DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Što se tiče četinjača, njihovo je učešće na Apeninskom poluotoku gotovo neznatno.
One su po A. Philip s on u u vazdazelenom području Mediterana najraširenije. Sastoijine
Pinus Pinea, P. maritima, P. halepensis spadaju u područje klimaksa Quercion
ilicis.


Pinu s nigr a dolazi u Italiji u obim rasama: austriaca i laritio. Pinus nigra


v. austriaca dolazi u centralnim Abruzzama i u sjevernoj Kalabriji, a Pinus nigra v.
laritio u Kalabriji (Sila). Prvi je ograničen na suhe, strme vapnenaste terene; on je
dakle uslovljen edafski . Drugi dolazi u Sili na silikatima, gdje je tlo kiselo (pH
5.5—6). Pratilac su mu acidifilne vrste. Ta se flora bitno razlikuje od flore u ´bukovim i
hrastovim odnosno kestenovim susjednim šumama. Često i tu dolazi Pteridium aquilinum.
Pinu s Heldreichi j var. leuccdermis dolazi na Monte Poll´no. Dolazi iznad
bukve. On znatno podsjeća na limbu u centralnim Alpama. Dolazi na vapnencu.


Abie s alb a dolazi u donjim partijama bukove šume u sjevernim Apeninima,
u Abruzzama i u južnoj Kalabriji. Ona nigdje ne čini granicu šuma. Niska flora liči
na floru Fagetuma. Kiselost tla pH = 4´8—6, većinom 5´2 — ´5´5.


Kako se vidi, autor je razdijelio šums: Apeninskog poluotoka na 4 klimaksna područja.
Prva tri područja jesu:


1. Quercion ilicis. To je zapravo mediteransko područje u užem smislu. Penje
se od mora do 200 m prosječno.
2. Quercion pubescentis nadovezujg, se na Quercion ilicis. On obuhvaća dolinu
Pada i penje se na sjevernom dijelu do 1000 an, . na jugu i do 1200 im. To je s obzirom
na floru submediteransko područje. Ovaj klimaks ima svoj optimalni razvoj u Mediteranu
i odatle zalazi u toplije dijelove Srednje i Zapadne Evrope. Kesten i listopadni
hrastovi tvore sa drugim, sporednijim vrstama, šume koje čine klimaks, a koje s© u
svojem florističkom sastavu podudaraju. Kesten i hrast su dominantne vrste u klimaksu.
3. Fagion silvaticae naslanja se na područje Quercion pubescentis. Ovo područje
čini granicu šuma i to u sjevernim Apeninima kod 1750—1800 m, u srednjim Apeninima
kod 1850—1900 m, a u južnim Apeninima kod 2000 m. U sjevernim Apeninima i u južnoj
Kalabriji dolazi uz bukvu i jela.
Radnji je dodana skica razdiobe Apeninskog poliretoka na pomenuta klimaksna
područja. Ing. Milan Anić.


XL UDRUŽENJA


ZAPISNIK


3. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane dne
15. maja 1938. u Beogradu u zgradi Min. šuma i rudnika.
Prisutni: Predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć, potpretsjednik II. Ing.
Milan Lenarčić, tajnik Ing. Ante P r e m u ž i ć, blagajnik O s k a r D r e m i 1 te
odbornici gg. Ing. : Dr. Josip Bale n, Salih Ojikić, Ivan Juvančić, Josip
Marci ć, Otmar Miklau, BoraNikol´ić, Fran Ravnik.


Spriječeni ispričali su odsutnost bolešću ili neodgodivim poslom gg.: Mila n
Anić, Dr. Petračić Andrija, Stjepan Mikša, Vjenceslav Radošević,
Živoj in Vančetović, a na sjednicu nisu došli gg. odbornici: Nikola
M i I j u š, Ilija Lončar, Ivan S m i 1 a j.


