DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

............


.... 62. ...


t PROF. INŽ. TODOR DIMITROV


Tri velika imena, na žalost tri mila pokojnika, vezana su za naše
šumarstvo u novije vrijeme i svojim perom i svojim osjećajima i svojom
plemenitom dušom. To je mile uspomene Poljak Ing. Vladisla v
J e d 1 i n s k ., profesor šumarstva u Varšavi, plemeniti Dr. Ing. Josi
p K 1 i m e s c h, direktor Zavoda za šumarske pokuse u Mariabrunu
kod Beča, u kojega je žilama tekla slavenska — češka — krv i nedavno
preminuli naš iskreni prijatelj, brat Bugarin, ing. Todor Dimitrov,
profesor Univerziteta u Sofiji. Sva trojica su poznavala naše šume i naše
prilike i među nama imali velik broj prijatelja i poštovalaca. U svojoj
štampi pisali su o nama i o našim prilikama, održavali s mnogima između
nas bratske veze i svakom prilikom nastojali da nam pokažu svoje iskrene
simpatije i bratsku ljubav u punoj mjeri.


Sva trojica su umrla nenadano, u naponu stvaralačke snage. Kao


zadnji po vremenu zaklopio je nedavno svoje blage oči prof. Todor


Dimitrov.


Neka im je svijetla i trajna uspomena medu nama!


Neumoran u radu bijaše naš dragi Todor Dimitrov.


Kao da ga je neka neodoljiva sila upućivala da što više uradi, u


predosjećanju da će mu prije reda neumoljiva smrt prikratiti nit života.


Urođena marljivost, koju nalazimo na svakom koraku kod braće Bugara,


bila je kod našega prijatelja upravo neizmjerna.


Rođen 12. februara 1884. u Prilepu, svršava tamo i osnovnu školu,


a 1904. godine svršava gimnaziju u Slivenu. Od 1904.—1907. studira šu


marstvo na École Nationale des Eaux et Forets u Nancy-ju.


Poslije završenih studija ulazi u šumarsku službu. Za vrijeme


od 1907—1909 šef je sekcije za uređivanje bujica, inspekcioni činovnik


kod eksploatacije u Qabrovu, Kazanliku, Burgasu, Slivenu i Sofiji, a onda


kod održavanja pruge u Sofiji. Od 1919.—1923. Dimitrov je lektor na


šumarskom odjeljenju državnog srednje-tehničkog učilišta u Sofiji. Go


dine 1921. i 1922. predaje na višem šumarskom kursu. Godine 1923. je


redovan predavač na državnom srednjem tehničkom učilištu.


Godine 1923.—1927. je docent Univerziteta, 1927.—1930. vanredan


profesor; krajem 1930. postaje redovnim profesorom ručnog podizanja


šuma i uređenja bujica. Međutim preuzima i predavanja iz zaštite šuma.


Odmah po svršetku studija Dimitrov je stalan naučni radnik na mno


gim pitanjima iz šumskoga gospodarstva. Prije svega saraduje u


časopisu „.....-..... ......", a kasnije i u časopisu „...... ........".


Mnogo godina bio je i član uredništva toga časopisa.


349
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U svome istraživačkom radu Dimitrov je naročitu pažnju obratio
jednoj od najinteresantnijih vrsta četinara, m o 1 i c i. Studij molike ne
može se danas ni zamisliti bez njegovih radova: toliko je pažnje obratio
ovoj balkanskoj vrsti. Možda upravo za to, što ga je ona vezala sa rodnim
krajem.


Godine 1922 izdaje Dimitrov monografiju „.^..... ...." (Pinus peuce
Grisb). Poslije toga kao dopunu štampa „.-..... .... ..> ..>......" u zbirci
»..... .. ........... ................", pa opet „.-..... ...."
II dio u časopisu „........ no ......^.....".


No i poslije ovih radova slijede publikacije o molici:
„.......... .. ....... ......... ...> .... Pinus peuce Grisb« štampano
u „.........» .. ......... ............, ........ ........"


