DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Dr. MILAN MARINOVIĆ (BEOGRAD):


ŠUMSKO-PRIVREDNA GEOGRAFIJA
I NJEZIN ZNAČAJ ZA ŠUMSKU NAUKU I
PRAKSU*


(GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE-FORESTIERE ET SA SIGNIFICATION
POUR LA SCIENCE ET LA PRATIQUE FORESTIERES)


Šumarske nauke nisu uvek održavale korak s napretkom prirodnih
i ekonomskih znanosti. Pojedine šumarske discipline razvijale su se
često samostalno i nezavisno od svojih osnovnih nauka, pa prema tome
nisu odmah primenjivale rezultate naučnih istraživanja postignute kod
ovih znanosti.


Tako je R u b n e r1 konstatovao, da nauka o podizanju šuma, koja
se zapravo smatra primenjenom biljnom geografijom, nije erpla koristi
od napretka ove znanosti i dobila je novi polet istom od onog časa, kad
je počela shvaćati šumu kao geografski uslovljenu pojavu.


Dok za šumu, na kojoj se jasno ocrtava uticaj geografske sredine,
ima veliku važnost napredak biljne geografije, koja proučava
raširenje i uzroke raširenju biljnog sveta uopšte, isto tako za šumsku
privredu kao ekonomsko delovanje mora biti od interesa napredak druge
geografske nauke, koja proučava osnovice privrednog života tražeći
uzročnu vezu između prirodnih faktora s jedne i predstavnika privredne
delatnosti čoveka s druge strane. To je privredna geografija.


Kao što se biljna geografija osim sa ostalim biljnim svetom bavi i
sa šumskim drvećem, isto se tako i privredna geografija osim sa proučavanjem
ostalih ekonomskih vrednosti bavi i sa šumom kao producentom
za čovečji život važnih ekonomskih vrednosti, t. j . drveta i
drugih šum. produkata. Predočujući privrednu strukturu pojedinih zemalja
ona želi da dade što jasniju sliku i o količini šuma dotične zemlje,


o njihovim proizvodnim mogućnostima, t. j . o nedostatku ili suficitu u
potrošnji drveta, o smerovima transporta, o trgovini šum. produktima
itd. I kao što se već formira zasebni deo biljne geografije, koji svoja
istraživanja ograničuje na šumu, isto se tako i u privrednoj geografiji
oseća potreba da se pojedine grane narodne privrede, pa medu njima i
šumska privreda proučavaju kao zasebne celine.
Ono, što poznata dela o privrednoj geografiji daju o šumi, vrlo je
šematički prikazano, a bez sumnje je ne samo za uže predstavnike šumske
privrede (posednike, industrijalce, trgovce, potrošače i šumare), već
i za sve one, koji se teoretski ili praktički bave pitanjima opšte privrede,
od neocenjive važnosti geografsko proučavanje odnosno poznavanje
pojava u šumskoj privredi. I to ne samo za jedan manji, tačno ograni


* Referat sa II. Međunarodnog šumarskog kongresa u Budimpešti.
1 K. R u b n e r, Der Wald als geographische Erscheinung, Tharandter Forstl.
J. 1928.
80
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

čeni prostor, na kojem se imaju predočiti i protumačiti šumsko-privredni
odnosi i pojave kao karakteristične posledice toga prostora, njegovih
osebina i stanovništva, već i za veće prostore, ćele kontinente, za savkoliki
svet.


No samo statističko prikazivanje šumsko-privrednih pojava, ma
kako ono bilo važno, ne daje kauzalno obrazloženje za odnose
između dinamike proizvodnje i potrošnje drveta, a to je baš za
današnjeg privrednika od prvoklasnog značaja. To ga interesuje kako u
pogledu šumsko-privrednih pojava i odnosa u vlastitoj zemlji, gde želi
da bude na čistu sa proizvodnim kapacitetom šuma i mogućnostima
podmirivanja vlastitih potreba, tako i u pogledu spomenutih pojava i
odnosa u onim zemljama, iz kojih želi podmiriti ostatak vlastitih potreba
ili u kojima želi plasirati viškove svoje produkcije. Potreba ovakvog
poznavanja oseća se već iz praktičnih razloga naročito danas,
kada su zemlje ne samo zaokružene carinskim barijerama i nadahnute
autarhističkim nastojanjima, već kad su i razne mere trgovinsko-
političke, fiskalne ili devizno-finansijske prirode, šta više i opšte
političke prirode, toliko komplikovale trgovinsku razmenu dobara, da
samo detaljno proučavanje šumsko-privrednih odn. -drvno-trgovinskih
prilika na osnovu analize privredno-geografskih elemenata može dati
pouzdanu osnovicu za preduzimanje efikasnih mera u cilju popravka
stanja kako u pojedinostima tako i općenito. Pored ove praktične strane
treba naglasiti, da geografska istraživanja u smeru kauzalno-dinamičkom
interesuju u istoj meri i nauku , tako se naučna istraživanja´u oblasti
moderne Šumsko-privredne politike ne mogu ni zamisliti bez solidne
osnovice, koju će dati šumsko-privredna geografija.


