DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 62     <-- 62 -->        PDF

POSMRTNA POMOĆ JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA.


POZIV


gg. članovima Jugoslov. šumarskog udruženja.


Teško obitelji, kojoj smrt otme hranio c a!
Tko već nije čuo plač udovice i neopskrbljene djece? Ali smrt ne samo da
duboko potresa porodicu čuvstveno, već se ova u prvi momenat nalazi i u teškoj
potrebi i oskudici.
Kako bi se u tom najtežem i najpotrebnijem času pružila pomoć obitelji umrlog
člana J.Š.U., osnovana je »POSMRTNA POMOĆ« (P. P.).
Zapravo je P. P. samopomoć, a samopomoć je najbolja pomoć. Zato ne odgađaj,
jer ne znaš, što te može sutra da snađe, već pristupi odmah u P. P. i time pruži
svojima pomoć u najtežem času.
Pravil a P. P. odaslana su početkom god. 1936. svakom pojedinom članu
udruženja, a otisnuta su i u izvještaju J. Š. U. o radu za god. 1934/35, koji prileži
Šumarskom iLstu za god. 1935.


Zagreb, 25. lipnja 1937. Jugosl. šumarsko udruženje,
Zagreb.


IZ ADMINISTRACIJE


PROJEKT UREDBE O REORGANIZACIJI I SANACIJI IMOVNIH OPĆINA.


Na temelju ovlasti dobivene finansijskim zakonom za god. 1936/37. gosp. ministar
šuma i rudnika predložio je u julu 1937. gosp. ministru finansija nacrt uredbe o
reorganizaciji i sanaciji imovnih općina. Gosp. ministar finansija proučivši ovaj nacrt
zatražio je posebnim pismom upravljenim na g. ministra šuma i radnika, da se u nacrtu
izvedu neke izmjene. Donosimo ovdje spomenuti nacrt, a odmah ispod njega napomenuto
pismo g. ministra finansija. Nacrt uredbe glasi:


Na osnovi § 98 finansijskog zakona za 1936/37 godinu, a u vezi § 81 tač. 2 istog
zakona Ministarski savet na predlog Ministra šuma i rudnika propisuje


UREDBU


o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju stanja krajiških imovnih opština.
Ćlan 1


Naredba Ministarstva šuma i rudnika od 4 maja 1922 g. br. 13054 o upravi te
službovanju i gospodarenju sa šumama krajiških imovnih opština stavlja se van snage.


Svi zakoni, propisi i naredbe o krajiškim imovnim opštinama, koji su na osnovu
napred spomenute naredbe kao logična posledica podržavljenja uprave imovnih opština
prestali važiti, ponovo stupaju na snagu.


Zakon od 11 srpnja 1881, kojim se razjašnjavaju, odnosno preinačuju neke ustanove
zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim općinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj Krajini
ima se primenjivati i na Đurđevačku i Križevačku imovnu opštinu.


108
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Clan 2


Državni službenici zatečeni u službi kod Direkcija šuma imovnih opština i njima
podređenih šumskih i gospodarskih uprava postaju na dan stupanja na snagu ove
Uredbe i bez naročitog prevođenja službenici imovnih opština.


Oni zadržavaju svoj naziv i grupu.
Vreme provedeno u državnoj službi i kod drugih imovnih opština računa im se
za napredovanje i penziju kao vreme provedeno u službi kod imovne opštine.


