DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Radojević I. Milovan, za podšumara I. kl. 7 grupe kod šum. uprave u
Skoplju;
Raičkovi ć P. M i t a r, za višeg tehnič. manipulanta 7 grupe kod Direkcije
šuma u Čačku.
Joksimović I. Branko, za tehnič. inspektora 5 grupe kod šum. uprave
u Bitolju;
Radi ć D. R i s t o, za računarskog kontrolora 7 grupe kod Odelenja za račun.
Direkcije šuma u Nišu.


Postavljeni su:


Kosanović inž. Vladimir, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum.
uprave v. Plaškom;
N e u h o 1 d inž. Richard, za šumarskog pristava 8 grupe i v. d. šefa šum.
uprave u Perušiću;
Selaković inž. R ado si a v, za v. d. šefa šum. uprave 8 grupe kod šum.,
uprave bosutske u Moroviću;
Sedma k M a t i j a, za pom. knjigovođu 9 grupe kod Dir. šuma II banske im.
općine u Petrinji;
Lončar Vladimir, za pom. knjigovođu 9 grupe kod Dir. šuma brodske im.
općine u Vinkovcima.


Premješteni su:


Kne z inž. Antun , šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave iz Nove Kapele
k šum. upravi u Krasno;
Savi ć Jovan , viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od šum. uprave Beograd
k Odelenju za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beograd;
Hartman inž. Robert, viši pristav 7 grupe od šumske uprave Gacko
k Direkciji šuma u Mostar;
H r a n i 1 o v i ć inž. Makso, šum. viši pristav 7 grupe od sreskog načelstva
Slav. Požega k sreskom načelstvu u Đakovo;
Popovi ć inž. Časlav , šum. viši pristav 7 grupe od šumske uprave Novska
k Direkciji šuma u Vinkovce;
Belec k i inž. Nikolaj , šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Benkovac
k sres. načelstvu u Makarsku;
Majer inž. Dragutin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Rujevac
k Državnoj šumskoj manipulaciji u Vojnić;
Bata k T. Milovan , geometar 8 grupe od Direkcije šuma Mostar k Direkciji
šuma u Skoplje;
Boji ć inž. B 1 a ž o, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Čačak k šumskoj
upravi u Gornji Milanovac;
Marjanović Stjepan, podšumar III klase 10 grupe od šum. uprave Jajce
k šum. upravi u Teslić.
Tabaković Teodor, podšumar 10 grupe od šum. uprave Bileća k šum.
upravi u Štip.
K a t i ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Nijemci k šumskoj
upravi u Otok;


45