DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 18     <-- 18 -->        PDF

za noževe, rezbarstvo, kiparstvo i t. d. Uvozi se prema potrebi i tražnji\
tržišta. ;, ,


Osim navedenih egzota na evropskom tržištu sreće se između ostalih
još i drvo sledećih botaničkih vrsta: Terminali a ivorensis, Brosimum
guianense, Dicorynia paraensis, Lophira procera, Sercocephalus
Diderrichii, Mitragyne macrophylla, Quarea cedrata, Lovoa klaineana,
Sindora conchinchinensis, Ocotea rubra, Testulea gabonensis, Erytrophlaeum
Fordii, Svmphonia globulifera, Tarietia utilis, Pterocarpus
Soyauxii, Hopea odorata i t. d.


Résumé: Aperçu général des différentes essences des Bois Coloniaux importés,
en Europe. Utilisation des divers bois dans la fabrication des meubles dans l´ébénisterie,
menuserie etc.


MILAN KNEŽEVIĆ (SARAJEVO) :


POJAM I POSTAJANJE PLANINA I
PLANINSKIH PAŠNJAKA


(QUELQUES MOTS SUR LES PÂTURAGES MONTAGNEUX EN
BOSNIE)


U Agrarnom Glasniku broj 8/9 iz god. 1935 napisao je g. Ing.agr.
Jovo Popović, kustos ovdješnjeg zemaljskog muzeja, studiju o planinskim
pašnjacima pod naslovom »Planinski pašnjaci na bosansko-hercegovačkim
planinama«. Ovo je prvo djelo, u kojem se govori o našim


B. H. pl. pašnjacima sa ekonomskog gledišta. Pisac u svome izlaganju
zadire duboko u interese šumarstva, što je razumljivo, jer pisati o planini
i pl. pašnjaku, a ne taci se šumarstva, ne bi bilo objektivno. Na
planinama i pl. pašnjacima su šumski interesi naosjetljiviji, pa zato neka
se čuje i iz naših redova riječ o tome.
Spomenuta studija preštampana je u posebnoj knjižici. Medu inim
na strani 22 te knjižice stoji napisano ovo:


»Zakon o šumama, koji je izašao 21 decembra god. 1929 ubraja u
šum. zemljišta »donekle i suvate i planinske pašnjake«,
koji zbog svog položaja moraju u izvjesnoj mjeri potpadati pod zakon o
šumama. I to prvi, da ne potiskuju granicu šume na niže, a drugi, da se
proplanci održe u potrebnom razmjeru prema šumi (Tač. 4 čl. 6.). Čl. 89
istog zakona daje definiciju suvata i planinskih pašnjaka i to ovako:


»Suvati su planinski pašnjaci neobrasli šumom iznad prirodne
(alpinske) granice šumske vegetacije.* Planinski pašnjaci su


* Ova oznaka nije precizna. U šumsku vegetaciju spada i razno planinsko
grmlje kao: Rosa pendulina, Salix retusa i sepylifolia. Vaccinîum myrtillus (borovnica),
Dryas actopetala (fresinica), Juniperus nana, medvjeđe grožđe- (Ribes petraeum),
mlivnjača (Arctostapliylos uva ursi) i dr. Zato bi bilo tačnije mjesto »do granice
362
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 19     <-- 19 -->        PDF

oni, koji se nalaze ispod zone suvata, gdje se šuma razreduje u zasebne
grupe, ostavljajući u međuprostorima planinske livade i proplanke. Po
istom članu, suvati i planinski pašnjaci! ne mogu se proširivati na štetu
šume. U vezi sa gornjom alpijskom granicom šume dijeli šumski zakon
suvate, koji su iznad gornje granice, od planinskih pašnjaka, koji su ispod
te granice: dakle gornja granica šume ujedno je i granična linija, koja
razgraničava suvate od planinskih pašnjaka. Razlika, koja se postavlja
ovim zakonom između suvata i planinskih pašnjaka, ne odgovara stanju
u praksi. Nema stvarne razlike između suvata i planinskih pašnjaka.**
Koliko je meni poznato, to je jedno te isto. Po shvaćanju narodnom, ili
bolje po samom izražavanju stočara u Bosni i Hercegovini, koji izgone
stoku na planinu, za njih znače jedno te isto: suvati, planinski pašnjaci,
planine i alpski pašnjaci (ovaj posljednji izraz donijeli su službeni šumski
organi, prema tome on nije originalni narodni izraz). Dalje sam ustanovio,
da na Bos.-hercegov. planinama pod nazivom s u v a t stočari ne