Član 3


U četvrtom stavu § 4 zakona od 11 srpnja 1881, kojim se razjašnjuju, odnosno
preinačuju neke ustanove zakona od 15 lipnja 1873- o imovnim obćinama u hrvatskoslavonskoj
vojnoj Krajini ispuštaju se reci: »obratiti ma osnivanje, građenje i uzdržavanje
cesta, na protoke i zaplave, na ošumljenje Krasa, na škole, na obće koristne
zavode i na druge slične cijeloj imovnoj obćini probitačne svrhe«, a na to mesto dolazi:
»imaju uneti u rezervni fond imovne opštine, koji će služiti za pokriće deficita
u godinama, kada prihodi neće biti dovoljni za pokriće izdataka.«


Clan 4
U § 5 zakona od 11 srpnja 1881, kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju neke
ustanove zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj
Krajini u drugom stavu ispuštaju se reci: »predsjednik, a uz njega upravitelj gospodarstvenog
ureda« a mesto toga dolaze reći: »direktor direkcije šuma« a treći stavlja
se van snage.
Clan 5
član 18 zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatsko-slavonskoj
vojnoj Krajini menja se i glasi: »Stručnu upravu i gospodarenje šumama i ostalom
imovinom imovnih opština vrše direkcije šuma i njima podređene šumske i gospodarske
uprave kao i izvršni organi zastupstva i gospodarskog odbora imovne opštine.


Član 6
član 19 zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatsko-slavonskoj
vojnoj Krajini menja se i glasi: »Ban utvrđuje po saslušanju zastupstva imovne opštine
broj i sedište šumskih uprava i lugarskih srezova, zatim broj službenih mesta po
zvanjima i njihovim položajnim grupama, u kojima su ta zvanja raspoređena, a isto
tako i broj mesta činovničkih pripravnika (sistematizaciji mesta), koji se brojevi proračunom
ne mogu povećavati.
Ako je neko zvanje predviđeno u više grupa, imaju se službena mesta toga
zvanja rasporediti tako da u višoj grupi, bude utvrđen manji broj mesta. nego što ga
ima u prethodnoj nižoj grupi.
Za čuvanje usamljenih manjih šumskih predela ili manjih parcela goleti ili krševa
obraslih šikarama mogu se postaviti samo lugari u svojstvu dnevničara.


Član 7
Prvi i drugi stav čl. 20 zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatskoslavonskoj
vojnoj Krajini stavljaju se van snage i umesto njih dolaze novi stavovi,
koji glase:
»Plate i položajni dodaci činovnika, zvaničnika i služitelja jednaki su platama
i položajnim dodacima državnih činovnika, zvaničnika i služitelja.
Visinu ličnog i porodičnog dodatka na skupoću određuje Ban po saslušanju zastupstva
imovne opštine.
Visinu nagrade dnevničarima određuje Ban po saslušanju zastupstva imovne
opštine. .


109
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Clan 8


§ 6 zakona od II srpnja 1881, kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju neke
ustanove zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatsko-slavonskoj vojnoj
Krajini menja se i glasi:


»Visina lične i porodične penzije određuje se po propisima zakona o činovnicima.
Visinu ličnog i porodičnog dodatka na skupoću ličnim i porodičnim penzionerima
određuje Ban po saslušanju zastupstva imovne opštine.«


Clan 9


Stavovi drugi, treći i četvrti § 7 zakona od 11 srpnja 1881, kojim se razjašnjuju,
odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u
hrvatsko-slavonskoj vojnoj Krajini stavljaju se van snage i u mesto njih dolazi nov
stav: »U pogledu obaveze uplaćivanja uloga u zajedničku mirovinsku zakladu od
strane službenika važe propisi za državne službenike.«


Clan 10


Treći stav čl. 27 zakona od 15 lipnja 1873 o imovnim obćinama u hrvatsko - slavonskoj
vojnoj Krajini stavlja se van snage.


Clan 11


Ministar finansija otpisaće sav državni porez dužan do kraja 1936 godine svima
onim imovnim opštinama, koje uverenjem banske uprave dokažu, da ga ne mogu platiti,
po podmirenju ostalih redovnih izdataka iz redovitih prihoda i da nemaju rezerve u
drvnoj zalihi, čijom bi prodajom mogli platiti dužni porez.


