DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Clan 11.


U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe imaju se u svemu
privesti u delo propisi članova 2—10.


Propisi za ćelu Kraljevinu.


Claji 12.


Za područje, koje po čl. 2. ne bude proglašeno za kraško. i u ostalim banovinama
za ćelu teritoriju banovine ban će svojom naredbom regulisati pitanje čuvanja nedržavnih
šuma i čuvara nedržavnih šuma.


Clan 13.


Ko u određenom roku po čl. 1. ne postavi čuvara šume, kazniće se po §-U 148
Zakona o šumama i odrediće mu se novi rok, u kome ima postaviti čuvare šuma.. Ne
udovolji li posednik šume tome, ovlaštena je opšta upravna vlast prvog stepena, da
sama privremeno postavi takvo lice na trošak posednika šuma.


Ko se ogreši o propise naredbe bana
po čl. 12., kazniće se po §-u 166 Zakona


o
šumama.
Clan 14.
Ova Uredba stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenim novinama«.


10.
jula 1938. god. Pretsednik Ministarskog saveta
Beograd. i ministar inostranih poslova
Dr. M. M. S t o j a d i n o v i ć, s. r.
Kraljevina Jugoslavija Slijede potpisi ostalih ministara.
Pretsedništvo Ministarskog saveta


M. S. Br. 716.
rešeno: 10. jula 1938. u Beogradu.
Ministarstva šuma i rudnika broj 6211 iz 1938 god.
PROMJENE U SLUŽBI


ODLIKOVANJA.
Odlikovani su:


M a r i n o v i ć Dr. Milan , vanredni prof. šum. fakulteta univerzitta u Beogradu,
Ordenom Sv. Save 3. reda;
Rajkovi ć Velimir , tehnič. inspektor i sreski šum. refer. kod sreskog načelnistva
u Zaječaru, Ordenom Sv. Save 4. reda;
Ros i Alfred , viši šumarski poverenik i sres. šum. referent kod sres. načel.
u Kotoru, Ordenom Sv. Save 4. reda;
Š a 1 a j e v ing. Nikola , šum. viši pristav i sreski šum. refer. kod sreskog
načelstva u Berovu, Ordenom Sv. Save 5. reda;
D o 1 g i j ing. Pantelejmon, šumarski viši pristav šum. Odseka Kr. Banske
uprave u Skoplju, Ordenom Sv. Save 5. reda;


593