DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

radimo neka pitanja koja interesuju i njih i nas; mislili smo na češće


posjećivanje. Vukla ga je k nama neodoljiva veza koja postoji između


čovjeka i zemlje. Dimitrov je bio njezin rob.


, ; Mnogo je volio svoje planine.


Čini mi se, dok ovo pišem, da čujem njegov glas:


»Planino, Pirin planino, Po tvojite travi zeleni


Mnogo si Pirin hubava Pasot mi vaklii ovčici


Pod tvojite senki debeli . Leti si Pirin hubava


Junaci podslon namirat. A zime ljuta i strašna.«


Pirin, Vitoš, Rilo, Balkan i sva staništa njegove drage molik e
vječno će slati svoj dašak s mirisom smole na njegov prerani grob
Dragi moj Tode, sad mi, koji smo imali prilike da upoznamo Tvoju
čestitu, bratsku dušu, čuvamo Ti milu i svijetlu uspomenu.


Prof. Dr. J. Baien


lng. IGO ORAŠ (SPLIT):


REORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE


U DALMATINSKOM DIJELU PRIMORSKE


BANOVINE


(LE SERVICE FORESTIER DANS LES FORETS COMMUNALES
DE LA PROVINCE DALMATE)


Povodom učestalih slučajeva devastacije šuma većih razmjera kao
i povodom raznih elementarnih nepogoda čuju se u javnosti i u štampi
nepovoljni glasovi o šumarskim vlastima i šumarima uopće, da se tobože
ne poduzimaju dovoljno energične mjere protiv uništavanja šuma, odnosno
da radovi na ponovnom podizanju šuma putem vještačkog pošumljavanja
odveć polako napreduju i t. d. Međutim šumari kod tih pojava ni najmanje
nisu krivi niti oni obično mogu što drugo učiniti, već da nemoćni i prekrštenih
ruku stoje po strani i da gledaju, kako se plodovi njihova truda
uništavaju. Razlozi tome leže svakako izvan nadležnosti šumarskih
vlasti, u raznim ekonomskim, političkim i kulturnim momentima, a prvenstveno
u posjedovnim odnosima šumskih površina u bivšoj pokrajini
Dalmaciji.


Da bi se, s obzirom na potrebe turizma kao i s obzirom na opće javne
interese, moglo pristupiti intenzivnom i planskom radu na pošumljavanju
krša i golijeti i na unapređenju šumarstva uopće u Primorskoj banovini,
potrebno je da se prethodno riješe neka šumarsko-upravna pitanja, koja
su, kako je praksa pokazala, preduslov za svaki uspješan rad šumarske
struke na kršu. Upoznavanje jednog dijela tih pitanja, odnosno tih preduslova
za uspješan rad. biće predmetom ove rasprave.


352
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Dosadašnja praksa kod pošumljavanja i unapređenja šumarstva na
"kršu pokazala je, da — osim tehničke strane (koja je povoljno riješena)
i osim finansijske strane, koja se, barem u granicama mogućnosti nastoji
riješiti — ima i drugih poteškoća i zapreka, koje sprečavaju normalan
i brži rad na tom polju.


Jedno takovo pitanje, može se reći egzistencijsko pitanje šumarske
struke u Dalmaciji, svakako je pitanje uprave i upravnog aparata,
pomoću kojega bi državne šumarske vlasti mogle da provode radove
oko podizanja novih i zaštite postojećih šuma na općinski m zemljištima.


Da bi se mogla shvatiti težina ovog pitanja i dosljedno potreba
njegova riješenja, treba najprije upoznati stanje, koje u tom pogledu, s
obzirom na postojeće zakonske propise, vlada danas u općinskim šumama
bivše pokrajine Dalmacije.


Pretežni dio šumskog posjeda u bivšoj pokrajini Dalmaciji je vlasnost
poreznih, a ne upravnih općina. Pravo iskorišćavanja tih šuma
za domaće potrebe imaju svi općinari odnosno pripadnici dotične porezne
općine. Međutim su domaće potrebe kud i kamo veće nego godišnji prirast
tih šuma, barem po dosadašnjem načinu gospodarenja i iskorišćavanja.
Tako šume treba da dadu pravoužitnicima gorivo, građevni
materijal u drvu i klaku, poljoprivredni alat, kolce za vinograde, stočnu
hranu za zimu, pašu za blago i sušanj, a što je za šumu najgore, pašu za
koze zimil i ljeti.


