DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 62     <-- 62 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


5. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 1. X. 1938. god. u dvorani Brodske imovne općine u Vinkovcima.
Prisutni: Predsjednik Dr. Ing. Dragolju b Petrov i ć, podpredsjednici:
Prof. Dr. Ing. Andrija Petračić i Ing. Lenarčić Milan, tajnik: Ing. Ante
Pre mužić, blagajnik: Oskar Dremil te gg. odbornici: Ing. Milan A n i ć,
Ing. Mehmed Balić, Ing. Salih Gjikić, Ing. Ivan Juvanči-ć, Ing. Otmar
M i k 1 a u, Ing. Bora Nikoli ć, Ing. Vjeiiceslav Radošević, lug. F r a n
Ravnik i Ing. Ivan Smilaj.


Odsustvo su zaprekama ispričali: Prof. Ing. Dr. Josi p B a 1 e n, Ing. Ilij a
Lončar, Ing. Josip Marci ć, Ing. Stjepan Mikša, Ing. Nikola Miljuš
i Ing. Živojin Vančetović.


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle (4.) sjednice.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i tekućem blagajničkom poslovanju.
5. — Raspis natječaja za dvije svetosavske nagrade J. Š. U. i davanje tema
za obradu.
6. — Raspis natječaja za dvije stipendije J. Š. U. po Din. 500.— mjesečno odnosno
za potpore ili pripomoći.
7. — Rasprava o rezoluciji Podružnice J. Š. U. za Vrbasku banovinu za zaštitu
šuma dostavljenu pod brojem 55 od 9. IX. 1938.
8. — Čitanje izvještaja o radu podružnica i rasprava o njima.
9.
— Rasprava o stiglim predlozima članova za 62. (XVII.) godišnju skupštinu
u Vinkovcima.
10. — Propaganda šumarstva.
11.
— Kretanje u članstvu J. Š. U. (primanje novih članova, brisanje umrlih
i koji su najavili istup.)
12. —
Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. Ing. Dragoljub Petrov ić otvara sjednicu u 3 sata
popodne pozdravljajući prisutne članove Upravnog odbora i zahvaljujući im se u ime
svoje i u ime J. Š. U. na radu tokom minule dvije društvene godine.
2. — Tajnik Ing. Ant e Pr e muži ć izvješćuje, da je zapisnik 4. sjednice Upravnog
odbora, održane dne 21. VIII. 1938. u Vinkovcima, otisnut u Šumarskom Listu broj
10. za godinu 1938. (stranica 517. do 528.) te predlaže — ukoliko su ga prisutna gospoda
odbornici pročitali — da se ovjeri, odnosno nadopuni ili ispravi bez ponovnog čitanja
ovdje na sjednici.
Na upit gosp. predsjednika izjavljuju svi prisutni članovi Upravnog odbora, da
su zapisnik pročitali i da ga usvajaju. Po odredbi predsjednika Dr. Petrovića ovjerovljuju
tada zapisnik gg. Prof. Dr. Ing. Andrija Petračić i Ing. Ivan Smilaj.


596
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 63     <-- 63 -->        PDF

3. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć podnosi slijedeće izvješće o tekućem poslovanju
Udruženja:
a.) — Udruženje jugoslovenskih agronoma, sekcija za Savsku banovinu u Zagrebu,
održavalo je svoju godišnju glavnu skupštinu dne 5. IX. 1938. u Zagrebupozvalo J. Š. U., da na tu skupštinu izašalje svog delegata. Na zamolbu Uprave udruženja
zastupao je na toj skupštini J. Š. U. podpredsjednik gosp. Prof. Dr. Ing. Andrija
Petračić.


b.) — Povodom vijesti u dnevnim listovima, da se poradi zategnutih odnosa
medu evropskim državama zabranjuju sva zborovanja u državi upućen je pismeni upit
Policijskoj upravi u Vinkovcima, a tajnik je i osobno potražio informacije kod Kr.
Banske uprave Savske banovine u Zagrebu, da li se može održati sazvana skupština


