DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 79     <-- 79 -->        PDF

3.) . ......... ........ ... ... 29.166 .. ...... (8.786 .. ..
..... ..... . 20.380 .. ....... ......). ... ce ... .............
...... ......, ...... .... .. 98.764 .3 y ......... .. 2,624.940 .......
........... .... ...... ..... ....... ......., ........ .. .......
.. ce ........... ...... ........ ..... ....., .......... . .......


4.) .... y ......... ........ ..... .......... ....... .. ....
.... ........ ........... ......., .... . .... ......... ........
...... ....... ...., na ...... . .... ........ ...... ......


5.) .. .. ......... y ......... ........ ..... ........ .....
...... ......, ........ je, .. ce .... ....... ....... .... ...........
......... ......... .: .. ce ......... ..... .. ...........
....... ........


Résumé.


L´auteur expose la situation actuelle et l´importance de l´économie forestiere
dans la Banovine de »Danube«, composée principalement du bassin de meme nom.


SAOPĆENJA


PROJEKAT UREDBE O REORGANIZACIJI, SANACIJI I OLAKŠANJU STANJA
KRAJIŠKIH IMOVNIH OPŠTINA.


I u šumarstvu se katkada rješavaju krupna ekonomska pitanja fragmentarno
i parcijalno, a bez dovoljno gledanja u budućnost i ne računajući čak ni sa konkretnom
situacijom. Kad se tako radi, mora izostati očekivani efekat, čak se dešava i to,
da se postojeći odnosi više komplikuju nego raščiste. Izgleda, da bi se moglo tako
desiti i u pitanju Krajiških imovnih općina, koje je već godinama na dnevnom redu.


Poznato je, da se već nekoliko godina u finansijskim zakonima povlači ovlaštenje
za gospodina ministra šuma i rudnika, da donese uredbu sa zakonskom snagom
za reorganizaciju, sanaciju i olakšanje stanja krajiških i. o. Poznato je, da su neki
stručnjaci Ministarstva šuma i rudnika izradili više projekata, koji u glavnom predviđaju
u potpunosti i trajnu sanaciju tih ustanova, ali ti projekti nisu bili usvojeni,
navodno zbog prevelikih finansijskih zahtjeva, koji se stavljaju na gosp. ministra
šuma i radnika, odnosno g. ministra finansija, jer da predstavnici državnoga šumarstva
nisu voljni ništa doprinijeti sanaciji niti je g. ministar finansija sklon da specijalno
im. općinama učini ma kakve koncesije u pogledu poreza, čim bi se olakšalo plaćanje
nerazmjerno velikih ostalih javnih dažbina.


Tako je došlo do sadanjega projekta uredbe, koji je odštampan u broju 2 Šumarskog
lista od ove godine.
Prije nego se osvrnemo na taj projekat, potrebno je reći, da riješenje glavnog
zadatka zavisi u prvom redu od g. ministra šuma i rudnika, a tek u drugom redu od


g. ministra finansija i od bana.
Suština je sanacije mnogih naših seljačkih šumskih ustanova nastalih poslije
revolucije od 1848 g. isključivo finansijske prirode. Mnoge su od tih ustanova propale,
a mnoge troše svoj konkretni šumski kapital, nalaze se dakle na putu propasti.
Tako je i sa nekim imovnim općinama, koje su nastale otkupom šumskih služnosti u
državnim šumama biv. vojne krajine. Znači: ili treba da se sadašnji korisnici odreknu
korišćenja glavnim šumskim prihodom, da bi na taj način u izvjesnom periodu vremena
ojačao konkretni šumski kapital u drvnim masama, a to je nemoguće izvesti,


193
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 80     <-- 80 -->        PDF

jer narod treba drva iz šuma, pa makar plaćao i punu taksu za to drvo; ili pak treba
fmansijska sredstva za pokriće troškova uprave i gospodarstva obezbijediti s druge
strane, čime bi se uštedilo daljnje trošenje drvne glavnice odnosno smanjio t. zv.
redovni šumski prihod (etat). Moguće je samo ovo potonje. Ostavimo za sad po strani
činjenicu, da su potrebe članova korisnika sve veće, jer je populacija sve veća, dok
je produkcioni kapacitet šuma isti, a vlasnici šuma upućeni samo na šumsko gospodarstvo.
Ostavimo i nastojanje, da se što skorije izgradi osnovni šumski kapital kraj
heterogene strukture sadanje konkretne drvne mase, a osobito kraj promjenljivosti
potreba glavnoga faktora, naroda.