Imovinom porezne općine (odlomka) pa tako i općinskom šumom
dotičnog odlomka upravlja seoski zbor (svi birači) odnosno po njemu
birani seoski starešina sa 2 birača. Javni organ, pomoću kojega se izvršavaju
šumsko-upravne odredbe seoskog starešine odnosno šumarskih
nadzornih vlasti, je seoski lugar, kojega općina imenuje po predlogu
seoskog starješine. Dakle i upravitelj šume (seoski! starješina) i čuvar
šume (seoski lugar) ovisni su direktno o volji većine seljaka dotičnog
odlomka, t. j . istih onih seljaka, kojima je u interesu da za života što
više iskoriste zajedničko pravo na iskorišćavanje seoske šume ne
vodeći pri tome računa o budućnosti i o potrebama kasnijih pokoljenja,
jer potreba ne poznaje zakona i briga za budućnost, već traži: »daj mi
danas, pa sutra kako bude.« Ovo, sa gledišta pojedinaca psihološki razumljivo
shvaćanje prava i načina iskorišćavanja zajedničke imovine sa
strane pravoužitnika, te ovisnost upravitelja i čuvara te imovine o volji
istih pravoužitnika glavne su mane upitnog komunalnog posjeda, a istodobno
i glavni krivci za slabo stanje i za uništavanje općinskih šuma.


Istina, tome bi se moglo prigovoriti, da su općinske šume pod općim
javnim nadzorom i da prema tome postoje zakonske odredbe, po kojima
šumarske nadzorne vlasti mogu intervenirati i utjecati na način upravljanja
i iskorišćavanja tih šuma. Kako međutim praktički izgledaju
zakonom predviđene intervencije vlasti u pogledu tih općinskih šuma,
navesti ćemo slijedeće primjere:


1) Za provedbu šumsko-policijskih propisa potreban je šumarskim
nadzornim vlastima upravni aparat (terensko osoblje) kojega uopće
nema. Sreski šumarski referenti služe se u tu svrhu danas seoskim lugarima,
koji su međutim organi općine odnosno odlomka, dakle onoga,
protiv koga bi se policijske mjere zapravo imale primjenjivati. Osim toga


353
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 10     <-- 10 -->        PDF

kaznene odredbe za neprovedene policijske mjere odnose se u ovom
slučaju na jedno pravno lice, koje ne može krivično odgovarati, a odgovorni
se predstavnik tog pravnog lica u većini slučajeva isto tako ne
može kazniti, jer obično za to nema potrebnog preduslova, naime subjektivne
odgovornosti odnosno krivice.


2) Postojeći šumarsko-privredni propisi za te šume pokazali su se
kao neprovedivi, opet iz razloga slabog ekonomskog stanja šumoposjednika
t. j . općina, koje u većini slučajeva nisu u stanju da bi redovito plaćale
mjesečna beriva od 50 do 200 dinara svojim lugarima, a kamo li
da bi mogle trošiti veće svote potrebne za šumskog stručnjaka, koji bi
izrađivao privredne planove. Pa da i ne bi bilo te čisto finansijske zapreke,
nema stručno-upravnog aparata, pomoću kojega bi se odredbe
privrednih planova kasnije provađale.


3) Zakonskoj odredbi u pogledu obaveznog namještanja stručnih
uprava u nedržavnim šumama je sa strane općina formalno udovoljeno
na taj način, da su za čuvanje šuma imenovani seoski lugari,
kako je to već rečeno. Ti lugari su obični seljaci, bez ikakve stručne
naobrazbe, često puta nepismeni, koje odlomak iz redova svoga stanovništva,
a putem seoskog starješine, općini predlože na imenovanje. Kod
biranja podesne osobe ne vodi se naravno računa o sposobnosti za
službu dotične osobe, već o podesnosti osobe s obzirom na razne političke
i ekonomske seoske kombinacije. O tim kombinacijama mora naravno
takav lugar poslije u službi voditi računa, jer o tome zavisi njegovo
ustrajanje u službi1. I tako se često puta događaju veće devastacije šuma i
izbijaju razni sporovi medu seljacima, za koje je direktan povod odnosno
indirektan krivac baš lugar sam. Ova svakako apsurdna pojava ima još
i tu slabu stranu, da se takvi sporovi, jednom započeti, obično svršavaju
i rješavaju time, da nestane spornog objekta, naime šume.