SI. 1. Prckoško jezero sa stanovima na Vranići planini.


misle na sam pašnjak nego na stada i to stada jalovih krava i stada
volova. (Na planini Vitruši, Zecu i Bitovnji, kada prolaze volovi, pastiri
vele: evo suvata). Po ovome bi suvat samo u prenesenom značenju bio
planinski pašnjak.«


Među inim ovdje je pisac učinio dvije zamjerke zakonodavcu, a
to su: Prvo, da razlika, koja je postavljena zakonom o šumama između
suvata i planinskih pašnjaka, ne odgovara stanju stvari u naravi, a drugo,
da nema stvarne razlike između suvata i planinskih pašnjaka. Kako je
međutim u vezi sa tim zakonskim propisima donesen pravilnik, to ćemo,


šumske vegetacije« reći »do granice visoke šume«, jer ondje, gdje prestaje granica
visoke šume, ne prestaje i granica šumske vegetacije, a odatle nastaju u glavnom
planinski pašnjaci.


** To što se u ovom zakonu misli pod planinskim pašnjakom odgovara po
narodnom označivanju »Šumskom pašnjaku«.


363
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 20     <-- 20 -->        PDF

da bismo bili potpuni, prije nego prijeđemo na samu stvar, pogledati, šta


nam i taj pravilnik o tome kaže. »


Pravilnik o izradi; i primjeni privrednih planova (gospodarskih
osnova) za suvate i planinske pašnjake, propisan na osnovu čl. II
Uredbe o uređenju i vođenju knjiga suvata i planinskih pašnjaka od 10
decembra 1932 god. obnarodovane u »Službenim novinama« od 22 aprila
1933 god. br. 90. — u poglavlju 2 čl. . o izdavanju suvata i planinskih
pašnjaka daje slijedeće tumačenje:


»U prvom redu treba povući granicu između šuma i pojasa suvata
i planinskih pašnjaka.


»Glavna karakteristika suvata je ta, da se nalaze u zoni! iznad prirodne
granice šumske vegetacije, a za planinske pašnjake, da se nalaze u
zoni, gdje se šuma razreduje stablimice ili u zasebne grupe.


»Oranice između visokih pašnjaka s jedne i šume s druge strane
nisu uvijek izrazite. Ima slučajeva, gdje uopšte nedostaje pojas planinskih
pašnjaka, nego se suvat neposredno naslanja na šumu.


»Tamo gdje sklopljena šuma najednom kao odsječena prestaje,
treba granicu šume uzeti i kao granicu alpskih pašnjaka. U onim slučajevima,
gdje se šuma postepeno razreduje prelazeći u pašnjak, povući
će se donja granica planinskog pašnjaka tamo, gdje počinje šuma izrazito
zaštitnog karaktera, koja se u smislu §§ 16 i 18 Zakona o šumama kao
takova mora izdvojiti ili gdje se sastojina stablimice razreduje do obrasta
0.3, a tamo gdje se šuma razreduje u zasbene grupe do obrasta 0.5, ako
pokazuje karakter planinskog pašnjaka.


»Oni pašnjaci, koji se prostiru ispod granice šumske vegetacije .
zoni, gdje se šuma inače razreduje u posebne grupe ili stablimice, imaju
se kategorisati kao pl. pašnjaci i ako uopšte nisu obrasli nikakvom šumom,
pa i u tome slučaju, ako je pl. pašnjak zahvatio i jedan dio zone,
u kojoj bi se inače nalazila visoka sklopljena šuma«.


Iz ovoga tumačenja vidimo, da je zakonodavac na prvom mjestu
uzeo u suvate i pl. pašnjake samo one površine, koje se nalaze u alpskoj
zoni t. j . iznad ruba sklopljene visoke šume. Time je postavio granicu
između šume i planine ili, kako pravilnik veli, između šume i alpskih
pašnjaka.


U ovoj zoni je pravilnik podijelio pašnjake na gole planine (suvate)
i na pl. pašnjake, a k tome je dodao još i pl. pašnjake, koji se nalaze u
nižim položajima u zoni visokih šuma, i time obuhvatio sve ostale pašnjake
iz ovih kategorija.


