DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz navedenih razloga slobodan sam, a smatram si to nakon proučenja djeladužnošću, da najtoplije preporučim nabavu ovog odličnog djela svoj gospodi stručnim
drugovima kao i svim ostalima, koje interesira ljekovito bilje.


Nijedna šumska uprava, kao ni ikoja druga šumarska institucija ne bi smjela
biti bez ovog važnog djela za nuzgfedne prihode naših šuma, pašnjaka, suvata i krasa.


Ing. Jos. Qrünwald.


STATUS SVEUKUPNOG ŠUMARSKOG I OSTALOG OSOBLJA MINISTARSTVA
ŠUMA I RUDNIKA u izdanju g. Josipa Oršanića, činovnika Ministarstva
šuma i rudnika, izići će iz štampe tokom mjeseca novembra 1938.


IZ ADMINISTRACIJE


PROMJENA U ISPITNOJ KOMISIJI.


Na osnovu čl. 14 Zakona o činovnicima i čl. 8 pravilnika o polaganju državnog
stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom Br. 10803 od
22 jula 1933 godine


r e š a v a m
da se dosadanji član ispitne komisije g. Neškovi ć Miloš , inspektor, ove
dužnosti razreši, a na njegovo mesto za člana ove komisije postavi g. P e r u š i ć inž.


Andrija , inspektor u odeljenju za vrhovni šumarski nadzor.
Postupiti dalje po propisima pomenutog Pravilnika a naročito po čl. 9., 11. i 12.
22 septembra 1938. Ministar šuma i rudnika,


Beograd. B. K u j u n d ž i ć, s. r.


UREDBA O ČUVARIMA NEDRŽAVNIH ŠUMA.


Na osnovu § 100 finansijskog zakona za 1938/39. god. Ministarski savet po predlogu
ministra šuma i rudnika propisuje sledeću ,


Uredbu*


o čuvarima nedržavnih šuma, kojom se dopunjuje Zakon o šumama od 21. decembra
1929. godine.
Propisi za ćelu Kraljevinu.


Član 1.
Posednici nedržavnih šuma pomenuti u §-u 56. Zakona o šumama i privatnih
šuma iz trećeg stava §-a 74 Zakona o šumama dužni su u roku, koji odredi ban, za čuvanje
svojih šuma postaviti vlastite čuvare šuma (nadlugare, lugare, lugarske pomoćnike)
ili se mogu udružiti i udruženi postavljati zajedničkog čuvara.
Ban će svojom naredbom propisati uslove, pod kojima se ovo udruživanje
može izvršiti.


Specijalni propisi za kraško područje Zetske, Primorske i Savske banovine.
Član 2.
Na kraškom području Zetsike, Primorske i Savske banovine ban postavlja, otpušta
i premešta opštinske nadlugare, lugare i pomoćnike lugara za čuvanje šuma


* Odštampana u Službenim Novinama broj 8, 187-LX od 19. Vili. 1938.
591
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 58     <-- 58 -->        PDF

opštine, sela i posebnih delova; određuje im prinadležnosti, reon i sedište.


Broj mesta nadlugara, lugara i [ugarskih pomoćnika određuje ban pravilnikom,
koji odobrava ministar unutrašnjih poslova u sporazumu sa ministrom šuma i rudnika
i ministrom finansija.


Jedan čuvarski reon može obuhvatiti teritoriju više sela i opština.


Ban određuje, koja se teritorija ima smatrati kraškom.


Sopstvenici ostalih šuma mogu poveriti i svoje šume na čuvanje opštinskom
nadlugaru ili lugaru uz plaćanje srazmerne tangente shodno čl. 7. ove Uredbe.


Član 3.
Za nadlugara i lugara može biti postavljen onaj, koji je svršio osnovnu školu i
ispunjava i sve ostale uslove iz §-a 135 Zakona o šumma.
Za pomoćnika lugara može biti postavljen onaj, koji ispunjava sve uslove iz prvog
stava sem položenog lugarskog ispita, odnosno svršene lugarske škole i koji nije
stariji od trideset godina.
Pomoćnik lugara je dužan, da posle dvogodišnje službe položi ispit za lugarsku
službu. Ako ispit ne položi u dva uzastopna roka, ima se otpustiti iz službe.
Pomoćnici lugara ne mogu samostalno čuvati šumu, ako već nemaju položeni
lugarski ispit.
Član 4.
Nadlugari i lugari, zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, koji
imaju 10 i više godina službe, stariji su od 30 godina i koji su u službi pokazali naročitu
sposobnost, vrednoću i ispravnost, mogu na predlog nadležnog sreskog šumarskog
referenta rešenjem bana biti oslobođeni dužnosti polaganja lugarskog ispita.


Član 5.


Najmanje mesečne prinadležnosti mogu biti: nadlugara 600 dinara, lugara 500
dinara i pomoćnika lugara 300 dinara, a najveće prinadležnosti mogu biti: nadlugara
800 dinara, lugara 600 i pomoćnika lugara 400 dinara.


Član 6.
Prinadležnosti napred spomenutog osoblja isplaćuje Banska uprava putem svojih
organa na teret kredita predviđenih u te svrhe u banovinskom budžetu.


Član 7.


Opštine i ostali posednici, koji su svoje šume poverili na čuvanje, doprinašaće
za čuvanje svojih šuma i šumskih zemljišta tangentu srazmernu površini svojih šuma
u visini, kako to svake godine bude predviđeno Uredbom za izvršenje banovinskog
budžeta.


Član 8.


Osim prinadležnosti iz čl. 5. nadlugari i lugari imaju dodatak u ogrevu i deputatno
zemljište prema mogućnostima i prilikama, a u granicama, koje dotična banska
uprava Uredbom bude propisala.


Član 9.
Propisi o opskrbi za starost, bolest i smrt za banovinsko pomoćno osoblje važe
u svemu i za osoblje po ovoj Uredbi.


Član 10.
Nadlugari, lugari i pomoćnici lugara podređeni su u disciplinskom i službenom
pogledu sreskom načelniku.
U pogledu disciplinske odgovornosti važe za njih propisi Zakona o unutrašnjoj
upravi.


592