DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži svojima
pomoć u najtežem času.


Upisnina temeljem Pravilnika za posmrtnu pomoć člana Jugoslovenskog šumarskog
udruženja § 23. iznosi za članove, koji nisu navršili 35. godinu života, Din. 20.—,
a temeljem § 24. za članove od 35 do navršene 40 godine Din. 200.—, od 40 do navršene
45 godine Din. 300.—, od 45 do navršene 50 godine Din. 500.—, od 50 do navršene 60
godine Din. 1.000.—


Koji su navršili 60 godina, ne primaju se.


Upravni odbor Jugoslov. šumarskog udruženja na sjednici održanoj dne 15. maja
1938 u Beogradu pod toč. 13. slovo f. stvorio je zaključak, da se upisnina za posmrtnu
pomoć J. Š. U. može uplaćivati obročno time, da novi član posmrtne pomoći nastupa
svoja prava i dužnosti (t. j . pravo da lica označena u njegovoj oporuci dobiju pripomoć,
a on da prigodom smrti kojega člana ima da uplati prinos Din. 50.—), kad pristupninu
potpuno uplati.


Sadanje teške materijalne prilike potakle su upravni odbor, da stvori taj zaključak
i njime olakoti članovima pristup u Posmrtnu pomoć.


Jugoslov. šumarsko udruženje.


ZAHVALA.


Gospoda Mila i gosp. Miša Bošković, šef građevinskog odseka Ministarstva
šuma i rudnika, upisali su pok. ing. Tihomira Divjaka za člana utemeljača Udruženja
studenata šumarstva, Zemun, sa prilogom od 500 din., na čemu im Uprava najtoplije
zahvaljuje.


Udruženje studenata šumarstva
Beogradskog univerziteta u Zemunu.


LIČNE VIJESTI


t Ing. KOLOMAN ŠALER,


viši šumarski savetnik Državnog dobra Belje i dugogodišnji član našeg Šumarskog
udruženja, umro narn je 17. maja o. g. od srčane kapi i 18. maja sahranjen u
Subotici. Pokojnik je svršio Šumarsku akademiju u Šćavnicama 3. X. 1898. g. i od 1.


IV. 1902. do mrti besprekidno, vredno i savesno je služio na Državnom dobru »Belje«.
Sa pokojnikom umire jedan od najviđenijih šumara-liovaca. Preko 36 godina je pokojnik
sa puno požrtvovanja i ljubavi radio na unapređenju lovarstva, a specijalno jelenske
divljači, pa mu radi toga i ovo prilikom moramo odati zasluženo priznanje i našu
zahvalnost. Slava našem drugu Kolomanu i vječnaja pamjat. S. J.
IZ ADMINISTRACIJE


Ministarstvo šuma i rudnika Odjeljenje za vrhovni šumarski -nadzor Beograd
IV — 1938. god. broj 1309. Predmet: Oružje šumarsko-lovačkog osoblja.
Odjeljenje za upravu državnih šuma
Odsjeku za lovnu privredu i sporedne proizvode


Na pitanje Direkcije šuma Niš, da li se za izdavanje legitimacija za nošenje i
držanje oružja šumarskim činovnicima traži, da su oni položili propisnu zakletvu po
§§ 135 i 172 Zakona o šumama, po saslušanju mišljenja pravnog referenta, odgovara
se:


386