bugarski izaslanik, koji je održao lijep pozdravni govor,
na kojega je voditelj skupštine g. Petrović vrlo lijepo odgovorio.


Sam tok skupštine bio je hladan i prilično prazan. Nakon raznih formalnosti i
pozdrava prešlo se na glavni dio t. j . na predavanje g. Ostojića, koje je u glavnom


649
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 44     <-- 44 -->        PDF

bilo prožeto bojazni i brigom za potrajnost odnosno nastojanjem da prikaže, kako će se
ispuniti t. zv. »vacuum,« koji će nastati nakon sječe starih hrastovih zaliha u području
brodske imovne općine.


Samo predavanje bilo je preglomazno sa puno detaljnih podataka, koji zapravo i
ne spadaju u okvir ovakovog predavanja, jer brojeve ne može na brzu ruku nitko pamtiti,
a ni razlaganja pratiti kako treba. Gosp. Ostojić ima tihi organ, pa smo mi na
drugom kraju sale jedva mogli pojedine riječi razumjeti. Ja si to predavanje zamišljam
posve drugačije. Detaljno je trebalo stvar litografirati i podijeliti prije skupštinarima, da
se mogu orijentirati i eventualno pripraviti na kritiku. Ja bih bio jedan od prvih, koji
bi na mnoge tvrdnje i zaključke predavača odgovorio, ali onako kao »deus ex machina«
ili »ex abrupto« nisam mogao tokom predavanja smetati pravilan tok raspravljanja.


Iz predavanja nismo bili na čistu, kako će se prebroditi vrijeme tog »vacuuma«,
već se samo saznalo, da je prije bilo pokušaja, da se to riješi i to prije rata osnivanjem
fonda u novcu, t. zv. »nepotrošive glavnice,« koju je rat potrošio unatoč njenog naziva,
a poslije rata osnivanjem isto takove glavnice u naravi t. j . nabavkom novih kompleksa
šuma. Ni taj način rješavanja nije bio najsretnije ruke, jer ga je najstručniji ministar
šuma načeo ne dajuć ni potpune odštete, već »onako od oka, kao brat bratu«.


Pitanje poplava i s time u vezi izgradnje nasipa Gunja—Mitrovica duž lijeve
savske obale govornik je samo malo dotaknuo kao´ i taksator g. Smilaj na ekskurziji
u Drenovcima u šumi »Trizlovi«, ostatku nekadanjih glasovitih slavonskih hrastova.


G. Smilaj je dapače ustvrdio, da se opazilo, da prestanak poplava nije ništa
naudio šumi, ne navodeći dokaze za tu tvrdnju, već obična opažanja od oka, koja mogu i
te kako varati. Bilo bi nam drago, da je jedan i drugi predavač rade iznio rezultate
ispitivanja tekućeg i periodičnog poprečnog prirasta u debljinu i visinu prije i poslije
izgradnje nasipa u svim sastojinama počam od 20. godine na dalje, iz čega bi se možda
mogli stvarati zaključci ili u slučaju da nema promjena, kombinovati o svima mogućnostima.
Pri tome je mogao nastati očigledan nazadak u prirastu, a onda je očito, da su
redovite poplave sa muljem, što su ga donašale godimice, koristile uzrastu i napretku
naših hrastika. Moglo je nastati i povećanje prirasta poslije izgradnje; onda bi se
moglo zaključiti, da unutarnje vode, koje za vrijeme poplava nisu bile prebacivane preko
nasipa u Savu, donose više koristi nego Savske poplave, a onda bi se moglo na tom
temelju dalje izgrađivati eventualno natapanje šuma za vrijeme kišnih perioda s jeseni
i s proljeća, a često i u zimsko doba najprije u malom, a onda općenito u svim šumama.
Takvih pokušaja bilo je u Njemačkoj prije rata s vrlo dobrim rezultatima.


Savski nasip je uopće jedna vrlo jednostrana palijativna mjera, koja ima za
svrhu u prvom redu obranu poljoprivrednog zemljišta od šteta, što ih donosi poplava
za vrijeme vegetacije. Šuma je trebala samo da snaša troškove, a kako će to na nju
djelovati, nitko nije pitao, a možda se nitko nije za to ni brinuo. Znam doduše, da su
imovne općine brodska i petrovaradinska pravile žalbe na odluke vodne zadruge, no
više radi sniženja klasifikacije zemljišta nego radi interesa same šume, što je bilo
mnogo važnije.


Zatim ni imovne općine ni država nisu htjele ni čuti o doprinosu za regulaciju
Bosuta, koji protječe šumama i prati ih skoro svuda, premda je to pitanje trebalo i te
kako ozbiljno´ uzeti u obzir.