Prema tome mogli bismo konkretizovati zadata k šumsko privredne
g e o gr af i j e ovako:


1) da prikaže uzročnu vezu između prirodnih i ekonomskih uslova
i raznih pojava u šumskoj privredi; 2) da predoči prostorno raširenje
šumsko-privrednih objekata, subjekata i pojava, tj. šuma, njihovih produkcionih
sposobnosti, eksploatacionih uslova (transportne, socialne i
finansijske prirode), domaće potrošnje drveta odnosno domaćeg drvnog
tržišta, zanatstva, nalazišta šumske industrije, i ostalih potrošača drveta;
odnosa između domaće proizvodnje i potrošnje; mogućnosti izvoza odn.
potrebe uvoza drveta i 3) da odredi tipične šumsko-privredne oblasti, u
kojima se opaža pravilno i harmoničko funkcionisanje geografskih i
šumsko-privrednih pojava.


Da bi se u tom smislu mogla dati koliko toliko potpuna slika o privredno-
geografskoj dinamici šumske privrede, potreban je cell niz
prethodnih radova. U cilju stvaranja zaključaka, koji će se odnositi
na veće oblasti, potrebno je izvršiti te prethodne radove na manjim
jedinicama tih oblasti. Tako dolazimo do šumsko-privrednogreoniranja.


Do sada je od svih privrednih grana u tom pogledu urađeno najviše
u poljoprivredi, a u šumarstvu je početak privrednog reoniranja
dobio konkretnu formu najprije u Rusiji,2 dok se u novije vreme javlja


2 M. I. I v a n o v s k i i, Leso-ekonomičeskaja geografija Sojuza SSR. 1928


81
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

veći interes za ova pitanja i u_ drugim zemljama. Pada u oči aktivnost
na tom polju naučnog rada u Čehoslovačkoj/
Pre nego pređemo dalje, potrebno je raščistiti pojam r e o n a.
Što je dakle reon i kako se određuje jedan šumsko-privredni reon?


Literatura u tom pogledu još je vrlo oskudna, pa se zato moramo
služiti analogijom u najbližoj nam privrednoj grani, poljoprivredi.* Prema
tome mogli bismo definisati jedan šumsko-privredni reon
kao tipičnu oblast, koja se po svojim prirodnim i ekonomskim
osebinama razlikuje od drugih i u kojoj se vidi harmonično