Za ovakvu zakonsku oznaku razlike između suvata kao pl. pašnjaka
veli g. ing. Popović da nije precizna, što je teoretski i strogo znanstveno
uzevši sasvim tačno, pošto je bolje rečeno po njegovoj primjedbi, da je
granica suvata »do granice visoke šume«, nego (kako je to u zakonu
označeno) »iznad prirodne granice šumske vegetacije«. Jedino ovakvu
granicu mogao je i naš zakonodavac zamišljati, pošto govori o golijeti
iznad šume kao o suvatu, a u pravilniku strogo stvar objašnjava i luči
ovaj pojam od pojma šume. Prema tome izgleda, da je g .ing. Popović
htio da to shvaćanje samo precizira sa naučne strane, a ne radi toga,
što stvar ne bi bila praktično razumljiva.


Daleko od većeg značaja je druga njegova tvrdnja, da su suvati
i svi pl. pašnjaci jedno te isto i da između njih ne postoji1 razlika. Na


364
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ovoj tačci dulje ćemo se zadržati i dokazati, da pašnjaka ima više vrsta
il da se bitno razlikuju jedni od drugih.


Ova neobjašnjena tvrdnja g. ing. Popovića, ako bi se tako shvatila,
mogla bi imati presudno značenje u šum. gospodarenju, kao i u općoj
ekonomiji u ovim krajevima, pa se ne može preko nje mučke priječi,
tim više što je poznata stvar, da o planinama i pl. pašnjacima ovisi blagostanje
većeg dijela naroda i cjelokupnog šum. gospodarstva.


Vrlo se često sudaraju interesi stočara sa interesima šumara, pa
već iz toga razloga treba da budemo vazda u svemu na čistu i da osujetimo
sukobe, gdjegod je to moguće. Šumar i stočar moraju da nađu
razumijevanja za opću stvar i za dobro naroda, te da prema tome usklade
rad i vode gospodarenje, pa baš radi toga treba pojedine pašannske
objekte razvrstati onamo, kamo spadaju, i tu podjelu uzeti za bazu u
radu na toj privrednoj grani.


Kolikogod je jednostavno rastaviti planine od visokih šuma, toliko
je teško razlučiti šume od pašnjaka, pa nije isključeno, da je ova okol-


Sl. 2. Tipičan prelaz pl. pašnjaka na kršu u planine, Hranisava.


nost dala povoda pisanju g. ing. Popovića, da ne postoji razlika između
planine i pl. pašnjaka i da se sve skupa ima smatrati kao šumski pašnjak.
Razlike između planina i pl. pašnjaka toliko su velike i tako jasne, da ih
nije nikako moguće strpati pod jednu kapu.


Planine (suvati) i pl. pašnjaci različitog su karaktera. Zauzimaju
različite geografske položaje i razna staništa, pa ih prema tome treba
kategorisati. Pašarinsko pitanje je u ovim krajevima vrlo komplicirano,
vrlo zastarjelo i u poratno doba vrlo mnogo zbrkano i zamršeno, pa pri
ovom poslu treba vrlo oprezno postupati. Na planinama, u šumama i po
pl. pašnjacima postoje mnoga uobičajena i stečena, a neoboriva prava
naroda, koja, i ako nisu pisana, treba poštovati.


Kako vidimo, razvrstavanje planina nije sasvim jednostavna stvar,
pa mu treba pristupiti vrlo oprezno i sa potpunim razumijevanjem i nigda
smetnuti s uma, da naš seljak nigdje nije osjetljiviji.nego u pitanju
paše.


365 2
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Mi o tome u B. i H. imamo dosta žalosnih primjera i iz najskorije
prošlosti. U sporovima oko prava pašarenja mnogi je pašnjak poprskan
i bratskom krvi.


Vazda treba imati na umu, da je uspjeh opće ekonomije seoskog
naroda ovisan o šumi, bez koje nema dobrih pašnjaka, pa prema tome
treba vazda da budu interesi šumarstva na prvom mjestu istaknuti.


Polazeći sa ovoga stanovišta mislim, da neće biti na odmet, ako
se o ovome vrlo važnom pitanju malo opširnije progovori. Svjestan sam
težine ovoga zadatka, pak ću na osnovu svoga skromnog znanja i dugogodišnjeg
iskustva, koje sam stekao na B. H. planinama, pokušati stvar
bar da načnem u tvrdoj vjeri, da će se i za ovo naći jače pero od moga.


