DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz navedenih razloga slobodan sam, a smatram si to nakon proučenja djeladužnošću, da najtoplije preporučim nabavu ovog odličnog djela svoj gospodi stručnim
drugovima kao i svim ostalima, koje interesira ljekovito bilje.


Nijedna šumska uprava, kao ni ikoja druga šumarska institucija ne bi smjela
biti bez ovog važnog djela za nuzgfedne prihode naših šuma, pašnjaka, suvata i krasa.


Ing. Jos. Qrünwald.


STATUS SVEUKUPNOG ŠUMARSKOG I OSTALOG OSOBLJA MINISTARSTVA
ŠUMA I RUDNIKA u izdanju g. Josipa Oršanića, činovnika Ministarstva
šuma i rudnika, izići će iz štampe tokom mjeseca novembra 1938.


IZ ADMINISTRACIJE


PROMJENA U ISPITNOJ KOMISIJI.


Na osnovu čl. 14 Zakona o činovnicima i čl. 8 pravilnika o polaganju državnog
stručnog ispita čin. pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom Br. 10803 od
22 jula 1933 godine


r e š a v a m
da se dosadanji član ispitne komisije g. Neškovi ć Miloš , inspektor, ove
dužnosti razreši, a na njegovo mesto za člana ove komisije postavi g. P e r u š i ć inž.


Andrija , inspektor u odeljenju za vrhovni šumarski nadzor.
Postupiti dalje po propisima pomenutog Pravilnika a naročito po čl. 9., 11. i 12.
22 septembra 1938. Ministar šuma i rudnika,


Beograd. B. K u j u n d ž i ć, s. r.


UREDBA O ČUVARIMA NEDRŽAVNIH ŠUMA.


Na osnovu § 100 finansijskog zakona za 1938/39. god. Ministarski savet po predlogu
ministra šuma i rudnika propisuje sledeću ,


Uredbu*


o čuvarima nedržavnih šuma, kojom se dopunjuje Zakon o šumama od 21. decembra
1929. godine.
Propisi za ćelu Kraljevinu.


Član 1.
Posednici nedržavnih šuma pomenuti u §-u 56. Zakona o šumama i privatnih
šuma iz trećeg stava §-a 74 Zakona o šumama dužni su u roku, koji odredi ban, za čuvanje
svojih šuma postaviti vlastite čuvare šuma (nadlugare, lugare, lugarske pomoćnike)
ili se mogu udružiti i udruženi postavljati zajedničkog čuvara.
Ban će svojom naredbom propisati uslove, pod kojima se ovo udruživanje
može izvršiti.


Specijalni propisi za kraško područje Zetske, Primorske i Savske banovine.
Član 2.
Na kraškom području Zetsike, Primorske i Savske banovine ban postavlja, otpušta
i premešta opštinske nadlugare, lugare i pomoćnike lugara za čuvanje šuma


* Odštampana u Službenim Novinama broj 8, 187-LX od 19. Vili. 1938.
591