DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 69     <-- 69 -->        PDF

pomoći u tom poslu, pa je dosada i ušlo Din. 1620.— od tih starih članarina, a opravdana
je nada, da će se dugovine uplaćivati povodom ove akcije i u većoj mjeri već
tekom narednih dana mjeseca marta iza primanja prinadležnosti za taj mjesec.


b) Prema zaključku prošle sjednice pod toč. 12. zatraženi su od Direkcija šuma


imovnih općina te od Kr. Banskih uprava sviju banovina predstavke i data, što su


ih upućivali Ministarstvu šuma i rudnika i drugim nadleštvima u pitanju oporezovanja


šuma i šumskih zemljišta. Stigli su odgovori od sviju tih nadleštava. Banske uprave


nisu u tom pitanju ništa samostalno poduzimale, a Direkcije šuma imovnih općina


dostavile su svoj materijal, koji je po tom u smislu toga zaključka dostavljen odborniku


gosp. Ing. Otmari u Miklau , da se tim materijalom posluži pri izradi svoga refe


rata u vezi sa točkom 8. dnevnoga reda današnje sjednice.


c) Rodbina našeg preminulog člana gosp. V i 1 i m a D o j k o v i ć a dostavila je
iz njegove ostavštine slijedeće knjige za društvenu knjižnicu: 1) Preuss A., Das Flintenschiessen,
2) Hufnagl: Praktische Forsteinrichtung, 3) Hufnagel: Die Betriebsenrichtung
in kleinen Wäldern insbesondere in Gemeinde- und Genossenschaftswäldern,
4) Gorjanović, Morfologijske i hidrografske prilike prapornih predjela Srijema te pograničnih
česti županije srijemske, 5) Riebel, Die Wertermittlung der Obstbäume und
-anderer Einzelbäume. 6) Weber, Nochmals die Gross-Hessische Staatsforstwirtschaft,
7) Floerickc, Forscherfahrt in Feindesland, 8) Anleitung zur Waldewertrechnung, 9)
Eisenmenger, Die Wildschadenermittlung i 10) Kantz, Schutzwald (Forst und wasserwirtschaftliche
Gedanken) — Knjige su unesene u katalog društvene knjižnice, a daro


vateljima je izražena u ime udruženja srdačna zahvala.


d) Gosp. prof. .1. Plančić poklonio je jedan primjerak svoje knjige »Ondatra


(Bizamski štakor)« za biblioteku udruženja, pa je knjiga unesena u katalog pod brojem


1658, a darovatelju je izražena srdačna zahvala.


e) U vezi sa zapisnikom 1. sjednice od 5. ... toč. 3/r. izvješćuje se, da


je tvrtka Kastannienwerke, Münster (Westf.) iz Njemačke naknadila naš trošak za


´nabavu i otpremu 5 kg. divljeg kestena u potpunosti, no nakon podmirenja raznih pri


stojbi povratilo se natrag u blagajnu u gotovom Din. 50.— (Prima se na znanje, jer


je udruženje u našem interesu bilo spremno podnesti sav trošak od Din. 80.—).


f) Potpredsjednik ing. S e v n i k i tajnik ing. T a v č a r sa više članova Ljubljan


ske podružnice .1. Š. U. prisustvovali su na poziv ljubljanske sekcije Udruženja jugo


slovenskih inžinjera i arhitekata otkriću spomenika, što ga je spomenuta sekcija pred


zgradom tehničkog fakulteta univerze u Ljubljani podigla Josip u R e s s 1 u. izumi


telju vijka (propelera) za brodove, a povodom 80 godišnjice njegove smrti. Josip Ressl


živio je i djelovao kao šumar među Slovencima, pa mu i tijelo počiva u Ljubljani. Pred


stavnici Ljubljanske podružnice položili su prigodom te intimne svečanosti pod spome


nikom vijenac s natpisom »Slavnom izumitelju gozdarju 21. XI. 1937. Jugoslovensko


šumarsko udruženje«. (Uzima se na znanje uz poklik: Slava šumaru


i z u m i t e 1 j u J o s i p u R e s s 1 u !).


g) Prigodom pogreba 12. II. 1938. člana upravnog odbora J. Š. U. Ing. Bogdan a


Babica , šefa Direkcije šuma u Sarajevu zastupao je Udruženje predsjednik Dr. ing.


Dragolju b Petrovi ć položivši na odar pokojnika vijenac u ime Udruženja i


oprostivši se s njime prigodnim govorom. (Uzima se na znanje!).


h) Povodom smrti člana Upravnog odbora .1. Š. U. i predsjednika Sarajevske


podružnice direktora šuma ing. Bogdan a Babic a primila je Uprava udruženja


ove izraze saučešća:


1. Središnje udruženje češkoslovačkih šumara iz Praga dostavilo je dopis od
22. I. 1938. broj 91 ovoga sadržaja:
»Središnje udruženje češkoslovačkih šumara sa žalošću je primilo vijest o nenadanoj
smrti Vašeg zaslužnog člana, osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Vaše sara


271