J. Š. U. dne 2. X. 1938. u Vinkovcima. Odgovoreno je, da nema zapreke održanju
skupštine. Nije više bilo vremena, da se putem dnevnih listova i to javi članovima,
no jamačno da nije nijedan član poradi toga izostao od skupštine. (Uzim a se na
znanje!)
c.) — Na zamolbu udruženja od 26. VIII. 1938. broj 620, da se za sve učesnike
glavne godišnje skupštine dne 2. X. 1938. u Vinkovcima (članove udruženja i članove
njihovih obitelji) dopusti vožnja željeznicom uz pola cijene, odobrio je gosp. Ministar
saobraćaja odlukom od 20. IX. 1938. broj 20317 tu povlasticu članovim a Udruženja
uz doprinos »svoje karte s fotografijom i nabavu željez. legitimacije obrazac K. 13«.
Jer je postojala opasnost, da se članovi Udruženja, koji nisu državni činovnici, i članovi
njihovih obitelji ne bi mogli povlasticom poslužiti, hitno smo zamolili gosp. predsjednika,
da osobno ishodi nadopunu odnosno izmjenu odluke analogno dosadanjim povlasticama
udruženja. Gospodin predsjednik je brzojavio, da u svom nastojanju nije uspio.
Povlastica sa 75% popusta nije ove godine ni tražena, jer je Min. saobraćaja u dnevnim
listovima objelodanilo, da takova traženja neće ni uzimati u postupak. (Uzim a se
na znanje!)


d.) — Podružnica J. Š. U. za Vrbasku banovinu javila je aktom od 20. VIII. 1938.
broj 46, da dne 28. VIII. održaje glavnu godišnju skupštinu u Banjaluci zamolivši izaslanje
delegata Glavne uprave udruženja. Dopis je stigao dne 27. VIII., pa nije bilo
moguće ništa poduzeti. (Uzima se na znanje!)


c.) — Studentski fond Hrvatske akademske menze u Zagrebu obratio se molbom
za potporu. (S razloga, što se u Hrvatskoj akademskoj menzi prehranjuje
dosta siromašnih studenata šumarstva s fakulteta u
Zagrebu, odobrava se potpora od Din. 100.— !)


g.) — Na zamolbu Udruženja od 26. VIII. 1938. broj 619. odobrio je gosp. Ministar
šuma i rudnika riješenjem M. Š. i R., Odjeljenja za upravu državnih šuma od


22. IX. 1938. broj 20.115 članovima J. Š. U. državnim činovnicima dopust od 30. IX.
do 8. X. 1938., bez računanja u redovni godišnji odmor, u svrhu učestvovanja na 62.
(XVII.) godišnjoj skupštini J. Š. U. i ekskurzijama poslije nje. To je rijeešnje upućeno
bilo direktno i svima državnim šumarskim nadleštvima, a javljeno je članovima i putem
dnevnih listova. (Uzima se na znanje!)
f.) — Od Ministarstva šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor,
stigao je pod brojem 7279. od 27. IX. 1938. Ovaj odgovor: »Predmet: Propaganda
šumarstva, Ustanovljenje posebnog odseka u Odelenju za vrhovni šumarski nadzor. —
Jugoslovenskom šumarskom udruženju u Zagrebu. Vukotinovićeva ulica 2. — Na predstavku
Udruženja br. 608 od 18. avgusta 1938. g„ kojom predlažete, da kod Odeljenja
za vrhovni šumarski nadzor osnujem zaseban Otsek za propagandu šumarstva, izveštavate
se, da obzirom na potrebe skrajne štednje u državnom budžetu ove godine


597
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 64     <-- 64 -->        PDF

još nije moguće pristupiti osnivanju toga Otseka. Ova važna grana delatnosti područnoga
mi Ministarstva poverena je Otseku administrativno^personalnog Odeljenja za
vrhovni šumarski nadzor, kojemu sam ovim povodom naročito stavio u dužnost, da
do časa, dok se bude za ovo mogao osnovati poseban Otsek, ovome radu posveti još
veću pažnju. Uostalome, dužnost je svih Odelenja, Otseka, Ustanova i uopšte svih
svesnih stručnjaka šumara, da i inicijativno po ovome svuda neumorno rade, jer će
samo tako biti moguće da u dogledno vreme dođemo do uspeha. Beograd, 27. IX.
1938. god. Ministar šuma i rudnika Dr. Kujundžić v. r.«


(Povodom ovog odgovora nastaje rasprava, u kojoj učestvuju gg.: Prof. Dr..
Ing. P e t r a č i ć, Ing. Premužić, Dr. Petrovi ć i Ing. G j i k i ć. Iznose se slučajevi,
da imade šumskih površina posječenih prije 15 i više godina, a da unatoč propisa
Zakona o šumama još nisu pošumljene; imade šumskih posjeda i od 8.000 jutara,
a da s njime ne upravlja šumarski inžinjer i t. d., i t. d.


