DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Radojević I. Milovan, za podšumara I. kl. 7 grupe kod šum. uprave u
Skoplju;
Raičkovi ć P. M i t a r, za višeg tehnič. manipulanta 7 grupe kod Direkcije
šuma u Čačku.
Joksimović I. Branko, za tehnič. inspektora 5 grupe kod šum. uprave
u Bitolju;
Radi ć D. R i s t o, za računarskog kontrolora 7 grupe kod Odelenja za račun.
Direkcije šuma u Nišu.


Postavljeni su:


Kosanović inž. Vladimir, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum.
uprave v. Plaškom;
N e u h o 1 d inž. Richard, za šumarskog pristava 8 grupe i v. d. šefa šum.
uprave u Perušiću;
Selaković inž. R ado si a v, za v. d. šefa šum. uprave 8 grupe kod šum.,
uprave bosutske u Moroviću;
Sedma k M a t i j a, za pom. knjigovođu 9 grupe kod Dir. šuma II banske im.
općine u Petrinji;
Lončar Vladimir, za pom. knjigovođu 9 grupe kod Dir. šuma brodske im.
općine u Vinkovcima.


Premješteni su:


Kne z inž. Antun , šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave iz Nove Kapele
k šum. upravi u Krasno;
Savi ć Jovan , viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od šum. uprave Beograd
k Odelenju za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beograd;
Hartman inž. Robert, viši pristav 7 grupe od šumske uprave Gacko
k Direkciji šuma u Mostar;
H r a n i 1 o v i ć inž. Makso, šum. viši pristav 7 grupe od sreskog načelstva
Slav. Požega k sreskom načelstvu u Đakovo;
Popovi ć inž. Časlav , šum. viši pristav 7 grupe od šumske uprave Novska
k Direkciji šuma u Vinkovce;
Belec k i inž. Nikolaj , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Benkovac
k sres. načelstvu u Makarsku;
Majer inž. Dragutin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Rujevac
k Državnoj šumskoj manipulaciji u Vojnić;
Bata k T. Milovan , geometar 8 grupe od Direkcije šuma Mostar k Direkciji
šuma u Skoplje;
Boji ć inž. B 1 a ž o, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Čačak k šumskoj
upravi u Gornji Milanovac;
Marjanović Stjepan, podšumar III klase 10 grupe od šum. uprave Jajce
k šum. upravi u Teslić.
Tabaković Teodor, podšumar 10 grupe od šum. uprave Bileća k šum.
upravi u Štip.
K a t i ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Nijemci k šumskoj
upravi u Otok;


45
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Šusterši ć inž. 0 t a n, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Prozor k Direkciji
šuma u Sarajevo;
Srdji ć inž. Dušan , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma brodske imov.
općine Vinkovci za šefa šum. uprave u Novsku;
R a d o v i ć inž. S r e t a, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva Kolašin
k sreskom načelstvu u Prokuplje;
Pećin a inž. Mihovil , insp. Ministarstva 3 grupe 2 stepena od Direkcije šuma
Novi Sad, k Odelenju za vrhovni šumarski nadz. Ministarstva šuma i rudnika;
P r e m u ž i ć inž. Andrija, , inspektor 3 grupe 2 stepena od Ministarstva šuma
za direktora k Direkciji u Zagreb;
Kvaternik inž. Ante, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Ključ k šum.
upravi u Ogulin;
Tabakovi ć M. Todor, podšumar 10 grupe od šum. uprave Štip k šum.
upravi Turbe;
Uroi ć inž. Josip , šum. savjetnik 5 grupe od šum. uprave Ivanjska k Direkciji
šuma u Bjelovar;
Selja k inž. Janko , šum. viši pristav 7 grupe od šum. odsjeka kr. banske
upr. Zagreb k Banskoj upravi u Ljubljanu;
R u d e š inž. Kamilo , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Šavnik k sres.
načelstvu u Podgoricu;
Obrad o vi ć inž. Miloš , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Podgorica
k sreskom načelstvu u Šavnik;
K o v a č i ć inž. Mladen , šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva iz Splita
šum. odsjeku kr. banske uprave u Banjaluku.


R o 11 e r inž. Ivan , viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir. šuma durđevae
imovne općine Bjelovar za v. d. direktora kod Dir. šuma slunjske imovne opštine u
Karlovcu;


Schmid t Josip , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma durdev. im. općim´
Bjelovar za šefa šum. uprave u Novoj Kapeli;
Majstor ović inž. Vladimir, savjetnik Dir. šuma 5 grupe od Dir. šuma
slunjske im. općine Karlovac k Dir. šuma ´brodske im. općine u Vinkovce;
J o z i ć inž. Josip , šum. savjetnik 6 grupe od Dir. šuma gradiške im. općine
Nova Gradiška za šefa šum. uprave križevač. im. općine u Bjelovaru;
Pipa n Dr. Rudolf , šum. savjetnik 6 grupe, šef šum. uprave križ. im. općine
Bjelovar, k Dir. šuma Im. općine u Novu Gradišku;
Navr a 111 inž. Ivo, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma iz Zagreba k
sreskom načelstvu u Jastrebarsko;
Radojević Milovan, podšumar II kl. 8 grupe od Dir. šuma, k šumskoj
upravi u Skoplju;
Vlaha J. Zvonimir, podšumar III kl. 10 grupe od šum. uprave u ...-
Pijesku k šum. upravi u Olovo;
Janko vi ć inž. Budimir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Kupinova
k Direkciji šuma u Srem. Mitrovicu;
Sadžaković Timotej, pom. tehn. manipul. 10 grupe od šum. uprave
Loznica k Direkciji šuma u Mostar;
R u d e ž. ing. Kamilo , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Podgorica k
sreskom načelstvu u Šavnik;
Obr a d ovi ć inž. Miloš , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Šavnik
k sres. načelstvu u Podgoricu;


46