Dnevni red:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.
332
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i tekuć, blagaj. poslovanju.
5. — Rasprava o predlogu podružnice za Vrbasku banovinu u Banjaluci, da se
J. Š. U. ponovno zauzme kod Ministarstva prosvjete za donošenje nove- naknadne
Uredbe o rangu dvogodišnje šumarske škole u Sarajevu, na osnovu koje će apsolventi
te škole moći postići svoje pravo.
6. — Rasprava o promjenama i nadopunama Zakona o lovu od godine 1931. na
osnovu dostave Ministarstva šuma i rudnika od 27. XII. 1937. br. 8306.
7. — Rasprava o radu banovinskih i sreskih odbora za propagandu pošumljavanja
na osnovu predloga Beogradske podružnice J. Š. U. od marta 1938. broj 78/1937.
8. — Rasprava o organizaciji rada Udruženja na propagandi i promicanju interesa
šuma i šumarstva putem svojih pretstavnika i delegata u vijećima Poljoprivrednih
komora i banovinskih i sreskih odbora za propagandu pošumljavanja.
9. — Rasprava o osnivanju i uređenju oporavilišta za šumarske činovnike na
otoiku Mljetu.
10. — Propaganda šumarstva.
11. — Riješenje molbe društva »Prosvjeta« u Sarajevu od 9. marta 1938.
12. — Kretanje članstva Udruženja: a) primanje novih članova redovitih i pomagača,
b) brisanje dosadanjih članova povodom najave istupa ili smrti.
13. — Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara u 8.25 sati sjednicu
pozdravljajući prisutne i saopćavajući prispjele pismene ili brzojavne isprike otsutnih
članova odbora.
2. — Tajnik Ing. Ant e Preanužić , izvješćuje, da je zapisnik druge sjednice
Upravnog odbora održane dne 27. II. 1838. u Zagrebu otisnut u Šumarskom Listu broj
5. za godinu 1938. na stranici 269. do 290., te predlaže — ukoliko su ga prisutna gg.
odbornici pročitali, da se ovjeri, odnosno nadopuni ili ispravi bez ponovnog čitanja ovdje
na sjednici, jer zapisnik imade preko 20 štampanih stranica. Nakon izjave prisutnih
odbornika, da su pročitali zapisnik 2. sjednice iz Šumarskog Lista, odustaje se od
čitanja.
Dr. Baien : Primjećujem na zapisnik, da moja napomena u diskusiji o 5. točki
dnevnoga reda (Reorganizacija državnog preduzeća »Šipada«) — na str. 278. Šumarskog
Lista gore — nije vjerno zabilježena. Ta moja napomena glasila je: »Šteta je,
što nemamo teksta statuta, o kojem se govori. I ranije se i sa strane udruženja i sa
strane drugih nekih šumarskih stručnjaka nastojalo, da dođe do drugih odnosa u tom
državnom preduzeću, no to nije uspjelo. Šipad je preveliko i preglomazno šumsko preduzeće...
«. Molim, da se tako u zapisnik unese, odnosno tako zapisnik ispravi.


Primjetba g. Dr. Balena se usvaja, zapisnik se u tom smislu ispravlja, a jer drugih
primjedaba na zapisnik nema, ovjerovljuju ga na poziv g. predsjednika g. Ing. Marčić
Josip i gosp. Ing. Otmar Miklau.


3. — Tajnik Ing. Ante Premužić čita slijedeći izvještaj o tekućem poslovanju
Udruženja:
a) Ministarstvo šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor saopćilo
je aktom od 28. III. 1938. broj 2413, da je tekst nacrta Uredbe o sanaciji imovnih općina
dostaviloi Udruženju na uvid radi eventualnih primjedaba i prijedloga, a ne radi objelodanjenja
u Šumarskom Listu. Objelodanjeni em nacrta Uredbe u Šumarskom Listu želilo
se dati prilike svima članovima Udruženja, da pomognu upravnom odboru dostavom´
svojih iprimjetbi i prijedloga, a eventualno i opsežnih elaborata, kaok bi stav Udruženja
po tom važnom i teškom pitanju bio zauzet na osnovu pretresa i ocjene mnijenja što


333 .
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

većeg broja članova Udruženja. (Zaključuje se, da se u tom smislu odgovori Ministarstvu
šuma i rudnika!)


b) Gospodin ng. Ljubomir Marković izvijestio je pismom od 18. III. na dopis
Udruženja od 4. III. br. 234, da nije na sjednicama vijeća Poljoprivredne komore u
Skoplju predlagao ni zastupao mišljenja, da poljoprivredni stručnjaci ne bi mogli
biti glavni tajnici komore, nego da ne bude to mjesto isključivo pridržano ni jednoj
struci, pa ni agronomima. Prema tome se može dati odgovor Udruženju jugoslovenskih
agronoma, Glavnoj upravi u Beogradu u smislu zaključka ma prošloj sjednici pod toč.


../.. (Usvaja se!)


c) Postradali naš kolega ing. Ivan Saćer od srca se zahvaljuje Udruženju, što
mu je svojom potporom omogućilo nabavku pisaćeg stroja. »Pisanje — veli — na pisaćem
stroju ispunja mi mnogo vremena, pa Vam se od srca zahvaljujem na zauzimanju,
dobronamjernim i iskrenim uputama i razumijeivanju moje teške sudbine.« Dogovorio
sam se s kolegom Dr. Neidhardtom, da druga Saćera koji puta ovog ljeta posjetimo u
Remetama, te pretresemo s njime teme, koje bi u svrhu propagande šumarstva mogao
obraditi za naše dnevne listove.


d) Đaci, kojima je ove godine podijeljena pripomoć iz stipendijkog fonda Udruženja,
zahvalili su se udruženju pismima uz potvrdu o prijemu potpore.


e) Društvo Jugoslovenskih kulturnih agrotehničara u Pragu molilo je predstavkom
potporu, kojom bi se članovima toga društva omogućila ekskurzija u Dansku. (Ne
usvaja se!)


f) Društvo »Velebno« iz Zagreba »baviještava dopisom od 5. III. 1938., da je
odlučilo podići naseobinu Velebno kod Oštarija na Velebitu iznad Karlobaga na 1000 m
visine, s pozivom na dogovor 15. III. u Zagrebu. Poradi otsutnosti nije tajnik mogao
prisustvovati dogovoru. (Zaključuje se, da se obeća moralna potpora prema mogućnosti
Udruženja!)