Na prijedlog Ing. Premužića zaključuje se: da se pozovu
putem štampanog sjedničkog zapisnika svi članovi J. Š. U., da
ovakve i slične im poznate slučajeve iscrpivo i vjerno opišu
i dostave Upravi J. Š. U. u svrhu s vraćanja pažnje gosp. Ministru
šuma i rudnika sa strane udruženja, a ujedno da dostavljaju
i svoje prijedloge i sugestije po pitanju propagande
š u m a i š um a r s t v a!)


i.) — Na zamolbu Udruženja od 29. VIII. 1938. broj 634 na sve Kr. Banske uprave,
da novčanom potporom podupru rad J. Š. U. poput Kr. Banske uprave Savske banovine,
koja svake godine pomaže udruženje potporom od Din. 10.000.—, odgovorila je Kr.
Banska uprava Vardarske banovine dne 22. IX. pod brojem 16273, da u tu svrhu nema
osiguranih kredita. (Zaključuje se: da se ovim putem upozori barem
sve članove J. Š. U., da bi valjda bilo moguće, da bude osiguranih
kredita za naredne godine, kad nije za ovu!)


j.) — Kr. Banska uprava Savske banovine dopisom od 30. VIII. 1938. broj 15875/7
umoljava udruženje, da predloži ličnosti, koje bi ista Banska uprava imenovala u
banovinski odbor za propagandu domaćih pogonskih goriva. (Zaključuj e se: da
se najprije prepiskom s Min. š. i r. sredi pitanje zastupanja J.
Š. U. u centralnom odboru za propagandu domaćih pogonskih
goriva pri Ministarstvu šuma i rudnika!)


k.) — Ministarstvo šuma i rudnika, Odjeljenje za upravu državnih šuma dopisom
od 20. IX. 1938. broj 20213 preporuča J. Š. U., ukoliko to ono nade za shodno, da
međusobnim sporazumom J. Š. U. i Der Deutsche Forstverein izmjenično šalju delegate
na godišnje njihove glavne skupštine. (Zaključuje se, da se prije svake
godišnje glavne skupštine pozove Njemačko šumarsko društvo,
da na skupštinu J. Š. U. izašalje svoga delegata!)


Povodom prednjeg razvija se slijedeća rasprava:


Ing. Lenarčić : Ima li koji šumar u stalnom jugoslovensko-njemačkom privrednom
odboru? Trebalo bi da u njemu bude zastupljeno J. Š. U.!; Ing. Pre mužić
: Hoće li J. Š. U. moći snositi troškove za svog zastupnika, kad se zasjedanja
odbora vrše naizmjence u različitima našim i dalekim njemačkim gradovima?; Ing.
Miklau : Neka se raspita može li po Uredbi J. Š. U. biti zastupljeno i kako je
s podmirenjem troškova!


Ing. Smilaj : Događa se, da se sa strane Ministarstva šuma i rudnika (primjerice
Direkciji šuma Brodske imovne općine) upućuju studenti šumarstva iz Nje


598
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 65     <-- 65 -->        PDF