4) Nemogućnost primjene kaznenih sankcija na šumoposjednika
obrazložili smo pod tačkom 1. Sada da vidimo primjenu kaznenih sankcija
na pojedine pravoužitnike, jer oni isključivo čine razne šumske prekršaje
u općinskim šumama. Poprečno ima jedan srez joko 3.500 šumskih prijava
godišnje, koje se u glavnom rješavaju po §§ 151 i 157 zakona o šumama;
dakle globa i odšteta iznosi najmanje 100 dinara. Pošto su pak za šumske
prekršaje prijavljeni obično najsiromašniji u selu — jer bolje stojeći
nemaju potrebe do općinskih šuma — to je mogućnost naplate novčane
kazne već unaprijed isključena, što se vidi i po tome, da stvarno niti
10% izrečenih šumskih kazna nije izvršeno. Za pretvaranje novčanih
globa u dane zatvora obično nema potrebnih kredita za prehranu, a često
puta nema ni potrebnih zatvora. Osim toga kazna zatvora nije u svakom
slučaju efektna, jer ima pojedinaca, koji vole biti u zatvoru nego na
slobodi radi boljih životnih uslova.


Radi bolje ilustracije, kako praktički može da izgleda intervencija
šumarske nadzorne vlasti kod upravljanja općinskim šumama, navesti
ćemo jedan konkretan primjer. Stanovita je šuma, umjetnim načinom,
prije 20 godina, o državnom trošku podignuta na krševitom i golom općinskom
terenu, sa svrhom, da bi ista sprečavala naglo oticanje vode i
štetno djelovanje bujica. Dok je ta šuma, uslijed nastalog sklopa u sastojim,
sa opće-javnog gledišta počela da daje očekivanu indirektnu korist,
dotle je ona isto tako sa gledišta seljaka-pravouzitnika postala sposobna


354
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 11     <-- 11 -->        PDF

da vrši onu zadaću, koju je on od nje očekivao, naime direktnu korist.
Vlasnici šume — pravoužitnici — tražiće preko seoskog starješine kođ
svoje upravne općine, da im ona dozvoli proredu šume, pašu blaga ili
slično. Općina će s obzirom na stvarne potrebe u selu dozvoliti proredu
ili pašu. Sreski šumarski referent, kao stručnjak i kao organ šumarske
nadzorne vlasti, ne može to odobriti s razloga, što bi se proredom ili
pašom onemogućio normalni uzgoj šume i spriječilo funkcionisanje iste
u pravcu davanja očekivanih indirektnih koristi. Pošto šumarski referent
nije uspio da argumentima razuvjeri vlasnika o štetnosti prorede odnosno
paše za^šumu, narediće rajonskim seoskim lugarima, koji su u smislu
§ 172 zakona o šumama pomoćni organi za vršenje šumarske policije, da
proredu odnosno pašu zabrane. Bez obzira na moralni efekt takovog
postupka dovest će se lugari u nemoguć položaj, jer slušaju li šumsku
nadzornu vlast, otpustit će ih općina kao poslodavac, a slušaju li općinu,
oduzeće im nadzorna vlast zakletvu i time karakter javne straže.


Do ovakve situacije naravno neće doći sa općinama, koje i sa svoje
strane vode prvenstveno računa o interesima šuma, a sekundarno o interesima
pravoužitnika, što je u ostalom za umjetne šume jedino ispravno
već iz tog razloga, jer umjetne šume, silom prirodnih zakona, ne bi
smjele biti opterećene servitutom drvarenja. Ako je, pretpostavimo, na
toj istoj površini, dok je bilo još prirodne šume, i postojao Servitut drvarenja,
isti je svakako utrnuo sa momentom, kada je nestalo šume, dakle
pravnog objekta.


Kada sumiramo naprijed rečeno, dolazimo do zaključka da treba,
ako se hoće napredak šuma u bivšoj pokrajini Dalmaciji, popraviti postojeće
stanje u slijedećim pitanjima:


1) Lügare treba osloboditi ovisnosti! o volji pravoužitnika i dati im
stanovito stručno znanje i regulisati njihov službeni odnos.