g) Českoslovačka akademija zemjedjelska poslala nam je dopisom od 10. III.
brošurui o svojoj organizaciji, mietodama rada i uspjehu, na čemu se sa strane
Udruženja pismeno zahvalilo. (Uzima se na znanje!)


h) Na poziv Udruženja stručne štampe Kraljevine Jugoslavije u Beogradu poslali
smo tri broja Šumarskog Lista za izložbu stručne tehničke i periodičke štampe, koja
će sei održati u Sofiji od 2. do 6. juna 1938. Za Jugoslovenske izlagače izlaganje je
besplatno. (Uzima se na znanje!)


i) Dne 24. III. održan je u prostorijama Udruženja sastanak šumarskih činovnika
iz Zagreba, na kojem se raspravljalo o personalnoj politici Min. Š. i R. i zaključilo, da
se pioizove predsjedništvo Udruženja da poduzme energične korake na nadležnom mjestu,
da se dosadanjim postupcima stane na put. Tajnik i I. potpretsjednik Udruženja Dr.
Petračić prisustvovali su tome sastanku i obavijestili o njem g. predsjednika Dr. ing.
Petrovića, a pisale su o tome sastanku i dnevne novine. Gosp. predsjednik Dr. P e trovi
ć ishodio je po tom audijenciju kod gosp. Ministra šuma i rudnika, pa je delegacija
Udruženja prema zaključku prošle sjednice pod toč. 21. i toč. 9. dne 31. III. o. g.
predala gosp. Ministru predstavku Udruženja u pitanju personalne politike i sanacije
imovnih općina.


j) Gosp. prof. Dr. Petračić podnesao \e kao član delegacije, koja je gosp.
Ministru šuma i rudnika predala dne 31. IUI. predstavku Udruženja o personalnoj politici
Min. šuma i rudnika (Šumarski List god. 1938. str. 285.) ovaj svoj izvještaj:


»Zagreb, 11. svibnja 1938. Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb.


— Čast mi je izvijestiti naslov, da sam dne 31. marta o. g., kao delegat Udruženja,
prisustvovao prigodom predaje predstavke o vođenju personalne politike u šumarskoj
struci i sanaciji imovnih općina gosp. Ministru šuma i rudnika Dr. Dragoljubu
Kujundžiću, kao i prigodom usmene intervencije u istim pitanjima kod Načelnika odje334
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ljenja za vrhovni šumarski nadzor gosp. ing. S. Vučetića i Načelnika za upravu državnih
šuma g. dr. 2. Miletića.


Delegate je predveo gosp. Ministrui predsjednik Udruženja g. dr. Dragoljub Petrović.
On je tom prilikom usmeno obrazložio; već ranije predanu predstavku, dotaknuvši
se pri tome pitanja vođenja personalne politike u Ministarstvu šuma, a naročito
pitanja namještavanja mladih šumarskih inžimjera. Izrazio je želju J. Š. U., da se kod
budućih imenovanja ne gleda ni našto drugo, nego na vrijeme, kad je i sa kakvim
uspjehom molitelj završio šumarske studije.


Gospodin Ministar u svom odgovoru kazao je delegaciji, da posve odobrava stanovište
J. Š. U. Napomenuo je, da bi se u službu imali primati mladi šumarski inžinjeri
zaista po nekom redu, naime po tome, kada i kako su svršili. Da se kod imenovanja,
a napose kod imenovanja 50 mladih šumarskih inžinjera koncem 1937. god., nije pridržalo
toga pravila, krivnja leži na mladim apsolventima, koji su slali k njemu svoje
rođake i narodne poslanike, a on da je, kao politički čovjek, morao o takvim intervencijama
voditi računa. Gosp. Ministar je nadalje rekao delegaciji da je u ovome pogledu
potrebno uputiti mlade drugove, da se u buduće ne služe ovakovim intervencijama, pa
će se postavljanja vršiti po stalnom redu.


U pogledu novih postavljanja, predviđenih od Odjeljenja za vrhovni šumarski
n?dzor, iz´avio je gosp. Ministar, da je predviđeno, da se ta postavljenja izvrše u smislu
zahtjeva J. Š. U.


Načelnik g. dr. Ž. Miletić izjavio je delegaciji, da je u pogledu zadnjeg imenovanja
mlađih šumarskih inžinjera predložio na imenovanje sve starije apsolvente, te da na
njemu ne leži krivnja, zašto nisu svi iz njegovog prijedloga imenovani.


U pogledu upozorenja navedenog u predstavci, kako nije po službu korisno, da
se šumarski činovnici često premještavaju, a napose na takove položaje, gdje trebaju
da se duže \ remena upoznavaju sa odnosnim prilikama, izjavio je g. Načelnik ing. S.
Vuč´etić, da svaki šumar mora znati svaku stručnu administraciju u zemlji.