Kako već spomenuh, s obzirom na stojbinu i položaje potrebno je
razlikovati pašnjake u alpskoj zoni od pašnjaka u šumovitoj zoni. Oznaku
po pravilniku »gdje sklopljena šuma najednom kao odsječena prestaje«
nije moguće uzeti kao preciznu iz ovoga razloga:


Visoke šume u višim položajima postepeno nestaje, a ponegdje (i
to vrlo rijetko) ona najednom prestaje. Pri prelazu u alpsku zonu stabla
gube svoj oblik i1 pravi karakter. U višim položajima postaju kraća, granatija,
iskrivljena i kržljava, a biva ih postepeno sve manje. Stoje pojedinačno
ili u manjim grupama, koje se ne mogu nikako svrstati u sklopljene
ni u visoke šume. Između njih prevlađuje polegla šuma, a pojavljuje
se i razno grmlje, kojega u najvišim položajima sasvim nestaje.


U ovoj prelaznoj zoni između prave visoke šume i gole planine
ne može drvo da se pravilno razvija i da potpuno uspijeva niti da stvori
sklopljene sastojine. Tu prevlađuje razno pl. bilje, trava, korov i mahovine,
pa se zato ovi krajevi iskorišćuju jedino kao pašnjaci i smatraju
se samo u užem smislu riječi planinom (suvatom).


Naš ih je zakonodavac označio kao pl. pašnjake i na taj način
rastavio od planine (suvata). Da dobijemo ispravno mišljenje o planini
i pl. pašnjaku, potrebno je da pođemo dalje, da čujemo, šta i narod o
tome misli i šta sve pod planinom shvaća i razumijeva.


Pod nazivom »planina« narod u ovim krajevima razumijeva sve
planine i sve pl. pašnjake, koji se nalaze izvan »mera« i izvan seoskih
»hududa«, pa bili oni na golim planinama, po prorijeđenim šumama ili po
ogoljelim površinama. Taj pojam obuhvaća sve te krajeve, koji se u
ljetno doba pašarenjem iskorišćuju.


S obzirom na visoke položaje i veliku udaljenost planine i pl. pašnjaka
od stalnih ljudskih naselja vodi se na njima posebno gospodarenje.
Svi se proizvodi od toga gospodarenja iskorišćuju i dobivaju u
doba ljetne paše, izvan granica užeg seoskog gospodarstva, pa se zato
smatraju posebnom privrednom granom, koja je ipak vezana na poljsko
gospodarenje.


Otomanski zakon označuje sva ovakova područja na taj način, što
se iz sredine sela ne može do njih čuti vika jakog ljudskog glasa.


Planinsko gospodarenje ne može nikako biti neovisno od poljskog,
iz jednostavnog razloga što planine i pl. pašnjaci prehranjuju istu
onu stoku jedne ekonomije u ljetno doba, koju polje i nizine prehranjuju
tokom zime. Iz ovoga jasno slijedi, da planine i pl. pašnjaci u našem


366
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 23     <-- 23 -->        PDF

težačkom svijetu imaju presudnu ulogu. Prema stanju planina ravna se
cio poredak /u seoskom gospodarstvu. Od njih vazda ovisi brojno stanje
blaga, koje se drži i od kojega se u glavnom i živi. Nepobitna je činjenica,
da Bošnjak računa vazda s onim brojem blaga, koji može prezimiti,
a Hercegovac s onim, koji se može ljeti na planini prehraniti. Dakle i
jedan i drugi računa na prvom mjestu sa planinom i sa pl. pašnjakom.
Vodeću strogo računa o ovome najprvo je potrebno, radi potpunog razumijevanja,
iznijeti glavne motive planinskog gospodarenja, a ti se sastoje
u ovome:


1. Planine leže vazda iznad seoskih naselja u višim položajima.
2. Na planinama se nalaze stalni ljetni stanovi, u kojima se za vrijeme
paše stalno boravi.
3. Svi mliječni proizvodi prerađuju se u stanovima na planini. U
prerađenom se stanju sakupe i kao mrs otpremaju u sela.
SI. 3. U prelaznoj zoni na Vranići pl. prevladuje polegla šuma (Pinus mont´ana), a
iščezava omora (Picea excelsa).


4. Planine se iskorišćuju samo ljetnom pašom.
5. Na planinama postoje .stalne kolibe, u kojima se redovno stanuje
samo u ljetno doba.
Ovim atributima jasno su označene sve osobine planinskog gospodarenja,
kao i pojam planine u širem smislu riječi, kako ga narod shvaća.
Pošto narod u ovim krajevima ne poznaje, a i ne upotrebljava izraza
suvat. nego općenito govori o planini, to smo i mi taj termin usvojili
i s njime ćemo se poslužiti.