mačke ili druge koje države u svrhu vršenja šumarske prakse ili u svrhu upoznavanja
naših šumarskih prilika. Čini se, da se nije pomišljalo, da tu stvar treba razborito
regulisati. Studenti ili apsolventi primaju i zahtjevaju odštetu za svoj rad i uzdržavanje.
Nisu zadovoljni s Din. 50.— dnevno, ako su drugdje slučajno dobili Din. 80.—.
Imovne općine su samoupravna tijela, pa ne bi moglo biti izdavanja privatne imovne
po nalogu vlasti u privatne treće svrhe. Bio je slučaj, da je jedan od takovih studenata
zakasnio s dolaskom za 6 dana, a na odlasku tražio odštetu za svih 15 dana, koliko
je prvobitno bilo predviđeno, jer mu novac treba poradi želje, da nekoliko dana provede
na moru u Dubrovniku. Čuje se, da se dogodilo i tako, da je jedna grupica studenata
došla na odredište, podigla novac za čitavo vrijeme predviđenog boravka unaprijed,
a onda odmah otputovala natrag u svoju domovinu. Prof. Dr. Ing. Petračić :
Čini se, da bi uređenje toga pitanja bilo vrlo jednostavno: finansijski, da svaka strana
daje novčana sredstva svojim ljudima, a organizacijono, da u svakoj državi jedno
mjesto (nadleštvo) vodi brigu, tko će i kamo će ići. Ne može da ostane da pojedina
studentska udruženja odlučuju, tko će i kuda će. Osim toga studenti u nekojim državama
putujući u tu svrh imaj pola karte na željeznicama, a kod nas nemaj. I iz toga
su nastajale kod nas mnoge neprilike, naročito jer se sve odigravalo u vrijeme velikih
školskih praznika, kada ne djeluju potpuno ni školske ustanove, ni đačka udruženja.


Na osnovu prednje rasprave zaključuje se: da Udruženje
iz izneseni h napomena i prijedloga izdejstvuje valjano i razborito
uređenje potaknutih pitanja!


1.) — Na traženje Udruženja broj 395-1938. saglasno sa zaključkom sjednice
od 15. V. 1938. toč. 6. (Šumarski List 1938. str. 337 i 338) za produljenje roka za
davanje mišljenja o promjenama zakona o lovu javilo je Ministarstvo šuma i ruda
aktom br. 6424 od 2. IX. 1938., da se rok produljuje do 15. novembra 1938. O tome
su obaviještene Podružnice J. Š. U. sa´zamolbom, da pravovremeno dostave središnjici
svoje mišljenje i prijedloge.


m.) — Bratsko Družestvo na lesovodite akademici v Blgarija javilo je, da održava
svoju godišnju skupštinu dne 9., 10. i 11. oktobra 1938. u Sofiji i zamolilo, da izašaljemo
na nju svojeg delegata. Po zaključku treće odborske sjednice od 15. V. 1938. toč 13, b.)
zamolila je Uprava udruženja gosp. direktora Ing. Jovu Metlaša, da prema ranijem
dogovoru ode u Sofiju. Dopisom od 26. IX. 1938. obavijestio je gosp. Metlaš Upravu,
da poradi neodgodiva posla -ne može, premda bi vrlo rado zastupao Udruženje na toj
skupštini. Na zamolbu Uprave preuzeo je sada zastupanje gosp. Prof. Dr. Ing. Andrija
Petračić kao delegat J. Š. U. (Uzima se na znanje i odobrava!)


n.) — Na poziv J. Š. U. odredilo je bratsko družestvo na lesovodite akademici
v Blgarija svojim delegatom na 62. (XVII.) godišnjoj skupštini J. Š. U. dne 2. X. 1938.
u Vinkovcima svojega člana i podpredsjednika gosp. Zaharij a Bačvarova .


o.) — Član Udruženja Dr. Ing. Nikola Neidhardt, docent univerziteta, dostavio
je za knjižnicu Udruženja ove knjige: G. L. Hartig, Lehrbuch für Forster (dva sveska);
Ch. Liebich, Oesterreichs Central-Forst-Organ (Prag 1851); J. A. Crammer, Anleitung
zum Forstwesen (Braunschweig 1798). Knjige imaju samo historijsku vrijednost, a
poklonio ih je jedan poznanik gosp. Dr. Neidhardta. Knjige su uvrštene u knjižnicu
Udruženja, a darovatelju se srdačno putem Dr. Neidhardta zahvalilo. (Uzim a s e
na znanje!)


p.) — Institut international d´agriculture iz Rima dostavio je pod brojem 78103
od 13. IX. 1938. jedan primjerak svoje edicije: »L´Anniuaire International de Statistique
forestiere 1933—35.« sa zamolbom, da se toj ediciji donese recenzija u Šumarskom
Listu.


