DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Smatram da bi u drugom stavu člana 7 nacrta trebalo propisati da su plate i
položajni dodaci jednaki iplatama i položajnim dodacima banovinskih (ne državnih)
službenika. U istom članu na kraju treba dodati i odredbu: »U pogledu službenih prava
i prinadležnosti ovih službenika, važe shodno i odredbe četvrte rečenice §-a 31 Zakona


o banskoj upravi«; odnosno, mogle bi se ove odredbe tekstuelno uneti u član 7. Uredbe.
Odredba člana 8. nacrta po kojoj se visina lične i porodične penzije određuje
po propisima Zakona o činovnicima, mogla ´bi se izmeniti tako, da se ona određuje po
propisima koji važe za banovinske službenike u Savskoj banovini. Isto važi i u pogledu
člana 9. i kod posljednjeg stava člana 8. nacrta, trebalo bi analogno primeniti odredbu
§ 31. Zakona o Banskoj upravi po kojoj službena prava i iprinadležnosti ovih službenika
ne mogu biti veća od prava i prinadležnosti državnih službenika odgovarajućeg položaja.
Reci: »na skupoću« u poslednjem stavu čl. 8. nacrta treba izostaviti u duhu
propisa čl. 6. Uredbe o smanjenju prinadležnosti državnih i samoupravnih službenika
od 17. septembra 1935. godine broj 37420/1. (Služb. nov. broj 217-I-III od 19. septembra
1935. godine).


Odredba člana 11. postala je bespredmetna jer je Ministarstvo finansija na osnovu
§ 25. tač. lj. finans. zakona za 1936/1937. god. već izvršilo otpis poreza do kraja 1935.
godine onim imovnim opštinama čije je imovno stanje takovo da dužni porez nisu
mogle da plate. Stoga čl. 11. treba brisati.


Ne mogu pristati na odredbu čl. 12. nacrta o porečkom olakšanju za šume, jer
ovo poresko olakšanje predviđeno je samo za jednu godinu. Ovu odredbu stoga treba
brisati.


U čl. 13. nacrta mogu da ostanu odredbe u pogledu oslobođenja od zemljarine
za neplodne i poljoprivredno neupotrebive šumske površine i za zaštitne šume. Ne
mogu pak pristati na oslobođenje od zemljarine, šumskih površina stavljenih pod zabranu
radi uspešnijeg pošumljavanja, te odnosne odredbe čl. 13. nacrta treba brisati.


U pogledu člana 14. i prvog stava čl. 19., trebalo bi prethodno pribaviti odluku
Gospodina Bana Savske banovine.


U čl. 16. trebalo bi ograničiti beneficiju ograničenja visine opštinskog prireza
do onda kada imovne opštine budu sanirane, jer tada ne bi bilo više razloga za beneficiju.


U prvoj rečenici člana 21. nacrta, na kraju, tačku treba izostaviti a zatim dodati:
»imovnih opština«.


Stav 3. čl. 18. nacrta trebalo bi redigovati tako, da Ban određuje koliki će se
svakoj imovnoj opštini odobriti zajam s obzirom na zahteve istih. Umesto stalne pomoći
(čl. 19.), imovne opštine treba da smanje izdatke oko paušalnih mesečnih nagrada, i da
postignu povoljnije uslove plaćanja za svoja dugovanja odlaganjem plaćanja otplata.


U pogledu 61. 24 nacrta primjećujem, da se kupovina gotovine imovnih opština
u akcijama i obveznicama državnim ili državom garantovarmtm od strane države ne
može odobriti po nominali već po berzanskoj vrednosti na dan otkupa. U tome smislu
mora se odnosna odredba izmeniti.


Stav 4. čl. 27. treba stilizovati tako, da službeniku koji prima putni paušal za
putovanja na području imovnih opština ne pripada naknada po Uredbi pomenutoj u
stavu 3. ovoga člana.


Primite, Gospodine Ministre uverenje o mom osobitom poštovanju
Ministar finansija,


Dušan Letica s. r.


114