367
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 24     <-- 24 -->        PDF

I. Planine.
Strogo uzevši ovako se mogu nazvati samo one gole i slabo obrasle
površine, koje se prostiru u alpskoj zoni iznad ruba visokih šuma.


Uslijed visokog položaja i nepovoljnih klimatskih prilika, koje tu
vladaju, ne može na njima šuma uspijevati, pa su zato ostale gole. Na
planinama je ljetni period, u kojem se vegetacija razvija, prekratak.
Drvni ljetni izbojci ne mogu odrveniti i u tome je razlog, da tu šuma ne
može uspijevati. Kasni i rani mrazovi skraćuju period razvoja i tako
sprečavaju rastenje drvne vegetacije. Kasni mrazovi traju sve do konca
maja, a drugi rani počinju već u drugoj polovici avgusta. Ciklus života
vegetacije kraći je od 3 mjeseca, pa radi toga u tim visinama nije nikada
šume ni bilo. One su po prirodnim zakonima vječito ostale gole (waldlos)
i samo se pašom u ljetno doba iskorišćuju. Travom i sočnim biljem
svuda obiluju.


Na planinama postoje stalna čobanska naselja (mahale, stanovi ili
katuni). Te su kolibe naseljene samo u ljetno doba, dok traje period redovne
paše. Inače svu godinu stoje prazne.


Označiti tačno liniju prema nadmorskoj visini između planine i
visokih šuma skoro je nemoguće. Ta se linija vrlo često mijenja: prema
ekspoziciji i inklinaciji staništa kao i prema vrsti drveća. Za omoru i
bukvu mogla bi se uzeti gornja linija, do koje se stabla normalno razvijaju
i čine sklopljene visoke šume, između 1500—1700 m nad morem. Munika
ide i iznad te linije, negdje skoro do 1800 m. Na južnim i jugoistočnim
stranama ide ova granica više, a na sjevernim i sjeverozapadnim ostaje
niže.


Prema ovome nije moguće tačno označiti ni širinu onoga prelaznog
pojasa, na kojemu je šuma od prirode razrijeđena i gdje ne može da uspijeva,
jer tu stabla samo kržljaju. Kako iz prednjega vidimo, širina toga
pojasa može da se kod nas kreće između 200—300 m apsolutne nadmorske
visine. Iz ovoga slijedi, da bi se smjelo uzeti, da gola planina počinje
tek između 1600 i 1800 m i ide sve do najviših vrhova, koji u našim
krajevima dosižu skoro 2300 m.


Kako već spomenusmo, s obzirom na stojbinu i položaje potrebno
je razlikovati pašnjake u alpskoj zoni od onih u šumovitoj zoni, pa ćemo
ih mi tako il razvrstati. A pošto se na ovome pitanju sudaraju interesi
šumara i stočara kao poljoprivrednika, to treba u predmet zaci s mnogo
opreza i stvari postaviti na pravo mjesto.


1. Gole planine (suvati) u alpskoj zoni polaze od prelazne zone i
naslanjaju se na planine, koje su obrasle šumom. U njima prevladuje polegla
šuma, slabo grmlje i pl. bilje. Često su potrgani točilima, stijenama
i provalijama.
2. Planine (suvati) u prelaznoj alpskoj zoni, prema pravilniku pl.
pašnjaci, to su pašnjaci obrasli poleglom šumom i grmljem, te pojedinačno
i grupimično kržljavim i izobličenim stablima visoke šume. Oni
čine skupa sa golom planinom alpsko područje. U njima prevladuje polegla
šuma, a slabo su obrasli visokom šumom. Bogati su pašom i često
puta prošarani bujnim livadama. Obiluju više vodom nego sasvim goli
dio planine.
368
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 25     <-- 25 -->        PDF

U načinu iskorišćavanja nema između ovih i pašnjaka navedenih
pod 1. nikakove razlike. Svuda se iskorišćuju kao jedinstven objekat,
smatraju se i nazivaju planinom.


Na njima postoje često puta stanovi kao i mnoge osamljene čobanske
kolibe. Stočari se u ovoj zoni najrade naseljavaju: radi zaštite od
nevremena, radi lakšeg drvarenja i jer tu ima više žive vode.


Pašnjaci se u ovoj zoni najintenzivnije iskorišćuju. U njih zalazi
blago na pašu isto tako sa golih planina kao i iz nižih krajeva. Sva šumska
vegetacija, koja se u ovoj zoni nalazi, nema drugog značaja, nego
samo zaštitu tla. U ovoj zoni pojavljuju se bujice, pa tu stoga treba
šumu tim više štititi i pašarenje uredno vršiti. Karakter im je čisto pa


si. 4. Stanovi Rađovina u Vranići pl. na gornjem rubu visoke šume.