Na primjetbu u predstavci, da mnogi kolege često po više godina ne napreduju
u grupama, makar su za to postigli zakonsku mogućnost, izjavio je gosp. Načelnik
Vučetić, da u jednom uredu može biti samo jedan general, koji zapovijeda. Ako je koji
činovnik u iscoj grupi sa šefom, taj obično neće da radi. Nije nam gosp. načelnik dao
razjašnjenja, zašto mnogi niži činovnici nisu napredovali u grupama, odnosno zašto su
jedni napredovali, a drugi nisu. Gosp. Načelnik je izjavio, da se često dešava, da činovnici
koji su po službenoj potrebi premješte;ii! raznim puteviima ishode, da do takvog
premještenja ne dođe. Državna potreba traži, da se prazna mjeta popunjavaju, pa se
zbog toiga vrše premještenja. U vezi s time naveo je g. Načelnik, da razlozi Udruženja
u ovom pravcu nisu u cijelosti opravdani, što više da zauzimanje Udruženja u ovom
pravcu ima neke vrste demagoški karakter. Međutim Odboru J. Š. U. je dobro poznato,
da se potunja izjava g. Načelnika Vučetića ne može nič^m opravdati.


U pogledu imovnih općina čast mi je izvijestiti slijedeće:
Predstavka Udruženja u pitanju imovnih općina nije b´la ranije predana od strane
gcsp. predsjednika gosp. Ministru :šuma, nego mu ju je istom ipredala delegacija. Bilo bi
međutim potrebno, da je ta predstavka bila ranije predana, jer je sadržavala zahtjeve o
hitnim mjerama, koji su imali vezu sa finansijskim zakonom ovogodišnjeg budžeta.
Prema tome gosp. Ministar nije bio ranije upućen o svrsi dolaska delegacije u pogledu
imovnih općina.
Dobio sam utisak, da je Gospodin Ministar držao, kao da delegacija dolazi intervenirati,
kako bi Uredba o sanaciji imovnih općina što prije bila donesena, jer je izjavio,
da se ona nalazi pred Komitetom ministara, te da će tamo biti riješena. Na primjetbu


g. ing. Smilaja, da se bez osjetljive finansijske pomoći od strane države ne mogu
335
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 38     <-- 38 -->        PDF

imovne općine sanirati, odgovorio je g. Ministar, da se baš. radi na tome, da država


pomogne.


Na zamolbu delegata, da bi se osoblje imovnih općina prevelo na državni proračun,
nije gosp. Ministar dao nikakav odgovor. Delegati, koji služe kod imovnih općina,
obrazložili su g. Ministru teško stanje tih ustanova, a naročito u poigledu plaćanja aktivnog
i penzionog osoblja, te izrazili mišljenje, da bi se davanjem subvencija imovnim
općinama kroz izvjesno vrijeme mnogo pomoglo sanaciji u tim ustanovama. Gosp. Ministar
je na to odgovorio, da je u ovome pogledu najveća poteškoća baš u tome, što
miomentano uopće nema kredita za davanje subvencija.


Iz izjave gosp. Načelnika S. Vučetića u pogledu zahtjeva, da se osoblje imovnih
općina prevede na državni proračun, razabrali su delegati, da u Ministarstvu postoji
namjera, da se osoblje imovnih općina polagano prebacuje u državnu službu. Delegacija
je odatle dobila utisak, da se danas na mjerodavnim mjestima ne radi na tome,
da se osoblje imovnih općina prevede na državni proračun.


Molim naslov da se ovaj moj izvještaj pročita na narednoj sjednici i unese u
zapisnik. Dr. Andrija Petračić, potpredsjednik JŠU.«


Svoje izvještaje dostavila su i oba delegata, koje je Udruženje izaslalo ispred


gg. činovnika kod imovnih općina gg. Ing. Valter Muck i ing. Vlado Majstorović. U


ime naknade putnih troškova isplaćeno je od odobrenih Din. 2.000.— g. Mućku D´n.


617.—, a g. Majstoroviću Din. 500.— iz kase Udruženja.


k) Ministarstvo šuma i rudnika Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor aktom
od 28. III. 1938. broj 2372 izvjestilo je, da je predstavka Udruženja broj 237 od 3. 111.
1938. dostavljena g. Ministru Š. i R. prekasno, kada se više nisu mogli činiti amandmani
u finansijski zakon. Radi se o predstavci Udruženja u vezi sa zaključkom pod točkom
23/a prošle sjednice u pogledu rukovanja sa penzionim fondom činovnika i namještenika
kod imovnih općina (Šumarski List za godinu 1938. str. 289).


