DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 88     <-- 88 -->        PDF

sa svim pravima i dužnostima, koje ima državno ukazno odnosno neukazno šumarskoosoblje.
«
Iz 2. redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Predsjednik: Tajnik:
Dr. Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante Premužić, v. r.


b) Gosp. prof. Dr. B a Ie m predlaže, da se upita, šta jö sa Uredbom o turizmu i
s pravilnicima s time u vezi, pa da se zatraže projekti na pretres i primjedbe.
(Usvaja se!).


Odavanje počasti preminulim drugovima članovima J. Š. U.


Predsjednik Dr. Ing. Dragoljub Petrović: Sa žalošću konstatujem, da
nam je iz redova udruženja nemila smrt pograbila opet lijepu kitu vrlih drugova, a
među njima i dugogodišnjeg člana Glavne uprave i osnivača i predsjednika Sarajevske
podružnice Ing. Bogdan a Babica . Odajmo počast minutom šutnje uspomenama
na naše drugove i pokojne članove J. Š. U.: Dr. Ant e Bauer , nadbiskup, Zagreb;
Hof man Ivan, sres. šum. referent, Gnjilane; Cižek Josip, šum. savjetnik,
Valpovo, Lach Gustav, šum. savjetnik, Bjelovar; Šejbal Antun, šum. savjetnik,
Banjaluka; Marino de Bona, šum. insp. u p., Dubrovnik; Ing. Babić
Bogdan, šum. direktor, Sarajevo; Ante Baličević, šum. nadsavjet. u m.,
Bjelovar.


Po minuti šutnje kliče predsjednik uz prihvat sviju članova Upravnog odbora:
»Slava našim pokojnim drugovima i la hica im bila zemlja!«
U 21 Vi sati zaključuje predsjednik Dr. Petrović sjednicu.


Predsjednik: Tajnik:
Dr. ing. Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante Premužić, v. r.


SKUPŠTINA PODRUŽNICE JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA
BEOGRAD


Beogradska Podružnica jugoslovenskog šumarskog udruženja održaće svoju VIII.
redovnu glavnu skupštinu na dan 8 maja 1938 godine u Beogradu u Biblioteci Ministarstva
šuma i rudnika sa ovim dnevnim redom:


1) Otvaranje skupštine u 9 časova,
2) Predavanje,
3) Izvještaj Upravnog odbora Podružnice,


a) Izveštaj sekretara,
b) Izveštaj blagajnika,
4) Izveštaj Nadzornog odbora, te davanje razrešnice Upravnom i Nadzornom


odboru Potdružnice,
5) Pitanje i predloži,
6) Eventualije.


Sekretar: Predsednik:
I n g. B o g i č e v i ć Ing. Sarnavka


GODIŠNJA GLAVNA SKUPŠTINA SKOPSKE PODRUŽNICE J. Š. U.


Na sjednici Upravnog odbora Skopske podružnice J. Š. U. od 1. IV. zaključeno
je, da se Glavna godišnja skupština Skopske podružnice održi u Skoplju 14. V. 1938.
godine.


Dnevni red skupštine dostaviće se naknadno.
Za Upravni odbor
Tajnik : Predsj ednik :
I n g. L j u b o m i r S p a s i ć v. r. I n g. G j o k o v ić v, r


290