šnjački, te ih nije moguće ni u jednom slučaju od planine (suvata) razdvojiti.


I ovu je okolnost pravilnik u 51. 2 predvidio i kaže:


»U onim pak slučajevima, gdje pojas pl. pašnjaka nije uočljiv ili gdje
je odviše uzak, nije potrebno odvajati ga od suvata«.


Staje su cijelo ljeto nastanjene i tu se vodi čitavo gospodarstvo.


U ovoj zoni pasu najviše ovce i koze.


Na mnogo naših planina vidimo divne primjere ovakovih pašnjaka,
od kojih se osobito ističu oni na sjeverozapadnoj strani Vraniće; Vran. pl.
i Maglica, kao i onih ispod Male Cvrsnice i u sjeveroistočnoj strani
Kalelije.


369
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 26     <-- 26 -->        PDF

II. Planinski pašnjaci.
Ovi leže obično svi u zoni visokih šuma. Medu njima razlikujemo
gole i šumom obrasle pašnjake.


1. Goli pašnjaci.
a) U š u m a m a. Ti su nastali uslijed rašumljenja šumskog tla, koje je
čovjek u pohlepi za pašom prouzrokovao požarom, sječom, podbjeljivanjem
i krčenjem šume (entforstet). Uslijed toga su mnoge površine ogoljele
i privedene pašnjačkom gospodarenju. Ovi pašnjaci zapremaju
obično manje površine nego planine, te služe više za postavljanje staja
i čobanskih koliba, za sakupljanje blaga i za ostalu manipulaciju u toj privredi,
nego za samo pašarenje. Na njima se često nalaze vrela i napojišta,
oko kojih se blago skuplja i dulje zadržava. Na tim se pašnjacima
po cijeli dan zadržavaju na paši samo janjci (dok se ne ostrižu), krave
muzare i konji, koji su tu planinštacima potrebni, a sve ostalo blago pase
po okolnim šumama. Oni su zapravo centri pašarenja, koje se u glavnom
vrši po šumama i ostalim pl. pašnjacima.


I na ovim pašnjacima postoje stanovi i kolibe, koje su ljeti naseljene
i u kojima se vodi gospodarenje na sličan način kao i na planinama. Lijepe
primjere ovakvog gospodarenja nalazimo u masivu Busovačke planine i
Šebešića, na Busovačkim stajama, na Sćitu i Podolničkim stajama, a
ima ih i po ostalim krajevima cijele Bosne, a djelomično i po Hercegovini.


b) N a kršu. Ove vrste pašnjaka nalazimo najviše u visokom
gorju. Njihovu granicu između planina više puta je teško tačno ustanoviti,
pošto su goli i jedni i drugi, pa je prelaz između njih skoro neprimjetan.


Naseljeni su, isto kao i planine, mahalama i stajama, a imaju i mnogo
osamljenih koliba. Sa njih su šume već davno iščezle, a poništene su
najviše požarom. Kao ostaci nekadanjih šuma često se puta po njima nalaze
manji kompleksi zakržljalih šikara, a negdje i ostaci visokih šuma.
Puni su kraških dolina, koje se u mnogo slučajeva kose ili siju.


Tipični primjeri ovakvih pašnjaka nalaze se oko Kalinovika ispod
Treskavice i Lelije pl., kod Glamoča u Hrbljini, kod Kupresa ispod Malovana,
u Ljubuši, na Oštrcu i ispod Vrana kod Duvna, te po čitavoj zapadnoj
Bosni i istočnoj Hercegovini.


2. Šumom obrasli pašnjaci.
Ovih pašnjaka ima tri vrste.
a) U najvišoj zoni sklopljenih visokih šuma između 1300—1700 m
nadmorske visine. Sačinjavaju ih najviše stare paljike, mnoge lazine i
okrajci, te visovi gorskih kosa i doline potoka, gdje je šuma rjeđa i gdje
može trava i korov da raste. U njima je mnogo livada, koje se i prije i
poslije kosidbe opasaju.
Na ovim pašnjacima manje je staja, a više osamljenih koliba. Pa
šumsko gospodarstvo oni su od presudna značaja, pošto su od šume nedjeljivi.
U kolibama se često zimuje i tu se blago prehranjuje hranom
sakupljenom sa livada, a najviše krešom četine i brstom, od čega šuma
najviše strada. ,
U ovoj zoni vodi se teška borba za pašom, pa su mnogi kompleksi
najljepših šuma uništeni požarom i podbljeljivanjem.