1) Kr. Banska uprava Dravske banovine u Ljubljani dostavila je brošuru »Dječji
dan za pogozdovanje« I. i II. dio.


m) Gosp. A. Gettwert, nadšumar u. p. zahvalio se srdačnim pismom na daru, što
smo (Din. 200.—) sabrali između sebe pri svršetku prošle odborske sjednice njemu
za potporu u bijedi. Poradi bijednog stanja toga našeg druga, koji je bio član našeg
Udruženja, dokle je god mogao plaćati članarinu, trebalo bi na ovogodišnjoj skupštini
sabirati dobrovoljne prinose od učesnika, jer mu se ne može dati potpora iz Kereškenjijeve
pripomoćne zaklade, kad joj nije bio član. (Usvaja se, a tajnik će voditi brigu,
da se sabiranje provede!)


o) »Der deutsche Forstwirt« (Bremen) dostavio je prospekt za šumarsku ekskurziju
u Ameriku za vrijeme od 6. aprila do 8. maja 1938. Trošak za put bio bi 1231 njemačka
marka (oko Din. 18.500.—). Nije bilo prilike da to pravovremeno oglasimo u
Šumarskom Listu.


o) Na zamolbu Udruženja šumarskih zvaničnika od 28. II. 1938. broj 190 dostavili
smo im prepis naše predstavke za sanaciju imovnih općina, da se njom posluže u
svojoj akciji.


p) Udruženje za puteve Savske banovine dostavilo je svoj program rada cd


24. II. 1938. broj 116.
r) Sekcija Zagreb Udruženja Jugoslov. agronoma uputila je poziv na svoju
godišnju skupštinu dne 6. III. 1938. Poradi odsustva tajnika nije isti mogao prisustvovati,
pa je osobno ispričao Udruženje gosp. predsjedniku Dru. Kvakanu.


s) Na zamolbu člana Udruženja g. Dr. Ing. Zlatka Vajde poslate su mu slike i
knjige sa podacima za predavanje, što će ga na zamolbu g.g. profesora Visoke šumarske
škole u Eberswaldu održati o šumama i šumarstvu u Jugoslaviji pred tamošnjim pro


336
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 39     <-- 39 -->        PDF

fesorskim zborom i studentima prigodom svojega boravka tamo povodom naučnog putovanja
po Njemačkoj. (Uzima se na znanje!)


š) Beogradska podružnica J. Š. U. dostavila je izvještaj o svojem godišnjem
radu i konačni detaljni račun o stanju svoje imovine. (Pročitani podnesi uzimaju se na
znanje!).


i) Skopska podružnica J. Š. U. šalje brzojavni pozdrav sa svoje glavne godišnje
skupštine u Skopljui dne 14. V. 1938. — »Šumari skopske podružnice sa svoje godišnje
skupštine pozdravljaju svoju maticu. Predsjednik Ing. Ojoković.«


u) Srpsko poljoprivredno društvo u Beogradu dostavilo je svoj izvještaj o radu
upravnog odbora u godini 1937., a na godišnjoj skupštini toga društva u Beogradu zastupao
je otsutnog predsjednika Udruženja član g. ing. S m i 1 j a n i ć.


v) Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi pristupio je uplatom članarine od Din.
100.— član Udruženja Ing. Humbert Madiraca.


z) Ooisp. Ing. Aleksandar P a nov, darovao je Kereškenjijevoj zakladi Din.
36.— što ih je imao od Udruženja primiti na ime honorara za nekrolog pokojnom drugu
Aleksandru Nikiforovu u Šumarskom Listu broj 3—4—1938.


ž) Gospoda činovnici Ministarstva šuma i rudnika dostavili su u svrhu povećanja
Kereškenjijeve zaklade Din, 590.—, što su ih između sebe sabrali umjesto vijenca
na odar pok. inspektoru Min. Š. i R. u p. Manojlu Divjaku.


dž) Gosp. Ing. Milan Lenarčić darovao je za fond za osnivanje oporavilišta na
Mljetu Din. 330.—, što ih je imao primiti iz blagajne udruženja u ime putnog troška
za dolazak na sjednicu Upravnog odbora.


4. — Blagajnik Oska r Dremi l izvješćuje o stanju imovine i blagajničkom
poslovanju: Gotovina u blagajni Din. 10.081,85; imovina u efektima Din. 610.197,80;
stanje fondova je od prošle sjednice nepromijenjemoi, osim što Kereškenjijeva zaklada
iznoi Din. 50.059.04, a fond za oporavilište šumara na Mljetu Din. 330.—.
Uplat a članarine : Na prošloj sjednici Upravnog odbora održanoj dne 27.
februara 1938. izvjestio je gosp. tajnik pod toč. 3. slova a) o uplati stare dužne članarine
i naveo, da se opravdano može nadati, da će se dugovina uplaćivati u većoj mjeri iza
primanja prinadležnosti, nu ta se nada, nažalost, nije ispunila, jer od to doba pa do
danas unišlo je na račun dužne članarine (starog duga, iskaz br. 1040-1937.) samo
Din. 400.—


Koncem marta i počtekom aprila o. g. odaslane su opomene onima članovima,
koji duguju pargodišnju članarinu, a tokom ovog mjeseca poslat će se opomene svima,
koji nisu uplatili članarinu u prvoj četvrti ove godine, ikako je po pravilima određeno
za uplatu članarine.


Poismrtna pomoć: Broj članova nije se promijenio, imade ih 44 i doprinos od
Din. 2.200.— uložen je kod Drž. hipotekarne banke.


