DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

9. — Rasprava o novom projektu Uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju
stanja krajiških imovnih općina, koji je otisnut u Šumarskom Listu broj 2.—1938. na
str. 108—114.
10. — Ustanova banovinskih i sreskih odbora za pošumljavanje — mišljenje
Skopske i Ljubljanske podružnice.
11. — Izvještaj nekoje gospode delegata J. Š. U. članova vijeća poljoprivrednih
komora.
12. — Ocjena radova prispjelih na natječaj J. Š. U. u vezi sa Svetosavskirn
nagradama.
13. Podjela dviju stipendija J. Š. U., odnosno potpora đacima ili pripomoći za
usavršavanje članova J. Š. U.
14. — Podjela potpora iz Kereškenjijeve prtpomoćne zaklade J. Š. U.
15. — Riješenje molbe Udruženja studenata šumarstva iz Zemuna za pripomoć
njihovoj knjižnici u knjigama ili novcu.
16. — Riješenje molbe Udruženja studenata šumarstva iz Zagreba za pripomoć.
17. — Molba Miroslava Hahike, šum. pristava u privatnoj službi za posredovanje
za polaganje državnog stručnog ispita.
18. Ponuda gosp. ing. Ivana Isajeva za otkup fotografskih negativa.
19. — Rasprava o projektu Zakona o komasaciji zemljišta.
20. — Propaganda šumarstva rasprava i predloži.
21. — Rasprava o personalnoj politici Ministarstva šuma i rudnika u vezi sa
primjedbama i pritužbama članova J. Š. U.
22. — Promjene u članstvu Jugoslov. šumarskog udruženja.
23. — Eventualija.
1


i


Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrovi ć otvara u S sati sjednicu,
pozdravlja prisutne sa željom, da rasprava o predmetima kao- i zaključci budu na
korist udruženju i šumarskoj struci, a samo raspravljanje da poradi obilnog dnevnog
reda sa mnogo važnih pitanja bude što stvarnije.
2. — Tajnik ing. Ant e Pr e muži ć izvješćuje, da je zapisnik prošle (1.)
sjednice Upravnog odbora otisnut u prvom broju Šumarskog Lista za god. 1938. na
stranicama 28—37. Predsjednik Dr. Petrović konstatuje da su prisutni odbornici zapisnik
pročitali, pa jer nitko nema na zapisnik šta primijetiti, određuje g.g. odbornike
ing. Miklau-a i ing. Smilaja, da zapisnik ovjerove.
3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć iznosi o tekućem poslovanju Udruženja
ovo:
a) Prema zaključku prošle sjednice toč. 13 c) npućena je sa strane Uprave udruženja
predstavka Ministarstva šuma i rudnika s molbom za sugestiju podređenim šumarskim
nadleštvima, da opomenom sa svoje strane i eventualnom dobrovoljnom ustegom
od prinadležnosti pomognu sabrati dužnu članarinu Udruženju od onih članova,
koji su članarinu dužni tri i više godina, jer je poznato da samo izdavanje Šumarskog
Lista stoji udruženje više, no što iznosi društvena članarina. Toj predstavci bio priložen
je spisak dužne članarine u toliko primjeraka, koliko ima centralnih pokrajinskih šumarskih
nadleštava u državi. Ministarstvo šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šum.
nadzor odgovorilo je na tu predstavku 24. XII. 1937. brojem 8186 ovo:


»U vezi molbe broj 1057—1937. izvještava se Udruženje, da je ovo Odjeljenje
uputilo raspis svima šumarskim odsjecima banskih uprava i svima svojim odsjecima,
ua se utiče na članove udruženja dužnike, da svoje zaostale članske uloge isplate.«
Nekoja su pokrajinska nadleštva posebnim dopisom Udruženju obećala, da će nastojati


270