370
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Užasne slike takovog devastiranja šume mogu se vidjeti oko Vučje
i Očauša sa sjeverne strane Vlašića pl. i u sjeveroistočnim stranama Zelengore
(Husad, Radimišlja i Okrumi).


Posljedica je ovako bezumnoga rašumljavanja i prekomjernog pašarenja
pretvaranje plodnog tla u goli krš.


Ovdje se stvaraju bujice, koje su već na više mjesta ispod razderanih
brda zasule i uništile plodnu zemlju, kao što se to vidi ispod Crvnja
pl. Vrana, Lipa, Prenja, Čvrsnice i još nekih planina.


b) Šumom obrasli pašnjaci u sredogorju i po Površi (hercegovačkoj
visoravni).


Svi ovi pašnjaci obično počinju s ruba šume odozdo, gdje stabla
stoje najrjeđe i protežu se sve dublje u šumu. U najviše slučajeva obrasli
su listačama, a rijetko kada četinjačama. Po njima bude dosta enklava,
koje se najviše iskorišcuju kao sjenokosi. Na ovim enklavama postoje
redovno kolibe pojedinaca, ali tu ne bude većih naselja kao po planinama.


SI. 5. Nepregledni pašnjaci na Vlašić-planimi.


Kada se u proljeće zatvore sjenokosi, zabrani se i paša na ovim
pašnjacima, sve dok se ne pokose trave i ne spremi sijeno za zimsku
krmu. Ovi se pašnjaci iskorišcuju u glavnom s proljeća i u jesen.


Na mnogo mjesta se i ovđe u kolibama zimuje i blago tu prehranjuje
sakupljenom krmom, a redovno i brstom.


Gdje ovakvi pašnjaci postoje, prava su blagodat za stočare, jer
se najlakše i najunosnije iskorišcuju. Svaki su dan na dohvatu stoci, koja
se noću drži u torovima i na taj se način đubre sakuplja i iskoriščuje, a
s njime težak u poljoprivredi vrlo mnogo računa.


Najljepši primjer takovog gospodarenja vidi se po podnožju Crne
gore i sa sjeverne strane Veleži (Š. u. Nevesinje).


c) Posječene šume i stare sječine kao pašnjaci


Ovi potječu iz novijeg doba, a najviše su se proširili ondje, gdje
su pored prekomjerne sječe i šumski požari uništili preostalu šumsku
vegetaciju. Pod jačim uplivom svjetla, a na dubokom i plodnom šumskom
tlu, bujno su i naglo porasle sočne trave, razno bilje i korov, pa su takove


371
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 28     <-- 28 -->        PDF

sječine brzo očarale stočare i namamile blago na svoje vrlo plodne
površine. Narod je od toga uvidio momentane velike koristi i navalio
svom silom na takove površine i pretvorio ih u pašnjake.


Ovakvi slučajevi najvjernija su slika naših nesređenih prilika. Njima
se koči i ometa svaki napredak i uredan rad u šumarstvu. Na ovaj način
otete su šumskom posjedu mnoge površine apsolutnog šumskog tla, na
kojem je do juče stajala skupocjena šuma. Stvorene su mnoge enklave
i prouzrokovani mnogi sporovi.


Pri svemu su ovome politički i lični interesi bili vazda jači, te su
pozitivne propise šum. znanosti i racionalnog gospodarenja bacali u pozadinu.
U mnogo su slučajeva šumskoj privredi oteti cijeli kompleksi od
strane neobuzdanih i nerazumnih stočarskih špekulanata, kojima ni vlast
nije mogla stati na put.


Na ove pašnjake izgone se najčešće volovi, dok su polja zatvorena,
a iza kosidbe najviše sitna stoka, koja se dogoni ili sa susjednih staja


SI. 6. Bujan pašnjak na Bitovnji planini, gdje bukve iščezavaju.


ili izravno iz sela. I na ovim pašnjacima postoje pojedine čobanske kolibe.
Prema načinu postajanja ima i medu ovim pašnjacima golih i šumom
obraslih.