Produbljivanjem i regulacijom Bosuta, koji predstavlja zapravo nekadanji tok
Save. svele bi se suvišne poplavne vode u jedan dosta veliki rezervoar, pa bi eventualno
natapanje šuma i polja bila vrlo jednostavna stvar. Današnje riješenje toga pitanja je
pogrešno i štetno, a stoji more novaca. Kad se pak na desnoj bosansko-srpskoj obali


650
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 45     <-- 45 -->        PDF

izgrade duž Save nasipi sa istom visinom kao ovaj, onda će pitanje propasti jednog ili
obaju nasipa biti samo pitanje kratkog vremena t. j . do prvih jačih poplava, za koje se
prema sabranoj statistici znade, da se periodično pojavljuju u stanovitim razmacima
vremena.


Imovna općina je a limine odbila doprinos za regulaciju Bosuta, a državna uprava
isto tako kao i imovna općina Petrovaradinska.


0 tom pitanju trebala su gospoda predavači malo poduže raspravljati i to bi bio
najinteresantniji dio skupštine, pa bi se našlo još i drugih mišljenja osim mojeg medu
trpećoin publikom, koja je vrlo strpljivo čekala svršetak predavanja.


Još želim da spomenem, da regulacija savske doline i zaštita od poplava treba
da pođe posve drugim smjerom, jer je novac, koji je potrošen na izgradnju nasipa,
bačen novac. Samo izgradnjom paralelnih kanala ogromnih dimenzija duž obe obale
moći će se to pitanje s uspjehom riješiti poput sličnih rješavanja prigodom regulacije
francuske Loire, Seine i ostalih.


1 predavanje g. Smilaja trebalo je tiskati i podijeliti skupštinarima bar dan prije,
pa makar čašćenje nakon obilaska objekta ispalo i malo mršavije.
Na skupštini je poveo riječ o potrajnosti i g. Dr. Nenadić, zatim g. Dr. Miletić,
predsjednik skupštine g. Dr. Petrović i š. savj. g. Durđić.


Gospodin profesor držao se strogo teorije o potrajnosti, a iznio je i neke uspomene
iz povjesti »Investicionalne i obrazovne zaklade«, što je nas starije osobito interesiralo.
Šteta što nije mogao više iznijeti, jer će mnoge stvari poslije biti nemoguće
razumjeti, kad izumre generacija, koja je to na svoje oči vidjela. Dobro bi bilo, da
gosp. profesor o tom napiše raspravu i dade je otiskati posebno ili u našem glasilu.
Zamjeram g. profesoru, što je sve govornike hvalio1 sa blagom kritikom, dok je mogao
kao takav i malo oštrije zarezati. Gosp. generalni direktor držao je predavanje o potrajnosti,
čime je u nekoliko nadopunio predavača g. Ostojića.


Sa drugog stanovišta osvrnuo se na to pitanje u kratkim potezima g. Dr. Petrović,
koji je naglasio, da pitanje stroge potrajnosti nije tako važno, već da je mnogo
važnije drugo pitanje, t. j . kako ćemo sa raspoloživim materijalom u šumama sviju
kategorija vlasništva najbolje koristiti narodu, što nam mora biti uvijek misao vodilja,
pa makar morali odstupiti od »stroge potrajnosti«, što se je tokom života imovnih
općina zaista i činilo skoro cijelo vrijeme, no ne uvijek u korist naroda.


G. Đurdić je u svom govoru održanom bez priprave napomenuo jednu dobru
misao, koju od silnih zastranjivanja u govoru nije znao ili možda nije imao ni namjere
dalje razviti. Naime . govoru je među inim spomenuo način francuske prorede t. zv.
»eclaircie par le haut«, koja se provodi općenito u francuskim šumama s dobrim uspjehom.
Ja sam očekivao, da će g. Durđić tu misao dalje razviti, no on je tako zastranio,
da ga je predsjednik morao prekinuti, te je brzo dovršio, a da nije zapravo ništa ni
rekao.
Ta proreda naime daje veće materijalne i novčane prihode već od samog početka,
jer vadi u glavnom nadstojna stabla, a podstojna ostavlja. Ti povećani prihodi
bi donekle ublažili manjke za vrijeme vacuuma, ako bi se metoda mogla općenito
primijeniti u našim šumama, što se je moglo već odavna pokusima u malom ustanoviti.


Kod svih govornika osim kod g. gen. direktora moglo se opaziti, da govore
bez priprave, pa je zato i bilo potrebno, da se predavanja g.g. Ostojića i Smilaja tiskaju,
da bi se mogli skupštinari orijentirati i da bi se čulo i drugo zvono t. j . drugo mišljenje


o gorućim pitanjima.
Pitanje sušenja brijesta nije uopće doticano i raspravljano, premda je sušenje
u najvećem jeku. Trebalo je bar izvijestiti o stanju, kakovo je sada, i o op.´-egu dosađanjeg
sušenja i iskorišćenja posušenog stabalja.