funkcionisanje geografskih i šumsko-privrednih
]) o j a v a. Od prirodnih faktora tu su na prvom mestu geografske,
topografske i hidrografske osebine, klima, zemljište, reljef i biotički
faktori (uticaj žive okoline na razvitak šumske vegetacije, a to su: životinje,
biljni svet i čovek). Čovek kao predstavnik ekonomske delatnosti
(homo oeconomicus) svojim delovanjem modifikuje uticaj prirodnih faktora.
Usled toga dolaze u sferu naročitog proučavanja ekonomsk i
odnosno antropogeografski faktori. To su: gustoća stanovništva,
kulturno stanje i zanimanje, veličina i procentualni odnos
šume prema drugim kulturama (ziratnom zemljištu i pašnjacima) i prema
neplodnom zemljištu, stepen intenzivnosti poljoprivrede i stočarstva
(proporcija useva i kultura, broj i vrsta stoke, štalsko ili pašnjačko timarenje,
planinski pašnjaci i šumska paša, potreba lisnika, šušnja, žiropaša),
način na koji seosko stanovništvo podmiruje svoje potrebe na
drvetu građevnom i ogrevnom (oblik kuća i sporednih zgrada, upotreba
aiata iz drveta itd., karakter i oblik kućnih ognjišta, potrošnja otpadaka
iz drveta, upotreba raznih surogata za gradu i ogrev), vrste drveta u
šumama, vrste i veličine šumskih poseda, povezanost ovih sa poljoprivrednim
posedom, uređenost šuma i veličina prirasta po vrsti drveta i
vlasništvu, način iskorišćavanja i podmlađivanja, odnos proizvodnje
prema prirastu i održanje trajnosti gazdinstva, radovi na intezivisanju
gazdinstva i povećanju prirasta, prometna sredstva u šumi (splavarenje,
plavljenje, putevi, šum. žel, riže itd.), povezanost s arterijama opšteg
saobraćaja, razvitak opšteg saobraćaja, socijalni odnosi (količina radne
snage, pitanje kirije, s tim u vezi i pitanje nadnica), stanje zanatstva,
nalazište šumske industrije (pilana, fabrika hartije, celuloze, suve destilacije,
pokućstva itd.), nalazište rudarstva, ciglana, krečana, vodenih,
visokih, niskih gradnja i drugih potrošača drveta, naknada drva surogatima,
podmirivanje domaćim ili uvezenim drvetom, potrošnja drveta


3 V. Wein gar ti, Les principes essentiels pour le discernement des régions
économiques forestieres. Lesnickâ prâce. 1935.


4 Najveći napredak postigla je reonizacija u Rusiji, gde su na poljopr. reonizaciji
radili najviše: I. Stebut, A. F. Fortunatov, P. P. Semenov, A. A. Kaufmann, A. N.
Čelincev i dr.


5 Odatle se vidi, da šumsku privredu shvaćamo u mnogo širem smislu, nego li
se obično misli pod pojmom »Forstwirtschaft«. Analogno modernom shvaćanju pojma
privrede (Wirtschaft, économie) razumevamo i pod šum. privredom celokupnu delatnost,
kojom čovek podmiruje svoje potrebe na drvetu i sporednim proizvodima, a to je:
proizvodnja, promet, prerada, trgovina i potrošnja ovih proizvoda zajedno sa svima
za to potrebnim sredstvima i uređajima. Dakle širi pojam nego je onaj, koji se obično
svodi pod naziv »Forst- und Holzwirtschaft«.


82
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 37     <-- 37 -->        PDF

od strane gradskog stanovništva u srazmeru sa surogatima, odnos proizvodnje
drveta u domaćim šumama i uvoz iz drugih reona ili inostranstva
odnosno višak drveta i smernice izvoza, glavniji načini transporta
drveta kod izvoza i uvoza, cene drveta i važniji momenti, koji uplivišu
na dinamiku cena.


To bi bile glavne prirodne i ekonomske pojave, na koje bi trebalo
obratiti pažnju u određivanju prirodnih oblasti (reona) u šum. privredi.


Sam način određivanja reona, dakle metodika rada, može kao i u
poljoprivrednoj reonizaciji" biti monistički ili pluralistički tj. prema tome,
da li je reon određen na osnovu jednog znaka (analitčki reon) ili na
osnovu više znakova (sintetički ili integralni reon). Počinje se sa određivanjem
reona po prirodnim osebinama i u zemljama (oblastima) sa
primitivnim šumsko-privrednim prilikama reoniranje se ograničava u
glavnom na te osebine. S napretkom ekonomske delatnosti i s rastenjem
kulture raste i broj ekonomskih karakteristika, koje dolaze u obzir za
određivanja reona. U tehnici reonizacije sastavljaju se analitički reoni
za pojedine prirodne i ekonomske osebine il nanose se na mape. Upoređivanjem
ovako dobivenih mapa i daljnjim studijem dolazi se do sastavljanja
pluralističkih reona i konačno do jedne integralne mape za
ćelu oblast odnosno zemlju.