Clan 12
Poresko olakšanje zemljarine po Uredbi br. 4.200 od 2 februara 1935 god., § 48
zakona o budžetskim dvanajstinama za mesece avgust 1935 do marta 1936 god. i po
§ 24 tač. 3 finan. zakona za .936/37 godinu ima se u svemu primeniti i na šume imovnih
opština.
Član 13
Na zemljištu imovne opštine izdvojiće se neplodne površine (krševite) kao i
poljoprivredno neupotrebljive površine (nepristupačne) i osloboditi zemljarine po tač. 10
čl. 10 zakona o neposrednim porezima. Isto tako izdvojiće se šumske površine oglašene
kao zaštitne šume i oslobodiće se od zemljarine po čl. 24 zakona o šumama za
vreme trajanja zaštite. Osim toga izdvojiće se i šumske površine stavljene pod zabranu
od strane nadležnih vlasti i oslobodiće se od zemljarine za vreme trajanja zabrane.
Rok oslobođenja od poreza za šume stavljene pod zabranu na relativno-šumskom
tlu iznosi 20 godina, a na apsolutno šumskom tlu 40 godina.
Ova oslobođenja ostvaruju se posebnom đokumentovanom molbom na nadležne
katastarske vlasti.
Oslobođenje poreza za zabrane i zaštitne šume povlači i oslobođenje samoupravnih
prireza.
Clan 14
Banske Savske banovine otpisaće Otočkoj, Ogulinskoj, I i II Banskoj, Slunjskoj
i Đurđevačkoj imovnoj opštini sav banovinski prirez dužan do kraja 1936 godine.


Clan 15


Qpstinski prirez dužan do kraja 1936 god. otplatiće imovne opštine polovinu ustupanjem
naknade štete dosuđene im pravomoćnim presudama za učinjene šumske štete
do kraja 1935 god. na području dotične upravne opštine, a polovinu u gotovom.


110
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Opštine će prepuštenu naknadu štete ubirati na isti način kao i opštinski prirez.
Sve odredbe važe za opštinski prirez napose glede raspisivanja i zastare, primenjivaće
se i na prepuštenu naknadu štete.
Šumske odštete, koje se od dužnika nisu mogle uterati radi dokazanog siromaštva,
zamenjuju se radom u naravi.
Opštinski odbor odrediće svake godine visinu nadnice za zamenu otplate presuđene
naknade štete.
Clan 16
Opštinski prirez može izneti za Petrovaradinsku, Brodsku, Gradišku i Križevačku
imovnu opštinu najviše 50% a za ostale imovne opštine najviše 20% od iznosa, koje
plaćaju u ime državnog osnovnog poreza.


Clan 17
Dužne prinadležnosti aktivnom osoblju i lične i porodične penzije isplatiće imovne
opštine bez interesa u roku od 3 godine u iznosu, koji odredi Ban po saslušanju zastupstva
imovne opštine.
Clan 18
Za otplatu duga,, koji su imovne opštine dužne do dana donošenja ove uredbe a
na koji plaćaju interes, mogu zaključiti kod državne hipotekarne banke hipotekarni


zajam do ukupnog iznosa od 20 miliona dinara.
Za isplatu ovog duga garantu je banovina.
Koliki će se od gornje sume svakoj, imovnoj opštini odobriti zajam, određuje Ban.


Clan 19
Ban Savske banovine pružiće u ime pomoći za sanaciju Otočke, Ogulinske, I i II
Banske, Slunjske i Đurđevačke imovne opštine kroz pet godina po 3 miliona dinara
godišnje.
Ovlašćuje se Ban Savske banovine, da za pokriće ovog izdatka propiše banovinsku
taksu na seču šume sa 5% od vrednosti drvne mase iskazane u ugovoru odnosna
5% od vrednosti drvne mase, za koju stranka dobije dozvolu za seču.


