DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 29     <-- 29 -->        PDF

svoj srez i više srezova, da bi se mogao uvjeriti, da li se pojedini šumovlasnik pridržava
propisa zakona o šumama odnosno zakona o općinama, ako nema pomoćnog
tehničkog osoblja, da bi mogla vlast da postupa po odredbi iz § 166 z. š. Ne može!


1) Kako će odsijek za šumarstvo zavesti strogu kontrolu nad radom krivičnih i
izvršnih organa u pogledu brze i efikasne primjene sankcija, kad on za to nije nadležan,
a radi* se u prvom redu o tom, da se postavi potreban broj osoblja kod sreskih načelstava,
koje će u kancelariji otpravljati i na terenu izvršavati odluke vlasti i prisilno
naplaćivati drž. porez i općinski prirez, a ona dobra stara ustanova, da se t. zv. šumskim
egzekutorima daje do 30% od naplaćene šumske odštete, ukinuta je. Zna se, zašto
je to ukinuto odnosno zašto se ne uvodi. Političari bi izgubili jako »uporište« u narodu.


rn) Pobliže je trebalo vlastima objasniti, koje su te šume, od čijeg opstanka zavise
vitalni interesi naroda i države. Raspisa o sačuvanju šuma ima dosta, ali su bez efekta.
Sačuvanje šuma primarni je naš posao, ali nije samo naš nego i faktora van nas. Naša
je tehnička organizacija. Mi smo inženjeri. Treba i novaca. Računajmo. Nastojmo izvršiti
koordinaciju svih akcija i radova u tom pravcu.


Ministarstvo bi trebalo da pojedinačno sa svakim odsjekom za šumarstvo i
sporazumno sa upravnim odjelenjem odnosno sa riimistarstvom unutrašnjih poslova
izradi valjani generalni plan, koji mora uspjeti. Na tom treba da rade prvoklasni stručnjaci
i dobri poznavaoci naše uprave i života naroda. Za to treba nekoliko mjeseci rada.


Počnimoi sa onim sistemom, kako ga je na kongresu u Novom Sadu predložio
inž. A. Perušić, tako da za 10—20 godina smirimo naše šume. Istovremeno preparirajmo
duhove putem dobro organizovane štampe.


..


PROPAGANDNI LETAK PRIMORSKE BANOVINE.


U svrhu propagande pošumljavanja izdala je Kr. banska uprava Primorske banovine
ovih dana ovaj letak:


Deset šumskih zapovjedi.


I.
Vjeruj, da je svaka stablo, svaka šuma posrednik između zemlje i neba; gdje
ovoga posrednika nema, obraća se i najplodnija zemlja u pustoš.


II.
Nikada ne spominji šume ni gaja bez svoga nastojanja, da se nekorisno grmlje
obrati u šumu na korist tvoju i opću.


III.
Sjeti se čovječe, da šuma daje najhitnije potrebe tvarne životu, da je ona usko
spojena sa tvojim životom od poroda do groba, da tvoje dobro stanje ovisi o napretku
šume´.


IV.
Poštuj šumu i njezine gajitelje i čuvare. Sadi šumu i štedi je za svoju djecu, pa
će biti bolje tebi i tvojim potomcima.


V.
Ne ubij ni jedne ptice ni životinje, koja se hrani škodljivom gamadi, a poučavaj
svoju djecu, da upoznaju sve životinje šumi štetne i šumi korisne, pa da tamane prve,.
a čuvaju druge.


327