599
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 66     <-- 66 -->        PDF

r.) — Uredništvo »Gozdarskog Vestnika« obratilo se je zamolbom, da mu se
posude nekoji klišeji Udruženja za ilustracije nekojih članaka, pa se toj molbi udovoljilo.
(Akti J. Š. U. broj 661 i 695—1938). — (Naknadno se uzima k znanju
iodobrava!)


s.) — Qosp. Ing. Drago Kajfež, ovlašteni šumarski inžinjer iz Zagreba dostavio
je dne 26. IX. 1938. Upravi udruženja podatke o dogovoru nekolicine ovlaštenih šumarskih
inžinjera, kako bi imao da glasi tekst Pravilnika za razgraničavanje djelokruga
šumarskih inžinjera u smislu 61. 2. i 16. Zakona o ovlaštenim inžinjerima.


(Nakon čitanja toga teksta i rasprave o tom zaključuje se: da gg. I n g. Lenarčić
i Ing. Miklau pregledaju ponovno taj tekst i ocijenivši
ga u vezi sa Zakonom da izrade nacrt teksta kao mišljenje


J. Š. U. vodeći se pri tom mišlju istaknutom u raspravi, da se
J. Š. U. po svojem zadatku može ravnati samo razlozima opće
narodne i državne koristi!)
4. — Blagajnik Oskar Dremil: izvješćuje o tekućem blagajničkom
poslovanju: Gotovina u blagajni Din. 14.813.98. Imovina u efektima Din. 662.504.95.
Stanje fondova je od prošle sjednice nepromijenjeno, osim što Kereškenjijeva zaklada
iznosi Din. 52.076.86. Predlaže izvještaj nadzornog odbora od dne 11. kolovoza t. o.
kada je cjelokupno blagajničko poslovanje pregledano i sve pronađeno u potpunom
redu. Ujedno predlaže bilancu, stanje imovine i zaklada, zamjeru primitaka i izdataka,
sve za godinu 1937. kao i predlog budžeta za god. 1939.
5. — Raspis natječaja za dvije Svetosavske nagrade J. Š. U.
Zaključuje se, da se odmah poslije glavne skupštine raspiše natječaj za dvije Svetosavske
nagrade J. Š. U. po Din. 500.— za najbolje obrade teme: »Šumarske prilike
i problemi jednog našeg kraja«; rok za predaju obrada da bude 15. II. 1939. Da se
natjecateljima u buduće dade dovoljno vremena za obradu i potrebito prethodno proučavanje
i pribiranje podataka, raspisivat će se natječaj pri koncu svake školske godine
prije početka velikih školskih praznika, o čemu treba da vodi računa tajnik Udruženja!
6. — Raspis natječaja na dvije stipendije J. Š. U. poDin. 500.—
mjesečno studentima visokih škola odnosno za potpore đacima
srednjih škola ili pripomoći za stručno usavršavanje članovim
a Udruženja . (Zaključuje se, da se natječaj raspiše odmah poslije glavne
skupštine!)
7. — Čita se rezolucija Podružnice J. Š. U. za Vrbasku banovinu stvorena na
V. njenoj godišnjoj glavnoj skupštini dne 28. VIII. 1938. u Banjaluci o potrebi zaštite
i sprečavanju devastacije šuma na području Vrbaske banovine. U rezoluciji se ukratko
spominju nekoji markantni slučajevi poznate devastacije šuma u vrbaskoj banovini,
koji su se zbili u posjednje vrijeme i svršava ovako: »Uzroci ovakoj devastaciji leže
ponajviše u sporom postupku pri donošenju presuda pojedinih šumsko-kaznenih prijava
i njihovom izvršenju, tako hiljadama šumsko-kaznenih prijava leži nepresudenih i neizvršenih
kod Upravnih vlasti, presuđene šumske štete nenaplaćuju se pa bi trebalo
zatražiti od nadležnih, da se postave ovrhovoditelji u ovu svrhu. Također jedan uzrok
ovom uništavanju je još uvijek nedovoljan broj terenskog dobrog i valjanog čuvarskog
osoblja.
Koliko je Podružnici poznato Direkcija šuma je sa svoje strane uvijek poduzimala
potrebne korake kod nadležnih, da se ovome zlu stane na put, ali na žalost odziv je
bio slab.


600
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Dužnost je Podružnice da se na osnovu svojih Pravila čl. 3. i sa svoje strane
obrati tome Udruženju, da i ono preduzme mjere kod nadležnih da se ovo uništavanje
državne i narodne imovine spriječi.


