DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 17     <-- 17 -->        PDF

de la végétation des terrains calcaires par son apparence physionomique. Sa couverture
drue et vigoureuse s´étend a perte de vue et donne des pâturages de premiere qualité
qui sont d´un tres grand intéret économique puisqu´ils sont la base de l´élevage dans
la Serbie Méridionale. Au point de vue phytosociologique la végétation de ces pâturages
appartient pour la plupart aux associations des allainces Poion violaceae, Seslerion
comosae et Nardion strictae. Dans la premiere alliance se distingue particulierement
par son intéret économique l´assoc. Poa violacea - Qeranium subcaulescens qui se
développe dans la région subalpine entre 1600—2100 m. Dans le régions plus élevées
cette association cede le terrain aux associations Festuca Halleri - Qeum montanum
et Carex curvula - Primula minima — dans l´alliance Seslerion comosae. Les groupements
de l´alliance Nardion strictae se développent particulierement sous l´influence
d´une pâture intense dans les régions des associations des alliances précédentes.


La végétation des rochers siliceux et des éboulis est peu développée, tandis
que celle des terrains humides est représentée par un plus grand nombre d´associatio´ns
dont les plus importantes sont les groupements de l´alliance Narthecion scardici. Leur
intéret économique n´est pas grand.


Prof. Dr. ANDRIJA PETRAČ1Ć (ZAGREB):


AMORPHA FRUTICOSA L. KAO NOV I
OPASAN KOROV U POSAVSKIM ŠUMAMA


(AMORPHA FRUTICOSA COMME UNE NOUVELLE MAUVEUSE
HERBE DANS LES FORETS DU BASSIN DE SAVE)


U mnoge naše posavske slavonske šume naselila se zadnja tri decenija
u velikoj množini Amorfa fruticosa1 L., koju narod obično naziva
divlji bagrem, a ponegdje i: č i v i t n j a č a. Ona je stranog porijekla;
potječe iz Sjev. Amerike (Florida, Karolina). U Evropu je unesena
1724. g.~ Spada u familiju lepirnjača (Leguminosae). Ponajviše raste grmoliko.
Njeni šiboliki grmovi čine obično manje ili veće skupine. Amorfa
izraste oko 2—5 m u visinu i oko 2—3 cm u debljinu. Njeno perasto lišće
dugo je ponajviše 10—20 cm, a sastavljeno je u glavnom od 20—30 dugoljastih
kratkodlakavih listića. Na tim se listićima, ako ih okrenemo prema
svjetlu, vide mnoge jasno punktirane žlijezdice. Listići imaju oko 2—3
mm duge peteljčice. Mladi su izbojci također ponešto dlakavi. Amorfa
cvjeta ljeti: (jul—august) u dugoljastim uspravnim klasastim grozdovima,
koji su dugi oko 10—15 cm. Cvjetići nemaju ni krilaca ni ladica. Zastave
su modre, a prašnice žute. Mahune su ponešto srpolike, oko 1 cm
duge i 2,5 mm široke; imaju po sebi mnoge male žljezdaste izbočine.


1


Hegi : Flora von Mittel-Europa, IV 3, str. 1385, München; Dippel : Handbuch
der Laubholzkunde, III Teil, str. 690, Berlin 1893.
2 Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 1916, str, 183.


623
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Sadrže u glavnom po jednu sjemenku, dugačku oko 0,5 cm i teško se
otvaraju. Mahune zajedno sa sjemenkama vrlo su lagane. U 1 gramu ima
ih oko 90 (u suhom stanju tj. nakon 10 dana držanja u sobi). Lišće i plodovi
sadrže u sebi posve malo eteričnog ulja, a mladi izbojci sadrže neko
posebno mastilo (bastard-indigo), koje je međutim različno od pravogindiga (čivita). Radi toga naziv »čivitnjača« nije posve ispravan.