2) Upravljanje općinskim šumama treba povjeriti stručnom licu, koje
će planskim radom i racionalnim gospodarenjem u općinskim šumama
osigurati potrajnost prihoda za sve potrebe pravoužitnika, bez trošenja
osnovne šumske zalihe.


3) Treba stvoriti sve preuslove da bi policijske kazne za šumske
prekršaje bile efektne.


Najbolji putokaz, na koji bi se način ova pitanja dala riješiti s obzirom
na ekonomske prilike općina i s bozirom na postojeće zakonske
propise, je dosadašnja praksa kod onih općina, kojima je stalo do unapređenja
svojih šuma odnosno koje su znale cijeniti vrijednost šuma
s obzirom na njihovu veliku indirektnu korist za klimatske, higijenske,
ekonomske i estetske prilike općine. U tim se je općinama sama po sebi,
bez zakonskih propisa, razvila jedna forma upravljanja općinskim šumama,
koja je pod postojećim okolnostima jedino moguća, a sastoji se u
tome, da te općine upravljanje općinskim šumama prepuštaju bez daljnjega
državnim šumarskim organima, naime sreškim šumarskim referentima.
Oni određuju sve stručne upravne mjere, dozvoljavaju razne
sječe, regulišu ispaše, vode spiskove naplaćenih otšteta i t. d., ukratko
fungiraju kao upravitelji općinskih šuma, čijim se odredbama općine i
odnosna sela bez daljnega podvrgavaju. Ovaj je način upravljanja općinskim
šumama jedino moguć s razloga, jer bez stručne uprave i gospo


355
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 12     <-- 12 -->        PDF

darenja po stanovitom planu nema napretka, već protivno, a za postavljenje
svoje vlastite stručne šumske uprave općine nemaju finansijske
mogućnosti. Pogotovo kada se uvaži, da te šume obično ne davaju nikakvih
novčanih prihoda, već jedino, u najboljem slučaju, pokrivaju potrebe
servitutnih pravoužitnika, dakle vrše samo jednu javnu zadaću.
Međutim ova forma upravljanja općinskim šumama ima za sada tu slabu
stranu, da nema zakonske potvrde, već je bazirana samo na dobroj volji,
požrtvovnosti i želji za napredkom šume na obim zainteresiranim stranama,
naime na strani odlomka odnosno općine i na strani nadležnog
šumarskog referenta, te prema tome može da postoji samo pod gornjim
predpostavkama. Stoga bi ovom načinu upravljanja općinskim šumama
trebalo dati i zakonsku potvrdu, pogotovo kada isti »de facto« već postoji,
te se osim toga pokazao dobrim i jedino mogućim.


Sreski šumarski referenti bi u tom slučaju vršili dvostruku službu,
službu upravitelja općinskih šuma i službu šumarske policije, slično
načinu u Boni i Hercegovini, gdje sreski šumarski referenti vrše i službu
upravitelja državnih šuma.


Služba javnog nadzora nad tim općinskim šumama mogla bi se povjeriti!
Šumarskom Otseku pri Kr. Banskoj upravi.


Preuzimanjem stručne uprave nad općinskim šumama sa strane
sreskih šumarskih referenata u mnogo čemu bi se popravile postojeće
prilike; moglo bi se pristupiti! racionalnom gospodarenju sa tim šumama,
na osnovu privrednih planova izrađenih za površine nalazeće se danas
pod šumom i za one, koje se po odlukama Komisija za izdvajanje i pošumljavanje,
u javnom interesu, imaju privesti šumarskoj kulturi, u kratko
mogle bii se primijeniti sve zakonske odredbe predviđene za šume pod
naročitim javnim nadzorom. Osim toga bila bi dana mogućnost, da se
protiv šumskih štetočinaca primijene preventivne mjere, svugdje tamo
gdje se represivne mjere praktično pokažu kao neumjesne. Naravski.
šumarskim referentima bi se time povećao znatno službeni djelokrug i
s time u vezi posao na terenu i u uredu, pak bi se moralo dodijeliti potrebno
stručno-pomoćno i čuvarsko osoblje i to za upravljanje općinsko,
a za vršenje šumarske policije banovinsko pomoćno osoblje.