Clan 20
Ban će vratiti u službu imovne opštine sve penzionisane službenike bez obzira
na raniji položaj, za koje lekarska komisija banske uprave nađe, da su sposobni bila
za kancelarijsku bilo za terensku službu.
Tako reaktivirani službenici dužni su, da rade posao, koji im odredi direkcija
šuma, bez obzira na njihov položaj i zvanje.
Ne može biti reaktiviran onaj službenik, koji je penzionisan po disciplinskoj ili
sudskoj presudi.
Ako se službenik, koji bude reaktiviran, ne bude hteo primiti službe, gubi prava
na penziju.
Clan 21
Službenici imovnih opština stiču pravo na ličnu penziju, kad navrše 15 godina,.
koje su stvarno proveli u aktivnoj službi. U ovaj se rok ne računa vreme provedeno
na radu u službi u svojstvu kontraktualnog činovnika ili dnevničara.


Clan 22
Ban će reducirati sve suvišno osoblje, koje nema prava na penziju i brojno stanje
svesti na brojno stanje utvrđeno po čl. 6 ove Uredbe.


111
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Clan 23


Pravoužitnici će u roku od godine dana u mesečnim jednakim ratama doprineti
za sanaciju imovne opštine uplatom u kasu imovne opštine po 100 dinara od celog
selišta, 75 dinara od %, selišta, 50 dinara od 2li selišta i 25 dinara od Vi selišta.


Član 24
Ovlašćuje se Ministar finansija, da za račun državne gotovine po nominali otkupi
od Otočke, Ogulinske, Slunjske, I i II Banske i Đurđevačke imovne opštine posleratne
državne ili. državom garantovane obveznice, koje su ove imovne opštine vodile po
svojim računskim knjigama na dan 1 januara 1937 godine kao svoju gotovinu.


Clan 25
Iz šuma imovne opštine ne može se više nikom «ni za kakve potrebe besplatno


davati: drvo, paša, žirovina ili bilo koje korišćenje.
Isto se tako ne mogu nikome davati ni potpore ni nagrade u novcu ili naturi.
Zastupstvo imovne opštine odrediće taksu za sve užitke isvakogodišnjim prora


čunom. Ako zastupstvo ne odredi takse za sve korišćenje ili ih ne odredi u dovoljnoj
visini, dužan je to uraditi ban zajedno sa odobrenjem proračuna.


Ako se ogrevno i građevno drvo doznačuje pravoužitnicima u izrađenom stanju
kod panja u šumi ili na stovarištu, sve troškove izrade, prevoza i ostale režije snaša
pravoužitnik, kome je drvo doznačeno.


Clan 26
Drvna masa iz šuma imovnih opština, namenjena prodaji, ima se u pravilu iskorištavati
u vlastitoj režiji.
Ban će pravilnikom propisati način iskorišćivanja šuma imovnih opština u vlastitoj
režiji u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Clan 27
Za sva službena putovanja na području imovne opštine primaće stručni činovnici
i zvaničnici kontrolne službe Direkcije šuma i šumskih uprava u ime naknade putnih
troškova stalni mesečni putni paušal.
U područje imovne opštine računaju se i oni srezovi, na čijoj se teritoriji nalaze
šumski posedi prikupljeni po postanku imovnih opština.
Kod premeštaja i putovanja izvan područja imovne opštine kao i za činovnike,
koji putuju od slučaja do slučaja važe propisi Uredbe o naknadi putnih i seobnih troškova
državnih službenika građanskog reda.
Službenici, koji primaju putni paušal, ne mogu vršiti putovanja na području
imovne opštine po Uredbi pomenutoj u st. 3 ovog člana.
Visinu putnog paušala i naknade po Uredbi o naknadi putnih i seobnih troškova
propisuje Ban po saslušanju zastupstva imovne opštine.


