DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja Šumarstva


Cijena


za


NtiloT knjige Nabavlja kod


Ea stud.


Din član.


Din


uđruž.


_


0 proredama pisca. Zemun. Karađorđeva 9 50.—


Naš goli krš « 115.-— —
Pril. poza naših medit. šuma . 50-— —
Pogl. na šumarstvo Bugarske II 50— — — ;
Josip Sozarac J. Š. U. (Za Koiarčevo poprsje) 15.-— —
Zakog/o šumama Tiskara Narodnih Novina. Zgb. 50.-— —
Karta šuma Imovnih općina pisca. Bgđ. Ministarstvo i. 25.— 20.— —
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.) » 20.— 15.-—
Pokr. poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo) 15-— —


n
Kratke pouke iz šumarstva » ´ 20.— — —
Šematizam i status šum. osoblja Bgđ. Ministarstvo i. 50.-— —
Zbornik šum. zakona i propisa 60-— —


s
Molika (Prijevod s bug.) 0. Krstić. Bgd. Ministar, i. 10.-— —
Kubični sadržaj klada „Drvotrfac". Zgb. Praška 6. 45.— — ´ —
Površina neobrub, dasaka n 20.— 16.— —
Prerač. engl, stopa i palaca m 5.-4.-—


Površina sređnjača (Centreplanks.) 20.— 16.-—
Kubature popruga (frizera) . 25-— —
Praktično uređivanje šuma J. Š. U. Zgb. Vukotinovié. 2. 20.— — —


n


Prilozi za istoriju *. u Srbiji pis. Bgđ. Vojv. Dobrnjca 52. 60.— — —
Biljna patologija za šum. St. âerban. Bgd. Garašanin. 18. 70.— 60.— —
Mehan. prerada drveta pis. Bgđ. Miloša Pacerca 25. 50 — — —


Pojam šume Poj. posednika
Prinudni put pis. Bgđ. Zadarska 10. I. 30-25.— —
Jugosl. Lovčevi zapiski m 30.-—
članovi članovi
70 — SO—


Denđrometrija 3. š. U. Zgb. Vukotinovié. 2. —


ne& nečlan.
100.— 70.—
Naše šume pis. Zgb. Palmotićeva 68. 120.-— —
Uređenje bujica Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11. 70.— — —
Premer š.metod. slobodnih štab. n 30.-— —
Određivanje starosti šuma 16.— — — !


.


Privredni značaj lova pis. Bgd. Južni bulevar 23. 60.-25-25.—
Šum. privredna geografija pie. Bgđ. Južni bulevar 23. 300 — 22a-250.—
Značaj šuma u privr. i kult. . pet rata


životu naroda Kr. Srpska Akademija Bgđ. 10.— — —
Šume našega juga pis. Skoplje Ban», upr. 30-— —
Tab. za njem. bačv. robu pisca Garešnica 50.— 40.-—
Kmeteko gozđarstvo Ban. upr. Šum. ođsj. Ljubljana 8.-— —
Šumarstvo Morav. banovine pis. Bgd. Minist, šuma 15.— — —
Geodetska vežbanja I pis. Zemun. Šum. fakultet 50.— —


članovi članovi


Bač. vrijednosti šuma J. Š. U. Zgb. Vukotinovićeva 2. 70.-50 — —


nečlan.
100.—


nečlan.


70,—
Pratika za gozđ. posestnike Kmetijska družba Ljubljana 6"


s*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38


39.
Fi ne


Baien J. đr.


.


li


n


λ


Balen-Sagađin
Baranac S.


.


n


M


Borosié J.
Borosié-Samavka
Dimitrov T.
Fink F.


a


n


n


" .


Hufnagl-Ves.-Mil.
Jekić M. ....
Josifović M. đr.
Jovanović Đ. đr.
Koprivnik V.


»


Levaković A. đr.


Mađarević S.
Maletić Lj.
n


.


Marinović M. đr.


n
n


Marko vic Lj.


Mihalđžić V.


Miklavžić J.


Miletić Ž. đr.


Nedeljković S.


Nenađić Đ. đr.


Novak V.