5. — Na ponovnu zamolbbu Podružnice za Vrbasku banovinu od 13. III. 1938.
broj 88, da se Udruženje zauzme na nadleženim mjestima, da se što prije donese nova
uredba o rangu stručnih škola, kako bi apsolventi bivše dvogodišnje šumarske škole
u Sarajevu mogli biti zadovoljni u svojem traženju glede unapređenja, zaključuje se
nakon diskusije, da se od bosanskih Direkcija šuma zatraže podaci o točnom broju sada
još živih takovih apsolvenata, a zatim da se uputi predstavka Ministarstvu šumarudnika i Ministarstvu prosvjete u smislu predloga podružnice.
6. — Rasprava o promjenama i nadopunama ...... o lovu
od god. 1931. —. Tajnik čita poziv Ministarstva šuma i rudnika, Odjeljenja za vrhovni
šumarski nadzor od 27. XII. 1937. broj 8306, da Udruženje saopći svoje primjedbe na
prijedloge Kr. banske uprave Dravske banovine za promjenu Zakona o lovu, odnosno
da stavi eventualno i druge svoje predloge za promjenu i nadopunu toga zakona.
Ujedno saopcuje, da je od Saveza lovačkih udruženja Savske banovine u Zagrebu
337
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 40     <-- 40 -->        PDF

zamolio i dobio mišljenje tog Saveza o prijedlozima Banske uprave Dravske banovine,


kako bi i to mišljenje moglo poslužiti za podlogu diskusije na današnjoj sjednici o tom


predmetu.


Dr. Baien : Sa drugima razvijale su se i lovske prilike drugačije u istočnim,
drugačije u zapadnim dijelovima naše države. U istočnim dijelovima razvilo se bilo
regalno, a u zapadnim´ dominalno pravo lova. Različito se stoga razvio i način svršen ja
lova, odnosi ljudi prema lovu, navike i t. d. Prema tome će i mišljenja o novom našem
lovskom zakonu biti u raznim dijelovima države različita. Bilo bi prema tome uputno,
da Udruženje najprije prikupi od svojih članova mišljenja i podatke sa sviju strana.
Prekratak je rok, pa bi trebalo od Ministarstva šuma i rudnika zatražiti produljenje,
da se može dati prijedlog svestrano obrađen.


Ing. Miklau : Neka se obrati na podružnice, da se stave u vezu s lovcima i


lovskim referentima i dostave središnjici izgrađena mišljenja s obrazloženjem.


Zaključuje se postupiti u smislu prednjih predloga Dra Balena i ing. Miläaua.


7. i 8. — Na prijedlog predsjednika Dra. Dragoljuba Petrovića raspravlja
se o točki 7. i 8. dnevnog reda ujedno.
Tajnik Ing . Premuži ć obrazlaže, što je bio glavni povod, da se na dnevni


red ove sjednice stavilo raspravljanje o zastupanju J. Š. U. putem delegata u vijećima
Poljoprivrednih komora i u banovinskim te sreskim odborima za propagandu pošumljavanja.
Delegati Udruženja u svim tim tijelima zastupaju Udruženje kao jedno tijelo.
Neprilično bi bilo, a i štetno bi bilo, da delegati u jednom vijeću ili odboru zastupaju
u istom pitanju jedno mišljenje, a u drugom vijeću ili odboru drukčije ili suprotno. To
bi se moglo dogoditi, ako delegati ne bi bili sa strane Udruženja pravodobno obaviješteni
o stanovištu Udruženja o glavnim pitanjima. Već kod odbora za propagandu
pošumljavanja trebalo bi preciznije odrediti stav Udruženja već poradi toga, što će
jamačno mnogi delegat i sam tražiti od Udruženja upute ili direktive za svoje djelovanje
u ime Udruženja. Biti će tada potrebno, da predsjednik s tajnikom daju hitne odgovore,
prije no što bi se mogla sazvati sjednica Upravnog odbora. Mi imamo glasilo Udruženja
Šumarski List. U formi članaka u glasilu trebalo bi obrađivati pojedina aktuelna pitanja,


kako je primjerice došlo do studije g. Ing. Perušića o oporezovanju šuma i šumskih
zemljišta. Diskusiji na odborskim sjednicama trebalo bi podvrgavati i članke poput
onoga gosp. Ing. Krstića: »Naše ekspresne šume sa gledišta narodne privrede« u broju


5. od ove godine ili moj članak u prvom broju god. 1937.: »iRiješavanje kraškog pitanja
na seljačkoj osnovici«, i t. d., kad se iznose neki novi pogledi na pitanja, koja su stara
i uvijek aktuelna. Ocjenom tih novih mišljenja ili poticanjem, da se pitanja u glasilu ne
skidaju s dnevnog reda, dok se kritikom nazori ne pročiste, dato bi se valjda našim
delegatima barem najnužnije direktive Udruženja ili barem tadanjeg Upravnog njegovog
odbora. Sabralo bi se tako obilje gradiva i za raspravljanje na godišnjim skupštinama,
a i diskusije bi skupštinske oživile. Još su širi i svestraniji zadaci djelovanja Udruženja
putem delegata u Poljoprivrednim1 komorama.
Dr. Bal en: Od podružnica J. Š. U., naših delegata u Poljoprivrednim komorama,
pa od gg. šefova ´šum. odsjeka pri Kr. banskim upravama trebalo bi zatražiti mišljenje i
prijedloge za akcije i aktuelne probleme u pojedinim tim tijelima, da se, kako pr ispi ju,
na odborskfen sjedniama pretresu i donesu zaključci.