Clan 28
U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe propisaće Ban


po odobrenju Ministra šuma i rudnika sledeće pravilnike:
a) o zajedničkom korišćenju šuma, šumskih zemljišta, prihoda i ostale imovine;
b) o organizaciji službe i gospodarenju sa šumama i ostalom imovinom imovnih


opština;
c) o uređenju šumskog gospodarstva.
Stupanjem na snagu ovih pravilnika prestaju važiti:


112
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 67     <-- 67 -->        PDF

a) Naputak »A« za provedbu u § 4 Zakona od 8-VI-1871 o odkupu šumskih služnosti
određenoga uređenja načina i mjera zajedničkog uživanja šuma i šumskog tla za
pravoužitnike po pukovnijskim kotarima;


b) Naputak i»B« za izmjeru, procjenu i uređenje gospodarenja sa šumama imovnih
obćina u hrvatsko-slavonskom krajiškom području;;
c) Naputak »C« za službovanje i gospodarenje kod imovnih općina.


Clan 29


Ban je dužan pri sprovođenju ove Uredbe nastojati, da se deficit imovnih opština
bezuslovno otkloni i ustali trajno gospodarenje.


Clan 30


Ova Uredba stupa na snagu danom obnarodovanja u Službenim novinama.


Ministar
Šuma i rudnika
Đ. Janković s. r.


Napomenuto pismo g. ministra finansija glasi:


M i n i s t a r s t v o f i n a n s i j a


Kraljevine Jugoslavije


Oipšte Odelenje
Broj 38671 — 15. novembra 1937. god.
Beograd.


Gospodine Ministre !


U vezi pisma Vašeg prethodnika II. br. 4910 od 27. jula 1937. godine čast mi je
dostaviti Vam nacrt Uredbe o reorganizaciji, sanaciji i olakšanju,
stanja Krajiških imovnih općina sa svima aktima, sa sledećim primedbama
:


´Po pitanju sanacije Krajiških imovnih opština postoje tri projekta. S obzirom na
treći projekat, koji je podnet kao poslednji, prva dva projekta otpadaju i ne dolaze
u obzir. S toga je u Ministarstvu finansija uzet u proučavanje samo treći .projekat i
sve niže navedene primedbe odnose se na taj projekat.


Načelno smatram da nije u interesu pravne sigurnosti način na koji se u članku


1. projekta vraća stanje koje je u ovom pogledu postojalo pre donošenja Naredbe
Ministarstva šuma i rudnika od 4. maja 1922. god. U smislu 2. stava čl. 1. projekta,
vraćaju se u važnost svi zakoni, propisi i naredbe o krajiškim imovnim opštinama.
koji su prestali da važe usled navedene naredbe. U pitanju su: Zakon od 8. juna 1871.
god. o ustanovama za otkup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda što
krajiški stanovnici imaju u državnim šumama u Vojnoj Krajini, Zakon od 15. juna 1873.
god. o imovnim opštinama u Hrv. slav. vojnoj krajini, Zakon od 15. jula 1871. god,
kojim se razjašnjuju odnosno preinačuju neke odredbe napred navedenog zakona, kao
i Uredbe i propisi doneti posle ovih zakona. To su sve stari propisi, do kojih već i
nije uvek lako doći. Stoga smatram da bi bilo mnogo korisnije kad bi se u novu Uredbu
prenele sa današnjim prilikama odgovarajućim izmenama i savremenom terminologijom
sve odredbe tih ranijih propisa koje treba ponovo da stupe na snagu. Takva mala
kodifikacija ove materije bila bi ne samo od praktične vrednosti, već bi i onemogućila
eventualne pogreške usled razbacanosti odnosnih odredaba.
Radi smanjivanja upravnih troškova imovnih opština i poboljšanja uslova za
sanaciju njihovog finansijskog stanja, moglo bi se nezavisno od ove Uredbe, pristupiti
proučavanju mogućnosti komasacije šumskih kompleksa.