651
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Na terenu prvi dan najbolji je bio g. Crnadak, taksator državne direkcije šuma.
On je skupštinarima zorno prikazao način piocjene starih hrastika, pa se nije dao
smesti od nekih kolega, koji nisu pazili na glavnu stvar u njegovim prikazivanjima, već
su sa centimetrom u ruci išli kontrolirati i to opet od oka navede njegovih procjena, na
što je g. Crnadak dobro primijetio, da se tačna procjena obavlja samo motkom i klupom,
a nikako od oka.


Šteta što motke i klupe nije bilo pri ruci, a to bar nije bilo teško pribaviti, pa bi
mladi kolege i ostali mogli zaista vidjeti način prave procjene, koju g. Crnadak ima u
malom prstu.


Drugi dan je bila ekskurzija u režijsko područje državne direkcije na Spačvi, gdje
je ujedno i veliko skladište građevnog i gorivog drva, te utovarna stanica. Drvo se
svaža na skladište konjskom željeznicom, koja se proteže u duljini od p. p. 3 kim., a sa
pojedinih partija svaža se drvo kolima do stovarišta šumske željeznice. Ovdje režija
obuhvaća dvije šum. uprave, Otok i Županju, a obadvije su ove godine posjekle i izvadile
oko 50.000 m3 drva proredom.


To je zamjerna cifra, pa svaka čast šefovima šumskih uprava i lugarskom
osoblju, da su mogli uz svoje redovite poslove savladati i taj posao.


Jedino bi se moglo zamjeriti višim šefovima, da su tom prigodom glorificirali
u veliko rad same centrale u Vinkovcima, dok su prilično zaboravili glavne kulučare


t. j . šefove šumskih uprava i pomoćno osoblje.
Predavanje g. Sokčevića bilo je vrlo kratko, samo informativnog karaktera, pa je
šteta, da se g. predavač nije upustio malo u kritiku ovakovog načina unovčivanja šumskih
proizvoda prema onom od prije, što bi bilo interesantno čuti i načiniti paralelu
između jednog i drugog. Možda se sva ta hvaljena režija i ne isplati toliko, koliko se


o njoj priča, a svakako šumari gube pritom karakter uzgajača i uređivača šuma i
postaju u prvom redu trgovci na štetu šume. To* se moglo opaziti u režiji kostajničke
šum. uprave, gdje se za volju što većeg fin. efekta i prištednje troškova obavlja sječa u
buk. šumama u dva maha kao i kod veleprodaja na panju, protiv čega smo se mi
šumari toliko bunili. Doznao sam, da je režija u Kostajnici slistila sav kesten iznad
Zrinja, pa da se je gradsko poglavarstvo-u Kostajnici bosanskoj i hrvatskoj odlučilo
da promijeni ime svojem gradu, jer je nestalo kestenika i kest. ploda nekad tako glasovitog
za volju ono malo taninskog drva i povećanja prihoda režije.
Konačno bih imao spomenuti, da se na skupštini pokazalo, da se mi šumari ne
znamo složiti ni kad se tiče naših materijalnih interesa. Naime kad je bila riječ o čin.
razredima referenata kod srezova, onda su šefovi šum. uprava tražili, da se i za njih
traži, da dođu u IV.2, što su im kolege od srezova osporavali, jer da oni imaju puno
veće prihode-, pa to ne trebaju«. Da su u tom predmetu padali kojekakovi predloži od
strane mladih kolega, razumije se samo po sebi, pa je sve skupa učinilo na posmatrača
vrlo mučan dojam. Takove ispade trebalo bi izbjegavati na javnim skupštinama,
kojima redovno prisustvuju i izaslanici stranih društava. Ovaj puta bila je sreća, da je
bio na skupštini samo bug. izaslanik, koji možda srećom nije sve razumio, pa neće biti
toliko blamaže.


Još bih imao samo spomenuti po drugi put u ovom1 listu pitanje postavljanja blagajnika
kod šum. uprava. Šefovi šumskih uprava imaju opsežan posao, koji sad svladavaju
radeći i danju i noću i na terenu i u kancelariji. Osobito ih tišti blagajnička manipulacija,
koja je tako opsežna, da bi i jedan posebni vješti blagajnik bio preopterećen
poslom. Kad šef uprave dođe iz šume, pa mora umoran sjesti za stol i potpisati preko
1000 »posve čitljivih potpisa« na blagajničke akte, onda ili mora od umora
živčano propasti za kratko vrijeme ili pobjeći iz te lude kuće. Ovaj izraz malo je


652