DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 88     <-- 88 -->        PDF

svotu ima upotrijebiti kao pripomoć samo za isplatu tekućih prinadležnosti osoblja
imovnih općina: otočke, ogulinske, I. i II. banske, stajske i đurđevačke.


7) Ovlašćuje se Ministar šuma i rudnika, da imovnim općinama navedenim pod
toč. 2 ima iz fonda za pošumljavanje kao pozajmicu isplatiti u svrhu djelomične isplate
zaostataka na prinadležnostima osoblja iznos od 5,000.000 dinara.


8) Imovne općine oslobađaju se od plaćanja u fond za pošumljavanje.


III. U koliko g. Ministar šuma i rudnika hoće da donese Uredbu za imovne
općine, tražimo da se drži našeg stanovišta, izraženog pod I. i II.
Napokon su zaključili:
a) da se umoli upravni odbor J. Š. U., da predstavku, koju na nacrt Uredbe ima


izraditi, preda g. Ministru jedna delegacija Upravnog odbora, kojoj da se priključe još
naročito izabrani delegati i to g.g. Radošević, Smilaj, Muk i Majstorović;


b) za slučaj izjave g. Ministra delegatima, da će donijeti Uredbu prema postojećem
nacrtu, da se hitno sazove u Beogradu konferencija svih šumara na službi kod
im. općina, kojoj imaju svi ti šumari pridoći.


DRŽAVNI STRUČNI ISPIT ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA SA FAKULTETSKOM
SPREMOM.


Na osnovu čl. 14 Zakona o činovnicima i 51. 8 Pravilnika o polaganju državnog
stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom
br. 10.803 od 22 jula 1933 g.


Određujem :
Za članove ispitne komisije za 1938 god. i to:


Za Pretsednika ispitne komisije:


O. Vučetić a Savu , načelnika Odelenja za vrhovni šumarski nadzor.
Za zaručnika pretsednika:


Q.
M i 1 e t i ć a Dr. Žarka , načelnika Odelenja za upravu državnih šuma.
Za članove ispitivače:
1) g. Simunovića inž. Živana, inspektora Ministarstva šuma i rudnika;
2) g. Neškovića Miloša, inspektora Ministarstva šuma i rudnika;
3) g. Šurića inž. Stjepana, v. savetnika Min. šuma i rudnika;
4) g. Čr nogo ja inž. Bole slava, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika.


Za zamenike članova ispitivača:
1) g. Bogičevića inž. Aleksandra, v. savetnika Ministarstva šuma i rudnika;
2) g. Ružica inž. Antu, v. savetnika Min. šuma i rudnika;
3) g. Rosica inž. S r e t e n a, v. savetnika Min. šuma i rudnika;
4) g. Pipan a Dr. R u d o 1 f a, sekretara v. savetnika Min. šuma i rudnika.


Postupiti dalje po propisima pomenutog Pravilnika a naročito po čl. 9, 11 i 12.


15. I.
1938 g.
Beograd.
Ministar
šuma i rudnika


V. Kujundžić s. i.
OGLASI


149/1938.


IZRADA ŠUMSKO-GOSPODARSKE OSNOVE.


Temeljem zaključka skupštine ovlaštenika z. z. Draganići od 31. X. 1937. toč. 48,
održat će se dana 19. marta 1938. u 11 sati u kancelariji sreskog načelstva, putem
pismenih ponuda jeftimba za izradu gospodarske osnove za šume te zajednice površine
5041 iut. i 899 č. hvati.


202