Svuda gdjegod su vodene sječe u većem stilu, a sječine nisu blagovremeno
pošumljene, pojavljuju se prohtjevi za pašom. Kao žalosni primjeri
ovakovog gospodarenja mogu se navesti mnogi slučajevi gdje su
god velike firme radile, kao što je to u području Krivaje (Š. u. Olovo), u
Ugarskim vrelima i u Potajnici (Š. u. Turbe), Lužnica i Botin (Š. u. Zavidovići),
a i Igman (Š. u. Ilidža) i Kruščica (Š. u. Vitez), koje su u državnoj
režiji iskorištene itd.


Završiti ovo poglavlje, a ne spomenuti još i naše najveće i ničim
neograničene pašnjake (sve naše šume), ne bi moglo naći opravdanja kod
onih, kojima su naše prilike poznate, pa ćemo zato i o tome reći koju
riječ.


Počevši iz najnižih nizina pa sve do najviših visova šume se iskorišćuju
kao pašnjaci. Sa svih navedenih vrsta pašnjaka zalazi blago svuda


372
ŠUMARSKI LIST 7/1938 str. 29     <-- 29 -->        PDF

u šume na pašu i time je najuže vezan način gospodarenja za bazu, koju
smo postavili za planinsko gospodarenje i prema kojoj smo okarakterisali
naše planine i pl. pašnjake.


Samo povodom ovoga nesređenog stanja mogao je i g. Ing. Popović
da sve pašnjake nazove šumskim pašnjacima, premda za to ne može
naći stvarne podloge kao ni u narodu razumijevanja.


Narod je u to upućen i prema tome uvijek postupa, ali ne može
da daje tome tačnu i strogu definiciju, kao što je to slučaj i kod mnogih
drugih pojmova. Svaki stočar tačno zna razliku između pojedinih pašnjaka.
Strogo ih razlikuje po geografskom položaju i po načinu iskorišćavanja,
te ih nikad neće uzeti jedinstveno pod naziv »šumski pašnjaci«,
kako to g. ing. Popović navodi. Seljak dobro zna, da od sela počinju
mere, zatim slijede šumski i pl. pašnjaci, a u najvišim golim krajevima
su tek planine (suvati) u užem smislu riječi. On strogo vodi računa, na
koji se način pašnjaci iskorišćuju, te budno čuva svoja prava, koja su
skoro na svakom pašnjaku različita. Po tome o jedinstvenom nazivu
»šumski pašnjak« ne može biti ni govora. O tome imamo jasnih primjera
na sve strane u pojedinim gorskim krajevima, ... što su masiv Vraniće,
Vrana, Veleži, Prenja, Cvrsnice, Klekovače, Jedovnika, Uilice, Viduše i
Babe pl., gdje su i po sve tri vrste pašnjaka vidno zastupane, a za koje
svaki stočar tačno zna, u koju kategoriju spadaju.


U našim šumama nema ni najmanje progaline, ni najneznatnijeg
okrajka ili lazine, koja ne bi bila ugažena stopama domaćeg blaga, koje
tuda pase. Blago se svakim danom goni u šume, pa zato u našim prilikama
sve do danas nije bilo moguće razlučiti pašnjake od šuma, jer to
stočaru ne ide u račun, budući da po njegovu shvaćanju šume čine sastavni
dio pašnjaka.


Kod nas su šume bile i sve do danas ostale najveći pašnjaci i prema
tome se s njima gospodarilo — često i vrlo različito, kako to opće ekonomske
prilike zahtijevaju i kako je to narod shvaćao. Ali se je vazda
znalo, u koju kategoriju pojedini pašnjaci spadaju, a tako ih je dijelio
i temeljni otomanski zakon, koji je još i danas na snazi.


Blago je kod nas svu godinu u šumi, ljeti pase slobodno, vrlo često
i bez nadzora, a zimi se hrani brstom, koji mu čoban sa stabala kreše
ili iz lisnika polaže. Ovo je rak rana čitavog šum. gospodarstva, koje
neće moći kročiti naprijed sve dotle, dok se ne uredi pašnjačko pitanje
i ne raščiste pojmovi, koji su najuže vezani za šumsko gospodarenje.


Uvaženi stručnjak na ovome polju Jugowitz u svome poznatom
djelu »Wald und Weide in den Alpen« postavio je načelo »da šuma bez
paše i paša bez šume ne može postojati«. Ja mislim, da ova umna izreka
najbolje odgovara našim prilikama, pa treba da nam bude temeljna tačka
budućem radu.


Résumé. L´auteur traite les différentes tonnes de pâturages montagneux en
Bosnie en connexion avec l´économie forestiere.


373