S tim treba računati, da sadanji korisnici zbog siromaštva nisu u stanju doprinositi
veće žrtve zbog propusta nadzornih vlasti minulih generacija i zbog lakšega
položaja budućih korisnika. A ne bi to bilo ni pravo.


Radi se stvarno o dvije vrsti im. općina, tako zvanih aktivnih i pasivnih. Radi
se o spasu pasivnih i olakšanju stanja onih ostalih. Naša je prva dužnost spašavati.
Po podacima, što ih je Ministarstvo šuma i rudnika primilo od svih i. o., potrebna ie
otočkoj, ogulinskoj, slunjskoj, I i II banskoj i đurđevačkoj i. o. kroz duže vremena
godišnja pomoć u novcu od 6—7 milijuna dinara, da bi se mogao održati neophodno
potreban upravni i čuvarski aparat, odnosno da se za toliku svotu ne smanjuje osnovni
šum. kapital, jer redovni prihodi ne dotječu ni za kućne i gospodarske potrebe korisnika.


Kako taj novac ne može narod da daje, a ne može se ni na koji dopustiv način
i ma kako intenzivnim radom izvući iz objekta i kako se radi o znatnom broju zemljoradničkih
domova, potrebno bi bilo da se pode u najmanju ruku tragom nekadanje
ugarske vlade, koja je bila na putu da prilično dobro i trajno riješi pitanje subvencije
pasivnih i. o. Ona je shvatila tu svoju dužnost kao moralnu i to onda, kad je broj
korisnika bio nekoliko puta manji, nego je danas. Na to ima narod pravo. Tu subvenciju
ima da daje budžet prihoda Ministarstva šuma i rudnika.


To je suština i centralno hitno pitanje sanacije i. o. Drago važno, ali momentano
zbog prirode stvari ne baš hitno pitanje je pitanje rekonstitucije i formiranja
poremećenog osnovnog šumskog kapitala i s tim u vezi restrinkcija etata, a kao prethodna
za to radnja inventarisanje šuma, gdje to nije izvršeno. Treće pitanje je potreba
hitne likvidacije dugova. Sa stanjem od 1936 god. iznose ti dugovi preko 66
milijuna dinara. Oni nisu samo posljedica svjetske krize, već posljedica strukturalne
krize samih i. o., podržavljenja uprave i povećanja javnih tereta.


Ostala su pitanja opće prirode, koja se javljaju u šum. gospodarstvu: smanjivanje
javnih dažbina i ličnih izdataka. Javne su dažbine na šume i apsolutno i relativno
previsoke (vidi raspravu Ing. A. Perušića : »Porez na naše šume« u ovogod.
Šumarskom Listu br. 2 i knjižicu Ing. M. Markića : »O krajiškim imovnim općinama«
Zagreb 1937).


G. ministar finansija ne dozvoljava mijenjati važeće poresko zakonodavstvo
uredbom, koja reguliše jednu specijalnu materiju, ali nije nesklon da briše dužan porez
pasivnim imovnim općinama. Smanjivati broj osoblja i njihove plate riješenje je najprostije
i nažalost najčešće u praksi.
Uporedimo li ova dva gledišta sa olakšicama po projektovanoj uredbi, smatram,
da se uredbom neće postići svrha zakonodavca, koja ide za tim, da se te ustanove
stvarno i trajno saniraju i da im se stanje stvarno olakša, a pogotovo stanje pasivnih
imovnih opština. Osim toga iz teksta uredbe ne vidi se, u čemu se vrši i kakva reorganizacija.
Pođimo redom.


Čl 4 može da otpadne, jer je logično, da se vraćanjem autonomije i. o. ima
predsjedniku dati onaj položaj u administraciji, koji ga pripada kao i u svakoj drugoj
autonomnoj ustanovi, jer je to potreban atribut predstavništva i podjela odgovornosti.
To je i neposredna kontrola rada po predstavniku vlasnika.


194
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Cl. 11 otpada, jer je to pitanje već redovnim administrativnim putem povoljno
riješeno.


. Čl. 12 nije sretno stilizovan, jer se u uredbu sa zakonskom snagom ne unose
anuelni zakoni. Plaćanje javnih dažbina tereti nerazmjerno čitavu šumsku privredu.
Olakšanje plaćanja tih dažbina važno je naročito za pasivne i. o. Ako to olakšanje za
sve, a osobito za pasivne i. o. izostane, postavlja se pitanje potrebe donošenja uredbe
uopće.