Ing . Miklau : Nije zgodnioi vezati delegate preciznim direktivama. Neka nas
oni izvještavaju o važnijim pitanjima, a Upravni će odbor odgovarati, gdje bude potreba.
Središnjica može stajati u vezi s delegatima u Poljoprivrednim komorama, a podružnice
s delegatima u Banovinskim odborima za propagandu pošumljavanja; delegati u sreskim
odborima za pošumljavanje da budu u vezi s podružnicama i delegatima o odnosnom
banovinskom odboru.


338
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Dr. Petrović : Udruženje treba intimniju vezu se delegatima, ali se ne može
neposredno sporazumijevati o svakom pitanju. Stoga treba pozvati delegate, da prema
prilikama, gdje su, dostave svoj program rada, pa će se na sjednicama ti programi
pretresti i delegatima dostaviti mišljenje i primjetbe Upravnog odbora. (Usvaja se
prijedlog predsjednika Dra. Petrovića!)


9. — Osnivanje oporavilišta za šum1, činovnike na Mljetu.
Tajnik izvještava, da je poradi okupiranosti službenim poslom, naročito u vezi s organizacijom
i ipribiranjem grade za šumarski dio izložbe Jadranske straže — Oblasnog
odhoJa u Zagrebu, mogao svršiti tek kopiju nacrta samostana na Mljetu, a razrađuje
opširnije obrazloženje, koje će se moći za kraće vrijeme ipak dostaviti Ministarstvu
Š. i R. na odluku.
Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović saopćava, da je vodio predhodne
razgovore o mogućim osnovicama za preuzimanje zgrade za oporavilište i poziva
tajnika i g. Ing. Miklaua, da za narednu sjednicu obrade komerijalnu bazu toga posla
prema zaključku na prošloj sjednici.


Ing. Premužić : Predlažem, da se slijedeća sjednica održi na Mljetu, kad
se nije o Uskrsu moglo tamo zbog nevremena. Držim, da je potreban neposredan utisak
i pregled prilika na Mljetu svakom od odbornika, jer je prijedlog, s kojim će Upravni
odbor izaći pred ovogodišnju glavnu skupštinu vrlo važan i odgovoran. (Nakon diskusije
ovlašćuje se gosp. Predsjednika, da prema prilikama sazove slijedeću sjednicu na Mljet.)


10. — Propaganda šumarstva. — a) Tajnik Ing. A. Premužić iznosi
mišljenje, da bi naročito sada, kad su ili već u djelovanju ili će se osnovati mnogi odbori
za propagandu pošumljavanja, vrlo dobro došle posebne upute za održavanje »dječjeg
dana«, jer šumarski stručnjak ne može svuda i svagdje biti na pomoć učiteljima ili
članovima odbora, koji nisu u šumarstvioi potanje upućeni. U tu svrhu da bi bilo vrlo
dobro upotrebiti ediciju Kr. banske uprave u Ljubljani »Dječji dan za pogozdovanje«
I. i II. dio od gosp. Ing. Novaka. Zaključuje se, da se zatraži dozvola za to od autora
gosp. Novaka, a po tom da gosp..Ing. Ravnik priredi to djelce za upotrebu u krajevima
izvan Dravske banovine^ pa da se otiska kao brošura u većem broju primjeraka, priložiŠumarskom Listu za članove Udruženja, a inače kao propagandni materijal razašalje
putem podružnica odnosno Banskih uprava osnovnim školama i odborima za propagandu
pošumljavanja.
b) Tajnik čita referat g. Ing. Ž. Vančetovića, što ga je izradio prema zaključku
prošle sjednice toč. 20. o prijedlogu g. Ing. Konstantina Mazanka za osnivanje »Društava
prijatelja šuma« diljem čitave države. U svom referatu predlaže gosp. Vančetovać:


»1.) Da se referat o prapagandi šumarstva i pravila »Društva prijatelja šuma«,


po odobrenju g. ing. Mazanka, dostave Ministarstvu šuma i rudnika, da ono iz istih


iscrpi sve ono, što je potrebno za sastav Poslovnika odbora za pošumjjavanje i za


Uputstva za propagandni rad.


Osnivanje organizacija »Društva prijatelja šuma« u mjestima, gdje već postoje


Odbori za propagandu pošumljvanja i čuvanja šuma, nalazim, da nema mesta, jer bi u


obe organizaije morala da budu zastupljena ista lica, naročito u mestima sa malim


brojem stanovnika, a reorganizacijom rečenih odbora i zasnivanjiem njihovog rada na


široj osnovi, nalazim, da će se postići isti cilj, za kojim ide i g. inž. Mazanko.


2.) da se prepis referata zadrži za arhivu J. Š. U. da bi se u slučaju izdavanja
propagandnih slika i plakata upotrebile izvesne krilatice iz istog.