Po mišljenju Podružnice trebalo bi poduzeti slijedeće mjere:


1. — da se zatraži intervencija kod Ministarstva unutrašnjih djela, da svojim
podređenim vlastima izda shodna naređenja u pogledu striktne primjene zakonskih
odredaba, koji se odnose na čuvanje i zaštitu šuma.
2. — Da se zatraži od Ministarstva šuma i rudnika, da se broj valjanog i sposobnog
šumarskog osoblja poveća, te da se ubrza postupak oko penzionisanja bolesnih
i nesposobnih čuvara, na njihova mjesta da se odmah postavljaju sposobni organi kao
i to, da se donese Uredba prema već izrađenom projektu o organizaciji šumarsko
čuvarske službe, koja bi najbolje odgovarala interesima, čuvanja i zaštite šuma.
3. — Da se ubrza postupak oko izvršenja Uredbe M. S. broj 472/36 o dodjeljivanju
državnog šumskog zemljišta i likvidaciji uzurpacija u ranijoj Bosni i Hercegovini,
te da se čl. 30. pomenute Uredbe u cijelosti primjenjuje.
Zaključuje se, da se ta rezolucija Podružnice dostavi
gosp. Ministru Šuma i Rudnika, Ministru Pravde i Ministru
Unutarnjih djela preporukom Udruženja, da se u punoj mjeri
udovolji opravdanim traženjima rezolucije, a gosp. Ministru
Vojske i Mornarice da podigne svoj glas za obranu i sačuva nje
š u ni a u Ministarskom Savjetu.


8. — čitaju se godišnji izvještaji o radu Sarajevske, Banjalučke i Ljubljanske
podružnice J. Š U.
a.) Sarajevska podružnica: Podružnica je tokom minule radne godine izgubila
smrću predsjednika Ing. Bogdana Babica, a potpredsjednik ing. Radomir premješten je
u Mostar, i time prestao biti članom Podružnice. Detaljan izveštaj o radu i stanju imovine
poslat će Podružnica naknadno. Na godišnjoj glavnoj skupštini održanoj dne 18.


IX. 1938. u Sarajevu izabrana je ova nova uprava Podružnice: Predsjednik Ing. Branko
Dujić, potpredsjednik Ing. Adolf Šerbetić, tajnik Ing. Radivoj Jovetić, blagajnik Ing.
Šušteršić; odbornici: Ing. Čorović, Ing. Jovičić, Ing. Mihaliček, Ing. Omanović, Ing.
Vuković, Ing. Begović i Ing. Šlander, a zamjenici odbornika: Ing. Forkapić, Ing. Ravnik,
Ing. Stambach; u nadzorni odbor: Ing. Božić, Ing. Gjukić i Balkanović, a za zamjenika
Dr. Ivo Čvorišček. (Uzima se na znanje!).
b.) Banjalučka Podružnica: Upravni odbor održao je 6 sjednica i više sastanaka
članova odbora iz Banjaluke, kad se radilo o donošenju manjih hitnih odluka o gradnji
Doma. Podružnica je završila u maju 1938. gradnju šumarskog Doma u gaju Kr. Aleksandra
1. na Šehitlucitna, započetu u god. 1936. Gradnja je stajala Din. 76.741.— a
Podružnica duguje još za izvedene radnje Din. 4.088.—.


Godišnja glavna skupština Podružnice održana je dne 28. VIII. 1938. u Banjaluci
i na njoj izabrana ova nova uprava: predsjednik Ing. M. Balić, potpredsjednik: Ing.


P. Zarić, sekretar: Ing. L. Sudjić, blagajnik: Ing. M. Janković; odbornici: Ing. Antonijević,
Ing. Sinicki, Plećaš, Čebašek, Ing. Popović, Ing. Popjanov, Ing. Krpan, Ing.
Šepa, Ing. Kahler, Ing. Vukmirović i Ing. Klemenčić, a zamjenici: Ing. Tregubov, Ing.
Pavić, Ing. Kondić. Nadzorni odbor: Ing. Bojić, Ing. Kovačić, Pšibik, a zamjenici:
Ambroz i Ing. Polferov.
(Izvještaj se Podružnice uzi m a na znanje time, da se
predloži glavnoj skupštini dne 2. X. u Vinkovcima, da se sa
skupštine pošalje čestitka Podružnici na svršavanju gradnje