U pogledu čl. 13 treba imati na umu, da neplodnih (krševitih) i poljoprivredno
neupotrebivih površina (nepristupačnih) nema u tolikoj mjeri, da bi se mogla osjetiti
olakšica oslobođenjem od poreza. Proglašenjem mnogih šuma na kršu stalno zaštitnima
olakšalo bi se stanje, jer se ne ´bi plaćale ostale javne dažbine. Stav 2 toga člana
otpada, jer g. ministar finansija ne pristaje, da se branjevine (zabrane) oslobode od
poreza, što bi bila velika olakšica.


Dužan općinski prirez (čl. 15) ne mogu pasivne i. o. platiti ni u polovici. Mogućnost
naplate druge polovice također je problematična.


Čl. 17. Pasivne i. o. nisu u stanju da u roku od 3 godine, a ni ,u dužem roku,
otplate dug svome osoblju. Prema tomu dug će ostati i dalje, ako nadzorna vlast ne
dozvoli daljnje trošenje osnovne glavnice, a to ona ne smije dozvoljavati, već mora
zabranjivati.


Čl. 19. Pomoć bana od 3 milijuna pasivnim i. općinama, sve kad bi bila i trajna,
ne dostaje ni u polovici, pogotovo ne za 5 godina, jer ni novac ni vrijeme ne odgovara
stvarnoj trajnijoj potrebi.


Čl. 21. Ne vidim opravdanoga razloga ni velike prednosti finansijske i socijalne
prirode u tomu, što će službenici i. o. sticati pravo na ličnu penziju istom poslije


15.
god. službe, a ne poslije 10.
Čl. 23 je neizvediv, jer nema sankcije. Cijelih selišta gotovo nema, a /i selišta
koriste zajednički vrlo mnoge porodice.


čl. 24 otpada, jer ne može da usvoji g. ministar finansija.


Čl. 25, stav 1 otuđiti će imovne općine još više od naroda i nanijeti će više
nioralne štete nego materijalne koristi, jer besplatno podavanje građevnoga drveta
siromašnim članovima u slučaju vatre, snijega i vode nije kroz 60 godina ugrožavalo
niti će u buduće ugrožavati opstanak i. o.


Gosp. ministar finansija ima pravo, kad u svojem pismu tor. 38.671 od 15-XI-1937
preporučuje g. ministru šuma i rudnika, da se ovom prilikom staro i razbacano zakonodavstvo
i. o. ujedini, drugim riječima, da se donese novi zakon . imovnim općinama,
ali putem uredbe.


Kako g. ministar, koji je inače pravoužitnik jedne vrlo siromašne imovne općine,


smatra da bi trebalo pristupiti mogućnosti komasacije šumskih kompleksa, teško je


shvatljivo. Šumski kompleksi imovnih općina i suviše su komasirani i može se raditi


samo
o njihovoj boljoj arondaciji sa posjedom susjednih zemljišnih zajednica, držav


noga
erara, privatnika, a za to je potreban specijalan zakonski propis.


Primjedba g. ministra finansija, da bi položaj službenika i. o. trebalo izravnati


sa položajem banovinskih službenika, umjestan je, kao što je poželjno i to, da šume


barem pasivnih imovnih općina postanu banovinsko vlasništvo i da se s vremenom


barem ekonomski koordiniraju sve danas tako rasparčane i raznorodne seljačke šum


ske i pašnjačke narodne ustanove (imovne općine, zemljišne zajednice, agrarne šume).


Izjednačiti službeni odnos službenika i. o. prema njihovom poslodavcu analogno bano


vinskim službenicima jedan je korak k tome cilju.


Isto je tako teško razumjeti, kako g. ministar finansija smatra, da »umjesto
stalne (?) pomoći (čl. 19) imovne općine treba da smanje izdatke oko paušalnih mjesečnih
nagrada i da postignu povoljnije uslove za svoja dugovanja odlaganjem tpla


ćanja otplata.« Stalna pomoć bana nekojim i. o. nije predviđena, već samo kroz
195
ŠUMARSKI LIST 3-4/1938 str. 82     <-- 82 -->        PDF

vrijeme od pet godina. Teško je domisliti se, koje su to paušalne mjesečne nagrade,
koje bi se mogle smanjiti kod pasivnih i. o., da bi se uštedila svota od po 3 milijuna
dinara godišnje, a kroz pet godina. Ne može se ni od čega uštediti, a da to ne bude
na štetu samoga gospodarstva.