Amorfa je kod nas često uzgajana uz željezničke pruge. Napose se
vrlo mnogo vidi uz željezničke nasipe i grabe od stanice Caprag do Vinkovaca.
U širokim željezničkim grabama između stanice Dubica i Jasenovac
tvori amorfa manje ili veće čiste naseobine, a prodire i na susjedne
livade. Uz željezničke pruge uzgaja ju po svoj prilici željezničko osoblje
i to djelomično zbog vezanja nasipa (ma da u glavnom raste uz nasipe,
a ne na njima), a djelomično i kao ukrasnu, no jamačno ponajviše kao
medonosnu biljku. Odatle su je poplave prenijele u šume. Prema tome
ona je u glavnom raširena u šumama, koje su izvrgnute poplavama, a
ponajviše na mjestima, do kojih poplave često dopiru.


SI. 1. Amorpha fruticosa u jesen sa zrelim mahunicama.


Kako su mahune lagane, mogu dosta dugo plivati na vodi. ......
pokusima Zavoda za uzgajanje šuma u Zgrebu održe se zrele mahune na
površini vode u posudi dosta dugo (voda 1—2 puta na dan malo promiješana).
Iz tri paralelno vodena pokusa (sa ukupno 300 mahuna) dobili
su se u tom pogledu slijedeći srednji podaci:


Nakon 1 dana potonulo je 2% mahuna


2 » » » 10%
3 » » » 21%
4 » » ´ » 36%
5 » » » 53%
6 » » » 67%
7 » >
>> » 79%
8 » » » 89%
9 » » » 95%
10 » » » 99%


Odatle se jasno vidi, da poplave mogu raznositi sjeme amorfe na
veće udaljenosti.


624
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Male i lagane mahune može po svoj prilici raznositi na manje udaljenosti
i jači vjetar, a raznose ih donekle i životinje.


Na pojedinim mjestima uzraste amorfa vrlo gusto. Upravo radi
toga gustog rasta ona je opasan korov kod pomlađivanja hrastovih sastojina,
jer svojim zasjenjivanjem uništi mnoge mlade hrastove biljke.
Neprijatna je napose i zato, jer raste šiboliko, te nije podesna gotovo ni
za kakvu upotrebu. Radi svojih sitnih dimenzija ne dolazi ona u obzir ni
kao ogrijevno drvo. H i c k e l3 spominje, da se njeni izbojci mogu upotrijebiti
u košaračkom obrtu. Amorfa podnosi poplave vrlo dobro, kako
nam to dokazuju nalazišta po niskim predjelima, koji stoje dugo vremena
pod vodom. Isto tako dobro podnosi i zasjenu odraslih mješovitih sastojina
brijesta, jasena i hrasta.


Amorfa se pojavila u nekim našim šumama (napose u okolici Jasenovca)
već pred neka 3 decenija. Danas sve više prodire u šume, te
izgleda da će kod budućih pomladenja ovih šuma praviti velike štete.
Ona je i dosad u nekim kulturama prouzročila dosta štete. Kako su stare
posavske hrastove šume u glavnom posječene i pomlađene već prije
znatnijeg raširenja amorfe, nije se njeno štetno djelovanje proširilo do
danas na velikim površinama. Ne pravi veće štete, ako se pojavi na
rijetko, nego samo, ako je gusto ponikla.


U šumi Greda Gradiške imovne općine, kod Novske, napravila je
amorfa prigodom pomlađivanja hrastove sastojine u odjelu 9 osjetljivu
štetu. Sastojina toga odjela ima danas nešto preko 10 godina. Još sada
ima u njoj amorfe, a hrastića ima vrlo malo. Ovo vrijedi i za one dijelove
toga odjela, gdje je tlo najsuše, tj. na njegovom sjevernom rubu.


U odjelu 6, koji leži sjeverno od odjela 9, posječena je stara hrastova
sastojina pred 3—4 godine. Ovaj je odjel izložen poplavi tek na
južnom svom dijelu. Na cijeloj površini, koja je izvrgnuta poplavi, ima
amorfe, no ne u tolikoj množini, da bi mogla mladim hrastićima praviti
veću štetu. Međutim na najnižem dijelu toga odjela, na jugozapadnom
rubu, naselila se amorfa u tolikoj množini (20—40 kom na 1 m2), da je
njena gusta sastojina posve prekrila površinu od ca 2—3 jutra. Danas
je ta sastojina amorfe visoka oko 2—2,5 m. Pridanci amorfe debeli su
oko 2 cm. Ti se pridanci često, a ponajviše u visini od 20—50 cm od
zemlje, razgranjuju u više izdanaka (šiba), koje su danas u visini´ od 1 m
nad zemljom pretežno debele do 1 cm.


