DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 46     <-- 46 -->        PDF

16. da se pri Ministarstvu prosvjete i kod prosvjetnih odjeljenja banskih uprava
postave naročiti referenti, koji će se baviti tim pitanjem u sporazumu sa stručnim referentima
drugih ministarstava i odjeljenja;
17. da Mnistarstvo prosvjete naredi školskim nadzornicima, da se interesuju za
rad učitelja na tom polju;
18. da se u Beogradu obrazuje Odbor za pošumljavanje, u koji će ući predstavnici
navedenih društava i nadleštava; ovaj odbor da se sam konstituiše i izradi pravilnik
o svome poslovanju na propagandi pošumljavanja;
19. da se isto tako u banovinskim i sreskim mjestima organizuju odbori, u kojima
će biti zastupani predstavnici istih i sličnih organizacija i nadleštava.
Aktom od 1. X. 1937. broj 6482 odaslalo je Min. šuma i rudnika naređenja i
upute Kr. banskim upravama glede obrazovanja i rada banovinskih i sreskih odbora
za pošumljavanje. U tom naređenju ističe se naročito, da su po djelokrugu rada i po
stručnim kvalifikacijama šumari pozvani, da najagilnije rade na ovom poslu. Oni treba
da su duša toga pokreta i od njihovog će učešća poglavito ovisiti uspjeh ove akcije.


Ing. A. P.


LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI.
Unapredeni su:


Di v ja k iož. Tih o mir , za višeg savjetnika Ministarstva 4 grupe 1 stepena
kod Odelenja za upravu državnih šuma Min. šuma i r. u Beogradu;
Pet rov ić ing. Dr. Dragoljub, za višeg savjetnika Ministarstva 4 grupe
1 stepena kod Odelenja za upravu drž. šuma Min. š. i r. u Beogradu;
A d u 1 o v i ć D. S t e v a n, tehnički inspektor 5 ;grupe kod Odelenja za upravu
drž. šuma Min. šuma i r. u Beogradu;
Paukovi ć inž. Antun, za višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Otočcu;
Knežević inž. Milutin, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
u Rajiću;
Šibalić inž. Dušan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Užici;
Nemec inž. Dragutin, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
u Jagodini;
V i t a 1 j i ć inž. Ivan , za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u Jasenovcu
;
K 1 i m o v inž. V a s i 1 i j e, za šum. višeg pristava 7 grupe ikod šum. uprave u
Štipu;
Krajšnik inž. Mustafa, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
u Glamoču;
Džep in a inž. Branko, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Plitvičkom Leskovcu;
O s m a n a g i ć S. H a 1 i 1, za podšumara I. kl. 7 grupe kod šum. uprave u
Travniku ;


44