Već iz dosadašnjeg izlaganja lako je oceniti važnos t reoni r
a n j a za šumarsku nauku i praksu. Vođenje ispravne šumskoprivredne
politike pretpostavlja detaljno poznavanje prirodnih i ekonomskih
produktivnih snaga, ono mora voditi računa o diferencijaciji
regionalnih prilika i prema njima određivati modifikacije pojedinih odredaba
integralnog karaktera. Bez detaljnoga poznavanja zemlje na osnovu
reonizacije mogu se napraviti osetljive greške u pogledu određivanja
šumsko-političkih mera. Bez toga nema mogućnosti za provođenje planske
privrede, za regulisanje unutrašnjeg tržišta za određenje pravedne
cene drvu, za vođenje smišljene šumsko-industrijske politike, za rešavanje
socijalnih, saobraćajno-tarifskih i trgovinsko-političkih pitanja.


Ne može se dovoljno naglasiti, da je za valjanu reonizaciju kao i
uopšte za geografska istraživanja na polju šumske privrede preduslov
valjana statistika za šume i šumsku privredu kao i
za ostale privredne objekte i socijalne pojave.


Tek na osnovu reonizacije moguće je sastaviti potpuno pouzdanu
šumsko-privrednu geografiju ćele države i pristupiti daljnjem proširivanju
šumsko-privrednih oblasti preko pojedinih političkih granica. Analogno
stvaranju većih ekonomsko-političkih oblasti na osnovu geografskih
i geopolitičkih elemenata dolazi se naime i u području šumskoprivredne
aktivnosti do osećaja potrebe za stvaranjem velikih oblasti
po specifičnim osebinama, koje ih karakterišu. U slučaju proširenja ovog
proučavanja preko političkih granica rad se ograničuje na sve manji
broj elemenata (eliminiranjem elemenata sa više lokalnim karakterom)
i posmatranje se vrši više manje kroz prizmu spoljno-političkih karakteristika,
vršeći grupaciju zemalja prvenstveno na osnovu njihove povezanosti
u pogledu razmene dobara, u ovom slučaju drveta. Za zemlje,


0


A. S t e b u t, Landwirtschaftliche Hau.ptgebicte des Königreiches SHS., Beograd
1926.
83
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 38     <-- 38 -->        PDF

koje izvoze drvo, biće od interesa da upoznaju šumsko-privredne prilike
zemalja, koje od njih mogu uzimati drvo, ali isto tako i šumskoprivrednu
strukturu zemalja izvoznica, prvenstveno dakako zemalja
konkurencje na dot. tržištu drveta. Kod zemalja, koje uvoz e drvo, privlače
pažnju istraživača šumskogeografskih pojava: mogućnosti vlastite
produkcije odnosnih zemalja kao i odnos između dom. proizvadača (posednika
šuma), prerađivača drveta (šum. industrije) i predstavnika drvne
trgovine, jer su njihova nastojanja često sasvim oprečna. Osim toga od
važnosti su ovdje autarhična nastojanja u pogledu snabdevanja drvetom,
preduzete mere i izgledi u budućnosti, razvitak grad. delatnosti i omogućavanje
većih radova sa strane države, samoupravnih tela i pojedinaca
(budžetske investicije, javni radovi itd.) razvitak industrije, koja troši
dryo, napredak rudarstva, uzance i specijalne želje raznih tržišta, učešće
drugih zemalja u pokrivanju ovih potreba, trgovinsko-političke i saobraća
jno-tarifske povlastice, veličina podvoza i način transporta iz raznih
zemalja itd. Isto tako privlače pažnju istraživača za zemlje, koje i z voz
e drvo, sledeći podaci: produkcione sposobnosti njihovih šuma u
sadašnjosti i mere, koje se preduzimaju za povećanje produkcije, odnos
proizvodnje prema prirastu, dinamika domaćeg tržišta u vezi s populacijom,
razvitkom industrije, građevnom delatnošću i drugim konzumentima
drveta, pitanje saobraćaja i unapređenje njegovo u budućnosti,
tarifna politika, smerovi izvoza i cene podvoza u pojedinim relacijama,
struktura izvoza uopšte i značaj izvoza šum. produkata, struktura izvoza
drveta, dinamika izvoza sirovog i prerađenog drveta, participacija raznih
zemalja u tom izvozu i pogodnosti, koje uživa taj izvoz u raznim
zemljama, mere koje preduzima dot. država za unapređenje svojeg izvoza
itd.