Već se sada opaža, da hrastići pod gušćim sklopom amorfe jedva
životare. Oni su stari 5—8 godina (3 god. branjevina + 5 god. predzabrane),
a ima ih koji su tek 30—50 cm dugi i jedva koji milimetar debeli.
Gdje je sklop ove amorfine sastojine rjeđi, ondje je odraslost hrastovih
biljaka bolja. Hrastići, koji su uzraslü na potpunom svjetlu, visoki su
1—2 m i debeli oko 1—1,5 cm (50 cm na zemljom). Na površini, gdje
amorfa čini guste skupine, uzrast će doduše ovdje ondje po koji hrast,
no na tim mjestima bit će prihodi od predužitaka vrlo maleni ili gotovo
nikakovi.


Zavod za uzgajale šuma na poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu počeo je ove godine motriti uzrast hrastića u spomenutoj sa


Hickel : Dendrologie forestiere, Paris 1932, str. 202.


625
ŠUMARSKI LIST 12/1938 str. 20     <-- 20 -->        PDF

stojini amorfe, te se ovaj članak ima smatrati kao prethodni izvještaj o
proširenju amorfe u posavskim šumama i o štetama, koje ona nanosi hrastovim
kulturama.


Résumé.


L´amorpha fruticosa, introduite chez nous il y a quelques dizaines d´années par
le personnel des chemins de fer et cultivée par ce meme personnel le long des fossées
ferroviaires, a pris naguere du terrain dans nos forets de chene pédoncule se trouvant
dans le bassin d´inondation de Save. La, elle fut transportée par l´intermédiaire de
ses cosses nageant facilement sur les flots et s´est montrée — par sa croissance rapide
et tres serrée — comme un facteur sensiblement nuisible aux jenes plants de chene.


Ing. A. PERUŠIĆ (BEOGRAD):


ORGANIZACIJA ČUVARSKE SLUŽBE


U ŠUMAMA POD OSOBITIM JAVNIM


NADZOROM


(SUR L/ ORGANISATION DU SERVICE DES GARDIENS FORESTIERS
POUR LES FORETS COMMUNALES)


U prošlom broju našega lista odštampana je Uredba o čuvarima
nedržavnih šuma, kojom se nadopunjuje Zakon o šumama od 29 decembra
1929 god. Kako ta važna zakonska odredba reguliše materiju
svoje vrsti, tešku i komplikovanu, sumnjamo, da neće uskoro doživjeti
stanovite izmjene i dopune.


Prije nego se osvrnem na načelnu stranu donesene uredbe i njezinu
tehničku provedbu, smatram potrebnim da prikazem ukratko historijat
rada po ovom pitanju.


Opći prikaz o komunalnom šumarstvu u našoj državi dao sam posebno1
i u njemu općenito dodirnuo i čuvanje šuma komunalnih, dakle
najvećega dijela nedržavnih šuma.


Što propisuje o čuvanju nedržavnih šuma Zakon o šumama i što je
sve, u primjeni propisa toga zakona, propisalo o čuvanju spomenutih
šuma Ministarstvo, a što banske uprave? Kakovo je napokon stanje u
tim šumama prema izvještajima banskih uprava?


Po ranijem austrijskom zakonu o šumama od 3. XII. 1852. godine


određeno je (§ 52), da se osoblju uprave šumske ima pridati primjereno
osoblje lugarsko i nadzorno po mjeri, kao što je u kojoj zemlji uobičajeno.
»Ako se glede toga pojave sumnje i zapreke i ako javni obziri iziskivali
budu, ima zemaljska vlast, uvaživ sva razmjerja, ustanoviti, što
je primjereno.«
. ´


1


Vidi: A. P. Komunalne šume u Jugoslaviji, u aktima Međunarodnoga šumarskoga
kongresa u Budimpešti, 1936 g.


626