DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Kljub temu je opažati še mnogo praznin v gozdih, ki; bodo izginUe^ sele tedaj, ko se bo
vsak posestnik zavedal škode, ki jo trpi zaradi zanemarjenega gozda.


Da se vzbudi že pri mladini razumevanje o važnosti dobro gojenih gozdov, so
bili uvedeni leta 1926. pri nas dečji dnevi za pogozdovanje, pri katerih se šolska mladina
uči pogozdovati. Do konca leta 1937. je bilo nad 2.700 takih prireditev.


Na isti način naj bi se uvedla za mladinske organizacije, odrasli kmetski naraščaj
in za vojaštvo spomladna pogozdovalna dela. Vsled pomanjkanja gozdarskega
strokovnega osebja naj bi se za take prireditve vzgojili teoretsko poučeni in praktično
izvežbani vodje v posebno kratkodobnih tečajih.


Pravilno vzgojeni in negovani gozdi so trajni vir dohodkov, izboljšujejo klimatske
in zdravstvene prilike, omilijo razdiralno silo hudourniških voda ter dvigajo naravne
krasote pokrajine.


Izguba, ki jo letno utrpe gozdni poscstniki v naši banovini zaradi nedostatkov
pri vzgajanju in izkoriščanju gozdov, znaša več milijonov dinarjev.


Naloga banovinskih in sreskih odborov ter občinskih pododborov za propagando
gozdarstva bo torej, da sikrbe posebno s podporo svojih strokovnih članov inicijativno
za povzdigo krajevnih gozdno-kulturnih´ prilik, da delujejo za gospodars:ko izboljšanje
naših gozdov ter ohranitev in spopolnitev prirodnih lepot naših pokrajin.


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane dne
27. II. 1938. u Zagrebu u prostorijama udruženja u Vukotinovićevoj ulici broj 2.
Prisutni: Predsjednik Dr. Ing. Dragoljub Petrovi ć, podpredsjednik
!. Dr. Ing. Andrija P e t r a č i ć, potpredsjednik .1. Ing. Milan L e n a r č i ć, tajnik
Ing. Ante P r e m u ž i ć, blagajnik Oskar Drcmil, odbornici gg. inžinjeri:
Ilija Lončar, Vjeri ceslav Radošević, Ivan S mil a j, Frau Ravnik,
Dr. Josip Baien, Bora N i k o 1S ć, N i k o 1 a M i 1 j u š, M i 1 a n A n i ć, Josip
M arci ć, Otmar Mi klau i Zivojiu Vančetović te urednik Šumarskog
Lista prof. Dr. Ing. Antun Levaković.


Otsustvo su ispričali gg.: Ing. Ivan J u v a n č i ć, Ing. Salih Gjikić
i Ing. Stjepan Mikša, a umro je Ing. Bogdan Babić.


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
. 2. — Čitanje zapisnika prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem društvenom poslovanju.
4. — Izvještaj blagajnika o novčanom poslovanju i stanju imovine.
5. — Rasprava o reorganizaciji Šipada.
6. — Rasprava o izradi privrednih planova po neovlašćeiiim šumarskim inžinjerima.
7. — Rasprava o novem predlogu Pravila Ljubljanske prdružnice JŠU.
8. — Rasprava o oporezovanju šuma i šumskih zemljišta na osnovu referata
z. Ing. Miklau-a.
269