DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1938 str. 61     <-- 61 -->        PDF

i ne poznavajući zahtjeve, što ih ova biljka stavlja na bonitet i vlagu tla,.
te izostavljajući, da je baš ova biljka najprikladnija za sadnju
na kršu.


O umjetnom pošumljivanju golijeti i krša dade se govoriti na dugo i
široko. Ono je ograničeno samo na nekoliko vrsta biljaka i to (od četinjara)
na crni bor i omoriku, na pinjol, na pinaster, na primorski i alepski
bor u krajevima bližim moru, gdje vlada utjecaj morske zračne vlage,
koju iglice ovih zadnjih četiriju četinjara apsorbiraju i brzo se regenerišu
od zlih upliva vrućine i suše. Kulture ovih četinjara, naročito pinjola i
pinastera, podižu se vrlo lako sjetvom. Takvih kultura imamo kod Metkovića,
kod Splita, u Konavljima više Dubrovnika i u Trebinjskom srezu.
Od listača došli bi u obzir: crni jasen, crni grab, koščela, hrast, dud,
orah, kesten i bagrem.


Da do danas nijesu pošumljeni ogromni prostori krša i golijeti, uzrok
je pomanjkanje novčanih sredstava, koja bi trebala država da pruži. Tu
su igrali ulogu i drugi važni momenti (socijalni), jer bi npr. trebalo namaknuti
hranu stoci, ako bi se zemljište otuđilo od ispaše. To se najbolje
vidi po tome, što se danas seljak uporno odupire svakom pošumljavauju
državnog zemljišta na kršu, a što najbolje znaju oni, koji su izvodili te
poslove. Ne bi stoga pisac trebao da stavlja onakovo aproksimativno pitanje
»pa zašto šumari nijesu do sada pošumili tolike
površine k r š a«. Da se pošumi i valjano suhozidom ili drugom
ogradom ogradi 1 ha krša (jer bez ograde ne može se zamisliti ni
pošumljavanje), potrebno je za sadnju 4000 biljaka (a n e 20.000 kak o
to navodi pisac) uz cijenu od 800 dinara i oko 2.000 dinara za
ogradu. Naravno, što je veća površina pošumljavanja, to će se srazmjerno
više smanjivati troškovi postavljanja ograde. Ako bismo htjeli
pošumiti 500.000 ha krša i golijeti, to bismo trebali 1 „500,000.000 Din, računamo
li, da 1 ha stoji 3.000 dinara za sadnju i ogradu. Ako bismo to
pošumljivanje izveli po računu pisca, koji računa za sadnju jedne biljke
1 dinar odnosno po 1 ha 4000 dinara, to br za samu sadnju bilo utrošeno
2„000,000.000 dinara odnosno i 10 milijardi, ako bismo na jednom hektaru
sadili 20.000 biljaka.


Princip je, da se izbjegava pošumljavanje sterilnog zemljišta na
kršu (a takvog ima oko 100.000 ha) i da se u najviše slučajeva pristupa
prirodnom podizanju krša, a umjetno pošumljivanje da se provodi samo
u okolici gradova i higijenskih mjesta. Taj način prirodnog pomlađivanja
šume i brži je i sigurniji, samo treba takove površine zagraditi i na
vrijeme se pobrinuti, da se u okolici mjesta pošumljavanja osigura prehrana
stoke na drugi način. To prirodno podizanje sastojina treba provoditi
sukcesivno, na manjim površinama i na više mjesta, da narod ne bi
osjetio teret. To bi naročito trebalo provoditi gdje ima živih panjeva i
dovoljno drveća sa jakom izbojnom snagom: hrast, bjelik, crni grab, crni
jasen, javor, trn, glog i dr. Umjetno pošumljivanje moglo bi da se provodi
samo na mjestima, gdje ima nešto humusa i crljenice.


Iskusan šumarski stručnjak dobro zna, koje će biljke odabrati za
sadnju i kad će izvršiti tu sadnju. Svakako međutim neće odabrati
ljetuju sadnju, u mjesecu julu, kako je to prakticirao
pisac članka o »ekspresnim šumama«. Pripaziti
će također na izvođenje sadnje i nastojati, da sa što manje troška izvede
dobru sadnju. Pobrinuće se naravski i za to, da ga sadnja n. pr. dvo—


263