Na osnovu ovako provedenog geografskog studija šumsko-privređnih
prilika pojedinih zemalja otvara se mogućnost za grupaciju većih
oblasti, sastavljenih iz blokova zemalja sa zajedničkim osebinama i
težnjama, što će dati mogućnost za rešavanje mnogobrojnih pitanja
naučne i praktične prirode, kako za šumsku privredu pojedinih zemalja
tako i za ćelu narodnu privredu njihovu, a dosledno i za opštu svetsku
privredu. Pa kad je tako važna i nepobitna vrednost ovog rada, postavlja
se pitanje, šta je do sada urađeno na tom polju
naučne delatnosti?


Može se reći, da smo u tom pogledu još kod prvih početaka. Velika
ćela o opštoj privrednoj geografiji Andrée-a, Sappera, Friedrich
a, Srni dt a, Passarge-a, Dietrich a, Den a, Wolfa-
M e b u s a i dr. sadrže dosta bledu sliku o šumskoj privredi pojedinih
zemalja i celog sveta. Međutim postoji već izvestan broj monografskih
studija o šumskoj privredi pojedinih zemalja, a ima i veći broj dela, koja
obrađuju statistiku šumske privrede celog sveta. Ovamo spadaju udžbenici
prof. En dres a, Lehr a, Webera i dr., a podaci o statistici
raznih zemalja i celog sveta nalaze se i u delima Dimitza, Fernowa,
Suroža, Madelina, Hileya, te u velikom delu Marcheta i
Zon-Sparhawka, zatim Kubičea, Ivanovskog i dr. Ovaj
poslednji dao je prvi svojoj knjizi naslov Šumsko-privredne
geografije . Za razliku od ostalih, koji se u svojim radovima služe
statističko-mehaničkom (deskriptivnom, statičkom) metodom, on se u


84
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 39     <-- 39 -->        PDF

svojem novijem, već citiranom delu, koje se odnosi samo na teritorij
Sov. Rusije,7 služi već dinamičko-kauzalnim metodom geografskog izlaganja
činjenica. Isto tako i S t r e y f f e r t, koji u svojem iscrpnom delu
obraduje samo četinare.8 Poslednjih par godina sve se većma obraća
pažnja ovom važnom pitanju. Pored pojedinih autora, medu kojima ističemo
Glesingera i Reinhold a, treba spomenuti i akciju I n ternacionalnog
instituta u Rimu i Ekonom, komiteta
Društva naroda, koji su izdali novije statističke podatke o svetskim šumama,
zatim akciju C. I. B. u Beču, koji izdaje statistiku spoljne trgovine
evropskih zemalja, a naročito periodičke publikacije, koje izlaze već
drugu godinu (»Zeitschrift für Weltforstwirtschaft« »Revue internationale
du bois«)- Pomoću ovih publikacija sakuplja se opsežan statistički
materijal kao i neprocenjiva dokumentacija u formi priloga za geografski
studij šumske privrede pojedinih zemalja i celog sveta.


Bilo je doista već skrajnje vreme da se ozbiljno pristupi tome radu,
kojeg se nedostatak sve teže oseća, što se veća pažnja posvećuje drvetu
kao važnoj sirovini u svetskoj razmeni dobara, pa je poslednji Internac.
šumarski kongres u Rimu (1926. god.) naglasio veliku važnost dokumentacije
o svetskim resursima drveta i odnosu proizvodnje prema potrošnji.
Velik deo dosadašnjih publikacija o svetskoj statistici šuma služi se
starijim, često slabo proverenim podacima, obuhvataju samo izvesne
grupe država ili stanovite vrste drveta, a često nedostaje i sistematska
obrada predmeta što otežava komparaciju. U tim delima obično nema
nikakvog dokumentovanog obrazloženja za velike diferencije, koje se
javljaju već kod same površine,9 a da i ne pominjemo prirast, drvnu
masu. potrošnju itd.


Sve te okolnosti potakle su me, da proučavanjem šumske privrede
pojedinih zemalja, a na osnovu geografskog, dinamičko-kauzalnog metoda
pristupim jednom teškom zadatku — proučavanju pojava u šumskoj
privredi barem za najvažnije zemlje u proizvodnji i potrošnji drveta.
Služeći se službenim statističkim podacima i proveravajući literarne
dokumente uvaženih autora iz pojedinih zemalja, došao sam nakon
dugogodišnjeg rada do dela, koje predstavlja prvi veći pokušaj na tom
polju rada.10 Time je dakako udaren tek početak, a daljnji posao napredovaće
uporedo sa usavršavanjem rada na geografskom proučavanju
šumske privrede pojedinih zemalja u smeru, koji je napređ opisan.