Uporedimo li izneseno naše opće i ovdje za sad brojkama nedokumentovano
gledište sa tekstom ured´be, odnosno s onim što ta uredba ima da dade, vidimo samo
jednu pozitivnu stranu: narodu se vraća njegovo pravo raspolaganja sa osobljem,
dakle nešto što mu je bez određenih zakonskih pretpostavki bilo oduzeto, a čime mu
je bila nanesena znatna moralna i još veća materijalna šteta (u pogledu personalnom
i raznih kupoprodaja).


Devet članaka rješava službeničko pitanje, po svim izgledima na štetu toga
osoblja, i ako smatram potrebnim, da se izvrši krajnja, ali razumna štednja u osoblju
kako stručnom, tako i čuvarskom.


Ništa nije učinjeno za riješenje glavnoga zadatka: zabrane daljnjega trošenja
konkretnoga osnovnoga šumskoga kapitala, koji je kod svih i. o. daleko ispod normale;
ništa bitno nije učinjeno, da bi se smanjili godišnji izdaci za lične potrebe, javne terete,
dugove. Tekst uredbe ne odgovara njezinom naslovu.


Ovim povodom dodajem, da na žalost još nismo naučili -da se u našem šumskopolitičkom
životu držimo osnovnog principa, a taj je: koordinacija i koncentracija
stručnih snaga u cilju racionalizacije i intenzivisanja naše postojeće kulture šuma.
Ostavimo na čas po strani probleme o pošumljavanju krševa i goli jet i, probleme o
podizanju ekspresnih šuma, zagradivanju bujica, melioraciji suvata i planinskih pašnjaka,
unutrašnjoj kolonizaciji i t. d., jer za to treba ogroman kapital u novcu, a
uspjesi su više puta problematični. Uzmimo u ruke pomenuti naš primarni zadatak,
da sačuvamo narodu šume i državne i nedržavne i na relativnom, a pogotovo na apsolutnom
šumskom tlu, kojih preko noći nestaje. To bi imala biti naša dnevna zapovijed!
Izbjegnimo stručnoj bruci, da lajici gledaju, kako se n. pr. na unutrašnjim stranama
gornjega Velebita satire šuma, jer ne znamo naći srestava za obranu, dok istovremeno
imamo dovoljno sredstava da sa znatnim troškom iz fonda za posumljavanje
podižemo šume s primorske strane iste planine, te da iz istoga fonda svakako za
nekoliko decenija, a možda već i za nekoliko godina pošumljavamo ono, što se danas
devastira i to sa neuporedivo većim troškovima, nego bi nas danas stajalo sačuvanje
tih šuma, koje su potrebne i u javnom interesu. Ne izgledamo nikako lijepo u očima
javnosti, kad bespomoćno gledamo i trpimo satiranje šuma, jer nismo znali da osiguramo
sredstva za prvu dužnost dobrog gospodara, t. j . da sačuvamo što imamo, pa
kad poslije nekoliko godina sa nekim neshvatljivim zanosom udešavamo »dane za
posumljavanje« i sastavljamo »molitvu šume«, a to opet samo zato, jer smo u ovom
drugom slučaju znali da osiguramo potrebna novčana sredstva. Dakle, sasvim obrnut
red stvari! Zato nam tako i ide.


Mi šumarski stručnjaci bolujemo od neke stručne autointoksikacije. Mi hoćemo
kao i naš primitivni seljak da imamo na broju što više zemlje, pa ma kako ju obrađivali.
Mi hoćemo pod svoju vlast i suvate i planinske pašnjake, sve krševe i golijeti,
sav lov na površini čitave države. Mi izlazimo iz naših šuma, kao da smo u njima
posvršavali sve poslove i osigurali racionalno gospodarstvo, a toliko ;posla imamo u
svojoj vlastitoj kući, jer su nam šume izložene sa svih strana, pa treba da ih branimo
svim našim snagama. Istom onda, kad smo ih obranili, treba da ih obrađujemo, da ih
rekonstituiramo, da uredimo mnoge očajne branjevine, da sve raspoložive novčane
kapitale ulažemo u melioracije odnosno u dizanje produktivnosti i vrijednosti postojećih
šuma. Prije prelaza na posumljavanje krševa i golijeti treba da pogledamo na
ogromne pašnjake, koji su bili i po svojoj stanišnoj kakvoći i sastojinskoj formaciji
prave šume, da ih nastojimo vratiti šumskoj kulturi, a ne da osvajamo nove terene,
koje opet nećemo moći da sačuvamo, jer podizanje, kompletiranje, njegovanje i stručno
196