IV. te „....... ..>. ........ .................... .. ...... ....
Pinus peuce Grisb" u „......... .. .... ............, ........ .... VI".
Naročitu je pažnju obratio prof. Dimitrov šumskom sjemenju. O
tome je napisao ove interesantne radove, publikovane u godišnjaku Univerziteta:


„............ .. ................ ... .... Pinus leucodermis Ant";


„.. ...... .. .-...... ........>...... ......, .....>..... y ....>" ;


„....... ..>.´. ........ ............ .. ...... .-..... ..........
......";
».. ...... .. .-...... .......... ........ ...... . .............
.... y .....


Pitanje stranih vrsta drveća — egzota — privuklo je prof. Dimitrova.
O egzotama piše i sâm i u zajednici sa prof. B. Stefanovim. Ne
može se ni zamisliti studij egzota u Bugarskoj bez ovih radova. U tom
pogledu je veoma cijenjena njegova radnja „.......... ........>......
........ ..> ........" u časopisu „........ no ......^....." te
„.......... ...... . ........ ........ ........ .. ..>......" u
časopisu „.......... .. ......-....... ........... ......... ..
.-.......",


Sa profesorom B. Stefanovim štampao je „.............. ...... .
....-......... ...> ..> ..>......".


Profesor Dimitrov publikovao je i radove iz fitopatologije, kao
„.......... ........... no ...... ...... ......." u časopisu „........
no ......-......", isto tako „...., ..... ..........-b .......
.. .... ...... ..>...... ........ (I i II dio) u „........ no ......-
......";


„.... ...... .. .....-. ...... ....... ..... ......-b" —
zajedno sa dr. Ivanovim u časopisu „...... ........>".


„....... .... .......... .. .....> ....> .. ...... .... ......
........." — u časopisu „.... .. .... ............, ........ ........-
h XII".


Iz oblasti uređivanja bujica štampao je sa A. Biolčevim:
„....... ....> ........ ................ ..........., .. ....
....... ...." .... .. .... ........, ........-...... .........>.
Dimitrov je mnogo radio i na šumarskoj bibliografiji U tom pravcu
ima više radova:


„........-b .. ........... .......... ........ (1879 — 1928)";


....... .. ............ .. ......-...... . .... .....;


350
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 7     <-- 7 -->        PDF

„........ .. ..>......... .....-..... ........ .. ........ ......
(1879—1928) — u časopisu „........ .. ..>......... ........ ..
......%".


„.......-b .. ...........-. ..... Pinus Peuce Grisb. ... 1841 —
1928" u časopisu „........ .. ........... ........... .........";
„........ .. ..>......... .......... ........ .. ........
1929—1930" u časopisu „.......... ......".


Studirajući šumarske prilike u Čeho-Slovačkoj Dimitrov štampa:


„.......... ........... ............".


Poslije putovanja kroz našu zemlju štampa u časopisu „..........
......" „.......... ........... ........ ..> .........." — štampano
i u zasebnoj publikaciji „.......... ..........".


U radu „........... ....... ........... .. ...... .... . ........
.........." kao i u drugim radovima daje Dimitrov vrlo značajne
priloge za šumsko-privrednu politiku svoje zemlje.


Za povijest šumarstva Bugarske sabirao je Dimitrov gradu, od
čega je neke dijelove i objelodanio. Na žalost, taj rad je ostao nezavršen.


Dimitrov je štampao udžbenike, kojima bi se mogle, mogu sigurno
kazati, podičiti i zemlje, koje su davno prije počele samostalno razvijati
šumarsku nauku. Ti su udžbenici´ ovi:


„........... no ...... ...........";


„....-... ..... no ...^...... .........." (po Demontzey-u) ;


„Kypcb no ...-....... .........";


„..........".


Osim pomenutih radova Dimitrov je dao mnoge priloge za razne
grane šumarstva u časopisu „...... ......... „.......... .......


„.......... ......", „.-........ ...." i drugdje.


#


Mnogostruk je bio rad pok. Dimitrova. Vjeran svojoj struci i svome
narodu, nastojao je da dade što više može, kako bi šumsko gospodarstvo
Bugarske bilo narodu i državi od što veće koristi. Visoko obrazovan, po
srcu i duši blag i plemenit, Dimitrov je u sebi ujedinjavao čestitost, rad
i odanost svome pozivu i svome narodu.