113
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Smatram da bi u drugom stavu člana 7 nacrta trebalo propisati da su plate i
položajni dodaci jednaki iplatama i položajnim dodacima banovinskih (ne državnih)
službenika. U istom članu na kraju treba dodati i odredbu: »U pogledu službenih prava
i prinadležnosti ovih službenika, važe shodno i odredbe četvrte rečenice §-a 31 Zakona


o banskoj upravi«; odnosno, mogle bi se ove odredbe tekstuelno uneti u član 7. Uredbe.
Odredba člana 8. nacrta po kojoj se visina lične i porodične penzije određuje
po propisima Zakona o činovnicima, mogla ´bi se izmeniti tako, da se ona određuje po
propisima koji važe za banovinske službenike u Savskoj banovini. Isto važi i u pogledu
člana 9. i kod posljednjeg stava člana 8. nacrta, trebalo bi analogno primeniti odredbu
§ 31. Zakona o Banskoj upravi po kojoj službena prava i iprinadležnosti ovih službenika
ne mogu biti veća od prava i prinadležnosti državnih službenika odgovarajućeg položaja.
Reci: »na skupoću« u poslednjem stavu čl. 8. nacrta treba izostaviti u duhu
propisa čl. 6. Uredbe o smanjenju prinadležnosti državnih i samoupravnih službenika
od 17. septembra 1935. godine broj 37420/1. (Služb. nov. broj 217-I-III od 19. septembra
1935. godine).


Odredba člana 11. postala je bespredmetna jer je Ministarstvo finansija na osnovu
§ 25. tač. lj. finans. zakona za 1936/1937. god. već izvršilo otpis poreza do kraja 1935.
godine onim imovnim opštinama čije je imovno stanje takovo da dužni porez nisu
mogle da plate. Stoga čl. 11. treba brisati.


Ne mogu pristati na odredbu čl. 12. nacrta o porečkom olakšanju za šume, jer
ovo poresko olakšanje predviđeno je samo za jednu godinu. Ovu odredbu stoga treba
brisati.


U čl. 13. nacrta mogu da ostanu odredbe u pogledu oslobođenja od zemljarine
za neplodne i poljoprivredno neupotrebive šumske površine i za zaštitne šume. Ne
mogu pak pristati na oslobođenje od zemljarine, šumskih površina stavljenih pod zabranu
radi uspešnijeg pošumljavanja, te odnosne odredbe čl. 13. nacrta treba brisati.


U pogledu člana 14. i prvog stava čl. 19., trebalo bi prethodno pribaviti odluku
Gospodina Bana Savske banovine.


U čl. 16. trebalo bi ograničiti beneficiju ograničenja visine opštinskog prireza
do onda kada imovne opštine budu sanirane, jer tada ne bi bilo više razloga za beneficiju.


U prvoj rečenici člana 21. nacrta, na kraju, tačku treba izostaviti a zatim dodati:
»imovnih opština«.


Stav 3. čl. 18. nacrta trebalo bi redigovati tako, da Ban određuje koliki će se
svakoj imovnoj opštini odobriti zajam s obzirom na zahteve istih. Umesto stalne pomoći
(čl. 19.), imovne opštine treba da smanje izdatke oko paušalnih mesečnih nagrada, i da
postignu povoljnije uslove plaćanja za svoja dugovanja odlaganjem plaćanja otplata.


U pogledu 61. 24 nacrta primjećujem, da se kupovina gotovine imovnih opština
u akcijama i obveznicama državnim ili državom garantovarmtm od strane države ne
može odobriti po nominali već po berzanskoj vrednosti na dan otkupa. U tome smislu
mora se odnosna odredba izmeniti.


Stav 4. čl. 27. treba stilizovati tako, da službeniku koji prima putni paušal za
putovanja na području imovnih opština ne pripada naknada po Uredbi pomenutoj u
stavu 3. ovoga člana.


Primite, Gospodine Ministre uverenje o mom osobitom poštovanju
Ministar finansija,


Dušan Letica s. r.


114