3.) Da se gosp. inž. Mazanku da moralna podrška za pisanje knjige »Za mlade


prijatelje šuma«, koju je voljan napisati, s tim, da se ista oštampa u Šumarskom Listu.


i izda u vidu brošure, u koliko J. Š. U. bude našlo, da ista može korisno poslužiti


namenjenom cilju.«


339
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Zaključuje se, da se postupi po gornjim prijedlozima g. Ing. Vančetoviča, a svojedobno
da se prema prilikama zamoli i Ministarstvo šuma i rudnika da potpomogne
izdavanje knjige »Za mlade prijatelje šuma«.


c.) U vezi sa dopisom uredništva »Gozdarskog Vemika« od 25. I. 1938. zaključuje
se, da se uredništvu toga časopisa šalje naše glasilo Šumarski List u zamjenu, a da se
urednika Šumarskog Lista upozna sa željom »Gozdarskog Vesnika«, da mu se, sporazumno
s autorima, dostavljaju članci, koji se bilo iz kojih razloga ne mogu donesti u
Šumarskom Listu, a odgovarali bi smjeru i načinu pisanja »Gozdarskog Vesnika«.


11. — Povodom molbe društva »Prosvjeta« u Sarajevu od 9. III. 1938. za besplatnu
dostavu Šumarskog Lista zaključuje se pozvati društvo »Prosvjeta«, da postane član
J. Š. U.
12. — Za nove redovite članove Udruženja primljeni su gg: Ing. Ljuji ć M i o-
drag, čin. pripravnik Direkcije šuma čačak; Ing. Mufti ć Halid, šum. inžinjer Kr.
banske uprave Zagreb; Ing. Bjegovi ć Dušan , čin. pripravnik Dir. šuma Zagreb;
Ing. Oreščanin Dušan, šum. inžinjer Dir. šuma Zagreb; Ing. Schank Johan,
čin. pripravnik Dir. šuma Sarajevo; Ing. Bastijanči ć Ivica , čin. pripravnik sreskog
načelstva, Lokve; Ing. Man z Eduard , šum. inženjer Dir. šuma Sušak; Ing.
Zavodnik Eugen, šum. inžinjer, Dorljin; Ing. Kučić Vil im, šum. inženjer,
Skrad; Ing. Krstanović Ratko, šum. inžinjer »Šipada«, Oštrelj; Ing. Naglić
Vjekoslav, honorar, službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Pavić Mirko, čin.
pripravnik Dir. šuma Banjaluka; Ing. P o le d i ca Dušan , čin. pripravnik Dir. šuma
Banjaluka; Ing. Manči ć Vel i mir , čin. pripravnik Dir. šuma Banjaluka; Ing. M i 1 ovanović
M ili vo je, hon. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Aleksić Velim
i r, čin. pripr. Dir. šuma Banjaluka; Ing. Belo ni n Nikola, hon. službenik Dir.
šuma Banjaluka; Ing. Bir t Vjekoslav , honor. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing.
Kosanović Borislav, honor. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Špoljarić
Vladimir, honor. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Ivančević Ra divo je.
šum. pristav Banjaluka; Ing. Hvorosti n Vladimir , honor. službenik Dir. šuma
Banjaluka; Ing. Be carevi ć D i m i t r i j e, v. d. sres. šum. referenta, Bos. Petrovac;
Ing. Škurko Viktor, hon. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Korali no vić
Dragutin, honor. službenik Dir. šuma Banjaluka; Ing. Peleš Teodor, čin. priprav.
Dir. šuma Banjaluka; Marjanovi ć Stjepan , podšumar Šum. uprave Teslić;
Ing. Kostić Met odi je, sreski šum. referent, Devdelija; Ing. Durman Sava,


šum. inžinjer, Zagreb.


Za novog člana pomagača primljen je g. Teodo r Tranger , stud. forest,
Zagreb.


Istupio: Todorovi ć Dušan , tehnič. manipul. šum. uprave Priština.


Smrću su prestali biti članovi : D i v j a k M a n o j 1 o, šum. inspektor u. p. Beograd ;


Ivanović Rado nj a, šum. uprava Uzice.


13. — E v e n t u a 1 i j a :
a) Ovogodišnja glavna skupština J. Š. U. Nakon diskusije zaključuje se:


1. Da se ovogodišnja glavna skupština J. Š. U. održi 2. i 3. oktobra u Vinkovcima
sa stručnom ekskurzijom iza toga.
2. Da se Uprava Udruženja poštara, da se za skupštinu prirede i održe tri predavanja:
o lokalnim šumskogospodarskim prilikama i problemima (obrada po stručnjaku,
koga odrede gg. kolege obiju Direkcija šuma u Vinkovcima), zatim o bilansiranju u
šumskom gazdinstvu te o pogledima na tehnološku preradu drva danas.
3. Za slijedeću sjednicu Upravnog odbora imaju se prirediti svi potrebiti izvještaji
o društvenom poslovanju sa zaključnim računima a za održanje godišnje skupštine
pribrati sve podatke potrebne za sastav dnevnog reda, održanja same skupštine, ekskur340