601 s
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

šumarskog Doma u Šehitlucima i da se potpomogne otplata
preostalog duga za Dom iznosom od 2.000.— Din.!)


c.) Liubljanska Podružnica: Podružnica se zauzimala na nadležnim mjestima za
opstanak Gozdarske škole u Mariboru; da se oproste plaćanja zaostataka prije 21. XII.
1935. u fond za pošumljavanje i oni šumoposjednici s posjedom preko 500 ha; propagandu
pošumljavanja u odborima i propagandu šumarstva pomažući izlaženje »üozdarskog
Vestnika«; proti namjeri planinarskih društava, da se omogući eksproprijacija
šumskih zemljišta u planinarske svrhe; za snižavanje zemljarine na šumska
zemljišta i t. d.


Na godišnjoj glavnoj skupštini Podružnice dne 21. VIII. 1938. u Kamničkoj Bistrici
izabrana je ova nova uprava: predsjednik: Dr. Fran Vidic, potpredsjednici: Ing.
Otmar Miklau i Ing. Franjo Sevnik, tajnik: Ing. Martin Čokl, blagajnik: Valentin Tomše,
odbornici: Ing. Božić, Ing. Lenarčić, Ing. Jurhar, Ing. Sotošek, Ing. Šušteršić i Ing.
Goederer. Nadzorni odbor: Ing. Novak i Šaša Stare. (Uzima se na znanje!)


9. — Rasprava o stiglim predlozima za 62. (XVII.) godišnju
glavnu skupštinu 2. X. u Vinkovcima.
a.) — Prof. Dr. Ing. Andrija Petračić predlaže, da se komemorira na skupštini
40-godišnjica gradnje Šumarskog Doma u Zagrebu, te sa skupštine tim povodom brzojavno
pozdravi jedini živi član bivšeg građevnog odbora za podizanje Doma gosp.
Dragutin Trötzer. (Usvaja se!)


b.) — Qosp. Dr. Ing. Andrija Petračić predlaže, da se komemorira na skupštini
40-godišnjica prenosa šumarske nastave iz Križevačke šumarske škole na sveučilište u
Zagrebu (Šumarsku akademiju prislonjenu uz mudroslovni fakultet) i tim povodom, da
se sa skupštine pozdravi jedini živi tadanji nastavnik prof. Dr. Varićak. (Usvaja se!)


c.) — Čita se prijedlog Ing. Pere Kovačevića višeg šumarskog savjetnika iz
Jastrebarskog, da se J. Š. U. zauzme, kako bi se omogućilo sreskim šumarskim referentima
napredovanje u 4/1 položajnu grupu, te dobivanje deputatnog zemljišta i
ogrijeva. (Zaključuje se, da se prijedlog iznese pred skupštinu uz
napomenu odbora, da treba istaći potrebu gradacije rangova
činovnika na terenu i u centralama, ali da je nepravedno i
neopravdano, da druge struke mogu više rangove postizavati
i kod nadleštava, gdje je to šumarima nemoguće!)


d.) — čita se prijedlog Ing. Vladimira Bosiljevića, da se skupštine J. Š. U. održavaju
između 8. i 15. u mjesecu. (Iznijet će se s preporukom pred skupštinu!)


e.) — Čita se prijedlog Ing. Vladimira Bosiljevića, da se J. Š. U. zauzme za
punu isplatu putnih paušala šefova šumskih uprava, a ako se umanjuju putni paušali,
da se umanjuje i broj dana koje treba na terenu provesti. (Iznijet će se s preporukom
pred skupštinu!)


f.) — Čita se dopis Skopljanske podružnice od 26. IX. 1938. broj 38, kojim traži,
da se rezolucija s njene skupštine od 14. V. 1938. iznese pred skupštinu, jer se Upravni
odbor J. Š. U. nije s njom saglasio. (Udovoljit će se!)


g.) — Čita se prijedlog doživotnog začasnog predsjednika J. U. Š. Milana Turkovića
od 24. IX. 1938. o krajiškim imovnim općinama. (Zaključuj e se, da ga
na skupštini iznese i prikaže član odbora gosp. Ing. V. Radošević,
kao činovnik kod Imovne općine!)


602