DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 87     <-- 87 -->        PDF

S ni ol j a n o v i ć ing. Bogdan, za šum. savj. 5 grupe i šefa šum. uprave u
Petrinji;


Mrdaković M. Slavko, za knjigovođu 8 grupe kod Dir. šuma odeljak
za račun u Nišu;


DamjanovićM. Anđelko, za pom. tehnič. manipulanta 9 grupe kod prom.
upr. drž. šum. želi. Usora—Pribinić;


Dobri ć inž. Ante , za šum. savjetnika 5 grupe kod šum. uprave u Bihaću;


Z a r i ć inž. P e t r o n i j e, za šum. savjetnika 5 grupe kod šum. uprave Vrbanja ;


Kutleša inž. Stjepan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
Vitez;
S u č i ć inž. Jakov , za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u Brčkom;
Š o 1 i ć inž. E d u a r d, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u Kosinju;
Beni ć inž. Josip , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Dir. šuma u Čačku;


IZ ADMINISTRACIJE


ZABRANA SJEČE STABALA PANČIĆEVE OMORIKE I MUNIKE.


Gosp. ministar šuma i rudnika, riješenjem ibroj 30723/36 od 15. I. 1937., na osnovu
§§ 121 i 126 Zakona o šumama i t. 2 čl. 3 Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i
rudnika, M. S. br. 268/36, odlučio je:


»Da se u buduće u državnim šumama ne smije vršiti sječa stabala Pančićeve
omorike (Picea omorica Paučić) i munike (Pinus leucodermis) s razloga, što su te
vrste drveća u prirodi dosta rijetke.


Sječu pojedinih stabala pomenutih vrsta drveća dozvoljavaće Direkcija šuma u
buduće jedino u znanstvene svrhe ili iz šumsko-uzgojnih razloga jedino u slučaju, ako
su ta stabla jako natrula, prelomljena ili sasma defektna i za daljnji život nesposobna.«


SASTANAK ŠUMARA NA SLUŽBI KOD IMOVNIH OPĆINA.


Povodom objavljenog nacrta Uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja
kod krajiških imovnih općina sastali su se 26. veljače 1938. u Zagrebu šumari na službi
kod imovnih općina, pa su jednoglasno nakon svestrane debate zaključili:


I. Tražimo, da se provede u život čl. 5. Naredbe Ministra šuma i rudnika od
4. .. 1922. br. 13.054, koji još nije proveden u život, t. j . da se provede, da osoblje
na službi kod imovnih općina padne na teret državnog budžeta i to već od 1. IV. 1938.,
a krajiškim imovnim općinama da se propiše uplata doprinosa, kako to citirana Naredba
određuje.
II. Ako momentano nije moguće postupiti po traženju pod toč. I. tražimo, da se
donesu amandmanom u financ. zakonu za 1938/39 ove odredbe privremene naravi:
1) Dugovina na državnom porezu i banskom prirezu, koje duguju imovne općine
do kraja 1937, otpisat će se.
2) Neposredni porezi na zemljišta (šume) i zgrade imovnih općina otočke, ogulinske,
I. i II. banske, slunjske i đurđevačke ne će se razrezivati za 1938 god.
3) Poresko olakšanje zemljarine za oranice i vinograde, predviđene po § 24.
financ. zakona 1936/37, ima se protegnuti i na šumska zemljišta imovnih općina za


g. 1938.
4) Imovne općine oslobađaju se -od plaćanja dopunskog poreza.
5) Općinski prirez imovnim općinama ne smije se razrezivati u iznosu većem
od 25% neposrednog
državnog poreza.
6) Ovlašćuje se ban savske banovine, da u budžetu za 1938/39 propiše banovinsku
taksu na sječu šume u iznosu od 5% vrijednosti prodane .drvne mase, koju


201