S toga, a obzirom na okolnost da općine u Dalmaciji radi slabih
ekonomskih prilika nisu u mogućnosti da namjeste vlastitu stručnu šumsku
upravu, te to do danas iz tih razloga nisu učinile, premda su po zakonu
bile dužne, predlaže se:


1) da Kr. Banska uprava naredbenim putem, nakon prethodne saglasnosti
Ministra šuma i rudnika, povjeri upravu nad općinskim šumama
nadležnim sreskim šumarskim referentima.


2) da se ovima kao pomoćni organi za vršenje šumarske policije
dodijele banovinski nadlugari, čiji bi službeni odnos bio regulisan analognom
primjenom Pravilnika za vršenje službe čuvarskog osoblja kod
uprave državnih šuma odnosno Pravilnika o uređenju šumarske službe
kod opštih upravnih vlasti.


3) da se Službeni naputak za općinske zaklete lugare, izdan od
bivše Pokrajinske vlade u Zadru i osnažen odlukom Velikih župana splitske,
dubrovačke i zetske oblasti u 1924 god., prilagodi novim propisima
zakona o šumama, zakona o lovu i t. d. i ponovno naredbenim putem


356
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 13     <-- 13 -->        PDF

osnaži. Ovi općinski lugari bili bi pomoćni organi upravitelja općinskih
šuma za vršenje čuvarske i upravno-privredne službe.


Ovi su predloži učinjeni na bazi postojećih´ zakonskih propisa, ne
ulazeći u raspravu, da li bi se odnosno pitanje eventualno dalo bolje
riješiti! novim zakonima.


Résumé. Quelques propositions dans le but de la réorganisation du Service
forestier dans les forets communales de la province dalmate.


Jng. VUKAŠIN DELIĆ (PARIZ) :


GLAVNIJE VRSTE EGZOTA NA EVROPSKOM
TRŽIŠTU


{QUELQUES ESPECES DE BOIS EXOTIQUES SUR LE MARCHÉ
EUROPÉEN)


Kolonijalno drvo egzota zauzima vrlo važno mesto na evropskom
drvnom tržištu. Upotreba istoga je vrlo raznovrsna: fabrikacija luksuznog
nameštaja, dekoracije, fino stolarstvo, rezbarstvo, konstrukcije na
vodi, brodarstvo, konstrukcije na suvu, fabrikacija motornih čamaca i
jahti, hidrauličke i pomorske konstrukcije, karoserije automobila i aviona
itd., zatim razni predmeti manjih dimenzija kao modeli, kalupi, parketi,
sanduci, putnički koferi, štapovi, drške kišobrana, smuče, burad i t. d.
i t. d. Međutim glavna upotreba kolonijalnog drveta je u izradi ljuštenih
oplata i ploča kočenog drveta, koje nalaze najraznovrsniju primenu.


Izvanredne dimenzije kolonijalnog drveta, čiji promer znatno premašuje
onaj naših domaćih vrsta, omogućuje fabrikaciju kočenih ploča
znatnih dimenzija, često preko dva metra širine i preko tri metra dužine.
Kočene ploče (Sperholz, Plywood, Contreplaqués) formiraju se od 3, 5
ili 7 listova dobivenih kružnim ili tangencijalnim ljuštenjem.


Kolonijalno drvo uvaža se u oblom stanju 4 do 7 metara dužine,
0,50—1,50 rede do 2 metra promera. Jedino palisander i ebanovina uvažaju
se i u manjoj debljini, ispod 50 centimetara. Procenat vlage uvezene
oblovine varira od 20% do 35% u zavisnosti od vrste drveta i .ostalih
faktora, koji mogu na nju uticati. Drvo egzota tovari se u brodove neposredno
posle seče, u koliko je to moguće prema stanju saobraćajnih
sredstava, i šalje se na evropsko tržište. Poznato je, da su izvesne vrste
kolonijalnog drveta izvanredno nervozne i da reagiraju promenom zapremine
na promenu vlage u atmosferi u velikoj meri, što izaziva pukotine
manjih ili većih dimenzija. Ove smanjuju vrednost drveta i onemogućuju
uspešno kružno ljuštenje. Radi toga, a i iz razloga što su neke
vrste podložene napadu insekata, potrebna je navedena brzina u transportu
neposredno posle seče.


Od nekoliko stotina raznih vrsta egzota, koje postižu zadovoljavajuće
dimenzije u kolonijama, na evropskom tržištu i u evropskoj drvnoj


357


\