Braća bugarski šumari gube u Dimitrovu svoga prvoga čovjeka,
kojemu će teško naći zamjenu. I ako je Dimitrov utro lijepe staze bugarskom
šumarstvu, ipak često puta nije lako ići i po već utrtim stazama.
I tu ima ponekad spoticanja i borbe.


Nas vežu sa pok. Dimitrovim mnoge bratske veze. On je doveo
k nama bugarske šumare, koji su se zajedno s njime napajali ljepotom
naše Posavine i veličanstvenošću slavonskih hrastova, spominjući tijesne
veze, koje su nas vezale počevši od prve bugarske knjige na narodnom
jeziku štampane u Zagrebu, a pri tom ne zaboravljajući svijetla imena
braće Miladinova.


Uživao je gledajući naša pošumljavanja na Kršu, Plitvička jezera,


svježe i sočne bosanske planine.


On nas je dočekao i primio u Bugarskoj: Sofija, Rilo, »ružina do


lina« između Kalofera i Kazanlika. Varna, Tiča, Veršec — mila su sje


ćanja, koja dovode pred nas blagu pojavu Todora Dimitrova.


Nastojao je da nam sve pokaže, da pred nas iznese dušu svoju i


dušu čitave Bugarske. Govorili smo o raznom. Pomišljali smo, da raz


351
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

radimo neka pitanja koja interesuju i njih i nas; mislili smo na češće


posjećivanje. Vukla ga je k nama neodoljiva veza koja postoji između


čovjeka i zemlje. Dimitrov je bio njezin rob.


, ; Mnogo je volio svoje planine.


Čini mi se, dok ovo pišem, da čujem njegov glas:


»Planino, Pirin planino, Po tvojite travi zeleni


Mnogo si Pirin hubava Pasot mi vaklii ovčici


Pod tvojite senki debeli . Leti si Pirin hubava


Junaci podslon namirat. A zime ljuta i strašna.«


Pirin, Vitoš, Rilo, Balkan i sva staništa njegove drage molik e
vječno će slati svoj dašak s mirisom smole na njegov prerani grob
Dragi moj Tode, sad mi, koji smo imali prilike da upoznamo Tvoju
čestitu, bratsku dušu, čuvamo Ti milu i svijetlu uspomenu.


Prof. Dr. J. Baien


lng. IGO ORAŠ (SPLIT):


REORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE


U DALMATINSKOM DIJELU PRIMORSKE


BANOVINE


(LE SERVICE FORESTIER DANS LES FORETS COMMUNALES
DE LA PROVINCE DALMATE)


Povodom učestalih slučajeva devastacije šuma većih razmjera kao
i povodom raznih elementarnih nepogoda čuju se u javnosti i u štampi
nepovoljni glasovi o šumarskim vlastima i šumarima uopće, da se tobože
ne poduzimaju dovoljno energične mjere protiv uništavanja šuma, odnosno
da radovi na ponovnom podizanju šuma putem vještačkog pošumljavanja
odveć polako napreduju i t. d. Međutim šumari kod tih pojava ni najmanje
nisu krivi niti oni obično mogu što drugo učiniti, već da nemoćni i prekrštenih
ruku stoje po strani i da gledaju, kako se plodovi njihova truda
uništavaju. Razlozi tome leže svakako izvan nadležnosti šumarskih
vlasti, u raznim ekonomskim, političkim i kulturnim momentima, a prvenstveno
u posjedovnim odnosima šumskih površina u bivšoj pokrajini
Dalmaciji.


Da bi se, s obzirom na potrebe turizma kao i s obzirom na opće javne
interese, moglo pristupiti intenzivnom i planskom radu na pošumljavanju
krša i golijeti i na unapređenju šumarstva uopće u Primorskoj banovini,
potrebno je da se prethodno riješe neka šumarsko-upravna pitanja, koja
su, kako je praksa pokazala, preduslov za svaki uspješan rad šumarske
struke na kršu. Upoznavanje jednog dijela tih pitanja, odnosno tih preduslova
za uspješan rad. biće predmetom ove rasprave.


352