Da taj posao bude što pouzdaniji i potpuniji, treba ga postaviti na
naučnu bazu. Znatan deo toga rada mogle bi na sebe preuzeti Pokusne
šumarske stanice, koje bi u tom smislu trebalo reorganizovati. Dosadašnji
rad ovih institucija kretao se više u pravcu proučavanja biologije
šume i upliva prirodnih faktora na njezinu strukturu. Antropogeografskom
faktoru, naročito privrednoj aktivnosti čovekovoj i primeni toga
rada na šum. privredu nije se posvećivala dovoljna ili nikakva pažnja.


7 Ivanovskij : »Očerki po ekonomičeskoj geografiji lesa« 1926.


8 Streyffert : Världens baarskogstillgängar. 1931.


9 Tako između podataka prof. Endresa (1.531 mil. ha) i Reinhard-
W eh e r a (4.200 mil. ha) postoji razlika u površini svetskih šuma od blizu 3 milijarde
ha.


10 M. Marin o vi ć: Šums´ko-privredna geografija (Géographie économique


forestiere), Beograd 1935.


85
ŠUMARSKI LIST 2/1938 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U novije vreme sve se više oseća potreba za naučnim istraživanjima na
problemima, koji zasecaju u dornen šumsko-privredne politike, a za
ove predstavljaju vrlo važnu osnovicu elementi iz područja geografskih
proučavanja šumsko-privredne delatnosti.


Ovakvo shvaćanje prodrlo je već kod nekih novijih instituta. Tako
je u Državnom institutu za šumarske pokuse u Prag u osnovana
sekcija za šumsko-privrednu politiku i upravu
šuma , koja razvija vrlo plodnu aktivnost baš na polju geografskog
proučavanja šumske privrede, počinjući sa organizacijom rada na šumsko-
privrednom reoniranju.11


Poznavanje šumsko-geografskih pojava ima veliku važnost i z a
šumarsku nastavu. Ne treba tek dokazivati, od kakve je važnosti
za sve pripadnike šumsko-privredne delatnosti, u prvom redu za
buduće nosioce šumsko-privredne politike pojedinih zemalja, da se već
za vreme školovanja upoznaju što detaljnije sa šumskom privredom
kako vlastite zemlje, tako i onih država, od kojih će često biti u zavisnosti
uspešno provođenje raznih šumsko-političkih, a naročito trgovinsko-
političkih mera. Do sada se, koliko nam je poznato, šumsko-privredna
geografija kao zasebna disciplina predavala samo na vrlo malom broju
šumarskih visokih škola odn. fakulteta.


Na osnovu svega izloženog čast mi je predložiti, da Intenacionalni
šumarski kongres donese sledeću rezoluciju:


»Usvajajući sugestije iznete u prednjem referatu i uviđajući važnost
šumsko-privredne geografije za šumsku privredu, Internacionalni
šumarski kongres u Budapešti izražava želju, da se pitanju naučnog proučavanja
geografskih pojava u šumskoj privredi posveti što veća pažnja.


Kongres se slaže sa mišljenjem referenta, da bi studije oko proučavanja
pojedinih šum. privrednih oblasti najuspešnije mogli provesti
Instituti za naučna istraživanja, kod kojih bi trebalo u tu svrhu osnovati
naročite Sekcije za šumsko-privrednu politiku.


Isto tako kongres izražava želju, da se predavanja iz šumsko-privredne
geografije zavedu kao naročite discipline na visokim šumarskim
učilištima.«


Prlmedba. Ovaj referat proučen je u četvrtoj sekciji kongresa, gde je jednoglasno
primljena predložena rezolucija, koju je prihvatio i plenum na svojoj sednici
od 14. septembra 1936.


Résumé.


2er,1


Rapport fait aue Congres international de sylviculture qui eut lieu l´an 1936
a Budapest.


11 Jahresbericht über die Tätigkeit des staatl. Versuchswesens in der Tschechoslov.
Reipu´blik f. d. J. 1934.


86